“Torah – Lo BaShamayim Hee”

לרגל חג השבועות שבו ניתנה תורה לישראל, ושמעו כל ישראל את קול המכריז ומצווה, “אנכי האלקיך לא יהיה לך אלהים אחרים על פנינעסוק בסוגיא הגדולה של תורה לא בשמים היא, והמסתעף.

א

בת קול

תנן התם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא, רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין. וזה הוא תנור של עכנאי. מאי עכנאי, אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו. תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה ארבע מאות אמה. אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא. מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת. אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא, אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני” (בבא מציעא נט עב).

אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן” (עירובין יג עב).

וכבר הקשו רבותינו הראשונים דלכאורה שתי סוגיות אלה סתראי הוי, ולמה לא סמכו על בת קול לפסוק כרבי אליעזר במחלוקת בתנור של עכנאי, וסמכו על בת קול לפסוק כבית הלל נגד בית שמאי.

ותירצו בזה ארבעה תירוצים:

כתבו התוס‘ (במ שם דה לא, וכן ביבמות יד עא):

לא בשמים היאוהא דאמר בפק דיבמות (דיד. ושם דה רבי) דהלכה כבה משום דיצאה בת קול שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטות אבל התם אדרבה בה רובא, אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דבש הוו חריפי טובא. ועוד דכאן לא יצאה בת קול אלא משום כבודו דרא שאמר מן השמים יוכיחו והא דאמר התם רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול ולא שמעינן ליה לריהושע אלא על בק דהאי מעשה דרא דהכא התם דייק מדקאמר לא בשמים היא כבר ניתנה לנו תורה מסיני משמע דבשום מקום אין משגיחין” (תוסבמ שם).

הרי לן שני תירוצים:

א. כאשר הבת קול סותר את ההלכה אין משגיחין בה, כגון בהא דתנור של עכנאי דהלכה כרבים, והבת קול קובע שהלכה כרבי אליעזר, אבל כאשר נסתפקו חכמים בהלכה סמכינן אבת קול שבא לפשוט את הספק כהא דבית שמאי ובית הלל שנסתפקו אם הלכה כבית הלל שהיו הרוב, או הלכה כבית שמאי דחריפי טפי.

ב. בהא דתנור של עכנאי הבינו שלא יצא בת קול אלא משום כבודו של רבי אליעזר שהכריז ברבים מן השמים יוכיחו, ומשוכ אין משגיחין בה.

גד. ובפירוש רב נסים גאון על מסברכות (יט עב) כתב בזה עוד שתי דרכים:

וזה שאמרו יצאת בת קול ואמרה מה לכם אצל ראליעזר שהלכה כמותו בכמ ראיתי בו בתשובות האחת כי בת קול לא אמרה שהלכה כמותו בדבר זה אלא בכל מקום סתם הוא שאמרה, ואיפשר לומר כי בכל מקום זולתי זה המקום היתה כוונתה, או מה שדומה לו שטעמו שאין הלכה כראליעזר בזה הדבר ויהיו דברי בת קול נכוחים וקיימים. והשנית שלא היתה הכונה אלא לנסות את החכמים אם יניחו הקבלה שבידם והגמרא שבפיהם בשביל בת קול ואם לאו ודומה למה שכתב (דברים יג) כי מנסה האלהיכם אתכם והנה נודע עם כל זאת בירור קבלתם וזה שאמר ריהושע (דברים ל) לא בשמים היא כלומר כי תורת התמימה וכבר נתנה לנו בסיני והודיענו כי אינו מחליף ממנה דיבור אחד ואין בתורתנו חסרון ולא ספק כדי שנצטרך אל ראיה מן השמים“.

ודבריו חידוש.

ולולי דברי רבותינו הראשונים הוי אמינא עוד בדרך אחר. דהנה לשון הגמבעירובין שהבת קול הכריזהאלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן וכו‘”.

ולא ברור האם גם ההסבר למה הלכה כבית הלל הוא חלק של הבת קול, או שמא לא שמעו מבת קול אלא שהלכה כבית הלל, וחזל הם שפירשו מדעתם למה קבעו מן השמים שהלכה כבית הלל.

אך בין כך ובין כך, נראה שיש בזה יסוד גדול ויסודי בהכרעת ההלכה ודרכי הפסיקה בכל מקום שנחלקו חכמים, שיש לכל חכם לשמוע היטב את הצד שכנגד ולהתעמק להבין את שיטתו ודעתו, ולאחר מכן יקבל את דבריו או ידחה אותם, אך כאשר אין החכם מקשיב לדברי זולתו, אין לקבוע הלכה על פיו.

ומשוכ קבעו הלכה כבית הלל משום שנוחין ועלובין היו, ולא זו בלבד שהיו שונין ומתבוננים בדברי בית שמאי, אלא אף הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם מתוך כבוד רב, והתאצמות להבין את שיטתם, ואעפכ חלקו עליהם ומשוכ קבעו הלכה כמותם.

ולפי זה לא סמכו על הבת קול לקבוע הלכה כהלכתא בלא טעמא ובגזירת עליון, אלא שמן השמים למדום את דרכי התלמוד והפסיקה.

ודוק בזה.

ב

נבואה

גופא אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ליהושע שאל, אל לא בשמים היא. אמרו לו לשמואל שאל, אמר להם אלה המצות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. אמר ריצחק נפחא אף חטאת שמתו בעליה נשתכחה בימי אבלו של משה. אמרו לפנחס שאל, אמר ליה לא בשמים היא. אל לאלעזר שאל, אמר להם אלה המצות, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהבמתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין, וגזירות שוות, ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה. אמר רבי אבהו אעפכ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו” (תמורה טז עא).

