Mitzvas Mishloach Manos

כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים” (אסתר טכב).

הנה מצינו שכתב תרומת הדשן (סימן קיא) בטעם מצות משלוח מנות וזלנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא, כמשמע בגמפק דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו מחליפים סעודתייהו בהדדי ונפקי בהכי משלוח מנות אלמא דטעמא משום סעודה היאומשום כך פסק דאין יוצאים ידח אלא בשני מיני אוכלין או משקין עיש.

ומאידך כתב הרש אלקבץ בספרומנות הלוי” (פט פטז) וזלעוד הוסיפו, ומשלוח מנות וגוכי זה רומז כי הם באגודה אחת ובאהבה ואחוה היפך מה שאמר הצר הצוררמפוזר ומפורד‘”, עכל. (להרבות השלום והרעות היפך מדבריו של הצר שאמרמפוזר ומפורד‘, פירוש במקום שראוי להיות עם אחד הנם מפוזרים ומפורדים במחלוקת לכן תיקנו משלוח מנותעכל המובא בשות חתס סיקצו). ועיין עוד בדבריו פרק טפסוק יחיט.

ודנו גדולי הדורות בשני טעמים אלה ונפמ שיש ביניהם להלכה, ונדון בזה בשש שאלות שונות, ובמה שנראה לענד.

א

הנה לכאורה מסתברא דלא נחלקו בגדר המצוה להלכה, ולכוע נתינת המנות לצורך הסעודה היא, כמבואר בדברי התהד. וכך נראה מלשון הרמבם (הלמגילה פב הטו):

כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד וכל המרבה לשלוח לריעים משובח. ואם אין לו מחליף עם חבירו זה שולח לזה סעודתו וזה שולח לזה סעודתו כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו“.

ובאמת אין כל חדש בדברי תרומת הדשן, ודבריו הן הם דברי הרמבם, דלא בא אלא לבאר מה שצריך לשלוח דוקא דברי מאכל או משקה, וכן מפורש ברמבם שם דצריך לשלוח דוקא בשר או תבשיל או מיני מאכל, ונראה פשוט דמקור דברי הרמבם במה דמצינו במסמגילה (דף ז‘) בכמה עובדות מגדולי האמוראים ששלחו זה לזה בשר ויין, דברי מתיקה ותבלינים, ולא שלחו תכשיטים וספרים וכל דבר אחר.

ודברי התרומת הדשן הם דברי הרמבם, שהן הם דברי חזל, ואכ לא יעלה על הדעת שבעל מנות הלוי חולק על הנחה פשוטה זו.

וממ פשוט ששתי מצוות אלה סעודת פורים ומשלוח מנות בחדא מחתא מחתינן להו והרמבם כללן בהלכה אחת (ובהלכה טז כתב מצות מתנות לאביונים עיש). וכך מבואר להדיא בדברי הראשונים והפוסקים בסוגיא בפורים המשולש, דהלא כתבו הכלבו (סימה) האורחות חיים והמאירי (מגילה העא) דסעודת פורים נדחה ליום אמשום שאא לשלוח מנות בשבת הרי דהא בהא תליא, ובמגא תרפח סקה כתב דאם סעודת פורים בשבת, גם משלוח מנות נוהג בשבת ומבואר מכל דבריהם דענין אחד לסעודת פורים ולמשלוח מנות.

ומשום כן נראה דלא כתב המנות הלוי דבריו אלא כטעם נוסף בדרך הדרוש והמוסר ולא להלכה.

והנה החזוא (סיקנה אות ב‘) נקט דמצוה זו מישך שייכא למצות מתנות לאביונים ולכך יש למוקפין לקיים מצות משלוח מנות ביום יד כשחל טו בשבת.

ולכאורה לטעמא דהתרומת הדשן נראה פשוט דאין קיום המצוה אלא ביום אטז בו, דהא אי יקדים וישלח בערב שבת אינו מוסיף בזה למצות סעודה כיון דחייב לאכול המנה היפה בשבת משום עונג שבת ולא ישאר הימנה מאומה לסעודת הפורים, ואכ נראה דאם מצוה זו מישך שייכא למצות הסעודה עכ דמצותה ביום א‘, וככ המשנב בסיתרפח סק יח, עיש ודוק.

ב

שלח מנות לחבירו והלה סירב לקבלם

וממ רבים מגדולי האחרונים אכן נקטו שיש בזה פלוגתא, ודנו בנפמ שביניהם, ונפרט:

א. הנה האריך החתס (סיקצו) לדון בדברי הרמא (סיתרצה סד) שחידש דהשולח מנות לחבירו וסירב הלה לקבלם יצא השולח ידי חובתו, ותמה עד, דהא לפי דברי התרומת הדשן מצות משלוח המנות לצרכי סעודה היא וכיון שמיאן חבירו לקבלם האיך יצא זה ידח, ובשלמא לטעמא דהמנות הלוי אש דממ נתרבו אחוה ורעות בזה אלא דלהתרומת הדשן קשה, ומכאן הוכיח החתס דנקט הרמא כטעמא דהמנות הלוי ודלא כתרומת הדשן.

