Slichos

א

בפרקי הסליחות שיש בהם פנייה למלאכים

מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וכו” (סליחות דכל יום).

מלאכי רחמים משרתי עליון חלו נא פני אל במיטב הגיון, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם” (סליחות יום ב‘).

מדת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחינתנו הפילי” (סליחות ליום המעשית).

הנה יש מגדולי הדורות שפקפקו באמירת פרקי סליחות אלה, משום דברי הרמבם בעיקר החמישי מיג עיקרי אמונהאני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתוהרי דאסור לנו להתפלל לכח אחר מלבדו יתש, וכבר העיר בזה המהרל בספר נתיבות עולם (נתיב העבודה פרק יב) וכתב שאין לומר פרקים אלה, והביאו החתס (שות אוח סימן קסו) ונקט כותיה ביסוד הדברים, אף שלא ביטל מנהג זה בעירו אלא שהיה נוהג בעצמו להאריך בנפילת אפים עד שגמרו תפילת מכניסי רחמים כדי שלא לאמרו עיש. 

וכעין דברי המהרל והחתס לגבימכניסי רחמיםכתב גם הקרבן נתנאל (בסוף פק דרה) לגבימדת הרחמים וכועיש. 

הרי לן מגדולי הדורות ששללו פרקי סליחות אלה משום שיש בהם פניה ובקשה מכוחות עליונים לעשות למעננו ואין ראוי להתפלל אלא לבורא יתש ויתעלה.

ובאמת יש עוד פרקי סליחות שבהם פונים אנו לכוחות עליונים, כגון ביום גדעשיתשבת כסא אשר למעלה מנשא יחלה בעדנו לצור המתנשא“, ובהמשך פרק זה פונים לארבעת הפנים שבמרכבה שור, אריה, נשר ואדם שיעזרו לנו בתפלתנו, וביום בדעשיתשערי שמיםהפתחו לחלון יפת פעמים“, הרי שפונים אנו לכוחות שונים לסייע לנו ולעורר רחמי שמים.

אך באמת נראה דאין כלל סתירה בין דברי הרמבם בעיקרי האמונה לפרקי סליחות אלה, כאשר נתבונן בדברי הרמבם ברפ חלק בסנהדרין בבארו את העיקר החמישי וזל: 

שהוא יתברך הוא הראוי לעבדו ולגדלו ולהודיע גדולתו ולעשות מצותיו, ושלא יעשה כזה למי שהוא תחתיו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות ומה שהורכב מהם, לפי שכולם המוטבעים על פעולתם אין משפט ולא בחירה אלא לו לבדו השי, וכן אין ראוי לעבדם כדי להיותם אמצעים לקרבה אליו, אלא אליו בלבד יכונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו, וזה היסוד החמישי הוא שהזהיר על עז ורוב התורה מזהרת עליו“.

וכל מתבונן יראה נכוחה שעיקר ענין זה שלא לעבוד לכח אחר זולתו יתש ולא לגדלו ולרוממו ולייחס לו כח עצמי, וברור שדבריו כאן מיוסדים על יסוד דבריו בהלכות עבודת כוכבים (פרק אהלכה א‘) שם ביאר דעיקר טעותם של עובדי עז הקדומים לא היתה כפירה בעיקר, אלא שבסכלותם חשבו שזה רצון השנעבוד למשמשיו וברואיו כדי להתקרב אליו, עיש. וכיון שזה עיקר עבודה זרה, הרי מעיקרי אמונה לא לעבוד ולגדל שום כח זולתו, וכל זה ברור ופשוט.

ובאמת לא ידעתי מי ניסח את יג העיקרים שנדפסו בסידורים רבים, ולכאורה תימה לכתוב בנוסח המקוצר מה שאין בנוסח המקורי, דהרמבם בפיהמ לא דיבר אלא בעבודה, וביג עיקרים שבסידורים אין מדובר אלא בתפילה. וראיתי בסידורים בנוסח עדות המזרח שעפי הבן איש חי ועוד גדולי עולם נוסח אחר בעיקר החמישילא לעבוד לזולתו ונוסח זה תואם לחלוטין את דברינו.

אמנם באמת עדיין יש לפקפק דגם תפלה עבודה היא וכמש (תענית בעא) “איזוהי עבודה שבלב זו תפלה“. הרי דכל מהות התפילה עבודה היא.

אך באמת אין אנו מתפללים למלאכים אלא מבקשים מהם שיתפללו בשבילנו. ובבקשה בעלמא אין שמץ עבודה ואין בו איסור כלל.

ולפיז אין זה ענין לסליחות הנל שאין בהם שום הכנעה ועבודה, ואין אנו מתפללים אליהם בקבלת עול ואלהות, אלא מבקשים מהם להכניס תפילתנו אל מקומן לפניו יתש. דאכן תפילה הלא היא עבודה שבלב, ומשוכ אין להתפלל לזולתו, אך לא כל בקשה תפילה היא, ובאמת אין אנו מתפללים לא למדת הרחמים ולא למכניסי הרחמים אלא מבקשים מהם להכניס תפילתנו או לבקש בעדינו, וכשם שמבקשים אנו מן החיים לעשות כן, ואין זה גדר תפילה, וזפ.

אמנם אף אם אין סליחות אלו נסתרים מדברי הרמבם, לכאורה הם נסתרים מדברי הירושלמי בפט מברכות הא (דף סג עא):

ריודן בשם ריצחק אמר כובשר ודם יש לו פטרון, אמרו לו נתפס בן ביתך, אמר להם אני מקיים עליו וכו‘, אמרו לו הרי הוא יוצא ליתלות היכן הוא והיכן פטרונו וכו‘, אבל הקבה אינו כן אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לי יצוח ואני עונה לו מיד, ההד כל אשר יקרא בשם הימלט“.