הרי לן שאין הנביא רשאי לחדש דבר בהלכה בכח הנבואה, וגם בזה אמרותורה לא בשמים היא“.

ועוד למדנו מסוגיא זו, ומילתא דפשיטא הוא שתלמידיו הגדולים של משה רבינו רעיא מהימנא חכמים גדולים היו ולא רק רוח נבואה שרתה עליהם אלא אף רוח חכמה בינה ודעת, ועתניאל בן קנז הוא זה שהחזיר את שלשת אלפי הלכות שנשתכחו בפלפולו.

ובמקומות רבים בשס מצינו הלכות שחידשו נביאים אחרונים, חגי זכריה ומלאכי ונמסרו לדורות, ועכ שלא בנבואה חידשו הלכות אלה אלא בפלפול ובסברא.

ובגמקומות בשס מצינו ביטויאין אלו אלא דברי נביאות“, עיין עירובין (סעב), בבא בתרא (יב עא), בכורות (מה עא), ובשלשת המקומות פירש רשי שכונת הדברים לגריעותא, שהנביא המתנבא אין צריך ליתן טעם לדבריו, אלא למסור מה שקיבל מהקבה, אבל החכם צריך ליתן טעם לדבריו, ובשלשת המקורות גינו האמוראים את דברי שכנגדם שלא נתנו טעם לדבריהם, כאילו דברי נביאות אמרו.

אך התוסבעירובין כתבו:

אומר רי דבכמ שאומר אין אלו אלא דברי נביאות הוי לשבח כלומר אין חכמה כזו שמבין לחלק כל כך סברא מועטת“.

והאריכו בזה, ועיין עוד בדבריהם בבכורות ובבב, ואכמל.

ג

רוח הקודש

הנה כתב הרמבם (הללולב פח הה):

הדס שנקטם ראשו כשר. נשרו רוב עליו, אם נשתיירו שלשה עלין בקן אחד כשר. היו ענביו מרובות מעליו, אם ירוקות כשר, ואם היו אדומות או שחורות פסול, ואם מעטן כשר. ואין ממעטין אותן ביום טוב לפי שהוא כמתקן. עבר וליקטן או שליקטן אחד אחד לאכילה, הרי זה כשר“.

והשיג עליו הראבד:

הדס שנקטם ראשו כשר. אא כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים והעלינו שהוא פסול כסתם משנתינו (סוכה לב עב), ודברי רטרפון שאמר (שם לד עב) אפילו שלשתן קטומים כשרין ענין אחר הוא, ולא שנקטם ראשו. והכל ברור בחבורנו. ומקום הניחו לי מן השמים“.

ובביאור דברי הראבדכבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנונחלקו גדולי הדורות האם כוונתו לרוח הקודש ממש, או שדיבר בלשון מליצה, וכל כוונתו שזכה לסייעתא דשמיא לברר וללבן הלכה זו.

בשות מהרי בן לב (חג סימן קטז) פירשו דאכן כוונתו לרוח הקודש ממש שהופיע עליו וגילה לו הלכה זו דהדס שנקטם ראשו פסול. 

אך מהרם בן חביב בכפות תמרים (סוכה לב עב) כתב שלא כתב הראבד כן אלא בלשון מליצה בעלמא, ולשיטתו הלך שכבר כתב בספרו תוספת יום הכיפורים (יומא עה עא) שאין לסמוך על רוח הקודש כלל בפסיקת ההלכה, עיש.

והחידא בשם הגדולים (ערך הראבד השלישי) הביא בשם הריקאנטי (בפירושו לתורה במדבר וכד) שהראבד זכה לגילוי אליהו, וכתב בשם מהרחו שלזה כוונת הראבד בדבריו שנגלה לו מסוד הליריאיו, דהיינו בגילוי אליהו. וכתב החידא שזה מסכים לדעת מהריבל, ודלא כהכפות, עייש. 

ובשות חתם סופר (אוח סימן רח) כתב כמעין פשרה בין שתי הדרכים הנל, שכוונתו למעין הערה ממרומים שגדולים וצדיקים זוכים לה בעמלם בתורה הטהורה, וזל החתס:

מש הראבד בהלכות לולב כבר הופיע רוהק בבית מדרשינו, וכיוצא בזה כמה פעמים, אין רוצה לומר רוהק כמו שהיה לדעה וחביריו, אבל היינו רוח העל עוסקי תורה לשמה אשר זוכים לכוון האמת אפילו אם לפי טבע חכמתם ושכלם לא ישיגו ידיהם תושיכזו ממ הקדוש ברוך הוא בחסדו יהיב חכמתא לחכימא לפי שעה“.

וכתב החתס, דזהו ביאור מה שמצינו בגמבבב (יב עא): 

אמר רבי אבדימי דמן חיפה, מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אטו חכם לאו נביא הוא, הכי קאמר, אף על פי שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה כו‘. אמר אביי, תדע, דאמר גברא רבה מילתא, ומתאמרא משמיה דגברא רבה אחרינא כוותיהוכועייש.

ומבואר דיש חלק נבואה בחכמה שזוכה לו החכם בסייעתא דשמיא לכוון לדברים שלמעלה מהשגת שכלו.

וכך מצינו בדבריהם של שלשה גדולי עולם ביחס לדברי השולחן ערוך.