וזה תימה, דהאיך נימא דעזב הרמא טעמא דהתרוהד שהיה מגדולי פוסקי אשכנז ובכל מקום הלך הרמא לאורו והלך אחרי המנות הלוי שהיה מקדושי ספרד בן דורו ודבריו נאמרו עפי דרש. ועוד דהלא הרמא הביא את דברי התרוהד האלה לענין שאינו יוצא ידח משלוח מנות אלא בדברי מאכל ולא בדברים אחרים עיין בדרכי משה תרצה סקה הרי שהלך בדרכו. ועוד דהרי הוכחנו לעיל דמדברי כל הראשונים לגבי פורים המשולש מבואר שנקטו בפשיטות דממ משום סעודת פורים הוא. ולכן נראה ברור בדברי הרמא דהא דיצא ידי חובתו איז משום שקיים טעם המצוה אלא דאף שלא נתקיים טעם המצוה על ידו ממ יצא ידי חובתו דלא חייבוהו חכמים אלא לשלוח ואין בידו להבטיח שחבירו יקבל, וכיון ששלח יצא ידח מה שציווהו חכמים.

ובאמת נראה שדברינו מוכרחים, דהנה הפרי חדש חולק על הרמא ונקט דאם חבירו לא קיבל לא קיים השולח את מצותו, ובביאור דברי הרמא כתב בקרבן נתנאל (מגילה פא סימן זאות ט‘) דהיכא דשדר מנות לחבירו וסירב הלה לקבלם יצא ידח דנעשה זה כאומר הריני כאילו נתקבלתי וגם במשנב שם סק כג כתב דמיירי באומר הריני כאילו נתקבלתי. ולענד אין ענין דברי הרמא לגדר כאילו התקבלתי, וגם אין זה כונת המשנב, דהא כתב הרמאאם שולח מנות לחבירו והוא אינו רוצה לקבלם או שמחל לו יצא“. והנה פשוט דלא שייך ענין מחילה אלא בחובות ושעבודים, וכונת המשנב לבאר דאין הכונה למחילה ממש אלא דנעשה כאומר הריני כאילו התקבלתי מתוך אהבה ורצון, והנה אי מוקמינן להא דמחילה דמיירי באומר כאילו התקבלתי עכ דהנותן מנות וסירב הלה לקבלם לא איירי באומר כאילו התקבלתי אלא שאינו רוצה לקבלם מתוך איבה וחוסר רצון ואעפכ כתב דיצא השולח, ומכל זה נשמע דלא נקט הרמא לחדש אלא דחובתו של אדם במצוה זו היא בשילוח המנות גרידא ויותר מזה אינו בידו, ובזה שסירב הלה לקבלם לא הפסיד זה מצוותו, בין אם סירב מתוך איבה ובין אם מחל מתוך אהבה ואמר כאילו התקבלתי. ועע בדרכמ שם שלהדיא ביאר כדברינו דאם שלח לחבירו וחברו מחל יצאדאין אדם מקבל מנות בעל כרחו“, ודוק כי ברור הוא.

(ובעיקר גדר הריני כאילו התקבלתי כתבתי במקא דאין זה גדר מחילה כלל אלא דין בהלכותתנאידאזלינן בתר דעת המתנה, ואף שכתב באבני מלואים סיכט סקטו דהמקדש במנה דיכול לחזור בו עד שישלים לה כל המנה דצע למה לא תוכל לומר הריני כאילו התקבלתי, נראה גם כונתו דמן הסתם אין כונתו אלא לטובתה ולהנאתה אכ למה לא תוכל לומר כאילו התקבלתי, ודוק כי קצרתי).

והנה ידעתי שגם הבח בסיתרצה כתב כדברי המנות הלוי בטעם מצות משלוח מנות כדי שיהא שש ושמח עם אוהביו ורעיו להרבות אהבה ורעות, אך הבח כתב כן ליישב שיטת רשי בהא דמחלפי סעודתייהו דבעצם השתתפות בסעודת פורים יצאו שניהם ידח, ולא כתב כן אליבא דהלכתא עיש. ומשוכ נראה ברור בדעת הרמא טעמו של תהד, כנל.

ג

שלח מנות לחבירו ולא הודיע מי שלחם

ב. ועוד מצינו בכתב סופר (אוח סיקמא) שכתב לדון היכא דשלח מנות לחבירו ולא הודיעו מי שלחם, ומצדד שם דדבר זה מיתלא תליא בפלוגתא הנל בטעמא דמשלוח מנות, דלהתרומת הדשן יצא דממ נתן לחבירו מנות לצורך הסעודה ומשוה יצא ידי חובתו, ולהמנות הלוי לא יצא דאין פלוני יודע את מי לאהוב. ואף דלכאורה יש לטעון דאם אינו יודע מי שלח לו יוסיף אחוה לאנשים רבים, ממ חזינן בביצה טז עאהנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוורשי שם ביאר כדי שיוסיף אהבה עיש.

והנה אף שכבר הארכתי לבאר הנלעד בסוגיא זו דעיקר ההלכה כסברת התרוהד, ממ יש מקום לדברי הכתס שהרי לא בא להקל לפי טעם מנהל אלא לחדש חומרא, ובאמת אין תימה לחדש ולומר דמלבד עיקר המצוה לדאוג שיהיה לרעהו די מחסורו לסעודת פורים צריך אף לשלוח מנות בדרך שיש בה אהבה ורעות, ודוק.

