Teruma and Shvi’is B’zman Hazeh

כן תרימו גם אתם תרומת המכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת הלאהרן הכהן” (יח כח).

כתב הרמבם בהלתרומות (פא הכו):

התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן שאין לך תרומה של תורה אלא באי בלבד, ובזמן שכל ישראל שם שנאמר כי תבואו ביאת כולכם כשהיו בירושה ראשונוכמו שהן עתידין לחזור בירושה שלישית, לא כשהיו בירושה שנייה שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצתן ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה“.

הרי דתרומות ומעשרות בזמן הזה אינן מן התורה אלא מדרבנן, ויש לעיין בדין ספיקן, האם ספיקא דרבנן לקולא ככל שאר ספק דרבנן, או שמא אף שאין חיובן מן התורה ממ מחמרינן בספיקן כיון שעיקר חיובן דאורייתא. וכן יש להסתפק גם בשאר ההלכות שבהם יש נפמ בין דאורייתא לדרבנן כיצד יש לדון בתרומ בזמן הזה.

ובשאלה זו נחלקו גדולי עולם מאז ומקדם, ובדורנו אנו נחלקו למעשה שנים מגדולי ארץ ישראל בהתחדש היישוב בארצנו הקדושה.

הגרצפ בהר צבי (זרעים חא סימן קז) כתב לחדש עצה בצוק הזמן שהחקלאים מגדלי פרי וירק לא היו מוכנים להפסיד אחוז מן היבול (תרומת מעשר שאסור באכילה לזר ובטומאה), וכתב דבשעת הדחק יאבד רק חלק קטן מהתרומ ורוב הפרי יבטלו ברוב היתר, דהלא מבואר בביצה (דעב) דבאיסור דרבנן מותר לבטל לכתחלה, ואף דמבואר ביוד (סימן צט סעיף ו‘) דאף איסור דרבנן אסור לבטל לכתחלה, ממ באיסור דרבנן שאין לו עיקר מן התורה יש מן הראשונים שהקילו, וממ מוטב לבטל איסור לכתחלה ולא יכשלו באיסור אכילת טבל או תרומה.

והחזון איש (דמאי סימן טז אות יז) דחה רעיון זה, וכתב:

יוד סיצט סו איסור של דבריהם כו‘, נראה דלכוע תרומה בזהז אסור לבטל לכתחלה, מדתנן תרומות פה מט סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ואחכ נפלו שם חולין כואם מזיד אסור וסתמא דמתנבזהז איירי, וכדאמר פסחים מד אהנח לתרומה בזהז ומדלא אמר הבע בתרומה בזהז משמע דסתמא בזהז איירי, וכשכ אי בגמפסחים שם קשיא ליגם מתנדתרומות פז מה [עירש שם] ובעי לאוקמי בזהז, וכן הרמ פיג מהת הי, העתיק משנתנו וסיים שאין מבטלין איסורי תורה לכתחלה, ומבואר דתרומה מקרי איסורי תורה אף אם הוא מדרבנן מסיבת זהז, ואי הוי דין זה רק לעתיד לבוא אבל בזהז מותר לבטל לכתחלה לא הוי סתים לה רבנו, ובסמוך לדין זה כתב דין תרומת חול שמותר לבטלה, ומבואר דבזהז יש לו דין תרומה דאורייתא לענין ביטול, ואעג דבגטין סה אמשמע דבזהז או עציץ שאינו נקוב חשיב כאין לו עיקר מהת לענין זכיית קטן לאחרים אין כל הדברים שוין“.

הרי לן דתרומת חול מותר לבטל לכתחלה כיון שאין לו עיקר מן התורה, אבל תרומה בזהז אסור לבטל לכתחלה דהוי עיקרו מן התורה.

ואף שלא הזכיר את דברי ההר צבי, ידוע שדבריו מכוונים נגד העצה הנל.

ועיין בחזון איש זרעים (ליקוטים סייא) שדבריו סתומים, ובשות שבט הלוי (חב סימן ריט שנדפס בסוף הספר) הולך רכיל ומגלה סוד ומבאר את הרקע לדברי החזון איש שם. דברי רבינו החזון איש נכתבו בתשובה למכתבו של הגרשה ואזנר זצל שהקשה עליו מדברי הטור (יוד סימן קכא) שכתב בשם בעל העיטור שכתב דלולי דמיסתפי מרבותיו היה אומר דאעפי שאין הגעלה בכלי חרס שאין הבליעה יוצא מידי דופנו לעולם, ממ באיסור דרבנן יש להקל בהגעלה גפעמים, ושוב כתב דאין זה אלא בדרבנן שאין לו עיקר מן התורה כגון תרומה וחלה בחול, והביא ראיה מן הירושלמי (תרומות פיא הד, נז עא) “קדירה שבישל בה תרומה מגעילה בחמין גפעמים ודיו אר בא ואין למידין ממנה לעניין נבילה“, ואמרו דמיירי בתרומה בזהז דהוי דרבנן.

וכתבו שם הבית יוסף והבח דתרומה בזמן הזה אין לו עיקר מן התורה, ויתירה מזו כתב הבח דתרומת חול בזמן הבית יש לו עיקר מן התורה, אבל תרומה בזמן הזה אין לו עיקר מן התורה, עיש. וכל זה שלא כדברי החזון איש.