וידועים דבריו הנפלאים והמחודשים של האורים ותומים (תומים סימן כה קיצור תקפו כהן סימן קכד) בהתייחסותו לדברי השוע שכתב: “ולדעתי אין ספק כי הכל מיד ההשכיל על ידם [השוע], כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כיוונו להכל, כי איך היה אפשר לרב המלאכה מלאכת שמים שהיה עליהם, ומי הוא הגבר שיעשה חיבור על כל התורה לקוח מכל דברי הראשונים והאחרונים ולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמים, רק רוח הנוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ הבידם הצליח“.

וכעין דבריו כתב בשות חתם סופר (אהעז חב סימן קב) “ואם אולי הרבי לא כיוון לזה ממ האלקים אנה לידו להמתיק בלשון קולמסו שיהיאותו הצדיק ניצל מאותו השגיאה כי כן אורחות נותן התורה יתש עם כל עוסקי תורתו לשמה להכחיד תחת לשון קולמסם והצלה משגיאותינו ואם יתורצו בדוחק עכפ לא תצא תקלה מתי“.

ועיין מה שכתב באשל אברהם (סימן רפה): “וידוע מה שכתוב בסידור הקדוש של מוהרר יעבץ זל שהשוע הקדוש נתחבר ברוח הקודש“.

ובדברי הראבד מצינו בעוד שני מקומות בהשגותיו על הרמבם שכתב שנגלו לו הלכותבסוד הליראיו“.

בהלכות בית הבחירה (פו היד) כשבא להשיג על שיטת הרמבם שקדושת המקום לא בטלה בחורבן הבית, ומשוכ מקריבין אף על פי שאין בית, כתב הראבד:

בקדושה ראשונה שקדשה שלמה. אא סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמאמרו דנפול מחיצות אלמא למד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר אי ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא לא אמר אלא לשאר אי אבל לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד יי לעולם. כך נגלה לי מסוד הליראיו. לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת“.

ועיין עוד בהלכות מטמאי משכב ומושב (פז הז) שם האריך הראבד בהלכה ובסוף דבריו כתב:

ברוך יי אשר גלה סודו ליראיו יצפון לישרים תושיה“.

ועיין עוד בשות תמים דעים להראבד (סימן נ‘) ודוק.

הרי לן כמה מקורות בדברי הראבד שציין שזכה לרוח הקודש ולגילוי סוד הבפסיקת ההלכה, וצע כיצד דבריו מתיישבים עם הכלל הגדול שקבע רבי יהושע שתורה לא בשמים היא.

והנה מקור סוגיא זו דתורה לא בשמים היא בבת קול שיצא במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ואם אין משגיחין בבת קול שיוצא מן השמים ונשמע לרבים, קו שאין משגיחין ברוח הקודש שמופיע ליחיד שאין משגיחין עליו.

אך כבר הקשו התוס‘ (שם דה לא) ממה שאמרו ביבמות (יד עא) שיצאה בת קול מן השמים שהלכה כבית הלל אצל בית שמאי, ומאז אכן קבעו הלכה כבית הלל, ותירצו התוס‘ (ביבמות ובבמ שם) בשתי דרכים: א. שאני בת קול דרבי אליעזר שלא יצא אלא לכבודו שאמרמן השמים יוכיחו“. ב. בת קול דרבי אליעזר היה נגד רוב חכמי ישראל שהיו בשיטתו של רבי יהושע, וכמו שביאר רבי ירמיה במה שהכריז רבי יהושעאין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת“.

ומבואר מדברי התוסדבאמת יש תוקף בבת קול דעלמא להלכה, אלא דשאני בת קול דרבי אליעזר ורבי יהושע.

אך אין ללמוד רוח הקודש מבת קול שיוצא מן השמים, ואין לדמות מילתא למילתא.

והנה יש מן האחרונים שכתבו לחלק בין פסק הלכה וקביעת עונש על פי רוח הקודש שאין להם כל מקום, ובין בירור עובדות שלגביהם סומכים על רוח הקודש. 

ובדרך זה כתבו ליישב את מה שמצינו בגמביומא (עה עא):

תניא אידך, גד, שמגיד להם לישראל אי בן תשעה לראשון ואי בן שבעה לאחרון. לבן, שמלבין עונותיהן של ישראל. תניא, רבי יוסי אומר, כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין, כך המן מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין. כיצד, שנים שבאו לפני משה לדין זה אומר עבדי גנבת, וזה אומר אתה מכרתו לי. אמר להם משה, לבוקר משפט. למחר אם נמצא עומרו בבית רבו ראשון, בידוע שזה גנבו, אם נמצא עומרו בבית רבו שני בידוע שזה מכרו לו. וכן איש ואשה שבאו לפני משה לדין. זה אומר היא סרחה עלי, והיא אומרת הוא סרח עלי. אמר להם משה, לבקר משפט. למחר, אם נמצא עומרה בבית בעלה, בידוע שהיא סרחה עליו, נמצא עומרה בבית אביה, בידוע שהוא סרח עליה“.

הרי שעל ידי המן דן משה רבינו בין איש לאשתו, וידע להכריע בדיני יוחסין, אם הולד הוא תשעה לראשון או שבעה לאחרון. ולכאורה יש לעיין בזה, דהא תורה לא בשמים היא. ולפי דרך זה שאני הכא דעי המן רק מתבררות העובדות במציאות, ובזה לא אמרינן לא בשמים היא.

ובתרגום יונתן (דברים כא ח‘) כתב בענין עגלה ערופה לפרש את הכתובונכפר להם הדם“, שנחיל של תולעים היה יוצא מטבורה של העגלה הערופה עד לבית הרוצח, וכך ידעו מי הוא זה שהרג את הנפש, הרי שסמכו על גילוי זה שהיה מן השמים.

