Chazaka Regarding Bris Milah and Other Mitzvos

וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים” (כא ד‘).

כבוד ידינ ואהוב לבי

האברך המופלא מאוד

מורה הוראה ומרביץ תורה

הרהג רחיים דוד פריימן שליטא

דומץ העדה החרדית ירושלים

מכתבו קיבלתי זה זמן רב והנחתיו למשמרת ושוב נאבד ממני, וזה עתה מצאתיו כמוצא שלל רב. ואם אמרו חכמים שאלת חכמים חצי תשובה, שאלתו דמר תשובה שלימה היא.

דן כתר במה דמבואר בפוסקים דאם כיבד מוהל פעמיים ושלוש שוב אסור לו לכבד אחרים והאריך למצוא היתר בזה, הנני לבאר בקצרה את הנלענד בזה.

הנה מבואר בגיטין (לעא וכעיז בבב קכג עב ובחולין קלב עב) דיכול אדם להלוות מעות  לכהן וללוי להיות מפריש עליהם תרומ, ותמהו בגמדכיון דהמתנות לא הגיעו לידם לא קיים מצות הנתינה ואיך יגבה מתנות אלו בחובו, ותירצו במכירי כהונה, דכיון שהוא נותן להם כל התרומ שלו הול כאילו כבר הגיע לידם.

ובמרדכי (שם סימן שסג) כתב:

המלוה הכהן ומוקי לה בגמבמכירי כהונה ואף על גב דלא אתא לידיה ולא הופרשו עדיין יכול להקנותם וטעמא משום דכל מתנות כהונה חשיבא מתנה מועטת ואסור לחזור כדאמריפרק הזהב. ועוד אמריפרק הזהב ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי יכול לעשותו תרומה ומעשר על מקום אחר וטעמא משום דאסור לחזור אפיבדברים בעלמא משום דמתנה מועטת היא ומיהו אם בדיעבד חזר בו חזרה היא וכן פסק מהרם בנתינת מצוה דמוהל ובעל ברית“.

ויש לעיין במה שכתב בשם מהרם לדמות מילה למכירי כהונה, האם כוונתו  דהוי דומה ממש ואף אם לא כיבד כלל את פלוני למול את בנו, כיון שכבר מל את בניו הקודמים הול כמי שהורגל ליתן מתנותיו לכהן וללוי וגם כאן הול כאילו כיבדו ואסור לחזור בו, או שמא אין כוונתו אלא לדמות מוהל לדין מתנה מועטת דאם כיבד אותו למול את בנו אסור לחזור בו דהול כמתנה מועטת, אבל כל שלא כיבדו פשוט שיכול לכבד אחרים.

ומכל דברי הבית יוסף (בסימן רסד) נראה בבירור שלא התייחס מהרם אלא למי שאכן כיבד מוהל למול את בנו ואחכ חזר בו דהלא בהמשך דבריו כתב:

ובהגהות אחרונות דמרדכי פרק רא דמילה (סיתעבתעג) כתוב כלשון הזה מהרם אומר מי שנדר לחבירו להיות בעל בריתו או למול את בנו צריך לקיים לו וכו‘”.

וכמה רחוק לומר דמדובר בשני פסקים שונים של מהרם ופשוט הדבר דזה כוונת המרדכי גם במסגיטין, אלא שבשבת פירש את השאלה והתשובה ובגיטין הדגיש את הראיה והנימוק.

ועוד הביא הבית יוסף משכ מהרם בעצמו (שות מהרם מרוטנבורג חב סימן קנג) שנשאל במי שהזמין מוהל למול את בנו והיה התינוק חלש ואמרו למוהל שימולו את התינוק לאחר חודש ויותר ונסע המוהל לדרכו כי סבור היה שהמילה תתעכב ואבי הבן בראותו שהמוהל הפליג לדרכו כיבד מוהל אחר ושוב חזר המוהל הראשון זמן קצר לפני המילה, ופסק שהראשון זכאי למולו ולא השני, הרי דמיירי במי שכבר כיבד את המוהל למול את בנו, אך לא עלה על דעת מהרם לחייב האב לכבד את אותו המוהל למול כל בניו.

וכך משמע מדברי הרמא שהביא פסק זה בהלכות מילה (סימן רסד סא):

ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק (אז). ואם נתנו לאחד, אסור לחזור בו. מיהו אם חזר בו, הוי חזרה (מרדכי ספ כל הגט)… ואם נתנו לאחד ולא היה בעיר, ואב היה סבור שלא יהיה שם בזמן המילה ושלח אחר אחר ובתוך כך בא הראשון, ימהלנו הראשון, דודאי לא חזר מן הראשון (בי בשם תשורמ ומהריק שורש עו)”.

ומכל דבריו מבואר להדיא דרק אם כבר נתנו לו למול בן זה אסור לחזור בו כנל.

אלא שהגרעקא שם הביא דבשות מהריק מבואראף דלא נתן להדיא להראשון אלא שהיה רגיל למול את בניו“.