ועיש בירושלמי שדבר זה מבואר שם באריכות בכמה סגנונות. הרי שאין פטרונים בשמים ואין לפנות לא למיכאל ולא לגבריאל אלא להקבה בעצמו, ושוב קשה איך פונים אנו למלאכים מכניסי רחמים וכדו‘.

ואף שבדברי הירושלמי היה אפשר לומר דאין זה מעיקרי אמונתנו אלא מדת חסידות ועצה טובה, מדברי הרמבן בדרשתתורת התמימהחזינן דנקט דדברי הירושלמי הם מפתח מיסודות הדת, דזל שם: “והעבודה זרה השלישית, הם העובדים למלאכים וכואו שיחשבו להם יכולת, או להיותם מליצים בינו ובין הלעובד אותם, וכל אחד עובד שלו. וכל זה נזהר לנו בתורה. ונראה שאפילו להתפלל להם על דרך זה אסור לנו כמו שנאמר בהגדהבשר ודם יש לו פטרון, אם באת לו עת צרה אינו נכנס לביתו פתאום וכואבל הקבה אינו כן, אלא אמר הקבה אם בא לך עת צרה לא תצווח לא למיכאל ולא לגבריאל ויענו לך אלא לי צווח ואני אענה לך וכו‘”. הרי לן דהרמבן קרי לה עבודה זרה ודברי ההגדה שעליו הסתמך הלא הם דברי הירושלמי הנל.

אך גם בזה נראה דכל האיסור אינו אלא בעובד למלאכים ומתפלל להם ולא בבקשה בעלמא שאין בה עבודה, פלחן, והכנעה, וכמו שמדוייק בלשון הרמבןלהיותם מליצים בינם ובין האל לעובדים אותםונראה דגם במשכשאפילו להתפלל להם על דרך זה אסורהיינו על דרך זה, שהוא דרך פולחן ועבודה, ודוק בזה.

ב

והנה החתס עמד שם על מה שמאז ומעולם נהגו כל בית ישראל לפנות לצדיקים וגדולים להתפלל בעדם, וכתב דכיון דגם חבירו צריך להרגיש בצערו ממילא הוא בעל דברים וכאילו הוא בצרה זו וכיון ששניהם בכלל הצערטוב יותר שיכנס הראש משיכנס הרגל“, וכעין דברים אלה כתב גם תלמידו הגדול בשות מהרם שיק (אוח סימן רצג) עיש, והדברים נחמדים.

אך לענד אין צורך בכל זה, דהלא זה מעיקרי חובת התפילה שיתפלל אדם בעד חבירו, וכמו שאמרו בברכות (יב עב) כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא, ועוד אמרו (בב קטז עא) “כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים“, וכבר הארכנו במקא (עיין מנחת אשר במדבר מהדוב סימן כז) דמצוה על האדם ואף חובה עליו להתפלל בעד חבירו כדרך שעשה משה בתפילתו לרפואת מריםאל נא רפא נא להואין בזה חסרון כלל, ולא נאסר עלינו אלא לפנות למלאכים וכדוכדי שיעזרו לנו בכוחם ובפועלם, אבל אין שום פגם בפניה לאדם כלשהו להתפלל עבורנו, דכשם שמתפלל על עצמו כך בידו להתפלל על זולתו, ויתירה מזו אמרו חזל דהמתפלל בעד חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה (בק צב עא), וכשם שצריך אדם להתפלל על חבירו, פשוט דמותר לחבירו לבקש ממנו שיתפלל בעדו, ואין זה ענין כלל להא דירושלמי דאין ראוי להתפלל למיכאל וגבריאל, וזפ.

ועוד נראה בדרך הזה, דהנה מצינו במקומות רבים דמותר לבקש מן המתים שיתפללו בעדינו, ולהדיא מבואר בתענית (טז עא) “למה יוצאין לבית הקברות (בתענית ציבור) פליגי בה רלוי בר חמא ורחנינא, חד אמר הרי אנו חשובין לפניך כמתים, וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים“, הרי שמותר לבקש ממתים שיבקשו עלינו רחמים.

ומה שכתב המהרם שיק שם דאין ראיה מסוגיה זו דבאמת הכונה שאנו מבקשים מהקבה לרחם עלינו בזכות המתים, הוא תימה גדולה ואינו מתיישב כלל בלשון הגמדהרי להדיא אמרו שיבקשו עלינו מתים רחמים.

אמנם במהרל נדחק לפרש הגמבענין אחר, וזה לשון מהרל:

והא דאמרינן במסכת תענית כו‘, אין זה שאנו מבקשים מן המתים שיתפללו עלינו, רק שאנחנו הולכים לבית הקברות ומתחברים למתים שגם המתים יתחברו לחיים ויבקשו רחמים על ישראל. כי המתים גכ ישראל והם אוהבים ישראל ומבקשים רחמים על ישראל, אבל לומר למלאכים הכניסו רחמינו זה אין ראוי. ואפילו אם מותר לומר לאדם אחר התפלל עלי, זהו אצל האדם שהוא עושה חסד עם חברו ולפיכך יכול לומר עשה איתי חסד זה והתפלל עלי, אבל במלאכים לא שייך לומר כך רק היא דרך תפילה ובקשה וחו שיתפלל כך“.