אמנם נראה שביד יחייבוהו על סמך ראיה זו, אלא שביד ידונו עפי דיני ראיות שבתורה, וכך משמע בסוף דבריוואחדין בי דינא יתיה ודיינין יתיה“.

ומלבד מה שיש לדון לפי דברי התוסדבאמת סמכינן על בת קול, ולא אמרו תורה לא בשמים היא אלא כאשר הבת קול נסתרת מהלכה מפורשת דאזלינן בתר רוב דעות, וכן עפ הדרך הנל דלענין בירור המציאות לא אמרינן לא בשמים היא, נראה עוד דאין לדמות גילוי שמיימי עי מעשה מוכיח שאי אפשר לפרשו בענין אחר, ולא באופן אקראי שניתן לתלותו במקרה, אלא בדרך קבע, כהני דמן ועגלה ערופה, לבת קול ורוח הקודש, ודוק בזה.

והחידא בספרו שם הגדולים (אות יסירכד, ערך ריעקב ממרויש), הביא כמה וכמה מקומות שמשמע מהם שאם יגלה אליהו דבר מה היו סומכים עליו, כמבואר בדברי הגמבשבת (קח עא), פסחים (יג עא) ויבמות (לה עב), וכעין זה במשנה במ (לג עא) “יהא מונח עד שיבא אליהו“. והאריך בכמה אופנים לבאר ענין זה. אמנם בכל הני מדובר בחסרון ידיעה במציאות הדברים ולא בקביעת ההלכה, עיש.

אך באמת מבואר להדיא בדברי הרמבם בפירוש המשנה (סנהדרין פו מב) שאין סומכין על הנביא אף לא בבירור המציאות, וזל:

ודע שהריגת יהושע לעכן היתה הוראת שעה, לפי שתורתינו תורת האמת אינה מחייבת מיתה על החוטא בהודאתו, ולא בגורל, ולא על פי חזון נביא שהוא עשה אותו המעשה“.

ועיין עוד בתוסיוט (יבמות פטז מו) שפירש את הכתוב במשנה שמשיאין אשה על פי בת קול, שאין הכוונה לבת קול ממש שיוצאת מן השמים, דאין משגיחין בבת קול ואין לסמוך על בת קול להתיר אשה עגונה, אלא הכוונה שנשמע קול איש שהכריז שבעלה מת שמשיאין את האשה אף על פי שלא ראינו את זה שאת קולו שמענו. וגם בנד הענין הוא בירור המציאות וממ לא סומכים עז.

וגם בתוסיוהכ (יומא עה עא) כתב שאין סומכין על רוח הקודש אף לא בבירור המציאות, וכתב ליישב בדוחק שעכ צריך לומר שמשה בירר בדעתו הרחבה את כל ההלכות שבגמ‘, ולא הביא ראיה מן המן אלא לחזק דבריו ולהסיר לזות שפתיים, עיש.

אך בערוך לנר (יבמות קכב עא) נקט בפשטות דהא דמשיאין על פי בת קול מיירי בבת קול ממש, וכך פירש בדברי רשי.

ולשיטתו הלך, דהנה בראש השנה (כא עא) מבואר שרבא צם יומיים יום הכיפורים משום ספיקא דיומא, והקשה בערוך לנר שם קושיא מחוכמת, דהלא בתענית (כא עב) אמרו שכל מעלי יומא דכיפורא היו שואלים בשלומו של רבא מן השמים (עי בת קול), ואכ למה לא סמך רבא על הבת קול לקבוע על צד הודאי מתי חל יוהכ. וכתב לתרץ, דשמא לא זכה רבא לבת קול אלא לאחר שצם שני ימים ומאז שלחו לו שלמא מרקיע בערב יוהכ כדי שלא יצטרך להתענות יומיים.

וחזינן מכל דבריו, גם מקושיא וגם מהתירוץ, שאכן נקט דסמכינן אבת קול לקבוע עובדה מציאותית.

ובקונטרס דברי סופרים שבקובץ שיעורים כתב, דכח בת קול ככח אומדנא, ובכל מקום שצריך עדות גמורה לא סמכינן אבת קול, אבל בעגונה שהקילו חכמים לסמוך על עד אחד ועל פסולי עדות סמכינן על בת קול, וזה כעין דברי הערוך לנר.

ולפי זה כתב שאכן צדקו דברי הרמבם בפירוש המשנה שהריגת עכן עי יהושע היתה הוראת שעה, דבדיני נפשות ודאי לא סמכינן על אומדנא, וכדברי הרמבם בספר המצוות (לת רצ) דגזירת הכתוב דונקי וצדיק אל תהרגשאין דנין על פי אומדנא בדיני נפשות, עיש.

ועוד דרך מצינו בזה בשות חתם סופר (אוח סימן רח) דכאשר נולד ספק בפנינו יש לסמוך על בת קול להכריע, אבל אין בכח בת קול ותורה מן השמים לשנות את המוחזק והידוע, וזה שאמר רבי יהושע  דכיון שהלכה כרבים אין משגיחין בבת קול, אבל משה רבינו שפיר סמך על בת קול, עיש.

ואי בדידי תליא היה נראה פשוט, דאין לדמות כלל את משה רבינו ודור המדבר, שכל הליכותיהם היו למעלה מדרך הטבע ובהשגחה מופלאה וגילוי שכינה בנסי ניסים שבכל יום ויום, וניתנה רשות למשה רבינו ראש לנביאים שקיבל תורה מפי הגבורה, לסמוך על המן לדעת את רצון הואת צפונות מסתריו של העולם, ואין למדין לדורות ממשה.