ואכן כך משמע בדברי המהריק (שורש עו) שכתב:

וכתב המרדכי פרק כל הגט וזל המלוה מעות את הכהן ומוקי לה בגמרא במכירי כהונה דלא אתי לידיה ולא הופרשו עדיין יכול להקנות וטעמא משום דכל מתנת כהונה חשיב מתנה מועטת ואסור לחזור בו כדאמר פרק הזהב כו‘. עד ומיהו אם בדיעבד חזר בו חזרה גמורה היא וכן פסק הרם בנתינמצוה דמוהל ובעל ברית עכל מדמדמה נתינת מצוה דמוהל לההיא דמוקי במכירי כהונה משמע דכי היכי דאסור לחזור בו לענין תרומה ומעשר ואפילו בהיכירא בעלמא כדפירשי וכמו שמוכיח הלשון הכי נמי בנתינת מצוה דמוהל אסור לחזור בו היכא שהמוהל רגיל למול בניו ואפימן הסתם כל שכן וכל שכן בנדון הזה ששלח יעקב לראובן מכירו שיבא למול בנו שיש לנו לומר שחפץ בראובן אם יוכל לבא ואינו שולח לשמעון כי אם באפיסראובן“.

וראיתי בשות עצי חיים (חב חיוד סימן כט) שטען בתוקף דאף המהריק והגרעקא אין כוונתם אלא כאשר כיבד האב למוהל למול את בנו ושוב חזר בו ולא עלה כלל על דעתם לומר דמשום שמל את בניו הקודמים מחוייב הוא לכבדו שוב ואסור לו למנות אחרים, ונדחק דוחק גדול בלשונם, אך האמת יורה דרכו שדעת המהריק שאכן כך ההלכה אף בלא כיבד את המוהל אלא בבניו הקודמים, ויסוד הדברים דכך הבין מהריק בדעת מהרם שבמרדכי בדמותו דין מילה לדין מכירי כהונה וסל דהוי דומה ממש, וכשם שבמכירי כהונה מכיון שהרגיל עצמו לתת מתנותיו לכהן זה וללוי זה הוי כמתנה מועטת ואסור לו לחזור בו כך גם במילה.

אך לפי המבואר אין זה דעת השוע והרמא שהן הם עמודי ההוראה לכל בית ישראל.

דהלא הבית יוסף הביא את דברי המרדכי בבית יוסף ולא העלה אותו על שולחנו הערוך, וידועים דברי החידא בשות יוסף אומץ (סימן כט) דכאשר הבית יוסף הביא שיטה מסויימת בבית יוסף ולא כתבו  בשוע יש בזה שלש אפשרויות: א. ראיה מזה דאין הלכה כשיטה זו ולפיכך השמיטו מן השוע. ב. אפשר דיש ללמוד הלכה זו מן הדומה לו בהלכה אחרת. ג. כיון דהוי מילתא דלא שכיחא השמיטו משום שראה צורך לקצר בשוע. ובנידון זה ברור דיש להוכיח מהשמטתו דאין הלכה כדברי מהרם, דהלא אין בשוע הלכה אחרת שבקל ניתן ללמוד ממנו הלכה זו, ואין זה דבר שאינו מצוי כלל, (ובפרט להבנת כמה מגדולי הדורות דלשיטת המהריק אף בפעם אחת כבר אינו רשאי לכבד אחרים).

ומשוכ נראה ברור דלדעת השוע אף אם כבר כיבד מוהל רשאי הוא לחזור בו ואין זה ענין כלל למתנה מועטת, וכש שאינו מתחייב לכבד מוהל זה משום שכיבדו למול את בניו הקודמים.

והרמא כן פסק כשיטת מהרם והביאו להלכה, אך כבר ביארנו דמדבריו מוכח בעליל דאין זה אלא כאשר כיבדו בפירוש ולא משום שמסר לו למול את בניו הקודמים.

ובאמת יש לכאורה לתמוה בסברא מה ענין ברית מילה למכירי כהונה וכיצד נלמד זה מזה, והלא שונים הם מכמה טעמים ומכמה פנים:

א. במכירי כהונה מדובר בממון השבט ואין לישראל בהם אלא טובת הנאה, וכל שהורגל לתת לכהן מסויים הול כאילו הבטיח מתנה מועטת דבאמת אין הבעלים נותנים את שלהם אלא הכהן שלו הוא נוטל משאכ במילה שאין למוהל כל שמץ זכות במילת תינוק זה ואין המצוה רובצת אלא על האב, ולמה לא יוכל לכבד את מי שירצה, ודי לן אם נחדש דלאחר שכבר כיבד את המוהל אסור לו לחזור בו, אבל הבו דלא לוסיף עלה אף בלא כיבדו כלל.

ב. שאני תרומ דאדם מפריש מפירות תדיר ובקביעות, וכיון שהרגיל לתת לכהן אחד יש כאן מעין התחייבות והבטחה, ואין זה ענין לברית דאין אדם יודע אם תלד אשתו, ואם תלד זכר, ואין אשה יולדת אלא לאחר זמן רב ולכהפ תשעה ירחי לידה, ואין סברא להניח דכיון שכיבדו בעבר עליו לכבדו גם בעתיד.

