Birkas HaTorah

א

אם ברכת התורה מברכות המצוות או ברכות השבח

יש לעיין בברכת התורה מה גדרה, האם היא כברכת המצוה ומברך על מצות תלמוד תורה, או שמא היא ברכת הודאה ושבח, דכל הלומד תורה וקורא בה נצטוה לתת שבח והודיה להקבה שבחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו. 

ואף דכל ברכות המצוה וההודאה מדרבנן הם, וברכת התורה לרוב הפוסקים מן התורה היא וכפשטות דברי הגמרא בברכות (כא עא) דילפינןמכי שם האקרא“, מכל מקום יש לעיין ביסוד גדרה אם דומה היא לברכת המצוה ומברך על מצות תלמוד תורה, או דהיא משורש ברכות ההודאה.

והנה הרמבם לא מנה מצוה זו במנין תריג מצוות התורה, והרמבן בספר המצוות (מצוה טו ששכח הרמבם) כתב דשלא כדין השמיט הרמבם מצוה זו דבאמת מן התורה היא ונמנית במנין המצוות. 

ובדעת הרמבם נקטו אחרונים רבים דבאמת סבירא ליה דמדרבנן היא וקרא אסמכתא בעלמא. אך המביט בקרית ספר (הלתפילה פיב) כתב דבאמת אף לשיטת הרמבם מן התורה היא, אלא דאין היא מצוה בפני עצמה אלא כחלק וענף ממצות תלמוד תורה, ולפיכך לא נמנתה מצוה זו בכלל תריג המצוות במנין הרמבם. 

והנה לשון הרמבן (שם) “שנצטוינו לברך לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה שעשה לנו בתת תורתו אלינו וכווכאשר נצטוינו בברכה אחר האכילה כן נצטוינו בזו“. ולכאורה משמע מלשונו דמהות ברכה זו הודאה היא ולא כברכת המצוה, אך באמת אין הכרח מלשון זה, דהלא גם ברכות המצוה ביסודם שבח והודיה להקדוש ברוך הוא שקידשנו במצוותיו וכן בברכת התורה, אלא שנבדלים הם זו מזו רק בגדר הסיבה המחייבת לברך, אם משום מצוה או הנאה או ענין שראוי להודות עליו ולשבח וזפ. 

ומכל מקום הדרנא לשאלתנו בגדר ברכת התורה אם הוא מברך על מצות תלמוד תורה או שעצם התלמוד מצריך ברכה.

ונראה שנחלקו בזה הבית יוסף והגרא בבמקומות, דהנה נפסק בשוע אוח (סימן מז סעיף יד) דנשים מברכות ברכות התורה, והמגן אברהם שם (סק יד) ביאר דאף על פי שאין נשים מצוות בתלמוד תורה מכל מקום מברכות ברכת התורה כיון שהם צריכות ללמוד דיני מצוותיהן, ועוד דבסדר התפילה אומרות הן דברי תורה. והגרא שם חולק על דעת השוע דכיון שאין נשים מצוות בתת איך יברכו עליה. 

ונראה ברור דדעת השוע דאין ברכת התורה תלויה כלל במצות תת, ואין היא כברכות המצוה אלא כל הלומד תורה חייב לברך עליה אף אם אין הוא מקיים מצוה בלימודו, דממ חייב להודות לקבה שנתן לנו חמדה גנוזה תורתנו הקוכמו שכתב הרמבן שם, וכמו שחייב לברך על ההנאה כך חייב לברך על התורה ולפיכך מברכות הנשים אף שאין הן מצוות במצות תת.

והבי והגרא לשיטתיהו אזלי במה שנחלקו שם (סעיף ד‘) דלדעת השלחן ערוך אין המהרהר בדברי תורה צריך לברך, והגרא שם תמה עליו דהלא כיון דיש מצוה אף במחשבת התורה דוהגית בה יומם ולילהכתיב והגיון עניינו מחשבת הלב, למה יהא פטור מלברך. 

ונראה בדעת הבית יוסף, דאף דמסתבר דיש מצות תלמוד תורה על אף הרהור הלב [עיין מה שכתבנו בזה באריכות במנחת אשר לויקרא סימן פח), מכל מקום אינו מברך עליה, דברכה זו לאו על מצות תלמוד תורה היא, אלא ברכת הודאה שתלמוד תורה היא סיבת חיובה, ואף דיש מצוה על ההרהור מכל מקום אין ברכה אלא על הדיבור. ומבואר לפי זה דהבית יוסף והגרא בשני מקומות נחלקו ביסוד דין ברכת התורה אם כברכת המצוה היא או כברכת ההודיה.

והנה בשוע (שם סימן כה סה) הובאו שתי דעות בענין אם צריך לברך שתי ברכות על התפילין, ובביאור הגרא שם תמה איך יאמר שני פעמיםוציונועל מצוה אחת עיש. ולכאורה יש לשאול הלא מצינו שתי ברכות על מצוה אחת דהיינו ברכות התורה, ובשלמא לשיטת הבית יוסף לקמ דאין אלו ברכות המצוה, אבל לשיטת הגרא דגם ברכת התורה הם ברכת המצוות לכאורה הא תבריה לגזיזיה. 

אך באמת לקמ, דמכל מקום אינו אומר בפעמיםוציונו‘, ועל כן הגרא הדגיש בלשונו איך יאמר בפעמיםוציונועל מצוה אחת, דהלא ברור דאף אם מן התורה הוי ברכת התורה כברכת המצוות מכל מקום ברכה ראשונה מנוסחת כברכת המצוה היא והשניה כברכת השבח ולקמ [ועיין עוד להלן אות גבזה].

והנה השאגת אריה (סימן כד) כתב בשיטת הבית יוסף, דאף דיש מצות תלמוד תורה על ההרהור מכל מקום אינו מברך אלא על הדיבור, וכלישנא דקראכי שם האקרא“. ומבואר מדברי השאגא שביאר את הילפותא של מצות ברכת התורה דמשה אמר לישראלכי שם האקרא“, כשאני אקרא לפניכם דברי התורה הזאת, “הבו גודל לאלקינווברכו ברכת התורה. ולפיכך משמע מפסוק זה דאין חיוב ברכת התורה אלא על הקריאה דאקרא כתיב ביה. 

אך יש לתמוה על דבריו דבאמת מבואר ברשי בברכות (שם) פירוש אחר בדרשה זו דמה דכתיבכי שם האקראלא על קריאת התורה קאי אלא על ברכת התורה, דמשה אמר לבני ישראל שיענו אמן כאשר הוא יברך את ברכת התורה וזל: 

כשבא משה לפתוח בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך תחילה ואתם ענו אחרי אמן כי שם האקרא בברכה, אתםענו אחרי אמן“. 

ומקור דברי רשי מיומא (לז עא) דילפינן מקרא זה דמצוה לענות אמן על הברכה, ואם כן אין לדייק כמש השאגת אריה מלישנא דקרא דמצוה לברך רק על הקריאה. 

אך מכל מקום נראה בדעת הבית יוסף דכיון דלא מצינו ברכה זו אלא במה דאמר משה לישראלכי שם האקראכאשר קרא לפניהם שירת האזינו, אין לנו מצוה אלא בדיבור וקריאה בלבד ואין לך בו אלא חידושו, אבל המהרהר בדברי תורה פטור מלברך. וכעיז מצינו בברכות (כעב) דאף אם הרהור כדיבור מותר לבעל קרי להרהר בדת כסיני“, ובתוס‘ (שם) פירשו דבסיני היה דיבור ואין לך בו אלא כמו שהיה בסיני, ודוק בזה [ושור שגם המהרשא בברכות (כא עא בחא) פירש דרשה זו כהבנת השאגא וכה בפירוש החרדים על הירושלמי בברכות (נב עא)].

והנה לכאורה יש ליתן טעם במה דהשמיט הרמבם ברכת התורה ממנין המצוות, דסבירא ליה דבאמת מצוה זו אינה אלא מדרבנן וקרא אסמכתא היא, דהלא ביומא ילפינן מקרא זה דמצוה לענות אמן כנל, ועל כרחך דמה דילפינן מיניה בברכות ברכת התורה אסמכתא היא. אך באמת אין כלל סתירה בין שתי הדרשות של חזל, משום דמשה אמר להם לבני ישראל, כאשר אני אברך ברכת התורה תענו אתם אמן.

ב

נפקמ נוספות מחקירה זו

ואפשר שגם מחלוקת הפוסקים בשוע שם (סימן מו סעיף ט‘) אם צריך לברך ברכת התורה על פסוקי תורה הנאמרים בדרך תפילה ותחנון תלויה בשני דרכי הבנה הנל במהות הברכה. אם נימא דברכת התורה כברכת המצוה היא ומברך על מצות תת מסתבר דפטור לברך על התפילה משום דנראה לכאורה דאינו מקיים בזה מצות תלמוד תורה, דהלא אין כאן לימוד אלא תפילה ותחנון ושאני תורה מתפילה בכל עיקר גדרה וענינה. 

אך אם אין היא ברכת המצוה אלא ברכת הודאה על עצמה של תורה, אפשר דאף הקורא בתורה באופן שאין בו תלמוד אלא קריאה ותחנון חייב לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא, וזה דעת היש אומרים שהביא המחבר שם דחייב לברך על הנאמר בדרך תפילה ותחנון. 