ד

אורים ותומים

הנה איתא במסעירובין (מה עא):

דרש רבי דוסתאי דמן בירי מאי דכתיב ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את הגרנות. תנא קעילה עיר הסמוכה לספר היתה, והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש, דכתיב והמה שסים את הגרנות, וכתיב וישאל דוד בהלאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ויאמר האל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה. מאי קמבעיא ליה, אילימא אי שרי אי אסור, הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים, אלא אי מצלח אי לא מצלח. דיקא נמי, דכתיב לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה, שמע מינה“.

וכתב שם רשי:

הרי שמואל ובית דינו קייםומידי דאיסור והיתר לא משייל באורים ותומים“.

ולכאורה גמערוכה היא בתמורה שם, שאמרו לו לפנחס שאל, ואמר לא בשמים היא, ולכאורה הכונה שישאל באורים ותומינם שכהן היה, הרי דגם שאלת אורים ותומים בכלל תורה לא בשמים היא, וכבת קול ודברי נבואה.

וכך איתא גם במכילתא דרבי ישמעאל (פרמשפטיםמסכתא דנזיקין פרשה טו):

ונקרב בעל הבית אל האלהים. שומע אני לשאול באורים ותומים, תלמוד לומר אשר ירשיעון אלהים, לא אמרתי אלא אלהים שהם מרשיעין“.

הרי דגם בדיני ממונות אין להכריע ולפסוק עפי אורים ותומים.

ה

הלכות שנתגלו בחלום

תחילת סוגיא זו במססנהדרין (לעא):

הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן, במקום פלוני הן, של מעשר שני הן, זה היה מעשה, ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין“.

הרי שאין צריך לחשוש למה שנאמר בחלום שהמעות הם מעשר שני. אך יש לעיין אם צריך להתחשב לגילוי הלכות בחלום.

הנה מצינו בכמה מקומות בדברי הראשונים שנתגלו להם הלכות בחלום והביאום להלכה, וצע בתוקף הלכות אלו.

א. הראש במסכת עז (פרק בסימן מא) מביא מחלוקת שהיתה בין הראשונים על כשרותדג הברבוטא“, ובהגהות אשרי כתב שביום שרבינו אפרים התיר דג זה נתגלה לו בחלום שהאכיל שרצים בישראל, וחזר בו ואסר. 

וצע, דאם בבירור ההלכה הסיק להתיר, איך חזר בו מחמת החלום, ואם הך חזרה בגלל החלום מחייבת את כל בית ישראל, או שמא עדיין יש לסמוך על ההיתר של רבינו אפרים. ואמנם בנודע ביהודה (תנינא יוד סילמבן המחבר) משמע שחזרתו לא היתה אלא חומרא דנפשיה אבל אין תוקף להלכה בגילוי זה, דלמה לא בא בעל החלום הזה לשאר הגדולים שהתירו דג זה, עיש.

אך מלשון האשרי ברור שחזר ואסרו לרבים.

ב. בשות הרדבז (באלפים רפו) דן בענין האם מותר לעשות מתפילין רת תפילין של רשי, וכתב שפסק להתיר ובאותו הלילה נתגלה לו בחלום שפסק שלא כראוי וסתר דבריהם של רבים מהגדולים שאסרו, ושוב חזר ועיין בהלכה וחזר בו מהיתרו, אך נראה מדבריו דלא חזר בו מחמת החלום בלבד, אלא שחזר ועיין בגוף הדין, וצע.

ג. בהגהות מיימוניות (פה מהלשכירות) לגבי השאלה הידועה שכל הראשונים עסקו בה, במלמד שחלה מקצת הזמן, מבואר שנתגלה בחלום לרבינו מאיר מבעלי התוסשאין חייבים לשלם לו את שכרו. ועיין שך חומ (סישלג סק כה) שדחה דבריו וכתב עז דדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. עש.

ד. המרדכי במסבק (טעא) כתב שנתגלה בחלום לאחד הראשונים שאם הפועל עוסק בדברי מאכל, יכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך ואין צריך לשלם לו בממון, וגם דבר זה דחה השך (סימן שלו סק ב‘) משום דדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין עיש.

ה. הסמג (הקדמה ללאוין) כתב שאחרי שהשלים את ספרו הגדול, בא לו במראה בחלום שטעה כאשר לא הכליל במנין הלאוין את הלאו דהשמר לך פן תשכח את האלוקיך“, וקבע את הגילוי הזה בפתח ספרו, וזה חידוש.

ו. בהקדמת הספר אור זרוע כתוב, שהספר קרוי כך משום שרבינו יצחק בר משה מחבר הספר היה מסופק איך יש לכתוב בגיטין השםעקיבא“, אם עקיבה או עקיבא, והראו לו מן השמים שיש רמז לשם עקיבה בפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבותרעקיבה“, ומרוב שמחתו על גילוי זה קרא שם הספראור זרוע“. ואף שלא כתב שם שהגילוי הזה נתגלה לו בחלום אלאהראוני מן השמים“, באמת זה היה מן החלום, וכמבואר בדברי הטז (אהעז סיקכט) בשמות אנשים אות עלגבי השם עקיבא, דכן נתגלה לבעל האוז עי בעל החלום, עיש. ויש בזה חידוש עצום יותר מכל המקורות הנל כי יש בזה נפמ לכשרות גט להתיר אשת איש לעלמא, ולאו בסברא תליא, וגילוי בחלום הכריע בשמות הגט.