ג. ועוד יש לתמוה בזה דהלא בדברי המרדכי מבואר שדין אחד למוהל ולבעל ברית דהיינו הסנדק, ויש לתמוה דהלא מבואר (סימן רסה סיא) דאין לכבד סנדק פעמיים כמו שמצינו בקטורת שהכריזו חדשים לקטורת (תמיד פה מב) והטעם שלא זכה אדם בקטורת פעמיים משום שהקטורת מעשרת כמבואר ביומא (כו עא) וכך גם בסנדקאות, ולכאורה תימה לומר מצד אחד דאין זה ראוי לכבד אדם פעמיים, ובדיעבד אם כיבדו חייב הוא לחזור ולכבדו, ומי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום ויהא ריחו נודף יותר, (אמנם בבהגרא [שם סק מו] ובנודע ביהודה [קמא יוד סיפו] פקפקו בדברי הרמא שמקורם במהריל, ואכמל).

ד. והנה כל דברי המהריק אין להם פשר אלא לפי שיטת התוסבבב (קכג עב דה הכא) דטעם מכירי כהונה כאילו הגיע ליד הכהן משום דהוי כמתנה מועטת שאסור לחזור בו, ויש מקום לדמות מילה לתרומ דאף כיבוד למול הוי כמתנה מועטת, אך לדברי רשי (גיטין לעא) דדין מכירי כהונה אינה אלא משום דשאר הכהנים והלויים אסחי דעתייהו מן התרומ לכאורה אין לזה טעם אלא בתרומ דהוי ממון השבט וכיון ששאר הכהנים אסחי דעתייהו זכה בהן כהן זה, אבל אין זה ענין כלל לברית מילה. אך לא כן כאשר כיבדו למול את בנו דהוי כמתנה מועטת ממש שייך לומר כן גם לשיטת רשי, וכזפ.

סוף דבר, כיון שמוכח מדברי השוע והרמא דלא סבירא להו כדברי המהריק, וצעג בהבנת דבריו, נראה עיקר דאין הלכה כמותו, ומותר לכבד אחרים במילת בנו.

ודברי כתר הוטבו מאוד בעיני, אך במה שכתב דכיון דהמנהג לשלם למוהל הול ככל שכיר ופועל ופשוט דגם אם שכר פועל פעמים רבות לעשות מלאכתו מותר לו שוב לשכור פועל אחר, והה במוהל שבא על שכרו, לענד מסתבר טפי דכיון שאין התשלום אלא שכר בטלה או מתנה בעלמא, שהרי אסור ליטול שכר על קיום מצוה כמבואר בקידושין (נח עב), ועיקר הענין מצוה היא, דומה הדבר למה שדנו בו כל הפוסקים הנל.

עוד כתב מעכ לחדש דרק בכהן ולוי שהם אוהביו ומכיריו נאמרה הלכה זו וכדמשמע בדברי רשי בגיטין, אבל אם נתן תרומותיו לכהן מסויים משום שהוא היה הכהן היחיד בעיר אין דין מכירי כהונה ומותר לו ליתן לאחרים, וכך גם במילת הבן אפשר דאף אם נקבל את שיטת המהריק אין זה אלא אם כיבד מוהל מסויים מתוך ידידות ואהבה ולא אם כיבדו ללא סיבה מיוחדת אלא מתוך נוחות.

וסברא זו ישרה ונכונה, וחזיא לאיצטרופי לכל המבואר לעיל.

ובמה שתמה כתר דאף במכירי כהונה לא מצינו אלא דכל עוד רגיל הוא לתת מתנותיו לכהן מסויים הול כאילו הגיעו מתנותיו לידו כיון דשאר הכהנים אסחי דעתייהו אבל לא מצינו שהבעלים אינם רשאים להחליט לתת לכהן אחר. אין דבריו בזה נכונים. דאף שאכן כך היא לשיטת רשי בגיטין וכמבואר לעיל, אבל מהרם והמרדכי השתיתו דבריהם בפירוש על הבנת התוסבדין זה דכל דין מכירי כהונה משום דהוי כמתנה מועטת דאסור לחזור בו, באמת אסור לו לחזור בו ממה שנהג לתת לכהן זה ולתת לכהן אחר.

וממ נראה למעשה דאם יש לו סיבה כלשהי להעדיף מוהל אחר, יכול לעשות כן לפי כל המבואר לעיל.

בידידות עמוקה ואהבה יתירה

אשר וייס

ב

בענין חזקה במצוות

והקמות את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר” (שמות כו ל‘)

אדם שהוא רגיל בשום מצוה כגון גלילה ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל המצוה לאחר, ואחכ העשיר ורצה שיחזירו לו המצוה, אם בשעה שנתנו הקהל המצוה לשני היה סיפק ביד הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא חפץ בה ונתרצה הוא עם שאר הקהל לתת לאחר, איבד זכותו. אבל אם כשנתנוה לשני לא היה ביד הראשון סיפק לתת מה שהיה נותן, ועתה שיש בידו רוצה לזכות במצותו ולחזור וליתן מה שהיה נותן תחלה חוזר למצותו” (שוע אוח סימן קנג סעיף כב).

אדם שהחזיק במצוה כגון גלילה או סת וארעו אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס בטלה חזקתו” (הרמא בחשן משפט סימן קמט סעיף לא).