אמנם לכאורה צע לפיז למה לא כתב הרמא כן אף לגבי מתנות לאביונים דאם שלח והאביון לא רצה לקבל יצא, ונראה דבאמת במתל לא יצא בכהג, דמתל מדין צדקה הן, ובצדקה בודאי לא יצא עד שיתן לאביון שיקבל הימנו ואפשר עוד דשאני ממ דמצותו לשלוח והרי שלח, אבל אין גדר נתינה ומתנה אאכ קיבל חבירו, וככ בשות בנין ציון (חא סימן מד).

ואפשר עוד דבמתל יצא אף בהניחו ברשות האביון שלא מדעתו ורצונו, וזה שהדגיש הדרכי משהשאין אדם מקבל מנות בעכואין אדם מקבל מתנה בעכ, משאכ מתל וצדקה הוי מדין חוב ובתשלום חוב מהני נתינה בעכ כמבואר בגיטין עה עא, ודוק כי קצרתי.

ובעיקר הענין, אי בדידי תלינראה דאין סתירה בין שני הטעמים ודברי מנהל מוסיפים על דברי התהד ולא חולקים עליהם כנל.

וכל עיקר דברי מנות הלוי שמצות ממ כדי להרבות באחוה ורעות כנגד דברי המן שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אינם אלא דברי דרוש ומגידות דאטו התכוון המן לקטרג על ישראל שאינם אוהבים זאז, והלא כונתו פשוטה ומפורשת בגמ‘ (מגילה יג עב):

שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך, מפוזרין הם בין העמים, שמא תאמר אית הנאה מינייהו, מפורד, כפרידה זו שאינה עושה פירות“.

הרי שהמן התכוין לומר שאין ישראל תורמים כלום לתועלת המדינה ואין כל נזק בהשמדתם.

ועתה נדון בקצרה בעוד ארבעה שאלות שדנו בהם גדולי הדורות, שיש בהם נפמ בין שני הטעמים הנל.

ג. בשות תורה לשמה (סימן קפח) נסתפק אם יוצא ידח משלוח מנות אם שולח לחבירו מנות לפני פורים על מנת שיאכלם בפורים, וכתב שזה תלוי בשני הטעמים הנל, דאם משום סעודת פורים שפיר יצא ידח, אבל אם משום אהבה ואחווה צריך לשלוח דוקא בפורים. (ועיין מה שכתבתי בשאלה זו במנחת אשר מועדים חב סימן כח אות ד‘).

ד. הנה כתב בשות בנין ציון (חא סימן מד), דלכאורה צריך דוקא לשלוח מנות לרעהו עי שליח וכלישנא דקרא ולא לתת מנות אלה בעצמו, ואף שלא מסתבר לומר כן, ממ אפשר דכך ראוי לנהוג לכתחלה. (ועיין לקמן אות ה‘).

ובשות דברי יואל (חא סימן סד) כתב לבאר עפי המבואר בהלכות נדה (סימן קצה סעיף יג, עיין בבית יוסף שם בשם הרשבא בתורת הבית הארוך בית זשער ב‘ – דף דעא) שאסור לבעל לשלוח כוס של יין לאשתו נדה, וחידש דרק לשלוח לה אסור דמראה בזה שדעתו עליה ויש בזה חיבה יתירה, משאכ אם יושבת לפניו ונותן לפניה, וכתב לפי זה לפרש שדוקא כששולח מנות לחבירו יש בזה כדי להרבות אהבה ואחוה ביותר, עיש. (ולפי דבריו קו דאם יוצא מביתו והולך באופן אישי לבית חבירו למסור לו משלוח מנות שדקדק במצוה זו).

ה. בשות משנה הלכות (חד סימן פח) כתב לחדש דלפי טעמיה דמנות הלוי אין לאיש לשלוח משלוח מנות לאשה כיון שיש בזה ביטוי לאהבה וריעות, משאכ לשיטת התרומת הדשן, דהלא אף האשה חייבת בסעודת פורים דאף הן היו באותו הנס.

ו. וכיוצא בזה נשאלתי אם מקיים מצוה זו במשלוח מנות לקטן, שפטור מן המצוות ואינו חייב בסעודת פורים, דלפי תרומת הדשן יש מקום לדון דכיון שאין הקטן חייב בסעודת פורים לא מקיים על ידו מצות משלוח מנות, משאכ אם ענין המצוה להרבות באחווה ורעות יוצא גם עי קטן.

והרבה יש לדון ולפקפק בכל הסברות הללו, אך בעיקר הדבר נראה כנל, דאין בזה מחלוקת כלל ואין בזה שני טעמים ודרכים, אלא עיקר המצוה משום סעודת פורים, ויש בזה ענין נוסף להרבות אחוה ורעות, ומשוכ יש מקום להחמיר לפי סברת מנות הלוי, אך אין מקום להקל לפי דבריו, ודוק בכל זה.