ז. ועוד מצינו חידוש עצום בשות משיבת נפש להגראל צינץ (תקנות עגונות סילה) שהתיר עגונה עפי סימנים שנתגלו בחלום מופלא, וחידש דהיכי דעא נאמן, סמכינן גם על חלום, אף דבממון לא סמכינן על דברי חלומות, דשאני ממון דבעיתרי עדים. וכל דבריו חידוש גדול.

ח. בשות הרשבא (חלק אסיתפג) איתא: 

ועל ענין החלום ששאלתני אף על פי שאמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין ומן הדין אינו חייב לענות נפשו על דברי חלומות, כאלו החלום הזה שבא ברוב ענין מתמיה ושהוא מעיד שכל מה שאמר לו אביו בחלום ארע לו וסבל דברים קשים על בטול דברי אביו, איני יודע היאך אכניס עצמי בזה אף על פי שעל רוב החלומות השוא ידברו בהא יחוש על עצמו“, עיש. 

והחידוש בדברי הרשבא, דמכיון שמקצת החלום נתקיים, ראוי לחשוש לו, ולכאורה יש להקשות דהרי בסנהדרין שם, בעל החלום גילה לו גפרטיםכך וכך הן, במקום פלוני הן, של מעשר שני הן“, ושני פרטים נמצאו נכונים כך וכך הם במקום פלוני הם, ואעפכ אמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, אך באמת לא ידענו מה ענין החלום הזה שעסק בו הרשבא, האם היה בו צד איסור או ממון, או שמא עניני סגולה בעלמא וענין של רשות, והרשבא כתב תשובתו בדרך עצה טובה. סוד קשה להוכיח הלכה מתוך דברי תשובה זו.

ט. בשוע (אוח סיתרנא סעיף יא) כתב שצריך לנענע את האתרוג ביחד עם הלולב בנענועים, והלכה זו מקורה ברקנאטי שנתגלה לו בחלום כמבואר שם בבית יוסף, והביאו הטז (סק יד), עיש.

הרי לן מקורות רבים שבהם נתגלו הלכות לרבותינו הראשונים והאחרונים בחלום לילה ונפסקו להלכה והדברים מפליאים [אמנם באות ז‘ – חהנל מדובר בסימנים שנתגלו בחלום ולא בעצם ההלכות וזפ].

והנה מצינו במקומות רבים בדברי האחרונים שחלמו סברות בהלכה וביאורי המקראות ודברי תורה שונים וכהא דכתב הטז (אוח סימן תקפה סק ז‘, ובחומ סוסי פח) שנתגלה לו בחלום תירוץ קושיא אחת, וכהא דכתב היד אפרים (סיתרצה) שנתגלה לו בחזיון לילה פירוש במה שאמרו חייב איניש לבסומי עד דלא ידע, וכיוצב מצינו במקומות רבים מספור, ובכל זה אין חידוש כלל, דההוגה בתורה בכל לבו ונפשו, אינו מסיח דעתו ממנה אף בחלום לילה, ואם יש טעם ותבלין בסברא מסויימת מה פגם יש בזה שנתחדש בחלום לילה, וכל זה פשוט וברור.

ו

בין גילוי בחלום לשאלת חלום

והנה לגבי תמיהת השך (בסישלג וסישלו) על מה שנתגלה לגדולי ישראל בחלום הלא אמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, כבר כתב בשות מהרי אסאד (אוח סירכ) דכאשר מתגלין לגדולי הדור שנושאים בעול הדור לשמור משמרתו ולבדוק בדקי ביתו דבר בחלום יש לחוש לו טפי, ולא אמרו בזה לא מעלין ולא מורידין. וצע עדיין.

והנה יש בידינו ספר שות מן השמים המיוחס לאחד מבעלי התוסמוהרי הלוי מקורביל, ובו שאלות הלכתיות ששאל בחלום ותשובות שנענה מן השמים, ויש מגדולי הפוסקים שהתייחסו לספר זה (רדבז חא סיי‘, חב סישמ ובסיתקלב).

ולכאורה נראה מזה להדיא שיש תוקף הלכתי במה שאדם מקבל בחלום, אבל נראה ברור שאין זה דומה כלל לכל ההלכות שהזכרנו, דשאלת חלום שאני, דכאשר אדם יודע איך לשאול בחלום יש תוקף לתשובות שהוא מקבל, ובכל המקורות הנל לא מוזכר שהם שאלו בחלום [ועיין במדרש תלפיות לבעל שבט מוסר שכתב באריכות לבאר כיצד עושים שאלת חלום ואכמל]. 

אמנם יש להעיר לכאורה דאם אכן יש תוקף לשאלות חלום למה לא עשו כן כשנשתכחו גאלפי הלכות בימי אבלו של משה, ובתמורה (טז עא) מבואר שאמרו ליהושע בן נון שישאל ואמר תורה לא בשמים היא, וברבינו גרשום שם פירש שאמרו לו לשאול ברוח הקודש ואמר לא בשמים היא, ולמה לא שאל בחלום, וכי לא ידעו יהושע ופנחס מה שידעו בעלי התוס‘, וצע. ועע משכ בזה החידא בשם הגדולים (ערך ריעקב חסיד).

ועוד מצינו בכמה מקומות בשס דראיית הרב בחלום הוא סגולה להבנת דבריו, עיין בב (קמג עא), מנחות (סז עא), שם (פד עב), בכורות (העא), ושם (נו עא) ובירושלמי (מגילה פא היא) עיש, וכבר ביארנו לעיל דלגבי עניינים סגוליים יש תוקף בדברי חלומות וזפ.