ולפי זה ניחא מה דנטה הגרא (שם) לשיטה דפטור מברכת התורה על התפילה, משום דלשיטתו דברכת התורה כברכת המצוה היא, והמחבר גם הוא נוטה לשיטתו שכתב דנכון לחוש לסברא הראשונה שאסור לומר פסוקים אלה ללא ברכהת עיש.

אמנם נראה פשוט דאין הכרח דשתי דעות אלו נחלקו ביסוד גדר ברכת התורה, דבאמת פשוט דאף אם סבירא לן דברכת הודאה היא יש לטעון דלא נצטווינו להודות אלא על תלמוד תורה ולא על מה שאינו בדרך לימוד אלא בדרך תפילה בלבד. ומאידך יש לומר דאף אם כברכת המצוה היא אפשר דחייב על אף התפילה משום דאפשר דמקיים בזה גם מצות תלמוד תורה, דכל הקורא פסוקי תורה ומבין מה שאומר יש בו מצות תלמוד תורה. ואם כן אין הכרח דמחלוקת זו שהביא המחבר שם תלויה בחקירתנו הנל, אך מכל מקום מתקבל על הלב לבאר מחלוקתם בדרך זה.

ואפשר דהבי והגרא הלכו עוד לשיטתם בזה שם (סימז סיא) לגבי אם ישן שינת קבע ביום האם נתחייב בברכת התורה, דלדעת רת אצ לברך ולהראש חייב לברך. ומסתבר דשיטת רת מושתתת על ההבנה דברכת השבח היא ומשוכ תיקנוה בכל יום כברכות השחר, אבל הראש נקט דהוי כברכת המצוה וממילא תלוי בהפסק ככל ברכת המצוות, והמחבר כתב שם דנהגו כרת ולשיטתו אזל דהוי ברכת השבח, אבל הגרא (שם) נקט כראש וגם הוא לשיטתו כמבואר.

ועוד יש לדון בחקירה זו, דהנה בברכות (יא עב) נחלקו אמוראי אם יברך לגמרא או רק למקרא ולמדרש. ולכאורה פשוט דלמאן דאמר שאינו מברך אלא על המקרא אין זו ברכת המצוה דהרי ברור לכל מבין דמצות תלמוד תורה אחת היא בין במקרא ובין בגמרא, ולמה יברך על המקרא ולא על המשנה והגמרא. ועוד דהלא גדולה מצות לימוד הגמרא ממצות לימוד המקרא כמבואר בבמ (לג עא): “העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה ונוטלין עליה שכר, בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו“, ועכ דאין ברכת בתורה משום מצות תת אלא ברכת הודאה על עצם התורה ולכן אפשר דאינו מברך אלא על המקרא וכעובדא דמשה שבירך על שירת האזינו. אך למה דקיל להלכה כשיטת רבא שם דמברך אף על הגמרא שוב אפשר דברכת המצוה היא, ובזה גופא נחלקו אמוראי.

אך באמת נראה דנחלקו הראשונים בזה, דהנה רשי שם כתב דמברך אף על גמרא מפנישהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה“, ומבואר מלשונו דכיון שחייב לברך על התורה ודאי צריך הוא לברך על הגמשהיא עיקר התורה וההוראה. אבל רבינו יונה שם (שף העב מדפי הריף) כתב דמברך על גמרא כיון שיש בו ביאורי המקראות, ושיטתו מבוארת דבאמת כוע מודו דעיקר הברכה נתקנה על המקרא אלא דסל לרבא דממ מברך על הגממשום שיש בו ביאורי המקרא, ועכ דלשיטתו אף אליבא דאמת אין ברכה זו כברכת המצוה אלא כברכת ההודאה היא ואין חיובה אלא על המקרא וכעובדא דמשה, ודוק בזה.

ובעיקר ענין זה ידועים דברי הגריז (בסוף הלכות ברכות) בשם אביו הגדול, ועע בשות דבר אברהם (חא סיטז) בתשובה להגרא וסרמן עיש.

ג

אם יש חילוק בין הברכות השונות

ובעיקר הדבר אם ברכת התורה ברכת המצוה היא או ברכת הודאה, הנה באמת פשוט דהברכה הראשונה ברכת המצוה היא, דהלא כל הנוסחאשר קדשנו במצוותיו וציונודומה לכל שאר ברכת המצוות, והברכה האחרונהאשר בחר בנוהיא ככל ברכת ההודאה, ואכ לכאורה כל מה שהארכנו לעיל אין לו מקום כלל אלא תלוי הדבר באיזו ברכה מדובר. 

אך באמת נראה פשוט דאף דבודאי אנשי כנהג תיקנו שני ברכות בברכהת, אחת בלשון ברכת המצוות ואחת בלשון ברכת ההודאה ממ עדיין יש לחקור במהות המצוה מהת, דהלא מהת אין מטבע מסויים בברכות, ואין להם כל נוסח מוגדר, ואכ יש לעיין בעיקר החיוב מה גדרו. ובאמת אפשר דברכת המצוה היא ואעפכ מברכינןאשר בחר בנושהיא מעולה שבברכות כמבואר בברכות (יא עב), ואפשר דברכת ההודאה היא ואעפכ נברךאשר קדשנודהלא גם נוסח ברכת המצוה יש בה הודאה שמודה להקבה שקדשנו במצותיו ואכ פשוט דאין להכריע מנוסח הברכות על גדר המצוה מהת.

והנה לדעת הבית יוסף (שם) נשים מברכות ברכת התורה, ונתבאר לעיל דהוא סובר דברכת הודאה היא ועל כן גם נשים מברכות אעפי שהן פטורות מתת. ולכאורה קשה דממ איך יברכו ברכתאשר קדשנו במצוותיואם אינם מצוות בתת, והלא פשוט מפשטות לשון השוע דהן מברכות את כל הברכות ולא ברכתאשר בחר בנובלבד [ובאמת הגרא בסימז הנל תמה איך יאמרו הןוציוונווהןונתן לנו“]. אלא נראה כמבואר דאם מהות הברכה מהת ברכת הודאה היא, דין הברכות כולן נגזר מגדר זה, ואף ברכה ראשונה דינה כדין ברכת הודאה ונשים חייבות בה, ועדיין צע בזה.

ומלבד שתי ברכות אלו מברכינן גם ברכה אמצעיתוהערב נא“, והיא ברכה שנזכה לטעום מצוף דבשה של תורה ולהתענג מנועם זיוה, ובפשטות היא מעין ברכת הנהנין על עריבות התורה ומתיקותה, וככ הלבוש (שם סעיף ו‘) דברכהת יש בה ברכת הנהנין. 

ולפיז נמצא דמצינו בברכות התורה את כל שלשת גדרי הברכות שמנה הרמבם בריש הלכות ברכות שהן ברכות הנהנין, המצוה וההודאה. אמנם באמת פשוט דאין ברכת הנהנין אלא על הנאה גופנית ולא על הנאה רוחנית, ולהדיא אמרו בברכות (כא עא) דאין ללמוד ברכהת מברהמז דמה לברכהמזשכן נהנה“, ונראה דלכן תיקנו ברכה זו בלשון תפלה ולא בלשון הודאה, ודוק.

וראה זה פלא בדגל מחנה אפרים (פרשת בשלח) הביא בשם הבעל שם טוב זיעא במה שאמרו חזל בנדרים (פא) “על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחלה“, דהכוונה היא שלא ברכו ברכתוהערב נא‘. ויש בזה מוסר גדול דאף שברכו על התורה ברכת המצוה וברכת ההודאה, מכיון שלא ברכו עליה ברכת הנהנין ולא הפילו תחנון לפני אבינו שבשמים שיזכו לטעום ממתיקות התורה ולא השתוקקו לבקר בהיכליה, נחרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתם. מי יתן ונזכה שיהיה חלקנו עם הוגיה ועמליה ונטעם מנועם התורה.

ד

בענין ספק בברכת התורה

הנה נתקשיתי בדברי המשנה ברורה, דבסימן מז (סקא) נקט דברכת התורה מהת היא וכמו שהסיק השאגא (סימן כד), ועל כן בספק אם בירך ברהת חוזר ומברך ברכתאשר בחר בנודספק דאורייתא לחומרא, אך שם (סק כח) כתב דבניעור כל הלילה כיון שנחלקו בו הפוסקים אם יברך ספק ברכות להקל, וזה תמוה דהלא רק בברכה דרבנן אמרינן ספק ברכה לקולא ולא בברכה דאורייתא ואכ נראין דבריו סותרין זאז.

ובמושכל ראשון היה נראה, דשאני ספק דניעור כל הלילה דמהת ודאי אינו חייב לחזור ולברך, דהא כיון דלא ישן שינת קבע אינו חייב מהת בברהת, דכל מה שמצינו לשיטת רת דמברך כל יום אינו אלא משום דהוי ככל ברכות השחר שחכמים תקנו לברכם בכל יום ויום ואין זה אלא מדרבנן, דמהת ודאי אין חייב לברך ברהת בכל בוקר דמהיכי תיתי לחדש חיוב בכל יום, ומהת בודאי יש מצוה לברך על התורה ותלמודה וכל זמן שלא הפסיק והסיח דעתו אינו חוזר ומברך, וכיון שאין הספק אלא בחיוב דרבנן של ברהת ספק ברכות להקל. 