ד

לשלוח מנות עי קטן

כתב החתם סופר (גיטין כב עב) דאף דאין שליחות לקטן ממ יכול לשלוח מנות עי קטנים דלא בעינן שליחות אלא במה שנצטוה לעשות בעצמו, אבל כאשר נצטוה לשלוח פשוט דיכול לשלוח עי קטן דממ שלח. וכתבוהבן זה כי כבר טעו בו גדולים וטובים ממניוסתם ולא פירש מי הוא זה ואיזה הוא שטעה בזה.

ותלמידו הגדול הולך ומגלה סוד בספר לקוטי חבר בן חיים (חא דף לו עב) שכך הקשה הגרעקא האיך יוצא אדם ידח מצות משלוח מנות כששלחם ביד קטן הא קיל דקטן לאו בר שליחות הוא, ותירץ לו החתס דאין מצוה זו בנתינה אלא בשילוח, ואף המשלח מנותיו ביד קטן קיים שפיר מצותו דהרי שלח, ולא בעינן לדין שליחות אלא במצוה שענינה בעשיה ואזי אמרינן דשלוחו של אדם כמותו ונחשב כאילו עשאו הוא, אבל הכא אין מצותו אלא בשילוח.

ונראה לכאורה לענד דאין כלל מקום וצורך לא בקושית הגרעקא ולא בתירוץ החתס, דהא במצות הצדקה נאמר בהנתן תתןואעפכ פשוט וברור דאף השולח מעות צדקה ביד קטן קיים מצותו בהידור, דמצוה שעיקרה בתוצאה לא בעינן בה לדין שליחות ולכן השולח מנותיו בכל ענין שישלחם יצא ידח לפי שענין המצוה בתוצאה הוא, שיזכה ויקבל זה את הנשלח עבורו בין אם הטעם כדי להרבות בסעודה ובין אם להרבות אחוה ורעות, פשיטא דאף כהג קיים שפיר מצות משלוח מנות. (וכבר כתב המחנה אפרים בהלכות שלוחין סייא דיכול לבנות מעקה עי גוי וקיים מצותו דממ נעשה מעקה על ידו ולא יפול הנופל עיש).

ה

האם צריך לשלוח דוקא עי שליח

כיוב תמיהני עד הבנין ציון (סימד הביאו המשנב בסיתרצה סקיח) שנסתפק בנותן מנות בעצמו שלא עי שליח אי קיים מצותו, ולכאורה מה סברא יש לומר דאין קיום המצוה אלא עי שליח ולא בנתינת השולח עצמו. והנה אף דכתיבומשלוחממ דרשה זו לא דרשוה חכמי התלמוד ורבותינו הראשונים ואכ מנלן למדרש כהג, ותמיהני למה הביא המשנב שיטה רחוקה זו. ובשות דבר אברהם חא סייג וחב סיכז כבר דחה את דברי הבנין ציון וגם הגריח זוננפלד בשלמת חיים סימן שעח דחה דבריו. וכבר כתב הגרשק בשות האלף לך שלמה אוח סימן שפג דפשוט דיוצא אף בנותן בעצמו דאלכ גם עי שליח לא יצא דכל מילתא דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי משוי, ואף דיש לדחות טענה זו מכל וכל ממ חזינן דפשיט ליה דיוצא אף בנותן בעצמו, עיש. (וגדולה מזו כבר כתב הרמא בדרכמ שם בדעת רשי דאפשר דיוצא ידח מצוה זו אף במזמין חבירו לאכול אצלו וככ הבח שם, ודוק בזה).

ו

א. האם צריך לשלוח בהמנות בבת אחת ב. אם אפשר שיהיו בהמנות מאותו המין

ג. אם משקה מצטרף למשלוח מנות

הנה שנינו במגילה (זעא) “ריהודה נשיאה שדר ליה לראושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא, שלח לו קיימת בנו רבינו משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוניםוכתבו האחרונים להוכיח מהכא דהשולח מנותיו לרעהו העני קיים מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים גם יחד, וכבר דנו בזה האחרונים בדין אין עושין מצוות חבילות חבילות, אמנם גירסת רבינו חננאל שםקיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהווצע מה רבותא יש בזה.

ובפירוש הרח כתב כגירסת הירושלמי וזלשלח ליה קיימת בנו רבינו ומתנות לאביונים כלומר נתינת אביונים נתת לי מנה אחת והיא הירך, חזר שלח לו עגל וגקנקני יין“, עכל. ובספר מקראי קודש להגרצפ פראנק (סילח) הוכיח מדבריו תלתא הלכתא: חדא. דמשקה אינו מצטרף למשלוח מנות אלא בעינן שני מיני אוכלין ולכך שלח ראושעיא לרבי קיימת בנו מתנות לאביונים ולא קיימת מצות משלוח מנות דרק הירך נחשב ולא היין. ודז נסתר מדברי הפוסקים (תהד שם, רן מגילה זעא, מגא סיתרצה סק יא, טז שם סק ד‘) שכתבו דאוכלין ומשקין שני מינים נינהו. עוד כתב להוכיח, דבהמנות אפשר שיהיו מאותו המין דהא ריהודה חזר ושדר ליה בישרא דעיגלא כי היכי דיצטרף לאטמא דעיגלא ששלח קודם, ודלא כדברי הערוך השלחן סיד והאשל אברהם להגאון מבוטשאש שכתבו דאין קיום המצוה אלא בבמינים שונים. ועוד חידש מהכא, דאפשר לשלוח שתי המנות שלא בבת אחת אלא בזה אחר זה, ודלא כדברי החידא שכ‘ (בספר ככר לאדן) דבעינן שישלחם בהדי הדדי, עיש.