ז

בשעת מיתה

חידוש גדול מצינו בענין זה בכסף משנה, דהנה אמרו בבמ (פו עא):

קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת טהור. ספק, הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא. ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני, דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלות. שדרו שליחא בתריה, לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה, מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה. אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני, סבר גונדא דפרשי הוא. אמר תינח נפשיה דההוא גברא, ולא ימסר בידא דמלכותא. כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור, טהור. יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור, ויצאתה נשמתך בטהור“.

ואעפי שהקבה אמר טהור ורבה בר נחמני אמר טהור, פסק הרמבם (הלטומאת צרעת פב הט) שטמא, וכתב הכסף משנה:

ואף על גב דבפרק הפועלים (דף פו) אמרינן דקבה אמר טהור לא בשמים היא ואף על גב דאמרינן מאן נוכח רבה בר נחמני ואיהו אמר טהור ויצתה נשמתו בטהרה יל דכיון דבשעת יציאת נשמה הוא דאמר הכי הוי בכלל לא בשמים היא ואינו כדאי להוציא מכלל שבידינו דהלכה כתק“.

והדברים חידוש, דהלא בהכרח אמר טהור בטרם ימות, ועוד דהרי אמר טהור טהור כלשון הגמובאמירה הראשונה הלא חי היה כאחד האדם, ועוד דאין הוראת ההלכה כנגד ושבועה התלויים בביטוי שפתים, ואין מוצא פיו של המורה אלא גילוי מילתא על הכרעת הלב והדעת, ומה לן במה שיצאה נשמתו בדברו, הלא סוף מעשה במחשבה תחילה.

וכל עיקר הסברא דבשעת מות האדם הוי בכלל תורה לא בשמים היא אף הוא חידוש גדול.

ואי בדידי תליא הוי אמינא בפשטות, דמה שאמר הקבה טהור, תורה בשמים היא, וזו התורה השמימית, וכמש הכסמ, ולגבי הכרעת רבה בר נחמני, כיון שמצד הגמוהסברא יש לטמא, אף שרבה בר נחמני הכריע לטהר, ממ הוי ספק טומאה, ודוק בכל זה.


אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו

דין אמת לאמיתו

הן אמרו חכמינוכל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית” (שבת יעא). ויש להבין כונתםדין אמת לאמיתו“, וכי יש אמת שאינה לאמיתו, ומה אמת היא זו שאינה לאמיתו.

ונראה בזה לפי המבואר בבמ (נט עב) לגבי תנור של עכנאי.

וזה הוא תנור של עכנאי. מאי עכנאי, אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו. תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו, אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה, אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ועדיין מטין ועומדין. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות“.

הרי לן דאף שיצאה בת קול מן השמים דהלכה כרבי אליעזר בכל מקום, ממ נעמד רבי יהושע על רגליו והכריז תורה לא בשמים היא, שכבר ניתנה בהר סיני. ולא משום שפקפקו באמיתת הבת קול דודאי ברור היה שאכן הבת קול מבטאת דעת עליון, אלא דממכבר ניתנה תורה מהר סיניוחכמי ישראל צריכים להכריע בדין לפי דעתם בהבנת ההלכות ובליבונם, ואף אם דעתם סותרת דעת עליון הלכה כמותם.

ויתירא מזו למדנו במסבמ (דף פו עא):

קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק הקבה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיע אמרי טמא ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות שדרו שליחא בתריה לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר בידא דמלכותא כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור“.

הרי שנחלקו הקבה ומתיבתא דרקיע בהלכה זו, והוטל על רבה בר נחמני להכריע הלכה כמאן, והכריע כדעתו של הקבה שנגע זה טהור הוא. ואעפכ כתב הרמבם (פב מהלכות טומאת צרעת הט) “ספק שיער לבן קדם ספק הבהרת קדמה הרי זה טמא“.

והדברים מבהילים. הקבה אמר טהור, והרמבם פוסק טמא. וקושיא זו קשה שבעתיים, שהרי הוסכם שרבה בר נחמני הוא זה שיכריע והכריע לטהרה וכדעת הקבה, והלא בכמ הלכה כדברי המכריע.

וכתב שם הכסף משנה דכיון שרבה בר נחמני אמר טהור ויצתה נשמתו בטהרה שוב אין בו כח להכריע בהלכה, שהרי יצתה נשמתו בשעה שאמר טהור ותורה לא בשמים היא. והדברים מבהילים ומאירים גם יחד.

והנה אמרו במדרש (שמות רבה לג א‘):

יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו, אמר הקבה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי, כך אמר הקבה לישראל נתתי לכם את התורה, לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש“.

ולכאורה תמוה, וכי המלמד תורה לחבירו צריך לפרוש ממנה.

הא תינח המשיא בתו לחתנו אכן צריך לפרוש הימנה דהלא אין היא יכולה להיות בבית אביה ובבית בעלה בבת אחת. הנותן מתנה לחבירו פורש ממנה דאין השנים אוחזין בטלית בחדא מחתא, אבל המלמד חכמה לחבירו אין כל סיבה שהמלמד צריך לפרוש מן החכמה שהוא מלמד לחבירו, ומה זה שאמר הקבה לישראל לפרוש מן התורה איני יכול.

ונראה כמבואר, דכאשר הקבה נתן תורה לישראל, לא חכמה בלבד נתן להם, אלא כח ותעצומות לשלוט בתורה ולהכריע בה הכרעה מוחלטת אף כנגד דעת עליון כביכול. והוא שאמר הקבה לפרוש ממנה איני יכול, קיטון אחד תעשו לי ואגור עמכם.