ועוד דהרי התוסבסוטה (לד עב דה אבותי) הקשו על המבואר בגמשם דכלב הלך לחברון לקברי אבות וביקשאבותי בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים“, מהא דמשמע בגמברכות (יח עא) דהמתים אינם יודעים על הקורות אותנו, ואפילו אבות העולם, ותירצודעי תפילה שזה מתפלל מודיעין להן שכך נתפללוהוכיחו כדבריהם מגמזו בתענית, הרי דנקטו להדיא דכונת הגמכפשוטה דאכן מבקשים אנו מן המתים להתפלל עלינו. 

ולולא דברי התוסהיה מקום לדחוק ולומר דבאמת לא אמרו שם דאנו פונים למתים בבקשה שיתפללו עלינו, אלא דבעצם יציאתנו לבית הקברות מביאים לכך שהמתים יבקשו עלינו, אך בדברי התוסמבואר שאנו מבקשים מן המתים לבקש עלינו, וכבקשתו של כלב, עיש. 

ובאמת יעויין במהרם שיק שהעיר בזה, והביא מספר חסידים (סימן תנ) שכתב מפורש דמבקשים מהמתים שיבקשו רחמים עלינו, ושכן מבואר גם בספר הזוהר.

וכן מצינו במדרש איכה ובקינות לתב דבימי החורבן הלך ירמיהו הנביא אל קברי האבות וביקש מהם להתפלל על בני ישראל, ועיין עוד בתענית (כג עב) דרבי מני אשתטח אמערתא דאבוה, ותוסבסוטה שם פירשו שביקש מאבותיו להתפלל בעדו, ומכל זה מבואר דמותר לבקש אף מן המתים להתפלל עלינו.

והנה בסוס תקפא הביא הרמא ממהריל (הלרה עמרעג) שיש מקומות נוהגין לילך על הקברות ולהרבות שם בתחינות בערה, ובאליה רבה שם הביא עוד ממהריל בהלתענית (אות יח), “משום דבית הקברות מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה ביותר על אדמת קודש, והמשתטח על קברי צדיקים אל ישים מגמתו נגד המתים, אך יבקש מאת השי שיתן אליו רחמים בזכותם“, וכן הביא המשנב (סק כז), ולכאורה תימה הוא, דדבריהם נסתרים מכל המקורות הנל. 

ועע במגא (סיתקעט סק יא) שכתב להדיא דלפי הטעם השני בגמבתענית שם דאנו מבקשים מן המתים שיתפללו בעדנו אין ראוי לצאת אלא לבית הקברות של יהודים ולא של נכרים, וככ המשנב (שם סק יד), הרי דנקטו למילתא דפשיטא דאכן מבקשים אנו מן המתים שיתפללו בעדנו [ועע בפמג (אא סיתקפא סק טז) דבסידור מענה לשון משמע דאכן מבקשים מן המתים להתפלל עלינו], וצעג על דברי הפוסקים הנל בסוסי תקפא.

והנראה מכל זה ראיה לדרכנו דכשם שמותר לבקש מן החיים להתפלל עלינו, כך מותר לבקש גם מן המתים וגם מן המלאכים (ולא כמש המהרל), דכח התפלה שאני, ואין פגם אלא לבקש מן המלאכים ודומיהם לפעול ולעשות למעננו, וכן אסור לעבוד או להתפלל אל מלאכים או אל אנשים, אבל מותר לבקש מכל מי שיכול להתפלל בעדנו ולבקש רחמים עלינו מבעל הרחמים.

וחידוש גדול ראיתי בזוהק פרשת אחרי (סוף דף עא עא) דרייסא שאל איך הולכים אצל המתים כשהעולם צריך מטר והלא דורש אל המתים אסור, ואל רחזקיה, דאין האיסור אלא במתי עכום אבל ישראל צדיקים במיתתן קרויים חיים, וממ חזינן דאנו אכן פונים אל המתים בבקשה ולא כדברי מהריל, ועוד מבואר מדברי הזוהר דלא קשה אלא משום דורש אל המתים אבל אין כל פגם מצד יסודות האמונה דאין להתפלל לזולתו, ודוק בזה.

ונראה בדרך זה ליישב מה שאמרו בעבודה זרה (יז עא) באלעזר בן דורדיא שחזר בתשובה שלימה, וישב לו בין שני הרים גדולים ואמרהרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמינו“, ושוב אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, כוכבים ומזלות בקשו שלי רחמים, וכולם השיבו פניו ריקם ואמרו לועד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו“, אמר, “אין הדבר תלוי אלא בי“, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכי עד שיצתה נשמתו. הרי שפנה צדיק זה אל שמים וארץ, הרים וגבעות, חמה ולבנה, וכוכבים ומזלות, ולכאורה עבר בזה על יסודות הדת, ואף שאין זה תמיה רבתי דלכאורה פשוט שלא היה אלעזר בן דורדיא מחכמי ישראל אף שהיה בעל תשובה גמור, אך ממ נראה דאם היה פגם בדבריו לא היו חזל מזכירים אותם לשבח, ולפי דרכנו נראה דכיון שביקש מכל אלה רק בקשו עלי רחמיםאין בזה פגם וחסרון כלל כמבואר.

אך באמת כבר כתבו התוס‘ (שם דה עד, ובחולין זעא דה אמר) דבאמת לא השיבוהו דבר אלא היה אומר בלבבו שכך יוכלו להשיב, ולפיז אפשר לכאורה דגם לא ביקש מהם, אלא כז הרהורי לבו היה עיש, ודוק.

