Using “Non-Jewish” Names

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו” (אא‘).

א

אם אסור להשתמש בשמות נכריים

כתב בעל הטורים, שמות בני ישראל הבאים רת שביה, שאף כשהיו בשביה לא שינו את שמם אלא נשאו אתשמות בני ישראל“, דבשביל דדברים נגאלו ממצרים בשביל שלא שינו את שמותם וכו‘. ומקורו במדרש רבה (ויקרא רבה אמור פרשה לב ועוד): 

רהונא בשם בר קפרא בשביל דדברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שינו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא היה אחד מהם פרוץ בערוה“.

והנה מצוי הדבר אצל רבים מאחינו במדינות הים שנוהגים להשתמש בעסקיהם ובקשריהם עם הגוים בשמות נכריים, ונשאלתי האם עוברים באיסור והאם ראוי לנהוג כן. ונעבור על פרשתא דא.

בדברי הפוסקים לדורותיהם מצינו בזה דעות חלוקות מן הקצה אל הקצה לכאן ולכאן. בשות מהרם שיק (יוד סימן קסט) כתב דיש בזה איסור דאורייתא, דאסור לן להידמות לגוים וללכת בחוקותיהם, ומקרא מלא דיבר הכתוב (ויקרא ככו) “ואבדיל אתכם מן העמים“, והביא את דברי התוסבגיטין (לד עב דה והוא) שכתב בשם רת דחלילה לנו להזכיר שם נכרי בגט, וזל: “והשיב רת חלילה להזכיר שם עובד כוכבים בתורת משה וישראל“, ועיקר דבריו השתית על דברי חזל דאבותינו במצרים נגאלו משום שלא שינו את שמם עיש [וידוע כי שם המשפחה של מהרם שיק היא רתשם ישראל קדש“, וקרא כן כאשר היתה גזירה בעסטרייך שכל משפחה צריכה להוסיף שם נכרי, על כן בחרו בשם זה שהוא רת שם ישראל קדש]. וככ בשות מהרשג לתלמידו הגדול (חב סיקצד), וכן כתב בשות צפנת פענח להגאון מרוגטשוב (סירעה) דאסור להשתמש בשמות הגויים [אך כתב שם דמותר לתרגם את שמו העברי ללשון אחר כגון יעקב לגקי או משה למוריס וכדועיש], ועע בשות מהרשם (חו סיי‘) ובישועות מלכו (אוח סייב).

ומאידך בשות אגרות משה כתב (אוח חד סיסו) דאין בזה איסור כלל. והוסיף דאפשר דרק לפני שניתנה תורה היה הכל תלוי במה שנבדלו מן הגוים בשמם לשונם ולבושם, אבל לאחר שניתנה תורה אין לנו אלא את דברי התורה הזאת, ושוב אין בזה קפידא, והביא מגדולי ישראל ששמותיהם היו שמות נכרים, ובאמת מצינו רבים כאלו, רפטר המובא בתוסגיטין (חעא דה רי) והיה בזמן רת (כמבואר בהגהות מרדכי גיטין סימן תסא, ועיין עוד בשם הגדולים), רטודרוס אבי הרמה, רוידאל די טולושא בעל המגיד משנה, ריצחק נוניס בילמונטי בעל שער המלך, ועוד.

ולא רק בזמן הראשונים מצינו כן אלא אף בחזל, עיין נדרים (פא עא) דריוסי בן חלפתא נתן לבנו שםורדימוס“, ובירושלמי שביעית (פח הה) נקראאבורידמס“, וברור ששמות אלה יווניים הם, ועוד מצינו בחזל רפטריקי (שמות רבה לה וכן בשיר השירים רבה פג) דידוע ששם זה הוא שם שר נוצרי מובהק, ועע ירושלמי תרומות (פח הג) “רחייא בר טיטס“, ובירושלמי בברכות (פג הד) נזכרריודא בר טיטס“, וכן הוא בסוכה (פה הח), הרי לן גדולי ישראל שנשאו שמות נכרים.

ונחזה אנן.

הנה מה שהביא המהרם שיק מדברי התוסבגיטין, אף שמצינו כדבריו גם בחידושי אנשי שם להגאון רשלמה קלוגר (שמות אנשים סיקמב) שגם הוא הוכיח מדברי התוסדאין לכתוב שם נכרי בגט, באמת הדברים תמוהים, ולהדיא שנינו בגיטין (יא עב) “גיטין הבאים ממדינות הים ועדים חתומים עליהם אעפי ששמותיהן כשמות עובדי כוכבים כשרין מפני שרוב ישראל שבחול שמותיהן כשמות עובדי כוכבים“, ותרתי איכא למשמע מינה: א. בימי חזל היו רוב ישראל שבחול שמותיהם כשמות עובדי כוכבים וקשה לומר שעברו באיסור דאורייתא וחזל לא מחו על כך. ב. למדנו מדבריהם דעדים חותמין בגט בשמות עכום, ולא ראיתי סברא לחלק בין שמות העדים לשמות המגרש והמתגרשת.