הרי לן דברים כפולים ומכופלים בדעת רבינו הבי והרמא דיש חזקה במצוות ומי שהחזיק במצוה אין להוציא חזקתו מידו, אאכ מחל לאחרים וויתר על חזקתו.

ונחזי אנן במקור הלכה זו וגדרה.

א

מקור ההלכה

הנה מקור הלכה זו במרדכי בב (פג סימן תקלג):

נשאל לרמ על אדם שהיה רגיל בשום מצוה כגון בגלילה או בספר תורה שניה ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל את המצוה לאחר ואחכ העשיר ורצה שיחזירו לו את המצוה. והשיבאם בשעה שנתנו הקהל סת השניה היה סיפק ביד שמעון לתת ידינרים לשנה ואעפכ לא חפץ בה ונתרצה עם שאר הקהל לתת אותה ליששכר, הרי איבד שמעון את זכותואבל אם בשעה שנתנה ליששכר לא היה סיפק ביד שמעון ועתה שיש בידו רוצה לחזור ולזכותנראה שחוזר למצותו, וכו‘”.

ולכאורה סתר המרדכי את דבריו בסוף מסכת מגילה (סימן תתלד), שם כתבלענין יין הבדלה כל מי שיתן יותר לצדקה הרי הוא זוכה ולא שייך ירושה במצוות“. הרי לן דאף מי שהחזיק בזכות לתרום נר להבדלה רשאים למכור זכות זו לאחרים ואין בזה טענת חזקה. אלא דהבית יוסף העתיק שתי הלכות אלה בחדא מחתא (אוח סימן קנג), ועכ שאין ביניהם סתירה דאלכ היה הבי מותב ומפרק. וצע ליישב את הנראה כסתירה.

(אך יש לעיין בזה, דבאמת לא העתיק הבית יוסף בשלחנו הערוך אלא הא דגלילה והשמיט את דברי המרדכי לגבי הבדלה ולא כתבו בשוע, ואפשר דאכן דברי המרדכי סותרים זה את זה, והבית יוסף הכריע כדבריו בבב, ואכתי צע, ועיין לקמן אות ג‘).

והנה בתרומת הדשן (פסקים סימן קכח) כתב דאין הדברים אמורים אלא במקום שרגילים למכור חזקה ומנהג המקום שהציבור מוחל ומסלק זכותו למי שקנה את החזקה, וככ בשות מהרי הלוי (סימן כא) ופירשו כך את משכ המרדכי (בבב שם) דצריך חזקה שיש עמה טענה.

ויסוד שיטת התרומת הדשן דאין חזקה במצוה אלא בדרכי הקנין למי שקנה את המצוה מן הציבור.

אך התומים (בסימן קמט סק יט) וכן הנתיבות (שם בחידושים סק טז) פירשו הא דחזקה שיש עמה טענה שאין הכונה שצריך לטעון שקנה זכות זו מן הקהילה, אלא שהחזיק באופן שהציבור ידע וממילא אמרינן דשאר בני הקהילה ידעו ומחלו ולא החזיק בה באקראי באופן שאינו מתפרש כחזקה כלל.

ועיין עוד בשות הרדבז חד סימן יא (אלף פה) שחלק להדיא על תרהד, וכך משמע מפשטות דברי השוע והרמא בחשן משפט שם שלא כתבו דרק בתשלום ובקנין יש חזקה(ועידרכמ). ובשות בתי כהונה (חב בית דין סימן י‘) כתב שדעת רוב רבותינו שלא כשיטת התרהד, עיש.

ויש לבאר בהקדם עיון בכל שרש הלכה זו, דהנה בשוע אוח (שם סעיף יז) איתאמי שהיה בביתו בית כנסת ימים רבים אין הציבור רשאים לשנותו בבית אחר“. ומקור הלכה זו במהריק (שורש קיג) שהוכיח כן ממה שאמרו כעיז בגיטין (סעב) לגבי עירובי חצרות, ובטעם הלכה זו אמרו שם משום דרכי שלום דהיינו משום חשדא, וככ המגן אברהם (בסק מ‘). ולכאורה אין זה אלא תקנת חכמים וככל הני דפרק הניזקין, עיש.

אך מדברי המרדכי נראה ברור דיש בזה גדר חזקה וזכות ולא תקנה בעלמא כהא דמסכת גיטין, והרי כתב דאם ויתר על זכותו משום שלא היה סיפק בידו ואחכ נתעשר חוזר הוא לחזקתו כמו רוצח שגלה לעיר מקלטו דכאשר הוא חוזר במות הכהן הגדול חוזר לכל שררה שהיתה לו, ואין לדבריו פשר אאכ בגדרי חזקה דיינינן, דאם אין כאן אלא תקנה משום חשדא, מה זה ענין להא דרוצח חוזר לשררה שהיתה לו. ועוד דמה שייך בגלילה או בנר למאור דין חשדא, והלא נחלקו רשי ותוסבגיטין (שם) בכל גדר חשדא, לפרשי אם נשנה הבית שבו העירוב יחשדו את בני העיר שאין להם עירוב, ולתוסיחשדו ששינו את מקום העירוב משום שבעהב שבו הניחו את העירוב מקדם נחשד בגזל, וכז לא שייך כלל בשאר המצוות.