ובאמת נשגב מבינתנו ענין תפלתם של הרים וגבעות, שמים וארץ וכדו‘, ואפשר שאין הדברים אמורים אלא בדרך מליצה בעלמא כביטוי לחוסר האונים ושברון לב עד שהכיר שאין הדברים תלויים אלא בו. ובדברי התוס‘ (שם בתירוצם השני) מבואר עוד שלא אל הרים וגבעות עצמם פנה אלא לשריהם שלמעלה, ועכפ נראה דכיון דכל בקשתו רק שיתפללו בעדו, וגם אין כאן תפילה אלא בקשה, אין בזה איסור כלל וכמבואר.

וכיון דאתינא להכי שוב יש ליישב מה שתמהו עלמכניסי רחמים“, דעיקר בקשתנו ממכניסי הרחמים אינו אלא שיתפללו בעדינו וכפי שאמרו בהמשך סליחה זו, “השתדלו והרבו תחנה ובקשה וכו‘”, ואף ממלאכים מותר לבקש שיתפללו בעדנו, ודוק בזה.

והנה בהרבה סידורים בנוסח האשכנזים אחר הלל כתובזבדיה ישמרנו ויחיינו כן יהי רצון מלפניך אלוקים חיים ומלך עולםולכאורה הכונה למלאך או כח אחר, וצע איך מבקשים שהוא יחיינו והלא הקבה לבדו הוא הקוצב חיים לכל חי, ושמעתי עד מפי עד שהחפץ חיים מחה כאשר נוסח זה הובא לפניו.

אך מקור נוסח זה בספר משנת חסידים (מסכת רח פב אות ז‘), עיש, ונוסח זה מקורו טהור וצל דאין הכונה אלא להקבה וכמבואר לקמן אות ומאור החיים בתפלת יעקב אבינו המלאך הגואל אותיהוא יברך וכו‘.

ונראה עיקר דכיון דאמר כן יהי רצון מלפניך, ברור שכונתנו להתפלל לקובה שיחיינו עי מלאך זה, וזפ.

ג

והנה לכאורה נחלקו בכל עיקר ענין זה הבבלי והירושלמי, דכבר הבאנו לעיל את דברי הירושלמי דאין לפנות אל המלאכים מיכאל גבריאל וכדואלא להקבה לבדו, אך מצינו בבבלי סנהדרין (מד עב) “לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו, ואל יהו לו צרים מלמעלהוברשי שםשיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמיםהרי לן דמותר לאדם לבקש שיסייעוהו מלאכי השרת בתפלתו, ואם אכן נחלקו בזה הבבלי והירושלמי, הלכה כהבבלי.

אך באמת נראה דאין כלל סתירה בזה בין דברי הבבלי והירושלמי, מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, והרי כבר הבאתי לעיל שהרמבן קיבל את דברי הירושלמי להלכה, ואם הבבלי חולק על הירושלמי הרי הלכה כבבלי, ועכ דאין בזה מחלוקת כלל.

ונראה דיש לחלק בשתי דרכים בין זה לזה, והנפמ בין שתי הדרכים, הוא פתרון השאלה אם נכון לומר מכניסי רחמים וכדווכפי שיבואר.

א. בירושלמי אמרו דאסור לפנות למיכאל וגבריאל, ונראה דגם הבבלי מודה לזה, ואין כונת הבבלי שהאדם יבקש ממלאכי השרת שיסייעוהו, אלאיבקש אדם רחמיםאמרו, דהיינו מבעל הרחמים שהוא הקבה, והאדם מבקש מהקבה שיצוה על מלאכי השרת שיסייעוהו לבקש רחמים, ואכ אין סתירה בין שני מימרות אלה שבבבלי ובירושלמי.

ב. בירושלמי אמרו שאסור לפנות רק לפטרון כגון למלאכי השרת וכעין מי שאינו יכול לפנות למלך בשר ודם ובעל כרחו פונה הוא רק לפטרון, אבל בבבלי אמרו דמי שמתפלל להקבה, מותר לו לבקש למלאכי השרת שיסייעוהו בתפילתו, כיון שממ עשה כמצוותו והתפלל להקבה בכל כוחו.

וכעין זה כתב בפירוש הרשבץ עמס ברכות (יג עב) במה שאין מתפללין בלשון ארמי משום שאין מלאכי השרת מכירין לשון זה. הרי דצריך מלאכים לעזור בתפילותינו, והרי אמרו שאין אדם מישראל צריך פטרון, ותירץ דאנו מתפללין רק להקבה אבל לאחר שהתפלל להצריך מליץ יושר שהקבה יקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, עיש. (אך עדיין צע לפי דרכו שכתב שתפילת הציבור אינה נמאסת והציבור אינו צריך כל מליץ, והדרא קושיא לדוכתא למה אומרים מכניסי רחמים וכדובציבור).

והנה לדרך אהנל אין לומר מכניסי רחמים וכדו‘, כיון שהוא פונה באופן ישיר לכוחות זרים ולא הותר אלא לבקש מן הקבה שהוא יצווה למלאכי השרת לסייע בתפילתנו, אבל לדרך הבהנל מותר, כיון דמאי דמפקידנא עבידנא ואמרנו לפני הקבה תחינות וסליחות, אלא שאנו מבקשים מהמלאכים להכניס את תחינתנו ודמעותינו לפני מלך מתרצה בדמעות, ונמצאת שאלה זו תלויה בין שתי דרכי ההבנה הנל ביישוב דברי הבבלי והירושלמי, ודוק.