והנה לדרכו צע דאי משקה לא חשיב לקיים בו מצוה זו אמאי חזר ושלח לו יין, ועוד מדוע מתחילה שלח לו ירך ולבסוף שלח ליה עגל שלם ולכך נראה להוכיח מדברי הרח בכל שלשת הלכות אלו היפך דברי הגרצפ. דהא דאמר לו נתינת אביונים קיימת איז משום דמשקה אינו בכלל דהא היה לו לומר לא קיימת בנו משלוח מנות ולא אמר אלא קיימת בנו מתנות לאביונים, אלא עכ דשלח לו לרי נשיאה דנתינה זו אינה נתינת נשיא לפי שאינה נתינה חשובה ואף אם מועילה היא מדין מתנות לאביונים אבל למשלוח מנות דנשיא לא חשיב בשר הירך כמנה דצריך לשלוח דבר חשוב לפי ערך השולח (וכמש הריטבא שם). ולכך הדר ושלח ליה עגל שלם ומנה זו ראויה היא, והא דשדר נמי גרבא דחמרא טעמא משום דבעינן במנות בבת אחת ובעינן נמי שיהיו במינים שונים לכך הדר ושדר ליה בישרא דעיגלא וגרבא דחמרא, ואכ שמעינן מדברי הרח גופיה בכל שלשת הלכות אלו דלא כדברי הגרצפ, וכדברי הפוסקים ולא היפוכן.

והא דשלח ליה באחרונה תלתא גרבא דחמרא צל דהוא משום דחייש ריהודה שמא גם היין אינה נתינה חשובה ולכך הדר ושלח ליה תלתא גרבא דחמרא דנתינה חשובה היא. ואף דנקט הרח דאין הפסול אלא בנתינת הירך ממ אפשר דריהודה נסתפק בזה שהרי ראושעיא לא שלח על איזה משתי המנות יצא קצפו, אלא שלח לוקיימת בנו רבינו מתנות לאביוניםותו לא, ואפשר עוד דלפי מציאות הענין כיון ששלח עגל שלם מתאים יותר לשלוח כמות גדולה של יין וזפ.

אך באמת צע בדברי הרח שהרי בגירסא דידן בירושלמי (מגילה ועב) איתאחזר ושלח ליה חד עיגל וחד גרב דחמר“. הרי שלא חזר ושלח אלא חבית אחת של יין ולא שלשה, ושמא היתה לפני הרח גירסא אחרת.

ז

אם תלמיד שולח לרבו או רב לתלמידו

עוד איתא (שם זעב) “רבה שדר ליה למרי בר מר ביד אביי מלא טסקא דקשבא ומלי כסא דקמחא דאבשונא [שק מלא תמרים, וקמחא דאבשונא שנתייבשו החטים בתנור בעודן כרמל וקמח שלהם מתוק לעולם, רשי], אמר ליה אביי השתא אמר מרי אי חקלא מלכא ליהוי דקולא מצואריה לא נחית [הסל שהיה רגיל להוליך בעודנו בן כפר ומאכיל לבהמתו לא יוריד עתה מראשו, כך אתה נעשית מלך וראש בפומבדיתא ואינך שולח לו אלא דברים המצויים לכל, רשי] הדר שדר ליה איהו מלא טסקא דזנגבילא ומלא כסא דפלפלתא אריכא, אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי ליה חוליא [מתיקא רשי] ואיהו שדר לי חורפא“, עכ.

ועיין בשפת אמת שלמד מכאן הלכה דיקדים הרב וישלח מנות לתלמידו ורק לאחר מכן יש לו לתלמיד להשיב מנות לרבו, וראיה לדבר דהא מרי בר מר בנו של רבה היה כדחזינן דאמר אביי למריהשתא אמר מרואעפכ הקדים האב ושדר לבנו, שמ דהאב מקדים לשלוח לבנו וכדכתיב ומשלוח מנות איש לרעהו ולא ראוי להתייחס לאביו כרעהו.

ולדידי צע בזה, דהא רעהו בכמ לאו רעהו דווקא הוא, ואף כלפי שמיא אמרינן רעהו וכמשכ רשי שבת לא עא עהפואהבת לרעך כמוך“, וכך אמרו חזל בחגיגה זעא עהפ “‘הוקר רגלך מבית רעך‘, בחטאות ואשמות הכתוב מדברשהקבה נקרא רע שנאמרלמען אחי ורעיעיש. ועע בזה בשות יהודה יעלה (למהרי אסאד) סירד. וכי נימא דשור של תלמיד שנגח שור רבו פטור מתשלומין דכי יגח שור איש את שור רעהוכתיב, ועכ דכל ישראל ריעים זה לזה וליכא כל פגם במה שישלח תלמיד לרבו, והנח להם לבני ישראל אם לא נביאים הם בני נביאים הם (פסחים סו עא).