וגם ממה שכתב הרמא הלכה זו בסוסי קמט בחשן משפט בהלכות חזקת קרקעות משמע דמדיני חזקה הוי. ומכל זה נראה ברור דאכן נתחדשה הלכה דיש דין חזקה במצוות, וצריך ביאור ביסוד גדר מחודש זה, על מה אדניו הטבעו.

ב

ביסוד גדר חזקה במצוות

וראיתי בשות אמרי אש לזקנינו גדול תלמידי החתס מהרם אש (אמרי אש יוד סימן קטז) שכתב דמקור הלכה זו בברייתא בתענית (כח עא):

למה הוצרכו לומר זמן עצי הכהנים והעם, אמרו כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלה והתנדבו משלהם, וכך התנו נביאים שביניהם שאפילו לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבין משלהן“.

הרי לן דאותן המשפחות שהתנדבו עצים למערכה זכו בכך, ותקנו הנביאים שלא לקפח חזקתם, ומכאן למדנו שיש חזקה במצוות.

והדברים חידוש דלכאורה אין כאן אלא תקנה מסויימת משום מעשה שהיה וכמו שמצינו כמה תקנות כעיז במרחבי השס, ואין כאן הלכה כללית של חזקה במצוות. ועיין בשות מחנה חיים (חב אוח סימן ח‘) שפקפק בדברי האמרי אש מטעם אחר, דבאמת אין עצים באים משל יחיד אלא משל ציבור. ואף כשהתירו ליחיד להביא צריך למוסרו לציבור יפה יפה, ואכ כאשר תיקנו הנביאים שאלו יכולים להביא עצים בכל שעה, לא קיפחו בתקנה זו את שאר בני ישראל, דבאמת אין היחיד יכול לנדב עצים למערכה, ואכ אין ללמוד מכאן דמי שהחזיק במצוה זכאי להחזיק בה על חשבון זולתו, עיש.

אמנם אף בשות מהרם שיק (חומ סימן יחיט) כתב להביא ראיה מסוגיא זו בתענית לדין חזקה מצוות, אך לא כמהרם אש דנקט דכל מקור הלכה זו מתקנת הנביאים הנל, אלא שחידש מכח תקנה זו הלכה מחודשת ומסויימת דכאשר מצוה מסויימת היתה מוזנחת ומונחת בקרן זוית ובא אחד והחזיק בה ורוממה, זכה בה ואין להוציאה מחזקתו, והול כמציל מן הנהר ומן הגייס שזכה בה, וכתב כמקור לחידוש זה הא דמסכת תענית.

ומכח חידוש זה כתב לבאר דמה שנהוג היה בקהלות ישראל חברות פרטיות של תת, גמח, ביקור חולים וכדומה שהיו מתנהלים ללא כל פיקוח והתערבות מצד הקהילה, ועכ משום דהול כאילו מייסדי חברות אלו זכו בהן מן ההפקר, עיש.

ובקהלות יעקב להגאון מסטייפלא (בק סימן מד אות ו‘) כתב דדברי מהרם שיק הם יסוד גדול לזכותם של ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות, דלכאורה אין להם כל טענות חזקה לפי המבואר בבית יוסף בחומ שם עפי דברי המרדכי דצריך שיהיה חזקה זו חזקה שיש עמה טענה וכבר הבאתי לעיל מדברי התומים והנתיבות דלא צריך טענת קנין אלא טענה שעל דעת הקהל זכה בחזקתו, והרי מייסדי מוסדות אלה לא קיבלו כלל את הסכמת הקהל ואכ במה זכו ומה שרש חזקתם, ועכ כדברי המהרם שיק עיש.

ובער אני ולא אבין, דלכאורה פשוט דמי שייסד ישיבה או כל מוסד שהוא, הול כבעלים גמורים על מוסד זה ושלו הוא, ואין לקהל ולקהילה כל תביעה וטענה עליו, דמאחר ולא נהגו שקהילות מחזיקות ישיבות בזמנינו, אין למוסדות אלה כל זיקה לקהלה, אלא בחזקת בעליהם הם באופן בלעדי, ומה כחו של מי מבני הקהלה לערער על זכותם וחזקתם של המייסדים, ואין זה דומה כלל לדברי מהרם שיק לגבי חברות גמח ותת בזמניהם שענינים אלו היו באחריות הקהילה, וברוב המקומות אכן הקהילות החזיקו חברות כאלה. כך נראה לכאורה פשוט.

והנראה ביסוד הלכה זו, דחזקה במצוות כחזקה בשררה היא ונלמדו זמז. וכך משמע מדברי המרדכי שם שפסק דמי שויתר על חזקתו מתוך מצוקה כלכלית ושוב הורווח לו חוזר לחזקתו כמו שרוצח חוזר לשררה שלו לאחר צאתו מעיר מקלטו. הרי שדימה חזקה במצוות לחזקה בשררה. וכך מבואר עוד בדברי הרדבז (חד סימן יא, אלף פה), וכך כתב גם בשות גנת ורדים (יוד כלל גסימן ז‘).