ועכ צריך לומר דשאני הא דגיטין (לד עב) דמיירי במי שהמיר דתו לעבודה זרה וזה הוי גנאי גדול להזכיר שם של מומר לעבודה זרה בגט, ואין זה ענין כלל ליהודי שיש לו שם נכרי. וכן מבואר בטז אהעז (סיקכט סעיף ה‘) ובישועות יעקב (שם סק י‘) ובפתחי תשובה (שם סקיא) בשם התורת גיטין. ומשום כך כתב הישועות יעקב דאף אם היה לו שם נכרי וכשהמיר את דתו נקרא בשם ישראל אין מזכירין בגט את שמו היהודי שקיבל עי המרת הדת, דאין הדבר תלוי כלל במהות השם אלא במה ששם זה קשור להמרת הדת, וכן כתב בישש בגיטין (פד סייב) עיש. ועיין עוד בשות דברי חיים (חב אהעז סיקסב) ובשות מהרשם (חד סינא) ובשות מהרם שיק (אהעז סיקיב) שדחו דברי הגאון רשלמה קלוגר בשות אנשי שם וכתבו לחלק בין שם מומר לשמות נכריים [ומהרם שיק סתר בזה דבריו מיוד סיקסט כנל]. וכביאור זה בתוסמצינו גם בשות חתם סופר (אהעז חב סילח, עש שהאריך בביאור דברי התוס‘), ובשות הר המור להגרמ בנעט (סילד). אמנם בספר גט פשוט (שם סק נג) פירש בענין אחר, אך אף לשיטתו אין איסור אלא בשם המיוחד לעובדי כוכבים ולא בסתם שמות נכרים שלפעמים גם יהודים נקראים בהם עיש. וממ נתבאר דאין ראיה מדברי התוסכלל ואין ענין שם עבוז דמומר לשמות נכריים דעלמא.

סוף דבר אין מקור כלל מדברי הפוסקים בסוגיא זו שאסור להשתמש בשמות נכריים.

אמנם גם את דברי האגרות משה יש לדחות, דיסוד דבריו הוא מה שמצינו כמה וכמה ראשונים וגדולי ישראל שהיו קרויים בשמות נכריים כמו רפטר, ראלכסנדר וכדו‘. אך נראה פשוט דשמות נכריים שנשתרשו בכרם בית ישראל שוב אין בהם איסור כלל ולאו בתר מעיקרא אזלינן, דמאחר ששם זה מקובל בבית ישראל שוב אין בו התדמות לגויים שהבדילנו הקבה מהם, ואכ מאן יימר ששמות אלו לא נשתרשו אצל בני ישראל לפני שגדולי הדורות נשאום בגאון. אמנם מה שכתבו הגרשק שם והשדי חמד (קונטרס הכללים מערכת זכלל ז‘) דאפשר דשמות אלו היו שמות ישראל מתחלה ומישראל נשתרבבו לגויים, לא מסתבר כלל ועיקר.

ב

בשמות רשעים

והנה ראיתי בשות בשמים ראש (סיקצ) שכתב להוכיח דאין קפידא לתת שם נכרי לאדם מישראל ממה שמצינו בשסרבי ישמעאלאף שישמעאל היה רשע, ועכ דאין הדבר תלוי אלא במהות השם וענינודכל ששמותיהם נאים ומעשיהם כעורים השם ניתן לקרותעיש. אך באמת נראה דאין ראיה כלל מרישמעאל, דכבר שאלו שאלה זו בתוסישנים (יומא לח עב דה מעשה) וכתבוישמעאל הקבה קראו כך ומסקינן בשמיה שפיר, הר אלחנן“. הרי דכיון דשם זה ניתן עי הקבה אין בו ריעותא כלל, דאין ביד מעשי רשע לפגום בשם שנתן הקבה [ויל עוד עפי המבואר בגמרא (בב טז עב) שישמעאל חזר בתשובה עייש, ואכ אין כלל איסור בשם זה].

ובאמת דברי הבשמים ראש פלא גדול הם, דאף אם מותר לתת שמות נכריים פשוט דאין ליתן שמות רשעים, ולהדיא אמרו ביומא שםשם רשעים ירקב, דלא מסקינן בשמיה“, וברשי שםלא יקרא אדם לבנו שם אדם רשעוברח שםשאין אדם נקרא בשם זה ומצליח“. ועע בתוסמגילה (יעב דה רבה) דגרסינן רבה בר עופרן ולא עפרון דשם רשעים ירקב ולא מסקינן בשמיה, ופשוט אכ דאסור לקרוא בשם אדם רשע ולא כדברי הבשמים ראש, וככ התוסבשבת (יב עב דה שבנא) לגבי השם שבנא, ובכתובות (קד עב דה שני) לגבי השם אבשלום, וכבר ידועים הפקפוקים על הספר בשמים ראש, וגם דבריו אלה דברי תימה הם.

אך ראיתי בשם הגדולים (ערך ראברהם גאון) שהביאו וכתב לפי דבריו דמשה קרא לבנו אליעזר אף שאליעזר ארור היה כיון דעצם השם נאה. ולענד אין זה דומה כלל, דאליעזר עבד אברהם צדיק היה ועליו אמרו חזליפה שיחתן של עבדי אבות וכו‘”, אלא שארור היה מצד עצם היותו עבד ואין זה ענין למה שאמרו חזל שם רשעים ירקב, ויש לתמוה על דברי החידא וצעג. 

גם בגליון השס להגרי ענגיל בירושלמי תרומות שם כתב דאין לומר שאמוראים נקראו טיטוס ועכ צריך לגרוסאנטיגנוס“, וממ שם נכרי הוא. ולפי המבואר לעיל דכאשר שם נכרי מתאזרח בקרב בני ישראל שוב אין זה שם נכרי, יל עוד גם לגבי השם טיטוס דמסתמא היו רבבות רומיים ששמם טיטוס ולא רק רשע זה שרי, ובני שנתנו שם זה לא נתנוהו עש טיטוס הרשע, ואין לפסול שם משום רשע אחד, ודוק בכז.

ולאחר כל הנל אשיחה וירווח לי במה שראיתי דבר תימה בספר סדר הדורות בערך שמעון הצדיק שכתב לאחר שנפגש שמעון הצדיק עם אלכסנדר מוקדון ופייסו שלא יחריב את המקדש ולא ילחם בישראל כמפורש במסיומא (סט עא), שביקש אלכסנדר שישימו בבית המקדש פסל של דמות דיוקנו, ושמעון הצדיק דחה בקשתו אך הציע תחת זאת שכל ילד בישראל שיוולד בשנה זו ייקרא אלכסנדר על שמו, וכך עשו.