ועיקר דברי השפא צעג, דבאמת פשוט דמרי בר מר לא בנו של רבה היה, דהא רב חסדא שנה פעמים משמיה דמרי בר מר (סנהדרין לח עא, עירובין כא עא), ורבה תלמידו של רב חסדא היה כדאיתא בבמ (מעא) וברשי שם דרבה היה תלמידו דרב חסדא, ואכ היאך אפשר שהיה מרי בר מר תלמידו של רבה, ואביי בכמ שנה בלשוןהשתא אמר מרמשום שהיה בן אחותו ותלמידו של רבה. אך ברור דמרי בר מר קשיש טובא ולא בנו דרבה הוא. ואפשר שטעה השפא בזה משום הא דכתבו התוס‘ (במ עג עב) דמרי בר רחל היה בנו של רבה אך ממ מוכח ופשוט דלאו מרי בר מר הוא, ומרי בר מר לחוד ומרי בר רחל לחוד, ודוק בכז.

ח

האם אפשר לשלוח בהמנות בכלי אחד

והנה חידוש כתב בשות תורה לשמה (להגאון בעל בן איש חי) סימן קפט דהשולח לחבירו משלוח מנות שני מינים בכלי אחד לא יצא ידח דאגד כלי שמיאגד והכלי משים מה שבתוכו כחפץ אחד והוי כמנה אחת, עיש.

אך נראה שהגדיש בזה את הסאה ואף אם נאמר בכל הני דלעיל דשמיה אגד ולא רק בשבת אלא אף בגניבה (כמש המאירי) ובביכורים (כדברי הריטבא) ובקבלת הדם בצפון (כמש בשיטמ בזבחים), ממ נראה דאין זה ענין למשלוח מנות שתיקנו אנשי כנהג להרבות ריעות או משום סעודת פורים, ומה טעם יש לומר בזה דכיון דהוי בכלי אחד אינו יוצא ופשוט לכאורה דכיון שיש כאן במציאות שתי מנות ובעיני בנא הם נחשבים כשתים והוא עתיד ליהנות משתי המנות האלו לא איכפת לן כלל במה דהוי בכלי אחד והוי כאילו הם חפץ אחד, וכי נימא גם בערוב תבשילין דבעינן בישני תבשילין לבש בביצה טו עב דאם הניתן בכלי אחד לא יצא אלא עכ דאף שהם בכלי אחד ממ הוי שני תבשילין והה במשלוח מנות כיון דהוי במציאות שני מינים יוצא בהם ידח אף שהם בכלי אחד, ועיין בבאר היטב סוסי תרצה בשם הלקט שהסתפק גם במשלוח מנות אם דג וביצה שעליו הוי כבמינים, וכזפ. (עיין מה שהארכתי בסוגיא דצירוף כלי במנחת אשר שבת סימן עד).

ט

בשיעור משלוח מנות

והנה יש לעיין אם יש שיעור במשלוח מנות, וראיתי באשל אברהם סימן תרצה שנסתפק אם הוא בכזית (כיון שאוכל בעינן) או בשוה פרוטה (שיעור ממון), וכעיז נחלקו הצלח והגרעקא לגבי שיעור איסה כידוע (ועיין משכ במנחת אשר פסחים סיכה אות ג‘). ובערוך השלחן סעיף טו כתב דבעינן נתינה חשובה ולא די בכזית או שופ. אמנם בלקט יושר בשם תהד (עמוד 158) כתב דאף בתאנה אחת ותמרה אחת שביחד אינם שופ יצאואין מגלין אלא לצנועיםעיש. ולגבי מתל כבר כתב הריטבא במגילה דף זדשיעורו בשופ ככל דין ממון וככ המשנב בריס תרצד.

י

שלח משלוח מנות לפני פורים והגיע בפורים

והנה נחלקו האחרונים במי ששלח לפני הפורים והגיע בפורים. לדעת שות יהודה יעלה (מהרי אסאד) סימן רז וכף החיים סימן תרצד סק טו אזלינן בתר מקבל ויצא ידח. לדעת הערוך השלחן סימן תרצד לגבי מתל ובתרצה לגבי משלמ צריך ליתן בפורים שיגיע בפורים, וכה באור שמח על השס במגילה. ובהנהגות החזוא נכתב דפרוז ומוקף צריכין ליתן למינם, פרוז לפרוז ומוקף למוקף.

ובסיתרצה הביאו המחצהש והפמג דיש שנהגו ליתן מתל לפני פורים, ובדברי יציב אוח סימן רצח הביא משכ בספר דרכי חיים שהדברי חיים נתן בתענית אסתר אך דחה זאת, ובאשל אברהם שם כתב ליישב מנהג זה דהול כאילו נותנים לאביון בהלואה ומוחלים לו את החוב בפורים, אך לענד אין לקיים מתל עי מחילת חוב דאין כאן נתינה. (דוגמא רחוקה משכ הרמבם דבקידושין בענין כסף שיש בהם הנאה מחודשת וכה במתל, וזפ).