וגם מהרם אש כתב בתחילת דבריו דאין חזקה במצוות אלא בהני מצוות שיש בהן כבוד וגדולה כמו בגלילה ומי שהחזיק בית כנסת בביתו וכדומה, ולא בכל מצוה. הרי דנקט דחזקה במצוה משום הכבוד שיש בהם, ואף אם לא נקבל דבריו נראה ממ דמחזקת שררה למדו הפוסקים גם לחזקה במצוות כנל.

ובכל עיקר גדר ירושה בשררה הארכתי להלן (סימן פח).

ג

בביאור דברי המרדכי

הדרינן לקמייתא דלכאורה סותר המרדכי דברי עצמו דלגבי הבדלה כתב דאין חזקה ולגבי גלילה וכדוכתב דיש חזקה, אך מדברי הבית יוסף שהביא שתי הלכות אלה שבמרדכי בחדא מחתא נראה דאין ביניהם סתירה כלל, וצב ליישב מה שנראה כסתירה בין שתי הלכות אלה שמקורן בדברי המרדכי.

ובשות מחנה חיים שם כתב ליישב בשתי דרכים:

א. רק מי שהוחזק לקיים מצוה בגופו יש לו חזקה כיון דיש מעלה יתירה במי שמקיים מצוה בגופו וכמש מצוה בו יותר מבשלוחו, משאכ במי שהוחזק ליתן להבדלה וכדומה.

ב. כאשר אדם אחד הוחזק במצוה אין אחר יכול להחזיק בה במקומו, אבל אם רוצים הקהל לאפשר לכל אחד ואחד לזכות במצוה זו זכות בידם, דיבואו רבים ויעסקו במצוה ויטלו שכרם ואין אחד יכול לקפח את הרבים מלעסוק במצוה עיש.

והנראה עיקר בזה דאף דיש חזקה במצוות אין הדבר תלוי אלא במנהג הקהילות, ובמקום שהמנהג למכור לכל המרבה במחיר וכהא דיין להבדלה, פשוט שאין כל טענת חזקה, אך במקום שנהגו לקבוע מחיר קבוע למצוה וכהא דגלילה, ואחד החזיק לקנות מצוה זו יש לו חזקה ואין להעבירו.

כך נראה ברור ואין כאן כל סתירה בדברי המרדכי.

אמנם אף שיש חזקה במצוות אין בהם ירושה ולא כשררה שיש בה אף ירושה, ודוק בכל זה היטב.

ד

אימתי נקבעת החזקה במצוה

ובכל עיקר דין חזקה במצוות לא נתברר היטב כיצד אדם זוכה בחזקה זו.

ונראה שיש בזה שלש דרכים:

א. בפמג (אשל אברהם סימן תקפא סק ו‘) כתב דאם זכה גפעמים הוחזק.

ב. בשות שאילת יעבץ (חב סימן סט אות ד‘, הובא בשעת סיתקפא סקט) משמע דאף בפעם אחת זכה והוחזק במצוה זו, וככ בסידור בית יעקב לפני תקיעת שופר.

ג. ומפשטות לשון השוע (בסימן קנג סכב) משמע דלא הוחזק במצוה אלא במי שהיה רגיל לקיימה ואין בזה זמן מוגדר אלא לפי מנהג המקום והזמן, אם הוחזק לקיים מצוה זו באופן שאינו מתפרש כמקרה בעלמא.

ועיין שם במשנב (סק קיב) משות הרדבז שצריך להחזיק זמן רב באופן שנראה שהקהל הסכימה דעתו שיחזיק זה במצוה, וכך נראה עיקר.

וממ נראה דיסוד הלכה זו משום דיש חזקה במצוות כשם שיש חזקה בשררה כגון רבנות וכדו‘.


כי עליך הורגנו כל היום

ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר… ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו” (י”ז ט’ – כ”ד).

הברית אות היא כי כל חיינו ערוכים ושמורים לפני ד‘. לא רק רוחו של היהודי עולה היא למעלה עדי שמים, אף גופו אשר בעפר יסודו כלי מוכן לעבודת האלוקים. הרך הנימול כקרבן עולה הוא העולה לרצון לפני ד‘. וכך נאמר בזוהק (חא צג): “זכאין אינון ישראל דעבדין קרבנא דרעוא לקבה דמקריבין בניהו לתמניא יומין לקרבנא“.

והנה, יפלא לכאורה מאד מאמר חזל, שהפליאו אודות מילתו של אברהם:

בעצם היום הזה נמול אברהם… נמול אברהם א”ר אבא בר כהנא הרגיש ונצטער כדי שיכפול לו הקב”ה שכרו א”ר לוי מל אברהם אין כתיב כאן אלא נימול בדק את עצמו ומצא עצמו מהול א”ר ברכיה בההיא עיתא אקיל רבי אבא בר כהנא לרבי לוי א”ל שקרנא כזבנא את אלא הרגיש ונצטער כדי שיכפול הקב”ה שכרו” (בראשית רבה פרשה מ”ז פסקה ט’).