ד

והנה לעיל באות א‘, הבאנו את תלונת הקרבן נתנאל על הסליחהמדת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחנתנו הפילי, ובעד עמך רחמים שאלי“, ולכאורה יש לטעון דאין כאן תפלה ובקשה מכח אחר זולתו יתש, דהלא מדת הרחמים ממדותיו של הקבה יתש ואין כאן פניה לכח אחר, אך באמת מצינו בספרימי כהאלקינו בכל קראינו אליו ולא למדותיווהביאו הרמק בפרדס רימונים (שער לב פב), וכן הוא ברבינו בחיי (דברים דז‘) וכה בספר החרדים (ריש פרק ה‘), הרי לן דאף למדותיו אסור להתפלל אלא כל תפילותנו יהיו בפשטות ותמימות אל אבינו שבשמים ולא לשום כח ומדה, וזב. (עיין ביאור הדברים בדרך קבלה בשות רב פעלים סוד ישרים חג סימן יא).

ה

והנה אחר שדנתי בסברא בצדדים שונים של שאלה זו נביא מדברי רבותינו הראשונים שכתבו ליישב מנהג ישראל תורה גם בפרקים אלה בסדר הסליחות.

בשבלי הלקט (סימן רפב) כתבואומרים מכניסי רחמים וכוואין בזה משום משתף שם שמים ודבר אחר שאינו דומה למה ששנינו ליה ולך מזבחוצב בגדרמשתף שם שמים ודבר אחר“.

הנה ברור דאין כונתו לשיתוף דעבודה זרה, אלא נראה כונתו למאמר הרשבי בסנהדרין (סג עא) “כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם“, אמנם עיש בתוסשכתבולא דמי להא דכתיב חרב להולגדעון, וכן דברנו בהובך, דלא אסור אלא במידי דאלהות“, ולכאורה גם בניד הוי מידי דאלהות דהלא בתפלה עסקינן, אך מדברי הרמבם בשבועות (פיא הב) משמע דרק בשבועה נאסר ולשיטתו אין זה ענין לניד. 

וממ כתב בשבהל דאין בזה פגם, אך לא ביאר טעם הדברים. ובשם הרב אביגדור כהן צדק כתב להתיר אמירה זו מכח דברי הגמבסנהדרין מד הנל, ונראה שפירש סוגיא זו בדרך בשביארנו לעיל, דכיון שמתפלל בעיקר להקבה אין פגם אם מבקש מן המלאכים שיסייעוהו. ועיין עוד במהרי בן יקר בספרו פירוש התפלות והברכות (עמוד עג) שכתב שבאמת אין לנו להתפלל למלאכים, אלא כשאומרמכניסי רחמים“, כנגד חסידי הדור אנו אומרים שירבו בתחנונים ותפלות לפני המקום להגן על דורם שהם חייבים עז, עיש.

ובשות מהרי ברונא (סיערה) כתב גם הוא ליישב מנהג זה, וכתב דאין כאן כונה ממשית לבקש מן המלאכים אלא שכונת אמירה זו לבטא שפלות ועבודה, וזלמה שאנו אומרים נא מדה נכונה וכווכן מדת הרחמים, ומכניסי רחמים, מלאכי רחמים, אינו אלא דרך שפלות ועבדות שמדבר בפני המלך ליועציו לדבר למלך והוא בוש בדבר לקרב אל המלך, ואין זה דרך אמצעי כלל“.

ועע בספר חסידים (סירנ) שהוכיח מהסליחה מדת הרחמים את סדר היג מדות של רחמים, הרי שלא הסתייג מעצם אמירת פרק זה. ואפשר שהוא לשיטתו בסימן תנ שרשאי להתפלל אל המתים שיתפללו על החיים, והנ מותר לבקש מהמלאכים שיסייעו בעדנו בתפלתנו, וכנל.

ו

הנה ידוע שהגרא ותלמידו הגדול הגרח מוולוזין לא אמרו בליל שבק ברכוני לשלום מלאכי השלוםוכך מובא בכתר ראש סימן צג. אך נימוקו של הגאון הוא דאין מלאכי השרת בני בחירה שברצותם יברכו וברצותם ימנעו מלברך אלא עושים הם את אשר נצטוו לעשות, וכך מבואר להדיא בדברי הרמבם בעיקר החמישי בסנהדרין שם.

אמנם, באור שמח הלכות תשובה (סוף קונטרס הכל צפוי) כתב שבעצם מלאכים הם בני בחירה, אלא בהיותם בשמים ובחזותם גילוי שכינה בהדר גאונו ממילא בטלה בחירתם, והרי חזינן דכאשר מלאכים ירדו לעולם הזה נכשלו בחטא כדמצינוויחזו בני האלהים את בנות האדם” (בראשית ובובפרשי שם), ועיין במשך חכמה (במדבר כח ט‘) שהמלאכים אין להם בחירה שהם מוכרחים מהשגתם יתברך שמו תמיד וכו‘, (ועיין בדברי הרמחל בדרך עץ חיים).

ולכאורה נראה דאף אם אין להם בחירה לבחור בטוב או ברע מכל טעם שהוא, ובחירה זו לא ניתנה אלא לבני האדם, ממ יש להם דעת ובחירה לנוח או לנוע, לעמוד או לעוף, וכן לברך או להימנע מלברך, וכל כיוצא בזה.

ובגוף השאלה אם יש בחירה למלאכים, לכאורה מפורש בגמ‘ (יומא עז עא) באריכות בסוגיא לגבי המלאכים גבריאל מיכאל ודניאל, עיש, וצע.

אך באמת יש לשאול איך מותר לבקש ממלאכי השרת אף אם בידם לברך, הלא אין לבקש דבר מזולתו כמבואר, ואף שמותר למלאכים להתפלל עבורנו או להכניס תפילותינו לפני הקבה דזה תפקידם, אין לבקש מהם לעזור ולהושיע, ואכ צע אין מבקשים מהם ברכות.