ויש לתמוה דהלא אף אם אכן אין איסור להשתמש בשמות נכריים פשוט שאין לקרוא לילדי ישראל על שם גוי ובודאי לא על שם גוי רשע שכבש ורצח והשמיד עמים ללא רחמים וכנל.

ואפשר שעשה כן משוםעת לעשות לההפרו תורתך“, ועדיף מאשר לשים פסל בביהמק דחמור טפי, וכבר אמרו בגמששמעון הצדיק לבש בגדי כהונה כשהלך לקראת אלכסנדר משום עת לעשות לה‘, והוא הדין בהצעה זו, ועדיין צע.

והנה זמן רב היה לפלא בעיני על שמו של הגאון רבי טיאה וייל זצל, שהיה בנו של בעל קרבן נתנאל רבינו נתנאל וייל, והיה לפלא בעיני שנקרא בשם נכרי טיאה, וכך נכתב בשער ספרו הגדול שות רטיאה וייל, ובאמת שמו היה ידידיה, אך ידוע היה לבני דורו כרבי טיאה, וכך נודע לדורות, עד שהבנתי פשר דבר, דנראין הדברים שנמנעים היו מלהשתמש בשם ידידיה משום חשש הזכרת שם שמים לבטלה, ומשום כך בחרו בכינוי, דהנה שמו המלא היה טיאהפיל, שתרגומו מלטינית אוהב ה, דטיאו היה כינוי לשם שמים, ופיל היא אהבה, ושם זה היה נפוץ במקומותיהם. ונמצא שטיאהפיל היא תרגומו של השם ידידיה, דהיינו ידיד הואוהבו.

וכיוצא בדבר נראה לגבי הגאון הספרדי רבי עבדאללה סומך זצל בעל הזבחי צדק רבו הגדול של הבן איש חי, ששמו העברי היה עובדיה, ונראה שנמנעים היו מלהשתמש בשם זה מחשש הוצאת שם שמים לבטלה ומשוכ השתמש בשם ערבי ונקרא שמו בישראל עבדאללה.

ואם אכן נכונים הדברים, אין ללמוד מזה דראוי להשתמש בשמות נכריים כשאין בזה כל צורך. ועוד דאפשר דמותר להשתמש בשמות נכריים שפירושם דביקות ושבח להקבה והשימוש בשמות אלה נכון וראוי לפי השקפת התורה, וכשמות אלה טיאהפיל ועבדאללה ודומיהם. ודוק בכז.

ובאמת מצינו בדברי הקדמונים דאין איסור מדינא להשתמש בשמות נכריים, עיין שות מהרשדם (יוד סיקצט) שנשאל על האנוסים שבפורטוגל שאימצו לעצמם שמות הגויים, ושוב כשחזרו בתשובה קיבלו על עצמם שמות ישראל, אם מותר להם להשתמש בשמותיהם הקודמים כשהם כותבים למכריהם שנשארו בספרד ובפורטוגל או בענייני מסחר. והשיב דאף דמדת חסידות היא להתרחק מהם ככל האפשר, אין איסור כלל להשתמש בשמות הגוים. וכתב להוכיח כן מהא דגיטין (יא עב) דרוב ישראל שבחול שמותיהן כשמות עכום כנל, ואף דיש איסור להדמות לגוי בכל דהיינו בלבושם ובלשונם, ממ אין איסור להשתמש בשמות נכריים, וכדבריו כתב גם במהריט צהלון (החדשות חב סיקנח) שגם הוא דן בענין האנוסים עיש.

ואפשר לפי דרכם לפרש את דברי חזל שלא שינו שמם לשונם ולבושם, דעיקר הקפידא היא שלא לשנות שלשתם יחד, דבכך בטל כל ההיכר שישראל הוא ויטמע בין הנכרים, אבל אין איסור כאשר נוהג הוא בכל דבר כישראל ומשום צורך מסויים כגון מסחר וכדוהוא משנה שמו או לבושו או לשונו. ובאמת היה נראה דגם כונת המהרם שיק אינו אלא במי שמשתמש בשמות נכריים כדי להדמות להם ולהיבדל מעדת ישראל וכדרך המשכילים והמתחדשים בדורו, אבל בזמנינו שרבים מן החרדים השלימים בכל מעשיהם ומדקדקים במצוות בגאון ובעוז משתמשים בשמותיהם בקשריהם עם הגויים אין בזה איסור כלל אף לשיטתו.

סוף דבר נלענד ברור דמה שאמרו חזל על אבותינו שבמדבר שלא שינו שמם לבושם ולשונם, תורת נצח היא ולא בטלה אף בזמנינו, וידוע הרמז שכהחתסויבא יעקב שלםאותיותשמם לשונם מלבושם“, אבל אין זה אלא במי שחפצו בכך להדמות לנכרים ולהבדל מעדת הולא במי שנהג כן לצורך ענין מסויים.

ג

השפעת שמות נכריים

אמנם זאת למודעי, כי ידוע דיש השפעה בשמו של אדם, וכבר כתב החתס על התורה (ריש פרשת קרח) דהשם קרח שהיה מאלופי עשו גרם לו לקרח שיקח מקח רע לעצמו ולכל ישראל, ופירש בדרכוויקח קרחדזה השם קרח לקח כל מה שהיה לו להתקדש עי שהיה בן יצהר בן קהת בן לוי. ועע משכ בבני יששכר בחדש ניסן (מאמר טיול בפרדס דדרוש י‘) עד הסוד, וכן בספר מעין גנים פג דפרעה מלך מצרים קרא למילדות העבריות מרים ויוכבד שמות מצריים שפרה ופועה להכניס בהם טבע רע, וידע כי בעודן בעלות שמות ישראל לא תעשינה כזממו, אך המילדות ירדו לסוף דעתו של אותו רשע ולא אימצו שמות אלו. ויש ללמוד מדבריו דאף כאשר מאמץ אדם שם נכרי ברבות הימים יש בזה השפעה רעה ולא רק בשם שניתן לו בלידתו. וגדולה מזו מצינו ביומא (פג עב): “רמ הוה דייק בשמא וכואמר ליה מה שמך אמר ליה כידור אמר שמע מיניה אדם רשע הוא שנאמר כי דור תהפוכות המה“, וכל ענין זה נעלה מבינתנו. 