אך באמת צע בזה, משום דלדעת רת נראה פשוט דכיון דסל דבכל ענין צריך לברך בכל יום ויום דכך תיקנו חכמים, וככל ברכות השחר שמצוה לברכן בכל בוקר, וממילא אין דעתו בברכתו אלא ליום אחד ושוב הדר דינא דחייב לברך למחרת מהת, וככ המגא (סימז סק יב), ונמצא דספק דאורייתא הוא ולא ספק דרבנן. 

אך אפשר לומר, דכל מה דמצינו שאם לא התכוין אלא ליום אחד חייב לחזור ולברך אין זה אלא דין דרבנן, דמהת אין זה תלוי בכוונתו אלא כז שלא הפסיק פטור מברכה. ובמנחת אשר על תת (סיח‘) הארכתי בענין אם אדם יכול להגביל ברכה שלא יפטרנו אלא עד זמן מסויים, ויש לעיין אם נימא דיכול להגביל את זמן תוקף ברכתו מהת, וצע בזה.

ואפשר עוד דדעת המשנב דספק ברכה של תורה לחומרא אינו אלא בודאי נתחייב וספק אם ברך ויצא ידח, אבל בספק חיוב אזלינן לקולא. אך צע בזה דאף דיש מקום לסברא זו וכיוב מצינו לגבי ספק קיים מצוה, ממ אין זה נראה בניד דכיון דהוי ספיקא דאורייתא יש לנו להחמיר בו אף ללא חזקת חיוב, וזפ.

ואפשר שדברי המשנב שם (סק כח) מושתתים בעיקר על מה שנראה מדבריו בסק כה דנקט לעיקר דצריך לברך אחרי שינת קבע בצהרים, ונגזר מכך דאינו מברך בניעור כל הלילה, וצע.

ה

אם ברכת התורה מעכבת במצות תלמוד תורה

כתב הפמג (סיתרפה משז סק ב‘), דהקורא קריאת זכור ללא ברכת התורה אפשר דלא יצא ידח, וזאת לפי המבואר בברכות (טו עא) דהטעם שברכות אינן מעכבות במצוות משום שהן מדרבנן, הרי דאילו היו ברכות מהת הן היו מעכבות, וברכת התורה הרי היא דאורייתא [עיין משנב סימז סקא ומה שנתבאר בסימן הקודם], ועל כן בדין הוא שתעכב במצות הקריאה עיש.

וחזינן דפשיטא ליה להפמג דמצוה זו מחייבת לברך ברכת התורה אף כשאין מתכוין למצות תת אלא למצות זכירת מעשה עמלק, משום דממ אופן קיום המצוה הוא עי קריאת פרשה בתורה ועל כן צריך לברך עליה ברהת. ולכאורה לדבריו הה בקרש אם לא בירך עליה ברהת לא יצא ידי חובתו. 

אך לפי המבואר לעיל (סימן יב) יש לחלק דלשיטת הירושלמי (ברכות דף חעב) קריאת שמע אף עדיפא, דכל עניינה קריאת ושינון פרשה בתורה היא, משאכ פרשת זכור שאינה אלא זכירה בעלמא, ולשיטת הבבלי (שבת דף יא עא) אדרבה פרשת זכור עדיפא, דקרש מיסוד העבודה היא ועניינה קבלת עול מלכות שמים, משאכ קריאת פרשת זכור שיסודה קריאת פרשה בתורה, ודוק כי קצרתי.

ובעצם הנחת הפמג דברכת התורה מעכבת כיון דמהת היא, באמת כך מבואר בתוסהראש בברכות (שם) דאילו היו ברכות המצוות מהת היו מעכבות. אך הפני (שם) העיר גם הוא בדברי הגמ‘, וכתב דלרווחא דמילתא אמרו ברכות מדרבנן ולא מעכבי כיון דבאמת הוי מדרבנן, אבל באמת אף אילו היו הברכות מהת לא היו מעכבות דברכות מילתא אחריתי הן ומהיכי תיתי יעכבו בקיום המצוה, עיש.

ובשות דבר אברהם (חא סיטז) כתב להעיר בשם הגרא וסרמן, דאם כן מדוע אסור ללמוד לפני ברכות התורה, והלא כיון דברכה זו דאורייתא נמצא שאם לא בירך לא קיים מצות תת וממילא לא נתחייב לברך. ותירץ שם דעכ צל דאין ברכה זו על מצות תת אלא ברכת השבח על עצם התלמוד [עיין מה שנתבאר בסימן הקודם בעיקר שאלה זו בגדר ברכת התורה אם הוי כברכת המצוה או כברכת השבח, ובחיהגריז סוף הלברכות כתב בשם הגרח דאין ברכהת באה על המצוה אלא על עצם החפצא דתת עיש].

אלא שאת גוף קושית הגראו לא הבנתי, דממ ישנה מצות עשה לברך על התורה ואכ עכ צל דזה גופא גדר המצוה, לברך לפני תלמודו ובכך לקיים מצות תת, והתלמוד והברכה באין כאחד והלומד ללא ברכה ביטל מצע זו, וזפ ודוק.

וממ נראה פשוט, דאם נימא דאכן צריך לברך ברכהת על קריאת פרשת זכור עכ דאין זו ברכת המצוה, דהלא אינו מתכוין לשם מצות תת כלל ובהכרח דברכת השבח היא, ואכ בודאי אין הברכה מעכבת בקיום המצוה דרק בברכת המצוה יש סברא לומר דהיא חלק מן המצוה ועל כן היא מעכבת ולא בברכת השבח, ואכ יש לפקפק על הנחת הפמג הנל, וצע.

וכק מור מצאנז זצוקל אמר בדרך הנל ליישב את ההלכה התמוהה שהביאו הראשונים בריש חולין בשם ספר הלכות ארץ ישראל דשחט ולא בירך שחיטתו פסולה, והראש (שם פא סימן א‘) כתב להוכיח מזה דהחכם שכתב הלכות אי כתבן מדעתו דהלא קייל דאין הברכות מעכבות. ואמר מור דאפשר דהלכות ארץ ישראל מושתתת על התלמוד הירושלמי שהוא תורתן של בני אי, ושיטת הירושלמי בריש כיצד מברכין (ברכות פו הא) דילפינן ברכות המצוה מברכות התורה, ואכ ברכת המצוה מדאורייתא, והלא בתוסהראש מבואר דאילו היו ברכות מהת היו מעכבות, ובדין הוא דמי ששחט ללא ברכה שחיטתו פסולה.

אך אף שהדברים נחמדים ונעימים בדרך הפלפול, יש לפקפק בהם, שהרי גם בירושלמי נחלקו אמוראי בסוף רה ובסוף פסחים במצוות אם צריכות כוונה, ונחלקו בתוקע לשיר ובמי שהיה עובר אחורי ביהכנ ושמע קול שופר וכדוואתל דברכות המצוות מעכבות, תיפוק ליה דלא יצא ידח משום שלא בירך, אלא עכ דגם אליבא דירושלמי אין ברכת המצוה מעכבת. 

ובטעם הדבר צל או דגם הירושלמי מודה דברכת המצוות מדרבנן וההיקש לתורה אסמכתא בעלמא היא, או דלא סל כהבנת הראש והפמג בדברי הגמבברכות אלא כהבנת הפני דאף אילו ברכות היו מהת אין סיבה שיעכבו בקיום המצוה (ועיין לעיל סימן עא במה שנתבאר בהרחבה בזה).

ו

לפני עורבאמירת דת ללא ברכת התורה

הנה נשאלתי עי גדול אחד, איך מותר לומר דברי תורה והלכה למי שידענו בבירור שלא בירך ברכת התורה, והלא העוסק בתורה ואינו מברך עליה מבטל מצות עשה, והגורם לחבירו לבטל מצות עשה עובר בלפני עור לא תתן מכשולכמבואר בשוע אוח (סיקסג סב ברמא) דאסור להאכיל פת למי שלא נטל ידיו ועובר בלפני עור, וכן מבואר עוד שם בשוע (סיקסט סעיב‘) שאין ליתן דבר מאכל אלא למי שיודע בו שיברך עליה, ואף שכתב שם הרמא דאם נותן לשם צדקה מותר, כבר כתב שם במשנב (סק יא) בשם הפמג דאין זה אלא במקום ספק אבל בודאי שלא יברך אסור בכל ענין.

ושאלה זו שכיחה מאוד במי שנוסע במוניות, ומעשים בכל יום שנהגים אף אלה שניכר בהם שאינם מדקדקים במצוות הם מבקשים לשמוע דבר תורה.

ומרן הגריש אלישיב שליטא (זצל) אמר, דכיון דאין השומע מתכוין לשם מצות תת, אינו מחוייב לברך. אך לכאורה אין זה פתרון ברור, דהא תינח אם ברכת התורה ברכת המצוה היא ומברך על מצות תת, אך אם אין הברכה על המצוה כלל אלא ברכת השבח על עצם התלמוד מצוה עליו לברך אף בכהג.

ועוד דכבר הארכתי במנחת אשר כללי המצוות (סימן יאות יד) לבאר את הנלענד דבמצות תת אין צריך כוונה, דלא מצינו דמצוות צריכות כוונה אלא במצות שכל עניינם בעצם המעשה ולא במצות שעיקרן בתוצאה ובפועל יוצא, ועיקר מצות תת כדי שנדע מצוותיה והלכותיה את המעשה אשר יעשון ואת הדרך נלך בה, וכל המכוין ללמוד כדי לדעת מקיים מצות תת אף אם לא כיון כלל לשם מצות תת.