והדברים טעונים לימוד. מה הביאו לרבי אבא בר כהנא להקל בכבודו של רבי לוי, ולא עוד אלא שלא נתקררה דעתו עד שקראו שקרנא כזבנא, כל כך למה. הן לא איבה ומחלוקת היתה ביניהם, חלילה. וכבר איתא בירושלמי (הוריות טו) רב אבא בר כהנא אזיל לחד אתר אשכח רבי לוי יתיב ודרש וכוקם רבי אבא בר כהנא ונשקיה בראשיה אמר זכיתה מימינה יקים תזכי מימרינה יתיב” (כשם שזכית לאומרה מעומד בהיותך רך בשנים כן תזכה להיות זקן וראש ישיבה ולאמרה מיושב ודורש לפני רביםפנימ שם) וכעיז מצאנו בקהר פו שנשקו ראבא בר כהנא ללוי על ראשו, אכ מה טעם הקל עתה בכבודו כל כך, וזה פלא.

ונראה בזה שלא מתוך סברא בעלמא חלק רבי אבא על רבי לוי, אלא מתוך ראייה והוכחה ברורה. שקרנא וכזבנא את לומר דבר שהוא נגד המוחש והנגלה לעיןלא יתכן שבקל בלא טורח וצער קיים אברהם אבינו את מצוותו בה נכרתה ברית הנצח לו ולזרעו אחריו עד עולם. כלום מהיכן שואבים בניו של אברהם עוז ותעצומות לקיים את מצוות התורה בכלל ואת מצוות המילה בפרט, חרף כל הזמנים וחרף כל המאורעות, אם לא מאבי האומה שמסר נפשו לקיים את אשר נצטווה? ועל כןשקרנא כזבנא אתעל כרחך אתה אומר שהרגיש אברהם ונצטער במילתו. מסירות נפשו של אברהם היא שהטביעה בהם בישראל כח אדיר זה לקיים מצוות התורה במסירות נפש, ומעשה אבות יצירה לבנים הוא.

ואברהם בן תשעים ותשע שנים בהימולו את בשר ערלתו” – רק בשל כך בכוחם של ישראל למסור נפשם על המצוה, “כי עליך הורגנו כל היום“. [1]

וכבר כתב החתס בתשובותיו (יוד סירמה) דמטבעו של עולם ומדרכי הרפואה מילה סכנה היא לתינוק, אלא שעין דאל יראיו להציל ממות נפשם ואלפי רבבות עם ישראל מלים בניהם ואין צווחה ברחובותינו לפי ששמירה יש בהשגחה פרטית על המוסרים נפשם למעלה מן הטבע.

ובנו הגדול, הוסיף על דברי אביו בשות כתב סופר (יוד סיקכא) שבמצוות מילה מצוה בו יותר מבשלוחו יותר מבשאר מצוות משום שעל מצוות מילה נאמר כי עליך הורגנו כל היום ואמרו חכמים שהמל את בנו כאילו הקריב קרבן וזרק דמו על המזבח, וכשעושה בעצמו צריך לכבוש רחמיו, ולעשות כנגד טבעו, יותר משעושה על ידי שליח. ועל פי זה מבאר את הפסוקוימל אברהם את יצחק בנו כאשר ציוה אותו אלוקים” – כמו שאלוקים ציוה את אברהם על המילה בכבודו ובעצמו, ולא על ידי מלאך ושליח, כן קיים אברהם את המצוה בעצמו ולא על ידי שליח.

הנה אמרו בשבת (קל עא) כל מצוה שמסרו נפשם עליה כגון מילהושוב אמרו כל מצוה שעשו אותה בשמחה, ולכאורה זה תרתי דסתרי דמצוה שדורשת מסינ ממ מקיימין אותה בשמחה, אין זה אלא בכחו של אותו זקן אא שמסר נפשו ונצטער במצות מילה.

ובמסכת עבודה זרה (כז) אמרו: “וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה, אלא מל והולך עד שתצא נשמתו“. וצריך ביאור מה כוונת הגמראמל והולך עד שתצא נשמתו“. ונראה שכך פירוש כוונתם. לפי שעיקר מעשה המילה הוא החפץ והתשוקה למסור נפשו אליו יתברך עד שיהיה כולו כליל קודש לדולכן מל והולך עד שתצא נפשומל והולך עד שתהא מילתו בכונת מסירות נפש שתצא נפשו בכיסופין לאלוקיה. (אמנם בירושלמי שבת פז וכן ביבמות מה עא איתאמל והולך לשם הר גריזים עד שתצא נשמתוהרי דאכותי המוהל קאי, ודוק).

והנה הטור בהלכות מילה סירסד פסק דאעפ שבכל מלין אפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר הכורת, מצוה מן המובחר למול בברזל, בין בסכין בין במספרים. ומוסיףונהגו ישראל למול בסכין“. ולא פירש טעמו של דבר, למה מצוה מן המובחר בברזל, ומה טעם נהגו דוקא בסכין.

והנה נתבאר כי בדרך הטבע מצות המילה סכנה היא ויש בה מסירות נפש ולזאת אפשר כי מבקש כל איש ישראל להראות כי הוא מקיים מצותו זאת במסירות נפש, ובהלכות שבת (סישכח סז) שנינו דמכת ברזל חולי שיש בו סכנה הוא ומשום כך מצוה מן המובחר למול בכלי ברזל דוקא לקייםכי עליך הורגנו כל היום“.