ולכאורה יש לדון בכל הספיקות והשאלות הללו לפי שני הטעמים ושתי הדרכים בביאור מצוות אלה דמשלוח מנות ומתל. אך באמת נראה טפי דאינם תלויים כלל ביסוד הדברים ובטעמי התקנות, אלא דיש לקיים מצוות אלה כפשטותם ובדרך שתיקנו חזל, דהיינו ליתן לעני מתנות ולשלוח מנות לרעהו ביום הפורים. ומשוכ נראה פשוט דהנותן צריך ליתן בפורים והמקבל צריך לקבל בפורים, וזולת כן לא יצא ידח. דוק בזה כי פשוט וברור הוא.

יא

חיוב נשים במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים

יש לחקור האם נימא דאחר שנתחייבו נשים במצוות אלו מחמת שאף הן היו באותו הנס (מגילה דעא) אעפ שהן מצוות עשה שהזמן גרמא אכ יש לחייבם אף בשאר המצוות הנלוות לאותו הזמן, וכגון לגבי חיוב מצות מתנות לאביונים [דאמרינן בגמשעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה ולכך יש לקיים מצוות מתנות לאביונים ביום שקורין בו] דגם נשים יתחייבו בו וכן במשלוח מנות, או שמא נימא דרק במצות קריאתה נתחייבו משום פרסומי ניסא ולא בשאר מצוות היום. וכהג יש לדון אף לגבי מצות הדלקת נר חנוכה שנכלל בו גם חיוב של הלל והודאה. וכן לגבי אמירת ההגדה בליל הסדר.

והנה במהריל (מנהגים סדר ההגדה אות מג) כתבאמו זקנתו של רשלמה היתה בבית אחד לבדה, והורה מהרש לרשלמה לילך אצלהושלא היה צריך לומר לפניה ההגדה“. ומשמע מדבריו דנשים פטורות ממצות הגדה ומסתמא משום דהיא מצות עשה שהזמן גרמא, אבל בשוע (סיתעב סעיף יד) כתבגם הנשים חייבות בדכוסות ובכל מצוות הנוהגות באותו הלילהובמשנב (שם) ביארכגון מצה ומרור ואמירת הגדה“. (ואעפ שיש ילפותא לחייב נשים רק לגבי אכילת מצה דהוקש לאיסור אכילת חמץ ודרשינן בגמדכל שישנו באיסור אכילת חמץ ישנו בכלל אכילת מצה, אפשר דכשחזל דרשו כל שישנו וכואין כונתם דוקא לאכילת מצה אלא אף לשאר מצוות הלילה).

אך בלבוש (סוס תעב) הביא טעם אחר לחייב נשים בשאר מצוות הלילה ופירש דכיון שאף הם היו באותו הנס של יציאת מצרים נתחייבו בעשיית זכר לאותו הנס. וככ בשוע הרב שם וכן משמע בפשטות מלשון המחבר שנקט להאי דינא דנשים חייבות אף בשאר מצוות הלילה אגב חיובן במצות דכוסות. ואי סברת הגמשהובאה לעילשאף הן היו באותו הנסשייכת דוקא לגבי חיובן בדכוסות אבל בשאר מצוות הלילה נתחייבו מטעם חיוב אכילת מצה לא היו מכלילם המחבר כאחד אחר שאין טעם חיובן שוה, אלא ודאי סל להמחבר כהלבוש ושועה דההיקש של כל שישנו באיסור אכילת חמץ ישנו בכלל אכילת מצה שייך דוקא על המצוה הזו שהוקשה ולא לשאר המצוות.

ולענין הלכה מצינו שנחלקו דהמחבר כתב לחייב נשים באמירת הגדה וככ הרמא (סיתעג סעיף ו‘) דצריך לומר ההגדה בלשון שמבינים הנשים והקטנים וכו‘, אבל הברכי יוסף (שם) הביא בשם הרב בית דוד (סירנו) דאין נשים חייבות בהגדה, ומה שצריך המספר לומר בלשון שמבינים הוא בשביל חובת עצמו, אבל הנשים פטורות מזה ככל מע שהזמן גרמא והחידא חולק על דבריו וסבר שחייבות בהגדה מחמת שאף הן היו באותו הנס וכל המצוות של אותו הלילה נכללו בתקנת חזל.

והנה המהריל כבהלחנוכה דנשים חייבות באמירת הלל שאף הן היו באותו הנס ולכאורה המהריל סותר דברי עצמו שכתב לפטור נשים מאמירת ההגדה אעפ שגם שם שייך הטעם שלאף הן היו באותו הנס“.

ואפשר שהמהריל סבר כדברי התוסבפסחים (דף קח) דדוקא במצוות דרבנן שייך הטעם שאף הן היו באותו הנס לחייבן אבל לא במצוות דאורייתא, וכיון שמצוות סיפור יציאת מצרים הוא מהת לש בזה כלל גדר החיוב מטעם שהיו באותו הנס. משאכ לגבי הלל ששורש חיובו הוא משום פרסומי ניסא אפשר דחייבות כמבואר בגמברכות דף יד עא דמספקא לןמהו שיפסיק בהלל ובמגילה אמרינן קו קש דאורייתא פוסק הלל דרבנן מיבעיא או דלמא פרסומי ניסא עדיף“. הרי לן דהלל מדין פרסומי ניסא הוא וכן מגילה ולפיז מבוארת שיטת המהריל לחייב נשים בהלל של חנוכה.