והנה חידוש נשגב מצאתי בדברי הדרישה (ביוד סישס אות ב‘) שכתב דכשם שמילה קודמת למת ולחתן, כך גם קריאת שם לבת קודמת להם ודינה כדין מילה, וזה פלא גדול וכי חשיבות המילה משום קריאת השם היא, אך דברי הדרישה הם וכגובה ארזים גבהו.

העולה לדינא דאף שביארתי דאין בזה איסור כלל, ראוי להמנע לגמרי מלאמץ שם נכרי. ואף אם יש צורך לעשות כן בקשרי מסחר עם הגויים וכדו‘, יש להקפיד לא להשתמש בשמות אלו בינינו לבין עצמנו, ואין זה דומה לשמות נכרים שכבר נשתרשו בקרב ישראל עם קדוש כפי שנתבאר.

ד

שלא שינו את לבושם

והנה נודע שאחד הדברים שהבדילו ישראל את עצמן מן המצרים היה בכך שלא שינו את לבושם, כדאיתא בפסיקתא זוטרתא (וארא פו סימן ו‘), וככ במושב זקנים מבעלי התוס‘ (ריש פרשת שמות) בשם המכילתא (ולפנינו ליתא).

והנה איתא בשוע (יוד סיקעח סא): 

אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים (ולא מדמין להם). ולא ילבש מלבוש המיוחד להם וכו‘. הגה: אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו (שם). וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללובשו. וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר (מהריק שורש פח). לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי (רן פק דעבודת כוכבים)”.

העולה מדברי הרמא, דאף שהלובש בגדי נכרים עובר עלובחקותיהם לא תלכו“, אין זה אלא באחד משני פנים, או בבגדים של פריצות, או בבגדים שלובשים אותם לשם דת ופולחן, אבל במה שיש בו טעם, כגון לבוש של רופאים, אין בו סרך איסור. ומקור הדברים בדברי המהריק (שורש פח), שדייק כן גם מדברי רשי בסנהדרין (עד עב דה ערקתא) שפירש לגבי ערקתא דמסאנאשרוך הנעל, שאם דרך הנכרים לקשור כך ודרך ישראל בענין אחר, כגון שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל להיות צנועים אפילו שנוי זה שאין כאן מצוה אלא מנהג בעלמא יקדש את השם בפני חביריו ישראל, והאי פרהסיא מדבר בישראל“, עיש. 

וכתב המהריק וזל: 

משמע דאפילו הנהיגו ישראל במלבוש אחד והגוים במלבוש אחר, אם אין מלבוש הישראלי מורה על היהדות או על הצניעות יותר מאותו שהגוים נוהגים בו, אין שום איסור לישראל ללבוש לבוש הנהוג בין הגוים מאחר שהוא בדרך כשרות וצניעות כאותו של ישראל. דאי אמרת אפילו כהג אסור, כיון שלא נהגו בה ישראל, אכ מה לו לפרש ולומר דדווקא כגון שיש צד יהדות בדבר וכו‘, נימא דאפילו אין צד יהדות בזה מבזה ממ אסור בפרהסיא ויקדש את השם בפני ישראל חבירו כיון שהוא אסור משום בחקותיהם לא תלכו, אלא ודאי פשיטא דאין איסור בלבישת לבוש אשר הם רגילים בו ואפיאין ישראלים רגילים בו כיון שלא נמנעו בלבישתן משום צד יהדות וצניעות כדפירשי“.

ויש לעיין במלבושי הנכרים שאין בהם פריצות או ענין דתי מחד גיסא, אך מאידך גיסא אין בהם טעם ברור, כגון תלבושת רופאים ואחיות וכדוולא מלבושי נכרים סתם, האם יש בהם איסור.

והנה היו תקופות שונות שבהם גזרו המלכויות במזרח אירופה גזירות נגד הלבוש היהודי ואסרו על היהודים להתלבש כמנהגם וחייבום להתלבש במלבושי הגויים, וגזירה זו נגזרה בעיקר בארצות שתחת שלטון הרוסי בימי מלכות הצארים הרוסיים, וגרמה למבוכה עצומה במחנה ישראל כאשר נחלקו גדולי ישראל האם הגזירה הוי כגזירת שמד ויהרג ואל יעבור כמש על ערקתא דמסאנא, או שמא יעבור ואל יהרג.

בחכמת אדם (כלל פט סא) הביא בשם הגרא שדבר זה הוא בכלליהרג ואל יעבור“, ואיסור גמור הוא לשנות הלבוש וללבוש מלבוש הגויים, ואכן רבים ברחו מביתם ועברו הרים וגבעות ימים ונהרות כדי להמלט אל חק מבטחים שם יוכלו לשמור על צביונם ומלבושם כמנהג בית ישראל.

אך בשות צמח צדק (יוד סימן צ‘ – צא) כתב להקל משלשה טעמים:

א. אין כאן גזירת שמד להעביר ישראל על דתם, אלא להנאת עצמם הם מתכוונים כדי ליצור תחושת שויון בין כל העמים אשר בממלכה, וכדי שבני לא יחשבו עצמם כשונים משאר העמים שסביבותיהם ובל יתגאו עליהם, וכיון שלהנאת עצמם ולתועלתם מתכוונים אין כאן גזירת שמד.