כי זו דרכה של תורה וזו טבעה של הלכה. חכמי התורה הן הם שהתורה נמסרה בידם לגלות מסתוריה, לפענח סודותיה, להכריע בספיקותיה ולפסוק בהלכותיה. והכרעותיהם בשכל התורה שחנן אותם יוצר האדם הן הם גופי תורה.

ועל אף שיצאה בת קול מן השמים, בת קול מכרזת ואומרתמה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום“, נעמד רבי יהושע על רגליו ואמרלא בשמים היאאין אנו משגיחין בבת קולשכבר ניתנה תורה בהר סיני.

וזה הנראה עומק כונת חזל בביאור גדרדין אמת לאמיתו“. יש דין אמת והיא הכרעת הדין על ידי גדולי תורה, עמליה בטהרה, היורדים לעומקה של הלכה לאמיתה של תורה, והוא שאומרים אנואשר נתן לנו תורת אמת“. ויש אמת לאמיתו וזה כאשר זוכים אנו גם לכוין לאמת העליונה, לאמת שבשמים. ואזי שמיא וארעא נשקי להדדי, עליונים ששו ותחתונים עלזו, כאשר חכמי התורה בעולם הזה מתיחדים ביחודא עילאה וזוכים לכוין לדעת עליון ולהוציא דין אמת לאמיתו.

והנה אמרו חזל (בר אא‘) דבשעת בריאת העולםהיה הקבה מביט בתורה ובורא את העולם“. כל העולם כולו, עליונים ותחתונים, בתורה נבראו, ורק על ידי תורה הם מתקיימים. וידוע משכ בנפש החיים (שער דפרק כה) דאם חו יתבטל העולם מתלמוד תורה רגע כמימרא יחזור העולם לתוהו ובוהו, דאי אפשר לעולם בלי תורה.

ולכאורה יש לתמוה, והלא דורות רבים נתקיימו שמים וארץ ללא תורה, דהלא עשרה דורות מאדם הראשון עד נח היו מכעיסין ובאין ולא היו עוסקים בתורה כלל. אלא נראה ברור דכל עוד לא ניתנה תורה לישראל היה העולם מתקיים בתורה עילאה הנלמדת בשמים במתיבתא דרקיע עי קובה ופמליא דיליה. אבל משניתנה לישראל אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם.

וזה שאמרוכל דיין שדן דין אמת לאמיתוכאילו נעשה שותף להקבה במעשה בראשית“, דבמעשה בראשית נברא העולם בתורה עילאה כי טרם נברא האדם וטרם ניתנה תורה, וכאשר זוכה אדם לדון דין אמת לאמיתו ולהתחבר לתורה הנלמדת בגן העדן העליון ולכוין לאמת השמימית, מתעלה הוא ומתייחד ומתחבר לתורה של בריאת העולם ונעשה שותף להקבה במעשה בראשית.

[פתיחה לשות מנחת אשר חא]

ולפי דברינו יש לדרוש כמין חומר את מה שאמרו (סנהדרין זעא):

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל, שנאמר אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל…”.

כי כאשר זוכים אנו לדון דין אמת לאמיתה ומכוונים לאמיתה של תורה השמיימית אזי תורה דידן מכוונת ומותאמת עם תורה דלעילא, וישיבה של מעלה וישיבה של מטה מתאחדים, והשכינה שוכנת בבתי מדרשות ואלקים נצב בעדת אל, בבתי דין שבישראל, אבל כשלא זוכים לדון דין אמת לאמיתה ואין דינא דידן מכוונת למה שדנים בבית דין של מעלה השכינה מסתלקת מלתתא. והדברים מתפרשים כמין חומר.

הקבה יושב כנגדו ושונה עמו

אלא שכאן מתעוררת תמיהה רבתי ולית נגר ובר נגר דיפרקינהו, כיצד תתכן הלכה שהיא כביכול נגד דעת עליון, ואם חזל מעידים שקבה אמר טהור וכל התורה אינה אלא תורתו של הקבה מה אמת יש נגד דבר ה‘, ואיך נטמא את שטיהר הקבה.

ועומק פתרון חידה זו בפשטותה, הוא שאמר הקבה לפרוש ממנה איני יכול, קיטון אחד תעשו לי ואגור עמכם. הקבה משרה שכינתו בבתי מדרשות ובבתי כנסיות, ושכינתו חופפת על לומדי התורה ועמליה בתלמודם. וכל שיאמרו חכמי התורה שבבתי התלמוד קובה מסכים על ידם.

כאשר חכמי ישראל דנים ומפלפלים ומכריעים בהלכה הקבה עמהם והוא יתברך שמו מדבר מתוך גרונם. הקבה משרה עליהם רוח טהרה ושכינת קדשו שוכנת בבית מדרשם, ולהכרעתם מתלווה רוח תורה וטהרה ממרום.

נמצא אתה אומר, בשמים אמר הקבה טהור, אבל כאן בבתי מדרשות ובבתי תלמוד אומר הקבה טמא!

ראה נא דברים נשגבים מסוד תורתו של אליהו הנביא (תנא דבי אליהו רבה יח):

כל תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה הקבה יושב כנגדו וקורא ושונה עמוואלולי שהדבר כתוב אי אפשר לאמרו וכל האמרו היה חייב מיתה“.

אך משנכתבו הדברים ברוח הקודש באש שחורה עג אש לבנה מצוה לאומרן וכל האומרן חיים הם למוצאיהם.

דוק בעומק הדברים ותשכח את פשטותן.

[פתיחה לשות מנחת אשר חב]

Published May 24, 2023 - 6:47