ואף שכתב באור שמח בהלתת (פא הב) לבאר את מה שאמר רבא במנחות (צט עב) דמצוה לומר בפני עה דבר זה דהקורא קרש שחרית וערבית יצא ידי מצותוהגית בו יומם ולילה‘, בכדי שיתכוין העה בקוראו את שמע לשם מצות תת כי זולת זאת לא יצא, נראה דהיינו משום שכיון לשם מצות קרש ולא למד בדרך תלמוד, אבל הלומד תורה יצא ידי מצותו אף שלא כיון להדיא לקיים מצות עשה כנלענד [והאוש ציין לחידושיו למסיומא ולכן לא ידעתי מה מוצא דבריו בבירור].

והנראה לענד בזה, דאף לפי השיטות דברהת הוי מצוה דאורייתא ממ ברור כשמש שטפלה היא למצות תלמוד תורה דלעולם הברכה טפלה למצוה, ואף אם אין ברכהת כברכה על מצות תת ממ הברכה טפלה לתורה, ולעולם אין לבטל עיקר מפני הטפל, ואם אין ביד האדם מכל סיבה לברך ברכת התורה לא יבטל משום כך מלעסוק בתורה דאין לבטל תורה משום ברכתה. 

הגע בעצמך, אדם שאין בידו לברך ברכת הלולב וכי ימנע משום כך מלקיים מצות הלולב אפילו בשאר הימים במדינה שאינם אלא מדרבנן, דהלא אם יטול לולב בלא ברכה מבטל מצוה דרבנן בקום ועשה ואם לא יטול כלל מבטל מצוה בשב ואל תעשה, אלא פשוט דלא יבטל מצוה משום ברכתה וכך אין לבטל תורה משום ברכתה. ואף שיש לחלק בין לולב שהוא חובה לתת (ועיין במה שהארכתי במנחת אשר ויקרא סימן פד), ממ עצם היסוד שאין לבטל עיקר משום טפל ומצוה משום ברכתה ברור ומוכח. וכיון שכך אף אנו מצווין ללמדו תורה אף שנדע שלא בירך עליה כיון שאין בידנו לגרום לכך שיברך, ודוק בזה.

ונראה עוד בכז, דהנה נצטווינו במצות עשה ליתן צדקה, ונצטווינו עוד בלאו וכמש (דברים טו י‘): “נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך הא בכל מעשיך“. ויש לעיין במי שיודע בנפשו שאא לו ליתן צדקה בלא שירע לבבו דלכאורה עדיף לבטל מצות עשה בשב ואל תעשה ולא יעבור על לאו בקום ועשה ונפסוק לו שלא יתן צדקה כדי שלא ירע לבבו, ופשוט שאין הדבר כן משום דלאו דלא ירע לבבואינו אלא פרט הטפל לעיקר מצות צדקה, ואין לבטל את עיקר המצוה מפני הנטפל לה. 

ובגוף הענין דהשומע דת חייב לברך לאו מילתא דפסיקתא היא, אך כך כתבו בשוע הרב (פסקי הסידור ברכות השחר) ובשות הלכות קטנות (סיקנט) וככ במשכנות יעקב (אוח סיסד), והארכתי בזה במקא (ועע במנחת שלמה חא סיצא אות אמשכ בזה בשם הגרצפ פרנק). 

ז

ברכת התורה לפני קיום מצוות

הנה כתב הבכורי יעקב (סיתרמד סקא) דיש לברך ברהת לפני נטילת לולב, ולא ביאר בזה טעמו ונימוקו. והגרי מקוטנא בספרו יבין דעת (חסדי אבות סייג) תמה עליו דמה ענין ברכת התורה לקיום מצוה, ועיין במשנב (סימז סקז) שכתב דמותר לעשות מצוה לפני ברהת.

ונראה ליתן בזה טעם ותבלין, דהנה דעת השוע (שם סעיף ה‘) דמברךעל דברי תורה“, אך מנהג בני אשכנז לברךלעסוק בדברי תורהכמבואר שם בטז ובמשנב (שם סק ח‘). ומקור הנוסחעל דברי תורההוא באבודרהם (עמוד מג) ובספר המנהיג (דיני תפלה אות א‘), ולפי לשון זה משמע דברכת התורה קאי גם על מעשי המצוה, ואף שבודאי אין זה מעיקר חיוב ברכהת דאורייתא דנראה פשוט דעיקר ברכה זו על לימוד התורה שנצטוינו בה וכדילפינן מכי שם האקראבשירת האזינו, ממ כיון שכך היתה דעת אנשי כנסת הגדולה לכלול גם מעשי המצוות בברכה זו ודאי שכך ראוי ונכון לנהוג לכתחלה לא לקיים המצוה לפני ברכהת אף שאין זה חיוב גמור. ונמצא לפיז דאין כל סתירה בין דברי הבכורי יעקב לדברי המשנב.

ואף לבני אשכנז שמברכיםלעסוק בדת‘, אין זה בהכרח משום דלא סל דגם מצוות בכלל ברכה זו אלא דמטעם אחר מברכינן לעסוק כמבואר שם בטז, אך אין הכרח שנחלקו ביסוד הנחה זו דגם עסק המצוה בכלל ברהת.

וגדולה מזו חידש בשות מהרם שיק (אוח סיכט) דמה שאמרו דברכת המצוות מדרבנן אין זה אלא לאחר שכבר בירך בבוקר ברכת התורה, אבל אם לא בירך ברהת חייב מהת לברך על המצוות. 

ואמרתי לפי דבריו לפרש את דברי רשי בברכות (שם) במה שאמרו דברכות מדרבנן לא מעכבי וזל: “כדאמר כל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן“, ולכאורה תמוה למה הזכיר כאן מה שמברך עובר לעשייתן מה ענין זה למה שאמרו דברכות מדרבנן. ולהנל ניחא דרק הדין דעובר לעשייתן הוי מדרבנן אבל עצם החיוב לברך על המצוות מהת היא כמבואר. 

אך באמת נראה דזה חידוש גדול, ובודאי שאין לו הכרח מדברי הראשונים הנל, דנראה פשוט דעיקר הברכה על תלמוד תורה היא ולא על המצוות וכמבואר, ודברי רשי בברכות שם מתפרשים בפשוטן, דבאמת לא מצינו בחזל הלכה זו דברכת המצוה אלא בלשון זה בלבד דתיקנו לברך על המצוות עובר לעשייתן, ומשום כך הביא רשי את לשון זה וזפ, ודוק כי קצרתי.

ב

ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה

הנה דנו הפוסקים והאחרונים במי שניעור כל ליל שבועות ועוסק בתורה כמנהג ישראל קדושים, כיצד יעשה בברכת התורה בבוקר, וכבר נתבאר בדברי הפוסקים ששאלה זו במחלוקת היא שנויה בין רת והראש. דהנה הביא המחבר (סימן מז סעיף יא) שני דעות בשינת קבע ביום אם חייב לברך ברכת התורה אחריו דלדעת רת חייב לברך ברכת התורה בכל יום וכברכות השחר בבוקר ואין זה תלוי כלל בהפסק ובהיסח הדעת ולפיכך אין שינת קבע בצהריים מחייבת ברהת, אבל לשיטת הראש חייב הוא לברך כיון ששינת קבע הוי הפסק גמור. ופשוט לכאורה דגם דין הניעור כל הלילה תלוי במחלוקתם, דלדעת הראש לא יברך כיון שלא ישן ולא הסיח דעת מן התורה, אך לשיטת רת דאין הדבר תלוי כלל בהפסק אלא חייבונו לברך כל יום מברך אעפי שלא ישן. וכיון שכתב המחבר שם דנהגו כשיטת רת שלא לברך עי שינת קבע ביום לכאורה הוא הדין שמברך בבוקר אף אם נעור כל הלילה.

אך המגן אברהם (שם סק יב) כתב לדייק מלשון המחבר (סעיף יב) דאם נעור כל הלילה באמת אינו מברך בבוקר ותמה דהרי כיון שנהגו בשינת הצהריים כשיטת רת דמברך בכל יום אכ אף אם לא ישן בלילה יש לו לברך וגם בסיתצד (סקא) כתב המגא לעיקר דהנעור כל הלילה יברך בבוקר לפי שיטת רת אך הוסיף דאם אפשר ישמע מאחר לצאת ידי כל ספק עיש.

והגרעקא שם כתב דבאמת עיקר ההלכה לא כרת אלא דמשום חשש ברכה לבטלה נהגו שלא לברך בצהריים וכך מבואר בבית יוסף בשם האגור, ואכ אין סתירה בין שני הלכות אלו דבשינת הצהריים אינו מברך וכשיטת רת וגם בנעור כל הלילה אינו מברך דעיקר כשיטת הראש והטור דבשינה והפסק תליא מילתא. ולכאורה נראה מלשון המחבר דעיקר ההלכה בזה כשיטת הראש שהרי הביא שיטתו בסתם ואחכ שיטת רת ביא ובכהג עיקר דעתו כשיטה ראשונה כידוע אך כבר כתבו ביד מלאכי ועוד בספרי הכללים דאין זה כלל גמור וכאשר מוכח מדברי השוע דנקט כשיטה בתרייתא הכי נקטינן.

אך בעיקר מה שדקדק המגא מלשון המחבר חלק עליו רעקא וכתב לדייק להיפך מלשון השוע דאף אם נעור כל הלילה מברך בבוקר וכתב דכן עיקר להלכה.