וראיתי שכבר העיר בזה בסידור הגרי עמדין, והעיד שאביו לא אמר שום דבר לפני קידוש בליל שבת עיש. ועוד יש להעיר מיעקב אבינו שביקש מן המלאך, שרו של עשו, “לא אשלחך כי אם ברכתני” (בראשית לב כז), ואף שכתב שם רשי שביקש ממנו שיודה לו על ברכות יצחק אביו, ממ אין מקרא יוצא מידי פשוטו ובמדרש משמע שביקש לברכו כפשוטו.

אמנם כתב שם הרמבן (פסוק ל‘) דהמלאך אכן השיבולמה זה תשאל לשמי, אין לך בידיעת שמי תועלת כי אין הכח והיכולת בלתי להלבדו, אם תקראני לא אענך, וגם מצרתך לא אושיעך“, ממ יש ללמוד מיעקב שמותר לבקש ברכה מן המלאכים.

ויש לעיין בזה בדברי יעקב אבינו (בראשית מח טז) “המלאך הגואל אותי מכל רע הוא יברך את הנערים“, אך עיש באור החיים שמאמר הלידידיו קרוי מלאךואין כונת יעקב אבינו אלא להקבה עיש.

ועוד דבפסוק זה אין הכרח שבקש מן המלאך לברכו אלא ביקש מהקבה שהמלאך יברכנו, ודוק כי קצרתי.

ובאמת יש לעיין גם במה שנהוג לבקש ברכות מצדיקים, ולכאורה אין זה דומה למה שאנו מבקשים מהם שיתפללו שכבר נתבאר לעיל דזו מצוותם. אך מה כחם של צדיקים לברך ולמה מותר לבקש מהם לעשות כן.

ולכאורה היה נראה דהברכות ביסודן כתפילות הן, וכל המברך את חבירו אינו אלא כמתפלל שהקבה יעזור ויושיע וכך כונת המברך, וכעין ברכת הכהנים שכתבו בהםושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם” (עיין סוטה לח).

אמנם נראה עוד עפי המבואר במדרש והביאו רשי סופ חיי שרה (כה ה‘) “ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, שאמר לו הקבה לאברהם, והיה ברכה, הברכות מסורות בידך לברך את מי שתרצה, ואברהם מסרן ליצחק“. ועיין עוד ברבינו בחיי ריש פרשת ברכה (דברים לג) “עד שעמד אברהם שהיה ראש האמונה ומסר הברכות בידו ואמר לו והיה ברכהוממנו ואילך היו הברכות מסורות ביד הצדיקים וכו‘”. והדברים חידוש.

אך באמת יש לעיין דהלא אמרו (ברכות זעא ומגילה טו עא) “אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך“. הרי דגם להדיוט יש כח לברך, ולכאורה נראה דכשם שיש כח באדם לקלל, קו שבידו לברך.

ועוד צע במה שיש במחזורים תפלה לפני תקיעת שופר ובו מבקשים מן המלאכים היוצאים מן התקיעות.

ומכל זה היה נלענד עיקר כמו שנתבאר לעיל דאין בזה איסור אלא בדרך עבודה ותפילה שיש בו פולחן והכנעה, ולא בבקשה בעלמא שהמלאכים ימלאו את תפקידם שהקבה צוה אותם, והרי זה בקשה שאינה בדרך עבודה ותפלה ודוק.

ובענין ברכוני לשלום בליל שבת קודש לענד הדברים פשוטים וכמו שכתבתי בזמירות לשבת מנחת אשר עפי דברי הגמבשבת (קיט עב):

תניא, רבי יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לאו, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו“.

ולמלאכים אלה פונים אנו לעשות שליחותם לברך אותנו ברכה שלימהיהי רצון שתהא לשבת אחרת כך“.

ובכל עיקר הפניה למלאכים בין סדרי התקיעות, בסידור הגרי עמדין העיזו המדפיסים לאחר הסתלקותו מן העולם להכניס דברים זרים שבודאי לא היתה דעתו נוחה מהם, כגוןלשם יחודלפני כמה מצות אף שהגריע התנגד לכך מפורשות, וכתב שגם אביו לא נהג לומר לשם יחוד.

וכך גם בתפילות ויהי רצון שבין תשרת תשת תרת שהדפיסו בסידור הגריע ואינם בסידור המקורי וגרמו בכך מכשול, דמרן המשנה ברורה (תקצב סק טו) כתב דכיון שלדעת הגרי עמדין מותר לומר בפיו תפילות אלה אין למחות בידי הנוהגין כן, ובאמת אין זה דעת הגריע כלל.

ועיין עוד באגרות משה (אורח חיים חה סימג אות ו‘) שהביא נוסחאות שונות בפרקי הסליחות הנל, כגון לומר מדת הרחמים עלינו נגלגלה, ועיש עוד כיוצא בזה. ולענד אין מקום לשנות בזה כלל ממסורת הקדומה וממנהג אבותינו בידינו, ותקיפי קמאי תיקנו ואמרו פרקים אלה, ויש בדברינו הנל כדי יישוב בשופי. 

ועוד ראיתי בשות מהרי אסאד (חא אוח סיכא) דאף שתקף בביטויים חריפים את מי שפקפק באמירת סליחות אלה, רמז בתוך דבריו שזקנינו רשכבהג מוהרמ בנעט אמר נוסח אחר בפרקים אלה, וסתם ולא פירש עיש בדבריו, וממ יש בזה מקור שיש מקום לומר בנוסח שלא ישתמע ממנו בקשה ממלאכים, אך גם מהרי אסאד כתב שהגרמ בנעט אמר בנוסח אחר לעצמו אך לא שינה כלום מן הנוסח המקובל בציבור, עיש.