ב. עד כאן לא אמרו יהרג ואל יעבור אלא במה שאין בידם לכפות עלינו, אבל במה שיש בידם לכפות עלינו בעל כרחנו לא אמרו יהרג ואל יעבור, וכך גם בנידון דידן שכל העובר על הגזירה יאסר ויכלא בבית האסורים וגם שם לא יוכל ללבוש בגדי היהודים.

ג. כיון שרבים היהודים שכבר לבשו בגדי הנכרים, שוב אין בזה איסור בחוקותיהם לא תלכו, ובגדים אלה כבר לא בגדי נכרים המה מאחר שרבים מבני ישראל לובשים אותם.

וכדברי הצמח צדק מצינו גם בשות דברי נחמיה (יוד סימן קפא). וכעיז כתבו גם גדולי גליציה, דהנה בשות בית שלמה (יוד סימן קצז) דן גם הוא בענין גזירה זו וגם הוא הסיק להקל בזה, עיש.

אמנם דעת הגרא היתה דאכן יהרג ואל יעבור וכדין ערקתא דמסאנא בשעת הגזירה, כך כתב בחכמת אדם (שם), והחכמת אדם כתב שפסק זה צריך עיון גדול וסתם ולא פירש, וזל:

ונהירנא כשגזרו פה בקק ווילנא בעת המלחמה שילבשו היהודים מלבושי עכום שמעתי מפי הגאון החסיד מורינו הרב אליהו זל שאמר דיהרג ואל יעבור ואף שזה צריך עיון גדול על כל פנים צא וראה כמה גודל האיסור בזה וכל בעל נפש ישים הדברים בלבו“.

וכדברי הגרא כתב הגרשק בטוב טעם ודעת (קמא סימן קפחקפט) ודחה בתוקף את סברת הצמח צדק דלאחר שרבים מבני ישראל לובשים בגדי נכרים כבר אין בזה איסור, עייש. והביא בין השאר מקרא מלא בספר צפניה (אח‘) “והיה ביום זבח הופקדתי על השרים ועל בני המלך ועל כל הלובשים מלבוש נכרי“, עייש.

ובשות בית שלמה (שם) כתב לדחות בתוקף את דברי אחד הגדולים שהחמיר בזה, וכפי הנראה כוונתו לגרשק שהיה בן דורו ובן גילו, עיש.

אמנם כבר מצינו כסברת הצצ בשות חתם סופר (אוח סימן קנט) לגבי גילוח הזקן דכיון שנהגו בני ישראל לגלח זקנם אין בזה משום חוקות הגויים, אך להדיא מבואר בדבריו דאם תחילת המנהג היא באיסור אין האיסור נהפך להיתר, אך כל שנתפשט בין היהודים בהיתר שוב אין בו משום מנהג הגויים, עיש.

והנה בשנת תרד גזרו גזירה אחרת בעיר קראקא שבגליציה, דכל הרוצה לישא אשה לפני שמלאו לו שלשים שנה, צריך להתלבש בבגדי נכרים ואסור לו להתלבש בבגדי היהודים וחייב לגלח את זקנו. אך אין זה אלא בנישואין עד גיל שלשים, ולאחר שימלאו לחתן שלשים שנה שוב יכול הוא לשאת אשה בלי לשנות את לבושו.

וכונתם היתה בזאת להביא לידי שינוי הלבוש בידעם שדרך היהודים שבן שמונה עשרה לחופה ובודאי לא יתאחרו מלהתחתן עד גיל שלשים, ואפשר שעיקר כוונתם למעטם מפור וכעצת פרעההבה נתחכמה לו פן ירבה“.

ושוב עלתה שאלה חמורה על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן, האם לבטל מצות פור ולדחות את הנישואין עד גיל שלשים כדי שלא לשנות את הלבוש, או שמא מצות פור בעתה ובזמנה דוחה איסור שינוי הלבוש. הגאון רשאול לנדא רב העיר והגאבד מהרא יענער פנו לגדולי הדור בשאלה כיצד לנהוג, ושני גדולי עולם פסקו את פסקם.

בשות אמרי אש (יוד סימן נה) פסק  לאסור [ולהלן נביא את עיקרי דבריו]. וכן פסק הגאון ראברהם זאב פרנקל שהיה רבה של ריישא, בשות משיב כהלכה (סימן ז‘ – ח‘) כנל דאין להקל בזה.

אמנם לדעת הגדולים הנל שהקילו בגזירה שנגזרה ברוסיה, קו שהיו מקילים בגזירה זו שיש בה ביטול מצות פור שכל העולם לא נברא אלא בשבילה, וכן בשות אמרי נועם להגאון מדזיקוב (חב סימן טז) שנדרש אף הוא לשאלה זו, כתב דאין לבטל מצות פור והתיר לגלח זקנם וללבוש בגדי עכום, וכתב ככל סברות הצמח צדק כמבואר.

וזקנינו האמרי אש (שם) האריך מאוד בתשובתו, בתחילה הביא את דברי המהריק דכאשר אין מדובר בבגדי פריצות או בבגדי עבוז אין איסור בחוקותיהם לא תלכו, וכן נטה לומר דאין גזירה זו גזירת שמד כיון דעיקר כוונתם רק להבדיל ולצמצם את הריבוי של בני ישראל, וכדברי פרעה מלך מצרים פן ירבה ונוסף גם הוא על שונאינו, וכיון שאין כאן גזירת שמד אין הדין יהרג ואל יעבור.

אך שוב הביא את קושית הגרא (סיקעח סקז) על דברי הרמא והמהריק מהמבואר בגמבסנהדרין (נב עב) דסייף אי לאו דכתיב באורייתא היה בכלל בחקותיהם לא תלכו, הרי דאף במה שאין בו לא פירצה בגדרי הצניעות ולא מנהג עבודה זרה יש בו עבירה דבחוקתיהם לא תלכו, והביא שכך הקשה גם הגרמ בנעט על המהריק והרמא. וכתב לחדש דגם מנהג מוגדר כחוק במקומות רבים במקרא ולפיכך יש איסור בחוקותיהם לא תלכו בכל דבר שהוא מנהג קבוע, דאף זה בכלל הלאו דבחקותיהם לא תלכו.