וכבר הורנו המהרל בדרשה לשבת שובה, שמספר שבע כולל כל העניינים הטבעיים, ובחינת השמיני היא בחינה שלמעלה מן הטבע. ומשום כך מילה בשמיני שהיא למעלה מן הטבע וכשמל היהודי את בנו נוהג עימו הקבה אף הוא במידה כנגד מידה למעלה מן הטבע. הוא שרמז בעל הטורים (דברים ליא) “מי יעלה לנו השמימהראשי תיבות מילה וסופי תיבות שם הויהשעל ידי המילה עולים ישראל השמימה למעלה מן השמש, בהנהגת שם הויה שהוא הנהגה שלמעלה מן הטבע.

וכך מצינו במדרש:

כה אמר ה’ אם לא בריתי יומם ולילה (ירמי’ ל”ג כ”ה). זש”ה הבט לברית כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס (תהלים ע”ד כ’). הבט לברית אעפ”י שאין לישראל מעשים טובים הקדוש ברוך הוא גואלן בזכות המילה. הבט לברית כשהיו ישראל במצרים היו משתחווים לע”ז שנאמר ואומר [אליהם] איש שקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים אל תטמאו (יחזקאל כ’ ז’) ולא גאלן אלא בזכות מילה שנאמר וגם אני שמעתי את נאקת וגו’ [ואזכור את בריתי] (שמות ו’ ה’) וכתיב וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו (שם ב’ כ”ד) יצאו ממצרים ובאו לים והיו ממרים שנאמר וימרו על ים בים סוף וגו’ (תהלים ק”ו ז’) וביקש הים לחונקן שנאמר והמים להם חומה (שמות י”ד כ”ב) שנתמלא עליהם חימה ובקשו לחונקן כיון שהגיעו המים לבגדיהם תלו בגדיהם מן המים כיון שראה המים את המילה ברח שנאמר הים ראה וינס וגו’ (תהלים קי”ד ג’) ומה ראה הים מילה וברח ולא נקרע אלא בזכות מילה שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים (שם קל”ו י”ג). באו למדבר ובטלו את המילה ארבעים שנה שנאמר כי מולים היו כל העם היוצאים וגו’ כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר וגו’ ואת בניהם הקים וגו’ (יהושע ה’ ה’-ז’) כל ישראל בטלו את המילה ארבעים שנה חוץ משבטו של לוי שהן היו מלים את בניהם שנאמר ובריתך ינצורו (דברים ל”ג ט’) זה ברית מילה באו ישראל לעבור בירדן והיו ערלים ושבטו של לוי מהולין והיו סובלין את הארון ובקשו מי הירדן לחנוק את ישראל מפני שהיו ערלים מיד עשה להן הקב”ה נסים באותה שעה כינס הקדוש ברוך הוא ששים ריבוא בין שני בדי ארון אצל הלוים כדי שיראו מי הירדן מילה ויברחו שנאמר הירדן יסב לאחור” (מדרש אגדת בראשית פרק י”ז).

אעפ שאין לישראל מעשים טובים הקבה גואלם בזכות המילה.

ויתקיים בנו במהרה תפילת הפייטן ביוצר לברימ:

הן גאלת אל בדמי שירים כל בית יהודה ושארית אפרים הנידחים בארץ מצריםשלח מבור אסירים בדם ברית חתומים עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים כי ארכו לו שם הימים“.

[1] ואכן בני ישראל לדורתיהם מסרו נפשם באופן הנשגב והנעלה ביותר על מצות מילה. שמעתי מחסיד אחד על מוהל שהיה מכתת רגליו מעיר לעיר ומפר לכפר בערבות רוסיה תחת שלטון מלכות הרשעה של הקומוניסטים כדי להכניס ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו. ובהגיעו פעם אחת לברית של תינוק שכבר היה כבן גירחים וטרם נימול, הרגיש מיד שאם התינוק מתוחה מאד, על גבול טירוף הדעת. וכאשר אך גמר את המציצה עוד בטרם הספיק לחבוש את פצעי הרך הנימול, חטפה האם מידיו את בנה והמטירה עליו נשיקות וחיבוקים כאלו נטרפו דעתה עליה. כאשר נרגעו הרוחות התנצלה והסבירה שכאשר נולד בנה נשבעה שבועה לדלא לחבקו ולא לנשקו עד אשר יכנס בבריתו של אא וכל זאת למען לא תכשל ותתעצל במצוה זו מחמת המציקמי כעמך ישראלכי עליך הורגנו כל היום.

ובספר יומן גיטו קובנה מסופר על תינוק יהודי שנולד בגיטו ונתקבצו עשרה מישראל במחתרת לערוך לו ברית מילה וכאשר נגמרו ההכנות הגיע שליח בבהילות וסיפר בחרדה גדולה שהגרמנים ימש עורכים חיפוש בשכונה לחפש יהודים לטרף, כולם אצו רצו להסתיר כל זכר לברית המילה, אך האם בשלה, ובתוקף דרשה להזדרז במילת בנה, אם נגזר עלינו למות על קידוש השם, רצוני שבני הרך ימות וחותם אות ברית קודש על בשרוכי עליך הורגנו כל היום.

Published November 1, 2022 - 9:48