וממ עובדא ידענא בתח ששאל את מרן הגרמ פיינשטיין אם לשנות סליחות אלה וענה לו בתקיפות שאין לשנות שום מנהג ממנהגי אבות. וכך נראה עיקר לענד.

ב

אם עדיף לומר סליחות בכונה או לאומרן בציבור

במה ששאל לדעתי היות ובמקום מושבו אומרים את הסליחות במהירות ואיננו יכול לכוין כראוי אם נכון טפי לאומרם במתינות ביחידות.

לענד נראה, דאף אם מותר לומר סליחות ביחידות וכמבואר במשנב (סיתקפא סק ד‘), ממ אף אם לא יוכל לכוין כראוי עדיף לומר סליחות בציבור מחדא ותרי טעמי:

א. הרי אמרו חזל שתפילת הציבור לעולם אינה נמאסת וכמשהן אל כביר לא ימאס תפילת רבים” (ברכות חעא). ואם בכל ימות השנה ראוי להקפיד על תפילה בציבור, בימי הסליחות והרחמים על אחת כמה וכמה. אמנם ידעתי שעיקר דין תפילה בציבור לא נאמר אלא בתפילת העמידה, אך נראה פשוט דגם בתחנונים ובסליחות יש מעלה יתירה בתפילת הציבור שאינה חוזרת ריקם.

ועוד דהרי כתב הלבוש (סימן תקפא סעיף א‘) “קדיש שלם עם תתקבל. אף על גב שבכל ימות השנה אין אומרים תתקבל אלא אחר תפלת שמונה עשרה, שכן הוא משמעות לשון צלותהון שפירושו תפלה, וסתם תפלה רצה לומר תפלת שמונה עשרה, שאני סדר הסליחות שנתקנו כולם על סדר התפלה של כל היום, כי הפסוקים שקודם הסליחות הם כנגד פסוקי דזמרה, והסליחות עם היג מדות שאומרין בין כל אחת ואחת הם במקום תפלת יח, שעיקר התפלה הוא יג מדות, ואחכ נופלין על פניהם כמו אחר כל התפילות ומסיימין ואנחנו לא נדע, לכך אומרים אחריהם קדיש שלם עם תתקבל כמו אחר גמר כל תפלות השנה“.

הרי דהסליחות תיקנו כנגד סדר התפילה ומשוכ אומרים קדיש תתקבל אחריהן דהוי בכלל צלותהון ואכ ודאי מסתבר דיש מעלה יתירה באמירתן בציבור.

וכבוכתב דכיון שבציבור אומרים במהירות קשה לו לכוין. אך בתענית (חעא) אמרו דתפילת הציבור נשמעת אף אם אינו מכוין כראוי ואינו משים לבו בכפו, ודוקא משום שקשה לנו לכוין כראוי בזמנינו, ראוי להקפיד להתפלל בציבור.

ב. עיקר הסליחות אינם אלא יג מידות של רחמים שאינן חוזרות ריקם ופיוטי הסליחות אינם אלא השלמת דברים, וכן כתב הלבוש שםשעיקר התפילה הוא יג מידות“. וכיון שיחיד אינו אומר יג מידות של רחמים כמבואר בשוע (סיתקסה סה), ודאי ראוי לומר סליחות עם הציבור כדאי לזכות לומר יג מידות שהם עיקר ועליהם אמרו חזל (רה יז עב) שנתעטף הקבה כשליח ציבור ולימד את משה רבינו סדר תפלה ואל כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל לעונותיהם, ועוד אמרו שם דברית כרותה שאינה חוזרת ריקם.

ואף דמבואר בשוע שם דאף יחיד יכול לומר יג מידות של רחמים בדרך קריאה ובלבד שלא יאמר דרך תחנון ובקשה, באמת נראה פשוט דכשאומר דרך קריאה אינו אלא כקורא בתורה ואין בו מעלת יג מידות שאינן חוזרות ריקם, ולענד זפ.

אמנם יש לעורר את הציבור כמה חשוב לומר את הסליחות במתינות גדולה ובכונה ראויה, ראה מה שהביא המגן אברהם בסימן סח בשם ספר חסידים (סימן רנו) להזהיר שלא לומר את פסוקי הקרובץ במהירות, ובמחצית השקל שם כתב דהה לגבי הפסוקים שבסליחות, עיש.

ואביע את צערי במה שראיתי רבים, אף שמדקדקים לומר את הסליחות בנעימה ובמתינות, אך כאשר מגיעים לפרקי התפילה שאומרים בסוף הסליחות, דהיינו, מי שענה לאברהם אבינו, עננו וכואומרים פרקים אלה במרוצה וללא כונה כלל, וזה שיבוש גדול, דבאמת פרקים אלה הם החשובים ביותר מכל פיוטי הסליחות משום שכבר נוסחו ותוקנו עי חזל. תפילת מי שענה כבר מצינו במשנה בתענית (טו עא) וגם תפילת עננו מצינו שם בגמ‘ (יד עא). ומשוכ נראה פשוט דדוקא תפילות אלה צריך לומר במתינות ובכונה.

ולכשנבוא לדקדק בסדר הקדימה והחשיבות באמירת הסליחות נראה דביותר יש להקפיד באמירת יג מידות שר, ולאחר מכן בתפלת מי שענה ועננו שמצינו במשנה ובגמרא, ולאחר מכן יש להקפיד באמירת הפסוקים כגון אשרי, לך ההצדקה, ושמע קולנו וכדו‘, ורק לאחר מכן באמירת פיוטי הסליחות שהרי בסדר רב עמרם גאון (סימן קיז) לאחר שסידר את כל פרקי הסליחות כתבואם רצה לומר סליחות ופסוקים הרבה ממה שתקנו ראשונים כמלאכים וממה שתקנו פייטנים אומר“. ומשמע דאין הם עיקר ככ.