ועוד כתב שם רעקא לחדש דאם ישן בערב יוט בודאי מברך בשבועות בבוקר אף אם נעור כל ליל השבועות דממנ לשיטת הראש כבר נתחייב לברך בערב החג לאחר שינת קבע אלא שלא נהגו לברך משום שיטת רת, וכשנעור כל הלילה הרי גם לשיטת רת נתחייב בבוקר ואכ ממנ הוא חייב בברכת התורה וכן פסק להלכה. וכדברי הרעקא חידש גם זקננו מהרם אש כמבואר בספר זכרון יהודה מהנהגותיו שכך עשה למעשה עיש. וראיתי בתשובות הגרחק בסוס אשי ישראל שכתב שהחזוא פקפק בפסק זה דסל דכל שינה ביום הוי ארעי, וצעג דהלא הביא השוע שתי דעות בענין שינת קבע ביום, הרי דשינת היום לא בהכרח ארעי היא, וצע.

אמנם (בסימן מז סעיף ז‘) איתא דברכת אהבה רבה פוטרת מברכת התורה ובמשנב (שם סקיג) כתב דהה ברכת קרש של ערבית ומתוך כך כתב דראוי לכוון לצאת ידח בברכת קרש שע לאחר שישן שינת קבע ביום, אך אם יכוין כך שוב לא יוכל לברך בשבועות בבוקר, ולענד עדיף לא לכוין בערבית לשם ברכהת כדי לברך בבוקר ודוק.

ב

והנה בשות השיב משה (סיב‘) כתב ראיה לשיטת רת דבכל יום יש חיוב בהת ולא תליבשינה והפסק דהרי מבואר מלשון המחבר דרק בשינת קבע נחלקו אבל בשינת ארעי מודה הראש דאינו הפסק ואינו מחויב שוב לברך ברהת, ואכ יש לתמוה דהרי ילפינן מצות ברהת ממשה שאמר לישראל לפני שקרא שירת האזינוכי שם האקרא הבו גודל לאלקינוכמבואר בברכות (כא עא), ולכאורה פשוט דמשה לא ישן שינת קבע, דאף בדוד אמרו בברכות (געב) דלא ישן אלא שינת ארעי, ואכ פשוט דמשה גכ לא ישן מעולם שינת קבע דכל מדות החסידות שמצינו בכל גדולי וצדיקי הדורות איתנהו כולהו במשה ואכ לשיטת הראש לא נתחייב משה מעולם בבהת לאחר שבירך פעם אחת כשקיבל תורה מהקבה ועכ דבכל יום יש מצוה אף ללא הפסק ושינת קבע. וכתב ההשיב משה שזו היא ראיה גמורה חלוטה ופסוקה שאין להשיב עליה. ועיש שהאריך בראיה זו.

ובעניי לא הבנתי כלל קושיא זו מכמה טעמים:

א. באמת נראה פשוט דיל דאף אם משה פטור היה מברכת התורה ממ בירך להוציא את העם ידי חובתן דהלא הם היו חייבין בבהת ומשה בירך כדי להוציאן ידי חובתן דהלא ביומא (לז עא) למדו מפסוק זה כי שם האקרא דמצוה לענות אמן אחר המברךתניא, רבי אומר כי שם האקרא הבו גדל לאלהינו, אמר להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם הבו גדל“. ופרשי שם דמשה בירך כדי להוציאן והם ענו אמן, ואכ אף אם נניח דמשה פטור היה ממ אעפי שיצא מוציא.

ב. אך באמת נראה דלא נדע כלל דרך נשר בשמים, ואף שמצינו בדוד שלא ישן שינת קבע אפשר דהיא הנותנת דמשה משום שהיה מופשט לגמרי מן הגשמיות לא היה שייך בו כלל רוח דמסאבא ומסתבר דכל הפגם בשינת קבע אינו אלא משום דרוח דמסאבא השורה על האדם בשינתו כמבואר בזוהק (וישלח מז).

ועוד אמרו בברכות (נז עב) דשינה היא אחד מששים במיתה, ומשה רבינו לרום מעלתו לא שרתה עליו כל רוח טומאה דהלא לא היה בעל מחיצות כלל אלא בשגם הוא בשר כמו שכתב הרמבם בפרק זמשמונת פרקי הקדמתו למסאבות, וגם טעם מיתה לא שייך במשה דהלא אף מיתתו ממש מיתת נשיקה היתה כמבואר במועד קטן (כח עא) והיא מעלה עליונה של דביקות, ואכ אפשר דאף שינתו היתה בה מעלה יתירה של דביקות עילאה. וידוע משכ מוהרחו על רבו אור העולם האריהק שבשינתו נתגלו לו סודות התורה שתלמיד ותיק אינו לומד במאה שנה (ובהקדמת האמרי בינה חלק אכתב לבאר בדרך זה מה שאמרו בשסכי ניים ושכיב רב אמר להא מילתא“, דאין הכונה לזלזול וביטול אלא שדבר זה אף שיש לו פירכא בהלכה מקובל הוא בדרך סוד ונתגלה לו כי ניים ושכיב דשינת הצדיקים מסוגלת לגילוי סודות התורה עיש), סוף דבר נראה לענד דאין בידנו לדון בסברא דמשה לא ישן שינת קבע כדוד מלכא משיחא דאפשר דלמעלתו הנשגבה למעלה מכל המין האנושי לא היתה כל פגם בשינתו.

(ובאמת נסתפקתי מעודי במי שלומד תורה כל שעת שינתו, וכמו שהעידו בני הגרא על אביהם בהקדמה לביאור הגרא על שוע אוח דמעולם לא ישן אלא שיתין נשמין ובכל עת שינתו רחושי מרחשן שפתיו הלכות ואגדות, אם השינה הוי הפסק לברכת התורה דהלא בכל זמן שינתו עוסק הוא בתורה. אך לכאורה נראה דלימוד זה של שעת השינה אף שיש בו מעלה גדולה ונפלאה ממ אין בו חיוב ומצות תת דהלא בשעה שהוא ישן על מיטתו אינו מקיים מצוה אך ממ ספק הוא בעיני דאפשר דממ אין הפסק בבהת אם הוא עוסק בתורה בשינתו ללא הפסק ואפשר דבטלה דעתו אצל כל אדם ואכמל).

אמנם עוד כתבו שם בני הגרא דמעולם לא ישן אלא שתי שעות ביממה, ושתי שעות אלה היו מופסקות לשינת ארעי, וצע לפיז איך ברך ברכהת בכל יום והלא לא הפסיק, ולשיטת הראש כל עוד לא הפסיק לא נתחייב, ואפשר דמי שכל שינתו ארעי אף שינת ארעי הוי הפסק גמור לגביו, ואפשר עוד דרק בשינת קבע ביום נחלקו אבל בשינת ארעי בלילה לכוע הוי הפסק ועדיין צע.

ג. ועוד יש לדחות ראית ההשיב משה דהלא מבואר במשנב (סידסק לה) דבשבת מותר לישן שינת קבע ורק בחול יש בזה קפידא ואכ משום שינת השבת נתחייב שוב בבהת עיש.

ד. ובעיקר דברי ההשיב משה יש לכאורה לתמוה דנראה פשוט דכל שיטת רת אינו אלא מדרבנן דמהת ודאי דאין חיוב בהת בכל בוקר דמהית שיהא מצוה בכל יום ויום, אלא נראה פשוט דמהת צריך הוא לברך על תלמוד תורה וכהא דמשה אלא דרת סל דאנשי כנסת הגדולה תקנו לברך בכל בוקר ובוקר כמו שתיקנו בברכות השחר, ואכ מהת מודה רת להראש דבכל פעם שלומד תורה חייב לברך ואם הפסיק חייב לברך שנית.

ואכ אף לשיטת רת קשה ממשה רבינו דאם לא הפסיק איך נתחייב בברכה ואין לדחות דמשה קיים מצות חכמים לברך בכל בוקר דהלא כל ראית ההמ מיוסדת על ההנחה דעכ ברכתו מהת היא כמבואר בדבריו דאלכ אפשר שבירך על קריאת התורה וכתקנת משה ועזרא עיש היטב, אלא עכ דאין הכרח דמשה רבינו לא ישן קבע או שבירך להוציא את בני ישראל ידי חובתן כמבואר. ואף שיש מקום לטעון דמצוה בכל יום לברך ברכהת כמו בתפלה וברכת כהנים שנוהגים פעם אחת ביום וכמבואר ברמבם (הלתפלה בפרטי המצוות וכן בפא הא שם, וכה במצות תת לשיהפני בברכות כא עא) ממ אין זה סברת רת אלא דימה ברכהת לברכות השחר וזה ודאי דרבנן היא, ובאמת נראה פשוט דבהת מהת קשורה לתת ואינו כתפלה וברכהנ שחייב בהם בכל יום, והארכתי בכז במקא.

אך באמת נראה טפי דאין כונת רשי כלל לומר שמשה רבינו בירך ברכת התורה להוציא את בני ישראל, וכל כונת הגמופרשי דלפני שמשה קרא את השירה לפני בני ישראל אמר דברי ברכה ושבח להקבה ומכאן למדו חזל שראוי לברך את הלפני תלמוד תורה.

וממה שאמר לבני הבו גודל לאלוקינו למדו עוד דמצוה לענות אמן אחר הברכה.