ולפיז הסיק להלכה דבגזירת הלבוש יש איסור, ומוטב לבטל מצות פור בשואת ולא לעבור על לאו זה בקוע, ופסק דאין ללבוש בגדי נכרים אף אם יצטרכו לדחות את הנישואין לאחר גיל שלשים.

ולענד נראה יותר ביישוב הקושיא מסנהדרין, דשאני מנהג הקבוע של הסנהדרין ובתי הדין שבישראל או של מלכות ישראל דודאי אין להם לאמץ את חוקי האומות ונימוסיהם, ממנהג היחיד שאין בו איסור אלא בהני גווני הנל. ולפיז אין זה ענין כלל לגזירות הלבוש שאין בו איסור.

והנראה בזה לעיקר ההלכה, דכל שיש שינוי מסויים בין בגדי היהודים לבגדי הגויים בהכי סגי, ואכן כתבו הגדולים הנל בתשובותיהם דאם אפשר לשנות שינוי מסויים יוצא בזה מידי חשש, וכן נהגו בני הכשרים בכל מקומות מושבותיהם דאף אלה שאכן שינו לבושם, ממ היה במלבושם שינוי מסויים שלא להידמות לגויים כידוע.


אהיה שלחני אליכם

ויאמר משה אל האלקים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם, ויאמר אלקים אל משה אהיאשר אהיויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם” (ג’ י”ג).

הנה נתבאר בדברי חזל דשמות רבים לו לקודשא בריך הוא, ובהם נרמזו מדותיו בהם ינהל עולמו, מהם יעידו על מדת הדין ומהם על מדת הרחמים, מהם יעידו על עוז וגבורה ומהם על חסד וחנינה, אולם סוד זה השם שלא מצאנוהו אלא כאן, לא נתפרש לן.

הראשונים, הם שפתחו לנו שערי שמים, שערי אורה, בהבנת סוד זה. ראשית דבר נחלקו אם שם זה מן השמות שאינם נמחקים הוא. בדברי הרמבם בפו מיסודי התורה הלכה ביש שתי גירסאות כמובא בכסמ שנחלקו אם שם זה בכלל השמות הוא, ובשס דידן בשבועות (לה עא) איתא דשם אהיאשר אהי מן השמות שאינן נמחקין הוא וככ הכסמ שם, ולכאורה משמע מגירסא זו דלא רק אהי שם הוא אלא שלשת התיבות אהיאשר אהי מצטרפים לשם אחד, וכך משמע מתרגום אונקלוס שתרגםאהיאשר אהי‘” ומדלא תרגם תיבת אשר משמע דגם תיבה זו מעצם שם ההיא. (ועיין רמבן על אתר שכתבאהא עם מאן דאהא“). ויש לעיין בשורש הענין.

והנה רשי פירש כונת הדבריםאהא עמהם בצרה זו כמו שאהיה עמהם בגלויות אחרות“, והביא שמשה רבינו שאל את הקבה למה נזכיר להם צרות אחרות והלא די לצרה בשעתה ואמר לו שוב הקבהאהישלחני אליכם“. ויל לפיז דאכן הסכים כביכול לדברי משה ושם אהיאשר אהיאכן לא נמסר לישראל, ולפיז נראה דרק אהישם הוא ולא אהיאשר אהי‘. אך באמת יל דלפי פירוש זה אין זה שם כלל אלא תיבה שיש לה משמעות פשוטה וברורה שהקבה יהיעמנו.

ועיין עוד ברמבן שכתב לפי פירוש אחד דהקבה אכן דחה את בקשתו של משה לגלות לו שם משמותיו ותחת זאת אמר:

“והקב”ה השיבו למה זה ישאלו לשמי, אין להם צורך לראיה אחרת כי אהיה עמהם בכל צרתם יקראוני ואענם, והיא הראיה הגדולה שיש אלקים בישראל קרובים אלינו בכל קראנו אליו ויש אלקים שופטים בארץ. וזה פירוש נכון באגדה זו”.

ולפי פירוש זה נראה דאין זה שם כלל.

ועוד כותב שם הרמבן לפרש:

“ומהו אהיאשר אהי, כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך. אם פותחין את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי”.

וגם לפי דרך זו יש לעיין אם שם זה משמות הקודש הוא או שמא אין כאן אלא לימוד מוסרי שהקבה נוהג עמנו מדה כנגד מדה.

ושוב כתב הרמבן:

“והגאון רב סעדיה כתב כי ביאורו אשר לא עבר ולא יעבור כי הוא ראשון והוא אחרון. קרובים דבריו לדברי רבי יצחק. והרב אמר במורה הנבוכים הנמצא אשר הוא נמצא, כלומר ראוי המציאות יבאר להם כי יש נמצא ראוי להמצא שלא היה נעדר ולא יהיה נעדר”.

ולפי דרך זו נראה דאהיאשר אהי הוא השם הקדוש שמשמעותו אני ראשון ואני אחרון.

הרי לן גדרכי הבנה במהות השם הזה, אהיאשר אהי‘, ומהם מוצא ומבוא להלכתא גבורתא.

ב

ועוד מצינו בזה פירוש מחודש ומופלא בדברי הרשבם בפסוק זה, והצפין פירושו בצפנת פענח.