ועוד יש להעיר, דהפסוקים המעטים המקדימים כל פיוט ופיוט חשובים יותר מעצם הפיוטים, דהנה המגן אברהם שם הביא מספר חסידים שיש לנגן את הפסוקים כמו שמנגנים את הקרובץ, וסתם ולא פירש, אך בספח (סעיף רנו) מפורש שהפסוקים חשובים עוד יותר מהקרובץ, וזל:

ושמע החכם שהיסביביו אומרים הקרובץ במשך והפסוקים היו ממהרים אמר להם הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם נתייסדו כשם שאתם מנגנים את הקרובץ במשך כך תעשו להפסוקים שלא יהיו הפיוטים עיקר ואשר ברוח הקודש טפל לא שימהרו פסוק כאשר קצים בו ולטורח עליהם וכתיב (משלי גיא) ואל תקוץ בתוכחתו“.

הרי לן שאמירת הפסוקים עיקר לגבי הפיוטים, אלא שברוב ספרי הסליחות הפסוקים נדפסו באותיות קטנות ורבים מדלגים עליהם ולא אומרים אותם כלל, וזו טעות גדולה ויש ללמד זאת את העם.

ומשוכ נראה דעדיף לו להתפלל בציבור, ואם אינו יכול לכוין כראוי יאמר במתינות, ואפילו אם לא יגמור פרק מן הפיוטים לית לן בה, ויאמר יג מידות של רחמים וימשיך עם הציבור ואינו צריך להשלים. אך יותר טוב שיקדים את הציבור ויאמר חלק מן הפיוטים במתינות, ואחכ יכול לומר את שאר הסדר ויג מידות עם הציבור.


לשמוע אל הרינה ואל התפילה

הן טעמים רבים נאמרו בביאור מנהגנו להתחיל באמירת הסליחות במוצאי שבת קודש בין אם ימי הסליחות מעטים או רבים. וטעם מחודש כתב בזה בלקט יושר (עמוד 114):

לכך טוב להתחיל מיד ביום א’ כי העם שמחים מחמת מצות התורה שהם לומדים בשבת, וגם מחמת עונג שבת ואמרינן בגמרא (שבת ל’ ע”ב) שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה של מצוה, לכן טוב להתחיל להתפלל מתוך שמחה של מצוה, וגם הפייט התחיל במוצאי מנוחה“.

ודבריו חידוש לכאורה, דהלא בעומק תודעתנו נחרתו הסליחות בצפורן שמיר של אימת יום הדין, ביראה ופחד אומרים אנו סליחות אלה. והנה חידש הלקט יושר שצריך לומר את הסליחות בשמחה ומשוכ מתחילים אנו במוצאי שבת כיון שעדיין שמחת השבת אופפת אותנו.

אך באמת נאים הדברים ומתיישבים על הלב, דכבר כתב רבינו יונה החסיד בפירושו למסכת ברכות (כא עא מדפי הריף):

וגילו ברעדה במקום גילה שם תהא רעדה טעם הדבר כדי שלא ימשך מתוך השמחה לתענוגי העולם וישכח עניני הבורא על כן צריך לערבב זה עם זה כדי שיהיה על הקו הממוצע ופשטיה דקרא כך הוא שאע”פ שאצל בשר ודם היראה והשמחה הם דבר והפכו שבשעה שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד נרתע ודואג אבל הקב”ה איננו כן אדרבה כשהאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו ישמח ויגיל באותה יראה מפני שבאמצעיתה מתעורר לקיים המצות ושש ונעלה בקיומה שיודע כי שכרו אתו ופעולתו לפניו ועל שמחה כזו תמצא שאמר בפסוק אחד עבדו את ה’ ביראה וגו’ ובפסוק אחר עבדו את ה’ בשמחה ר”ל תעבדו את ה’ ביראה ובאותו היראה תשמחו ותגילו בה כמו שאמרנו ואע”פ ששמחה אחרת אסורה כמו שהוזכר למעלה שמחה זו מותרת ומחוייבת כענין שנא’ תחת אשר לא עבדת את ה’ אלקיך בשמחה ובטוב לבב וגו’“.

הרי דאין כל סתירה בין יראה לשמחה אלא משלימים הן זו את זו וכגודל היראה גודל השמחה, והוא שאמר הכתוב (תהלים ביא) “עבדו את הביראה וגילו ברעדה“.

וזה שמצינו בדברי הנביא (נחמיה חי‘) “לכו אכלו משמנים שתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, אל תעצבו, חדות ההיא מעוזכם“. על אף שיום זה יום הדין הוא חדות ההיא מעוזכם, והשמחה מלווה את היראה.

וכבר נתבאר במקא (עיין מנחת אשר שיחות על המועדים חא מאמר כב) דזה ענין התקיעה והתרועה. התקיעה מבטאת שמחה, וכדמצינו בחצוצרותוביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם” (במדבר יי‘), בעוד התרועה היא קול של דאגה, פחד ושברון לב, וכדכתיבוהיה כי תבא מלחמה על ארצכם והרעותם” (שם יט‘), עיש.

והוא שאומרים אנו בסליחות דיום ראשוןבמוצאי מנוחה קדמנוך תחלהלשמוע אל הרינה ואל התפלה“. רינה לשון שיר של שמחה היא וכמבואר בזכריה (פרק ביד) “רני ושמחי בת ציון“. הרינה והתפילה, השמחה והחרדה כרוכות ירדו מן השמים בימי הדין והרחמים.

Published September 7, 2023 - 5:13