אבל אין ברכתו של מרעה ברכת התורה ממש אלא ברכת שיר ושבח להקבה. וזה הטעם דנקט הרמבם דאין ברכת התורה מצות עשה ממש כמו ברכת המזון, ולא מנאה במנין המצוות, דאין כאן אלא מקור כללי דמשה כך נהג וכך עשה לברך את הלפני קריאת השירה ומכאן למדנו את שורש ענין ברכהת.

כך נראה פשוטן של דברים.

וממילא אזלא לה קושיית ההשיב משה, דמעולם לא עלה על דעת חזל שמשה בירך ברכת התורה ממש, ובאמת לא מצינו מצוה בתורת משה לברך בהת אלא שכך עשה משה ואמר דברי ברכה ושירה לפני קריאת השירה.

ודוק בכז כי נכון הוא לענד.

ג

ובעיקר מחלוקת הראש ורת נראה לכאורה דנחלקו ביסוד גדר ברכת התורה אם כברכת המצוות היא ומברך על מצות תת או כברכת ההודאה והארכתי בזה במקא, דאם ברכת המצוה היא מסתבר כשיטת הראש דהיא תלויה בהפסק והיסח הדעת וככל ברכות המצוה דאם הפסיק חוזר ומברך ואין חיובה תלוי ביום כלל, אבל אם ברכת הודאה היא מסתבר טפי כשיטת רת שתיקנו חכמים לברך בכל יום ויום וכברכות השחר שכולם שבח והודאה ותיקנו שיאמרו בכל יום ויום. וראיתי שוב שככ הישועות יעקב (סימז סקא) עיש, ובעיקר חקירה זו במהות מצות ברכת התורה יעויין מה שהארכנו במנחת אשר דברים (סימן צג).

והנה בשות מהרשג (חא סיסב) כתב לחדש דאין כלל איסור ללמוד לפני ברכת התורה אלא לשיטת הראש אבל לשיטת רת דבכל יום ויום מברך ברכת התורה דינה כברכות השחר ואין כלל איסור ומניעה ללמוד לפני ברכת התורה עיש. אך לענד טעות היא זו, דפשוט לכוע דמצות ברכת התורה מדאורייתא כך היא דכל הלומד תורה חייב לברך עליה וכמו שעשו משה וישראל דהלא כתיבכי שם האקרא הבו גודל לאלקינואלא דלדעת רת תיקנו אנשי כנהג שיברך בכל יום בבוקר כמו שתקנו ברכות השחר ותיקנו שברכת כל יום תפטרנו עד ליום המחרת, אך ודאי אף לרת כל הלומד ולא בירך על תלמודו ביטל מצות עשה, כך נראה ברור לענד.

ויש מן האחרונים שהבינו שיש איסור ללמוד ללא ברכהת (כעין איסור להנות מן העולם בלי ברכה) וברכת התורה מתיר היא, ולא רק מצוה, עיין משיב דבר (חא סימז) וככ במנחת שלמה (חא סייח אות ט‘) דבהת הוי מתיר כשם שברכת הנהנין הוי מתיר, דכשם שאסור להנות מהעולם הזה בלי ברכה כך אסור ללמוד תורה בלי ברכה, אך בעניי לא ידעתי כל מקור לדז ונראה טפי דאין כאן אלא ביטול מצע וכשהוא אנוס בברכה מותר ללמוד בלי ברכה, וככ הגרשזא (שם בסיצא א‘) וסתר דברי עצמו, עיש.

ג

עוד בענין ברכת התורה בשבועות

והנה נשאלתי בשנה זו [תשעה] שחל בו ערב שבועות בשבת, במי שישן ערב שבועות כדי שיוכל להיות ער כל ליל שבועות וגמר בלבו לברך ברכהת בבוקר וכשיטת הגרעקא, אך בתפילת מנחה בשבת עלה לתורה ובירך ברכת אשר בחר בנו, ושאל אם יצא בכך ברכת התורה ואם נבצר ממנו עי ברכתו לברך ברכהת בבוקר.

שתי שאלות יש כאן:

א. האם יצא בברכתו ידי חובת ברכת התורה או שמא אין ברכה זו אלא על קריאת התורה בלבד.

ב. אתל שיצא, האם עדיין יש בידו לברך בבוקר את שתי הברכות הראשונות שלא בירך בעלותו לתורה, או שמא כיון שברכת אשר בחר בנו הוא המעולה שבברכות מפסיד בכך את כל ברכות התורה.

ולכאורה יש לפשוט שתי שאלות אלה מהמבואר להדיא בשוע (סימן קלט סעיף ט‘):

אם קראוהו לקרות בתורה קודם שיברך ברכת התורה לעצמו, כבר נפטר מלברך ברכת אשר בחר בנו, דלא גרע ממי שנפטר באהבה רבה“.

ובמשנב (שם סק לב):

דלא גרע ממי שנפטר וכו‘ – וכמבואר לעיל בסימן מז סז. וכתבו האחרונים דממ לא דמי לגמרי לנפטר באהבה רבה דהתם יצא בזה גם ברכת אקבו לעסוק וגם הערב נא משאכ הכא לא נפטר רק מברכת אשר בחר בנו לבד אבל אידך צריך להשלים ויאמר אחכ ברכת כהנים שרגילין לומר תמיד“.

הרי מבואר בשוע ומדברי המשנב דבברכו על התורה נפטר מברכת אשר בחר בנו, אבל עדיין עליו לברך שאר הברכות.

אמנם בשות אגרות משה (אוח חא סיכא) נקט דאם בירך אשר בחר בנו יצא ידח לגמרי ושוב אינו מברך אקבו והערב נא, כיון שברכה זו מהת והיא המעולה שבברכות עיש. וזה לכאורה נסתר מלשון השוע ודברי הפוסקים שהביא המשנב.

אך בכל עיקר הלכה זו תמה בעל חות יאיר במקור חיים דמהית לומר שנפטר מבהת עי ברכה שבירך בעלותו לתורה, והלא בגמר הקריאה מברך ברכה אחרונה, ושוב אינו נפטר עי ברכה ראשונה, עיש.

ולא ירדתי לסוף דעתו דמה ענין ברכה אחרונה לברכה ראשונה, ואף דבברכה ראשונה ואחרונה דברכת הנהנין אכן ברכה אחרונה הוי היסח הדעת מהמשך אכילתו ולאחר שבירך ברכה אחרונה אם חוזר ואוכל צריך לחזור ולברך, ואכן כך נראה פשוט דלאחר שבירך ברכה אחרונה על קריאת התורה אם יעלה שוב לתורה ודאי צריך לחזור ולברך אשר בחר בנו וכודדין קריהת לענין זה כדין אכילה ושתיה, אך אין כז ענין למה שנתחדשה הלכה דברכות התורה שמברך בעלותו לקריאת התורה פוטרתו מלברך ברכה זו על תלמוד תורה, דבכלל ברכה זו שמברך על קריהת נכלל גם ברכהת שעליו לברך על תלמודו. דהלא ברכה אחרונה דאשר נתן לנו תורת אמת לא מצינו אלא בקריהת ואינו ענין כלל לדין הכללי של ברכת התורה.

אך אי בדידי תליא יש לדון בכל עיקר הנחה זו, דמהית לומר דבברכה על קריאת התורה נפטר ממצוות ברכת התורה ואפשר דשאני מברכת אהבה רבה דהוי כתפילה כללית הנאמרת בכל יום, ואף שהיא ברכת קרש, ממ פשוט דאין הזיקה שבין ברכה זו לקרש דומה לברכה שמברכים על קריאת התורה.

ואפשר שזה אכן עומק כוונת המקוח, דכיון דחזינן דבקריהת יש גם ברכה אחרונה לאחר הקריאה עכ דגם ברכה ראשונה דאשר בחר בנו, אינה אלא על קריהת ולא על כללות תלמודה של תורה.

אך ממ אין לזוז מדברי השוע שהמברך בעלותו לתורה נפטר מלברך ברכת אשר בחר בנו.

ומשוכ נראה דכיון שבירך על התורה שוב אזדא לה עצת הגרעקא ושוב נכנס לבית הספק בענין ברכת התורה בבוקר.

ואפשר דבכהג עדיף שיכווין בפירוש בברכה דקריהת שלא לצאת ידח אלא על קריהת בלבד, ולא לשם ברכת התורה. ואף שהארכתי במקא (שות מנחא חא סיא‘) לדון אם ביד האדם להגביל את תוקף ברכותיו, מסקנת דברינו שם דכאשר הוא עושה כן לצאת מידי ספק ברכות שפיר דמי, ונראה דהה בניד.

ובר מן דין נראה לכאורה דבניד עדיף טפי, דממ עיקר ברכתו אינה אלא על קריאת התורה אלא שנתחדשה הלכה דנפטר מלברך שוב ברכה זו, וכיון שכן ודאי מסתבר דרשאי הוא לכוין שלא תחול ברכתו אלא על קריהת בלבד, ובפרט דלדעת המקור חיים הרי מעיקר הדין אין ברכה זו פוטרת מברכת התורה, ודוק בכז.


לקט אמרים על ברכת התורה

מצינו בדברי גדולי האחרונים שנחלקו אם בתת נאמר הכלל של מצוות לאו ליהנות ניתנו, שבבית יוסף (יורה דעה סימן רכד) כתב שמי שהיה מודר הנאה מבני העיר, מותר לקרוא בספר תורה קריאה של מצוה, משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו. וכתב שמטעם זה אין אחר מהקהל יכול לאסור על הקהל לקרוא בספר תורה. אמנם בטז (יוד סימן רכא סק מג) כתב דלא דמיא מצות תת לשאר מצוות, שהרי אסור לאבל ללמוד בימי אבלו, ועכ דבזה אין אומרים מצוות לאו ליהנות ניתנו.