“זה שמי לעולם אהיה האמור בפסוק ראשון, וזה זכרי האמור בפסוק שני שהוא לשון מלכות ובענין הזה מזכירין את המלכים ולא בשמם, ומה שכתב בי”ה אפרש בא”ת ב”ש: צפת דפנ”ת זהי”ף תצמ”ץ פתט”ף דפגמ”י תפא”ף מעמ”ץ פמ”ף שידפ”י לי”ף ל”ם י”ץ צפ”ץ כתק”י זהו עיקר עומק פשוטו של מקראות הללו ואין מגלים אותם אלא צנועים”.

וכשנשכיל בפירושו נחכים להבין פשר דבר:

“הוא קורא עצמו אהי’ ואנו קורין אותו יהיה וא”ו במקום יו”ד כמו “כי מה הוא לאדם”. וכוונתו בזאת כי שם אהי’ שם הוי’ הוא, וניחא לפי זה מה שלא מצאנו שם זה בשום מקום מלבד בפרשה זו כי רק כאן נתבקש הקב”ה להגות את שמו ולגלותו לבשר ודם ולכן אמר אהי’ אשר אהי’. אבל בכל מקום אחר כאשר אנו מזכירים שם זה מזכירים אותו בשם הוי'”.

[נתבאר בזה דשם הויביוד הא ואו הא, בעומק אמיתתו אינו אלא ביוד הא ויוד הא, ומסודות התורה הוא].

העירנו הרשבם כי השם אהישם הויה הוא שהוא שם הרחמים, לומר לך כי מפתח הגאולה כל כולו בשם של רחמים. הוא שאמר קובה למשה העבד הנאמןכה תאמר לבני ישראל אהישלחני אליכם“, לבשר לישראל ולהודיעם בחשכת גלותם, כי לא לנצח יכרעו תחת סבלות מצרים, לא תארך הישועה ופתאום יבוא לגואלם, אהיה שלחני אליכם!

עמכם אנכי בצרה בסבל בנין ערי מסכנות, בקושי השעבוד ויגון התלאות, לא תכבד מנת הסבל עד אין תכלית, כי קרובה ישועתכם לבוא ויושלם צירופכם בכור הברזל, פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים, שמעו נא המוני! אהישלחני אליכם לגואלכם בחסד וברחמים, הנה כי כןויאמן העם וישמעו כי פקד האת בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו“.

היא שעמדה ועומדת לישראל בחשכת גלותם, גולה אחר גולה גלתה יהודה ועדיין היא בצרתה, ישראל היתה ועודנה למשל ולשנינה, ובכל זאת ניצב היהודי איתן באמונתו, יען נושא הוא עין ומצפה באמונה לגאולה העתידה, מעתיר הוא תפלה ערב בוקר וצהרים שתחזינה עיניו בשוב שכינה לציון ברחמים, יודע הוא היהודי כי אין גלותו בשל מה בכך, גזירת עליון היא כאמרםצדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה“, תכלית לה לגלותינו הארוכה, וקודשא בריך הוא עמנו היה בגלותנו האחרת עמנו הוא אף בזאת, אהיאשר אהי‘ – הוא גאלנו ויגאלנו, איש יהודי חש וקובע בשל כך אורחותיו בבירור, כי העולם הזה פרוזדור הוא אל הטרקלין, ואליו הוא נושא את נפשו.

ג

אהיה עמכם בגלות זו ואהיה עמכם בגלות אחרת” (רשי), בשורת הגאולה תרומם את ישראל ותמקד את מבטם מן ההוה אל העתיד, לידע ולהאמין כי ישועתם גם אם תתמהמה, בא תבא, או אז יוגשם חזון הנביא ומאמר נחמהאז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח“, “אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינהבעין צופיה רואים אנו את אור הגאולה מתוך חשכת הגלות.

בירידתם למצרים וצאתם למסע גלותם קורא יעקב לבניו ואומר להםהאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים“, מבקש הוא האב לגלות לבניו את קץ גלותם, לעודדם ולחזקם כי קרובה ישועתם לבא, אלא שנסתלקה שכינה הימנו, וחשכו עיניהם ולבם של ישראל.

ופירש הגהק רש מאוסטרופלא זלהה כי ידע גם ידע יעקב אבינו סוד גלות בניו, לתקן ולהעביר את חטאם אשר חטאו במכרם את יוסף (כנתפרש בדברי הזוהק ובכתבי האריזל, ועיין בפירוש אור החיים פרשת ויחי), ובשל כך חישב יעקב כי תשעה אחים הם אשר היו במכירתו של יוסף, ובדרך מן הדרכים פגמו בשם אהייתברך העולה כמנין כא, וכשתכפיל טבכא יעלה מנין קפט ובשל כך סבר שבחלוף מנין קץ תבוא גאולתם, וזה אשר ביקש להודיעם כי בוא יבוא קץ גלותם, וזה שאמרו ביקש יעקב לגלות את הקץ.

ביקש יעקב, ונסתלקה הימנושכינה‘, זאת לא ידע יעקב ולא הוגד לו, כי צירפו האחים שכינה עמהם להטיל חרם שלא יוודע דבר מכירתם, ולפי שעשרה הם, יש לנו לכפול מנינם עשרה בכא העולה מנין רי, ולזאת נשתעבדו עוד ישראל ולא בא קיצם עדי נשלם מנין רדו שנים.

ואף משה כשנצטווה במעמד הסנה לילך ולגאול את העם, עמד כמשתומם אחר שלפי חשבונו עוד רחוק הוא הקץ, כנרמז בקראוירא הכי סר לראותוהנה תיבתסרעולה כמנין שישים ומאתיים, סבר משה דאף כשצירפו שבטי העדות שכינה עמהם לבל יוודע דבר המכירה ממ לא פגמו בשם אהיה אלא בשם הויהעולה כמנין כו, וכשיוכפל מנין כו בעשרה יעלה מנין סר, ובשל כך תמה משה הכיצד יבוא לגואלם ועדיין זמנם לא בא? וזהו שרמז הכתובוירא הכי סר לראות“, ראה קובה כי סר מנינו של משה, והשיבו כי טעה בחשבונו: “כה תאמר לבני ישראל אהישלחני אליכם“, לא, אין סיבת גלות מצרים בתיקון שם הויכי אם בשם אהיהעולה כמנין רי, לך נא משה ואמור אל העם, כי קרבה ישועתכם ושנת גאולתכם באהוהדברים נפלאים!