וכיוצא בדבר מצינו בהלמגילה שכתב הרמא (סוס תרצה) “ואשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות כאישובמשנב (שם סק כה) כשכולן היו באותו הנס. אבל בפרח כתב דאיש כתיב ולא אשה.

ומבואר שהרמא פסק בזה כמו שנתבאר לגבי הלל בחנוכה שנשים חייבות בו, וכן בכל המצוות של ליל פסח, ודוק בכז כי קצרתי.


להרבות אחוה ורעות

ומשלוח מנות וגו‘, כי זה רומז כי הם באגודה אחת ובאהבה ואחוה, היפך מה שאמר הצורר מפוזר ומפורד” (מנות הלוי על מגילת אסתר פרק ט’ פסוק ט”ז – י”ז).

עושים יום יד שמחה ומשתה ויוט ומשלוח מנות איש לרעהו, כמו שהיה ענינם כאיש אחד להקהל כל אחד עם חבירו, היפך איש צר ואויב לשון רמיה, האומר עם אחד מפוזר” (שם פסוק י”ח – י”ט).

ידועים דברי מהרש אלקבץ בספרו מנות הלוי שענין מצות משלוח מנות כדי להרבות אחוה ורעות בין בני ישראל, ולהראות שהם באגודה אחת, ולא כמו שאמר המן הרשע לאחשוורושישנו עם אחד מפוזר ומפורד“.

וכבר ביארתי במקא (מנחת אשר מועדים חב סימן כז) שהדברים הם דברי דרוש דהלא כאשר המן אומרישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותךלא היתה כוונתו להתלונן שאין היהודים אוהבים איש את רעהו, אלא שהיהודים מפוזרים בכל המלכות כולה וסכנתם גדולה על כן יש להשמידם. אלא שבדרך רמז ודרש נתלה המנות הלוי בפסוק זה לבאר את המצוה לשלוח מנות כדי להרבות אהבה ורעות.

ושוב ראיתי חידוש באבן עזרא (אסתר גח‘):

“מפוזר ומפורד בין העמים – שיפרד איש מעל אחיו כל כך הוא רע כולו ולא די שדתיהם שונות אלא שלא ישמרו הדתים והחקים שיצוה המלך והנה כל עם ועם ישמרו חוץ מהן”.

הרי שאכן פירש כונת המן שאכן יש פירוד ביניהם בין איש לאחיו.

וממ ראוי להתבונן מה ענין יש דוקא בימי הפורים להרבות אחוה ורעות ולהיות כל ישראל באגודה אחת.

והנראה בזה, דהנה המן הרשע מזרע עמלק היה, ומנהג אבותיו בידו, וכשם שעמלק נלחם בישראל על מנת להשמידם ולהכרית זכרם, (ומדה כנגד מדה נצטווינו תמחה את זכר עמלק מתחת השמים), כך המן ביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. גזירה זו, גזירה נוראה היתה, וסכנת כליה ריחפה מעל ראש כל ישראל.

ובאיזה זכות ניצלו וזכו לישועה גדולה. כאשר אסתר אמרלך כנוס את כל היהודים“. כאשר כל ישראל עמדו בתפילה כאיש אחד ובלב אחד באחדות גמורה זכינו להוושע מיד אויב.

וכך פירש החידא בחומת אנך (מגילת אסתר פד):

“ואפשר לרמוז לך כנוס את כל היהודים שיהיו באחדות ובמקום שנאת יקבלו התורה משיבת כמספר שנאת ואחד יותר שיהיה אחדות גמור”.

וכך כתב בתולדות יעקב יוסף (אסתר פב ח‘):

“והנה סיבת גזירת המן הי’ שהצליח על ידי הפירוד שהי’ בין ישראל, וזה שדרשו חז”ל (מגילה יג ב) ישנו עם אחד מפוזר ומפורד (אסתר ג, ח). ולתקן זה אמרה אסתר למרדכי (אסתר ד, טז) לך כנוס את כל היהודים, לעשות שלום ביניהם”.

וכך לדורות עולם, כל זמן שישראל באגודה אחת אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהן.

ומשל משלו חכמים (תנחומא נצבים סימן א‘) לאגודה של קנים, דהלא קנה בודדת קל לשוברה, אבל אגודה של קנים אף גיבור חיל אינו יכול לשוברה, כך ישראל כאשר הם באגודה אחת המה, בידם לעמוד בפני כל צר ואויב, ואי אפשר לשוברן.

צא וראה מה שאמרו (ירושלמי פאה דעב):

“אמר רבי אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו וע”י שהיה להן דילטורים היו יוצאים במלחמה והיו נופלים… אבל דורו של אחאב עובדי ע”ז היו וע”י שלא היה להן דילטורין היו יורדים למלחמה ונוצחין”.

ומשום כך תיקנו משלוח מנות להרבות אהבה ואחוה, וכדי שיהיו כולם באגודה אחת, ללמדך שבשעת מלחמה וסכנת שמד, זאת העצה והסגולה, שיהיו ישראל באגודה אחת, ואין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם.

Published March 2, 2023 - 10:13