ובקצות החושן (סימן עב סק לד) כתב דהשואל ספר מחבירו אינו חייב באונסין, כיון דמצוות לאו ליהנות ניתנו, והשואל ספר לא חשיב דנהנה מגוף הספר, עיש. ובנהמ (שם סק יז) כתב דאישתמיטתיה דברי הטז הנל דבמצות תת אין אומרים דמצוות לאו ליהנות ניתנו.

ובלבוש (אוח סימז סו) כתב לבאר מדוע בברכת התורה מברכים שתי ברכות, וכתב שיש מי שביאר, שברכה אחת היא ברכת המצוה, ולכך מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק וכו‘, והאחת היא ברכת הנהנין כי הלימוד הוא הנאה, וכמו שמברכין שתי ברכות על המצה של מצוה אפילו אין לו רק כזית, לפי שהנאת הגוף שיש בו מצות עשה מברכין ברכת המצוה וברכת הנהנין, וכן באכילת הפסח ושאר קרבנות וכו‘, וכלדחות הדברים בזהל:

על זאת אשיב ואומר שאין נל כלל טעם זה, שאם היה להם זל טעם זה היה להם לתקן לעשות שתי ברכות ראשונות בכל פעם קודם שיתחיל ללמוד. אלא נל דסבירא להו לחזל שאין הנאת מצוה זו דומה לשאר מצות שנהנין מהן כגון מצה ופסח ושאר זבחים, דהתם ההנאה והמצוה שני עניינים הם, ההנאה היא מה שנהנה גופו מזאת האכילה אפילו לא היה בה מצוה כמו שנהנה משאר לחם ובשר, והמצוה היא מה שאוכל מצה ולא חמץ ושאוכלו לשם מצה וכן בקרבן, אבל הכא המצוה וההנאה חדא מילתא היא, שמצות הלימוד הוא שידע מה שילמד כדכתיב [דברים לא, יג] ולמדו ליראה את הוגו‘, וההנאה הוא גכ שידע מה שלמד, והרי הכל ענין אחד הוא, לכך לא תקנו עליה בשום פעם רק ברכה אחת ברכת המצוה והיא היא ברכת הנהנין, מה שאין כן בהנאת שאר מצות, נל דוק“. 

ועע באמרי בינה (דיני שבת סימן יב) שהביא בשם הפני אריה (סימז) להתיר להתפלל וללמוד מתוך הספר לאור הנר שהדליק הנכרי לצורך ישראל בשבת מהט דמצות לאו ליהנות ניתנו, וכתב להשיג עד הטז הנל מהא דאיתא בברכות (דף כא) דלמדנו ברכת התורה לאחריה מבהמז מקו כו‘, ופריך מה למזון שכן נהנה, הרי דלימוד תורה לא חשיב נהנה ושמחת נפש לחוד והנאת הגוף לחוד, ולענין איסור הנאה כל שאין גופו נהנה לח הנאה עכד. ודחה האמרי בינה ראייתו, שמה שאמרו מה למזון שכן נהנה הכוונה שהיא הנאת הגוף ממש, הבאה בתוך הגוף, משאכ בתלמוד תורה שהיא הנאה חיצונית כמו סיכה ורחיצה, שאין מברכים עליהם, עיש. 

וראה את לשון קדשו של החסיד רבינו יונה במסאבות (פב מיד):

ודע לפני מי אתה עמללפני בוחן כליות ולב. וכי תלמד תורה תטרח ותשים כוונתך בה, ובזה תדע להשיב את אפיקורוס, וכשאתה מיגע את עצמך בתורה תשתעשע בה, שמצינו שאמרה תורה (משלי חכב) הקנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, וכתיב בתריה ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום. הנה לך כי הקדוש ברוך הוא היה משתעשע בה, ויש לך לעשות כן, והוא שנאמר (משלי שם) משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם, רל כאשר היה התורה שעשועים להקבה קודם יצירת עולם, כך תהיה משחקת בתבל אחר שנברא העולם ושעשועים לבני אדם“.

ומדבריו למדנו דכאשר אדם משתעשע בדברי תורה הולך הוא בדרכי הודבק במידותיו, שהרי הקבה משתעשע בתורתו והקבה נתן לנו את התורה כדי שאנו נשתעשע בה. ועוד זאת למדנו מדבריו דלשם כך נתן לנו הקבה את התורה כדי שנשתעשע בה, וכך היא דרכה של תורה ודרך תלמודה, ולא בדיעבד יש כאן משום דאא בלאה, אלא מצוה מן המובחר.

והגדולה שבראיות, דהלא כך תיקנו לומר בברכת התורה שבכל יום ויום, “והערב נא האלקנו את דברי תורתך בפינו“, הרי שמתפללים אנו לנותן התורה שיהיו דת ערבים בפינו, ועכ שכך נכון ויאה וטוב ויפה.

אמנם חידוש ראיתי באבודרהם (ברכות השחר) שכתב בביאור ברכה זו:

הערב נא האלקינו, על שם (מלאכי גד‘) וערבה לה‘, ועל שם (תהלים קיט קכב) ערוב עבדך לטוב“.

הרי שפירש לשון זה בשני דרכים, שפירוש הראשון אכן מלשון מתיקות ועריבות וכמש וערבה לה‘, ולפירוש השני מלשון ערבות וכמש ערוב עבדך לטוב, וכפרשי שם דהוי לשון הצלה, ובאבע מלשון ערבות כמו ועבדך ערב את הנער, והדברים דברי חידוש.

ושור ברשי (ברכות יא עב) דה הערב נא):

הערב נא האלהינויערבו עלינו לעסוק בהם מאהבה“.

ולמדנו מדבריו הערה מופלאה, דלא בשעשוע של תורה מדובר, אלא במתיקות העבודה מאהבה, דאין לך עריבות ומתיקות מעבודת הבאהבה ובדביקות ולהנות מזיו השכינה.

ועוד ראיתי שגם האבודרהם לאחר שהביא את שתי הפסוקים הנל שוב העתיק את לשונו של רשי, עיש.

אך בפירוש רבינו מנוח על הרמבם (פז מהלכות תפילה הי) כתב:

והערב נא. פירוש לאחר הבנתם יהיו לנו ערבים ומתוקים, ונשכח כל העמל שעמלנו בהם, וישוב לנו העמל ההוא למנוחה ולעונג, שאלכ לא יהיה עמלו בתורה, ואיך יהיה זה, אם שכלנו יצא מן הכח אל הפועל ונבין הדברים כאשר הם“.

ומדבריו למדנו שאכן הכוונה למתיקות ועריבות הבנת דברי תורה על בוריין כפי שהם. ועוד למדנו מדבריו דרק עי שמחת התורה נזכה גם לעמלה ויגיעה, והוא שמבקשים ומתפללים והערב נא. ודוק בכז.

     

הנה אמרו חזל בנדרים (פא עא):

ומפני מה אין מצויין תח לצאת תח מבניהן, אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא להם. רב ששת בריה דרב אידי אומר כדי שלא יתגדרו על הצבור. מר זוטרא אומר מפני שהן מתגברין על הצבור. רב אשי אומר משום דקרו לאינשי חמרי. רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחלה, דאמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב ויאמר העל עזבם את תורתי וגו‘, היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה. אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחלה“.

וחידוש יש בדבריהם דלא זו בלבד שאין התורה עוברת בירושה, אלא יתירה מזו, אין זה מצוי שתלמידי חכמים יהיו בניהם תח, עד שאמרו שםהזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה“. ובגמרא אמרו כמה טעמים למה באמת אין תח מצויים שיצאו בניהם תח.

ובמה שאמרו שלא ברכו בתורה תחילה, במפרש המיוחס לרשי כתב דתח אינם מברכים על התורה מכיון שחושבים הם שהתורה ירושה להם, וכיון שאינם מברכים אין התורה מתקיימת בהם.

וזל:

כשמשכימין לתלמוד תורה ותלמידי חכמים בני תלמידי חכמים מתוך שהן זהירין לעסוק בתורה ורגילין בה אינן זהירין לברך כשפותחין לא מקיימא ברכתא [כדאמרינן בברכת התורה] נהיה אנחנו וצאצאינו מלומדי תורה“.

ולפי פירושו תלמידי החכמים הם אלה שאינם מברכים בתורה תחילה. ומה שאינם מברכים היינוונהיה אנחנו וצאצאינו וכו‘”.

ולולי דבריו היה נראה לפרש שבני התח הם אלה שאינם מברכים תחילה, משום שחושבים הם שהתורה ירושה להם ואינם צריכים להתפלל ולבקש והערב נא הא את דברי תורתך בפינו. וכבר הבאתי בכמק מה שכתב בדגל מחנה אפרים (פרשת בשלח) בשם מורו זקינו הבעשט שלא ברכו בתורה תחלה היינווהערב נא“. וכיון שאינם מתפללים והערב נא, אין דברי התורה ערבים בפיהם, כי ללא מתיקות התורה ועריבותה אי אפשר כלל שיהיה האדם תח.