אהיאשר אהישלחני אליכםהביטו וראו כי אהישלחני, עמכם אני בצרתכם, עמכם אני עתה לגאלכם, עמכם אני בגלות זו, עמכם אני אף באחרת.

ד

וראה נא גם ראה, מה שיש לדקדק עוד בסוד גלות וגאולה:

פסוק אחד אומר (ג‘,טו): “ויאמר עוד אלקים אל משה כה תאמר אל בני ישראל האלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור“, ואידך קרא אומר (גטז): “לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם האלקי אבותיכם נראה אלי אלקי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים“.

ולכאורה מה טעם מתחילה ייחד קובה שמו על כל אחד מן האבות, ולבסוף לא הזכיר שמו אלא על שלשת האבות כאחד?!

וכבר אמרתי פעמים רבות לפי מה שמצינו בשס (במ פה עב):

“אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי, יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה (נתעכב) ולא אתא, אמר ליה מאי טעמא נגה ליה למר, אמר ליה: אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב. (הדר רבא והקשה לאליהו) ולוקמינהו בהדי הדדי! (אליהו משיבו) סבר תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח…”.

כשיעמדו שלשת האבות בתפילה אין מעכב כנגדם, מייתי ליה למשיח

זהו שרמז הכתוב באלו הפסוקים לבהגאולות: קרא דכתיב אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ענינו לגאולה העתידה כדכתיבזה שמי לעולם וזה זכרי לדור דורולפי שבגאולה העתידה עסקינן לא נתייחד שמו יתעל שלשת האבות כאחד, ועדיין אלקי אברהם בלחוד, ואלקי יצחק לחוד.

אולם זה הפסוק דכתיב: “אלקי אברהם יצחק ויעקבבגאולת מצרים אמור, “פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים“.

גילה הקבה למשה במראה הסנה, כי אף שלא עמדו שלשת האבות יחדיו בתפלה להחיש גאולה העתידה לבניהם, ברם, על גלות זו כבר עמדו וביקשו בתפלתם ואין מעכב כנגדם, בשל כך לך נא, אמור לבני ישראל כי פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים.

בעסקינו בתורה בגלות ובגאולה נישא תפילה פני שוכן מעונה, למען אשר יצוה צור חסדו, ויעמיד אליהו האבות יחדיו בתפילה, ומהרה יקויים בנו הכתובלך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם האלקי אבותיכם נראה אלי אלקי אברהם יצחק ויעקב לאמור פקד פקדתי אתכם“, וכימי צאתנו ממצרים יראנו נפלאות ותשוב למקומה עבודת מנורה ומזבחות בבא.

ה

אני ה

“וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'” (שמות ו’ ב’).

פתח באלקים וסיים בה‘, פתח בוידבר שהוא דיבור קשה, וסיים באמירה רכה, והלא דבר הוא.

ועוד יש לעיין בזה דהלא בפרשת שמות למדנוויאמר משה אל האלקים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם. ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם” (שמות גיגיד).

הרי דשם זה דאהיה אשר אהיה הוא השם שגילה הקבה למשה בשלחו אותו לגאול ישראל ממצרים ולא שם הויה.

ופירושים רבים נאמרו בדברי רבותינו הראשונים בביאור ענין שם זה אהיה אשר אהיה שלא מצינו בכל מקום אחר. ועיין מה שנתבאר בזה (לעיל אות א‘) חמשה דרכים מתורתן של רבותינו גאוני קמאי.

ולולי דמיסתפינא הייתי מוסיף על דבריהם פירוש נוסף.

הקבה מבשר למשה רבינו כי שמע את נאקת בני ישראל וברחמיו הגדולים עומד הוא לגאול אותם מגלותם וצרתם. אך משה רבינו עה דואג ודואב דכאשר יבא לפני העם ובשורת הגאולה בפיו, יזעק העם משאול היגון והיסורים מי הששלחך ומה שמו, הלא אם אכן אל רחום הוא למה העלים עיניו ואטם אזניו מלשמוע את זעקות השבר ומלראות את קושי הגלות.

אמר לו הקבה אהיה אשר אהיה, אהיה עמהם במדת הדין כמו שאני עמהם במדת הרחמים, כי בעומק עומקה של מדת הדין אין בין דין לרחמים וכל דעביד רחמנא לטב עביד, ידעו בני ישראל ויאמינו שעמהם אנכי בצרה ואף צער הגלות ויסוריו רחמים גדולים המה.

וכך כתב הרמבן (דברים לג ב‘):

“ועל דרך האמת יגיד גם כן שהאש שהוא הדת היא מימינו, כי מדת הדין כלולה ברחמים”.

וכך אמרו חזל במשנה בברכות (נד עא):

“חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה”.

ובגמ‘ (שם סעב) למדו חזל ענין זה ממה דכתיבבהאהלל דבר באלהים אהלל דבר, בהאהלל דברזו מדה טובה, באלהים אהלל דברזו מדת פורענות“.

הרי לן דשני שמות אלה האלקים רמז המה למדת הרחמים ולמדת הדין ומשילוב שניהם למדנו שחייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה.

וזה הנראה בביאור הכתוב:

וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ההדיבור הקשה של שם אלקים הוא הוא האמירה הרכה של שם הויה בה‘, כי אף מדת הדין כלולה ברחמים.

Published January 12, 2023 - 12:08