וראה עוד דברים נפלאים שכתב בזה בספר נוהג כצאן יוסף (אות כה) בביאור ברכת והערב נא:

על כן אומר אני עם שכבר אמרתי פירוש על הגמרא מפני מה רוב בנים של תלמידי חכמים עמי הארץ, מפני שאין מברכין בתורה תחילה, דלכאורה יקשה דאינו מידה במידה. ואמרתי דאעפ שמצות לאו ליהנות נתנו מצוות לימוד ליהנות ניתן, שצריך אדם לשמוח שמחה של מצוה וליהנות מדברי תורה שהוא לומד. ויחשוב בלבבו מה מאד בחר לו יה ישראל לסגולתו ליתן להם תורת אמת ולהצילם מדת כוזבתושעל כן נשתנה ברכה זו מכל שאר ברכות, שלא מצינו בשום ברכה הן ברכת המצוות או ברכת הנהנין שמתפללין שיערב לו המצוה או האכילה כמו שאנו מתפללין הכא והערב נא, וזהו מפני מה רוב בנים של תלמידי חכמים עמי הארץ, הא אדרבה משורש תלמיד חכם שצריך להיות נוקם ונוטר כנחש יצא שפע רב תבואות מרא דחיטא. וכל בריה מוליד במינו. אלא מפני שאין מברכין בתורה תחילה דמגלין אדעתייהו שאינם נהנים בדברי תורה אכ למה לו בנים תלמידי חכמים, וזה הוי שפיר מידה כנגד מידה. ולפי זה יהיו שתי ברכות אלו שתיהם ברכות ראשונות, האחת דהיינו לעסוק היא ברכת המצוה כמו להתעטף, להניח, להדליק. ואשר בחר בנו היא ברכת הנהנין, שמהנה במה שבחר בנו מכל העמים וכו‘. ואל תקשה לך אכ שהיא ברכת הנהנין למה אינו מברך ברכה אחרונה כמו שאר הנאות שמברכין עליהן ברכה אחרונה. דיש לומר כיון דכתיב והגית בו יומם ולילה הוי ליה כאילו אכל כל היום כולו דאינו מברך ברכת המזון עד שרוצה להפסיק מאכילתו, והכא לא שייך הפסק“.

     

הנה אמרו חזל (נדרים פא עא) “על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשוהועד שפירשה הקבה בעצמועל עזבם את תורתי שלא בירכו בתורה תחילהוהרן כבר כתב שם דפשוט שלא משום ביטול מצות ברכת התורה בלבד חרב הבית אלא משוםשלא היתה התורה חשובה בעיניהםולא עסקו בה לשמה, לא די בכך שאנו עוסקים בתורה אלא צריך שתהיה התורה חשובה בעינינו, שנבין ונדע, “כי היא חייכם ואורך ימיכם“, שנדע ונבין שתלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמו שנאמר ונס אל אחת הערים האלה וחי, עשה לו כדי שיחיה“, ולשונו הזהב של הרמבם צריכה להיות שגורה בפינו וחקוקה על לוח לבנוחיי בעלי החכמה ומבקשיה ללא תלמוד כמיתה חשובין” (רמבם פז מהלכות רוצח הלכה א‘), אין אנו ראויים להשראת השכינה עד שנשמח בדברי תורה ונשתעשע בהם ונדע כי הם חיינו ואורך ימינו.

וכבר כתב בדגל מחנה אפרים (פרשת בשלח) בשם זקינו ומורו הבעשט שבזמן החורבן לא בירכו את ברכתוהערב נאוכתב שזה דבר פלא, ולכאורה אכן פלא הוא, הלא הברכה האחרונה, אשר בחר בנו היא המעולה שבברכות (ברכות טו עא) הראשונה היא ברכת המצוהאשר קדשנו במצותיו“, והערב נא היא הקטנה שבברכות התורה ואינה אלא סמוכה לחבירתה, מדוע אפוא חידש הבעשט דרק משום חסרון ברכה זו חרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתן.

והנראה בזה, דרק אם נזכה שתהיה התורה חשובה בעינינו, רק אם נשמח ונשתעשע במתיקות עריבותה, רק אז נוכל להבטיח שגם בנינו אחרינו יצעדו בגאון בדרך התורה ובתלמודה, ולא בכדי הסמיכו חזלוהערב נאונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמהכי רק כאשר בנינו יראו בבית את מתיקות התורה, עריבותה ושמחתה ירצו גם הם לצעוד בעקבותינו בדרך התורה. וכן כתוב בשירת האזינווענתה בי השירה הזאתכי לא תשכח מפי זרעו” (דברים לא כא) רק אם התורה תהיה שירה בפינו ונשיר את זמרתה בשקיקה ובצמאון יובטחכי לא תשכח מפי זרעו“.

ולכן אמר הבעשט זיע כי רק משום שחדלו לומר והערב נא אבדה הארץ, חרב הבית, וגלו ישראל מעל אדמתם.

ובדבר זה עלינו להתחזק, להרבות בשמחת התורה, בשירה ובזמרה, בצמאון ובשקיקה כדי להשרות השכינה בישראל.

     

ואמרתי מאז בביאור נוסח הברכהוהערב נא את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינוכולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה“, ולכאורה שתי בקשות ושני ענינים שונים יש כאן בברכה אחת, אך נראה דלא שני ענינים הם אלא ענין אחד, דרק אם דת יהיו בעינינו עריבים ומתוקים נוכל לזכות שגם צאצאינו ילכו בדרכנו, רק אז נזכה להנחיל לזרעינו אהבת תורה ויהיו אף הם לומדי תורתך לשמה.

ודבר זה בדוק ומנוסה, כאשר יש בבית יהודי אורה של שמחה, שמחת התורה ושמחת המצוה, יזכו שגם בניהם ילכו בדרכם וימשיכו את מורשת אבותם, אבל כשאין בבית שמחה של תורה ומצוה, קרוב הדבר חלילה שבניהם יחפשו להם שמחה ואושר בשדות זרים ויחפרו להם בורות נשברים.

     

ועיין עוד בגבורת הלמהרל (סוף פרק סב) שכתב טעם דאין מברכין על מצות ההגדה משום שעיקרו במחשבה דאם אינו מבין תוכן הדברים אינו יוצא ידח, ובתלמוד תורה מברכין לעסוק בדברי תורה שהעסק שיש בו בתת הוא המצוה אף שאינו מבין מה שאומר.

ונראה בטעם דבריו דעיקר המצוה אינו בעצם הדיבור אלא כדי שיזכור האדם יצימ על הנסים הגדולים וחסדי השית עלינו ואם אינו מבין פירוש הדברים שמוציא בפיו אין בזה מצוה, וככ מהרם שיק על המצוות (מצוה כא). והנה לכאורה היה אפשר לומר בסברת המהרל דאם אינו מבין אין זה סיפור אך אין זה נראה ככ בסברא, ועוד דאכ למה מברך על ספהע והלא כתב המגא (בסימן תפט סק ב‘) דאם אינו מבין לא יצא ידח משום דאין זה ספירה, אלא נראה דאף דבעינן בספהע שיבין ממ הוי מצוה שבדיבור אבל בסיפור יצימ הרי כל מהותו שיהלל וישבח להקבה על ניסיו וחסדיו כמש החינוך (מצוה כא) והרמבם (סהמצ עשין קנז) ואכ עיקרו במחשבה ובלב ולכן אין בו ברכה, ודוק.

ואפשר להעמיס כונה זו גם בדברי הראש, אך אין זה נראה בלשונו. אך נראה יותר הטעמת הדברים כמו שכתבתי לעיל דמצות הסיפור הוא רק השלמת מצות הזכירה הכללית עי מעשי המצוות. ועכפ מבואר בדברי הראש דאין מצות הגדה בפה אלא עי שאלה כנל.

ונתקשיתי במה שכתב המהרל שם דמברכין ברכת התורה כיון דאף אם אינו מבין יש בזה מצוה, ולא ידעתי מה צורך יש לומר כן והלא מצות ברהת מהת היא לרוב הראשונים ואכ אינו דומה כלל לברכות המצוות ורק בברכת המצוה שתיקנו חזל אמרו שאין מברכין על מחשבה ולא בברהת שהוא מהת, ואפשר שכונתו לברכה הראשונה לעסוק בדת שהיא ברכת המצוה. והרי שיטת הגרא ידועה בסימן מז דאף בהרהור חייב בברהת, ועיין עוד במגן אברהם (סימן נסק ב‘) דסל דאם אינו מבין אין זה תורה כלל ופטור מלברך ודלא כשיהמהרל הנל.

[מנחת אשר מועדים חג סימן טז]

     

ויש לדקדק דקדוק נפלא במה שאמר יוסף הצדיק לאחיואל תתעסקו בדבר הלכה” (תענית יעב), ולשון עסק משמעו פלפול בעיון ועומק הדברים, כמו שכתב הטז (סימן מז סקא) לפרש נוסח הברכהלעסוק בדברי תורה“, אך ממ אמרו במדרש שלא יפסיקו מדבר הלכה, אך לא יתעסקו בה, ובאמת לשון המדרש רבה שלפנינו (בראשית רבה פרשה צד אות ב‘) “ואל תעמידו עצמכם מדברי תורה“, ולא אמרו דבר הלכה אלא דברי תורה, והיינו למיגרס ולשנן, אבל באמת לא יעסקו בדבר הלכה, ודוק.

Published June 2, 2022 - 3:52