ועל זה השיב החזון איש דאין לדמות הלכות דרבנן זה לזה, ואף אם הקילו בתרומה בזמן הזה לענין הגעלת כלי חרס אין ללמוד מזה להקל לענין ביטול איסור לכתחלה, וגם במה שכתבו דתרומה בזמן הזה דרבנן שאין לו עיקר מן התורה אין תימה, וזל:

ענין יש לו עיקר מהת, הוא רק שימוש הלשון, שלא הוזכר בגמביצה דב‘, ולא בירותרומות, ולא בשום מקום בשס זולת גיטין סה א‘, [ודעתי כי אי אפשר לא לקבוע כן] אלא כלפי זה שאמרו ביצה שם דאיסור של דבריהם מבטלין לכתחלה, כתבו תוסשם להוכיח דלא נאמר אלא במוקצה וכיוב אבל לא בתרומת פירו‘, והנה ודאי יל דהה תרומה בזהז חמירא ממוקצ‘, ואין למידין דס להקל זה מזה בזמן שהנושא של הקולא קיל טפי כגון תרומה בזהז ממוקצה, ואם מצינו שהקילו חכמיבהגעלת כח גפ בתרומה בזהז, כמובן אי אפשר ללמוד מזה שיהא מותר לבטל איסור לכתחלה בתרומה בזהז, דאין הנושאים שוין“.

ובאמת החמיר החזון איש במצוות התלויות בארץ בזמן הזה אף לענין ספיקות ונקט שאין בהם דין ספיקא דרבנן לקולא כיון שיש להם עיקר מן התורה, כך כתב בשביעית (סימן כב אות א‘) לגבי ספיקת הירושלמי אם איסור עבודת האילן נוהגת באילן שבתוך הבית, ודחה את דברי הפאת השלחן שהקל בזה משום ספיקא דרבנן שהרי שביעית בזמן הזה דרבנן. ועיין עוד במעשרות (סימן זאות טן) שיש להחמיר בכל ספק בתרומות ומעשרות, עיש.

וכבר הארכתי בסוגיא זו במנחת אשר שביעית (סימן ט‘, עיין לקמן אות ב‘).

אך בגוף דברי החזון איש יש להעיר דלכאורה הוי תלת דרבנן, דהלא כל עיקר הדין דאין מבטלין איסור לכתחלה אינו אלא מדרבנן, ותרומה בזמן הזה דרבנן ולדעת רבים מן הפוסקים תרומת פירות אינה אלא מדרבנן, ומה ראה להחמיר כולי האי. ועוד דהלא כתב הבית שמואל (אהעז סימן כח סק נב) דתרי דרבנן הוי כאין לו  עיקר מן התורה, וכל חומרת החזון איש משום דתרומה בזמן הזה יש לו עיקר מן התורה, אך הרי מדובר בתלת דרבנן.

ולולי דמיסתפינא הוי אמינא, במה שהתבוננתי וראיתי דהשקפת החזון איש היתה דאין להשתית את אורחותינו בהלכות ומצוות התלויות בארץ על יסודות של בדיעבד ושעת הדחק, אלא יש להשתדל בכל עוז במדת האפשר לקיים את כל המצוות התלויות בארץ בדרך של לכתחלה ומצוה מן המובחר, וכך גם בנידון דידן אין להקל בהיתר דחוק.

כך נראה לענד.

ב

ספיקות במצוות התלויות בארץ בזהז

אם דינם כספיקא דאורייתא או דרבנן

א

ספק בדרבנן שיש לו עיקר מהת

הנה נחלקו האחרנים בספיקות הרבים שיש בהלכות שביעית כיצד לדון בהם. דלכאורה יש להקל משום דשביעית בזמהז דרבנן וספיקא דרבנן לקולא, אך כתב החזוא דכיון דעיקר מצות השמיטה מהת הוי ספיקא דרבנן שעיקרו מהת ולחומרא. (עיין חזוא שביעית סיכב אות א‘).

ונבאר שורש סוגיא זו ומקורותיה.

הנה בשלשה מקומות חידשו התוסדיש להחמיר בדרבנן שיש לו עיקר מהת כמו בדאורייתא ובשלשת המקומות מיירי בתרומת פרי וירק דהוי מדרבנן.

א. בביצה (דעב) כתבו דאעג דאמרו שם דאיסור דרבנן מותר לבטל לכתחלה, תרומת פירות דיש לה עיקר מהת אסור לבטל.

ב. בעירובין (לב עא) מבואר דלא סמכינן על חזקה שליח עושה שליחותו אלא בדרבנן ולא בדאורייתא. וכתבו שם התוס‘ (דה תאנים) דבתרומה פירות אף דהוי מדרבנן לא סמכינן על חזקה זו.

ג. ועוד כתבו התוס‘ (שם לז עב דה מאן) לגבי מה שאמרו שם דבדאורייתא אין ברירה ולגבי דרבנן יש ברירה, בתרומת ירק אף דהוי מדרבנן ממ כיון דעיקרו מהת אין בה ברירה. הרי שנקטו דדרבנן שיש לו עיקר מהת הוי כדאורייתא ולא כדרבנן.

ועצם ההנחה דבדרבנן שיש לו עיקר מן התורה יש להחמיר כבדאורייתא מפורש בשס בכמה מקומות. ועיין ברכות (נב עב) “מוטב שיטמאו ידים דלית להו עיקר מדאורייתאואל יטמאו אוכלים דאית להו עיקר מדאורייתא“. ועיין עוד בגיטין (סה עא) דכיון דשיתופי מובאות מדרבנן יכול לזכות על ידי קטן, והקשו דהלא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, ותירצו דהני מילי ביש לו עיקר מן התורה אבל באין לו עיקר מן התורה לא תיקנו כעין דאורייתא, ועיש דתרומה בזמן הזה אין לו עיקר מן התורה.

אמנם בשלשת המקורות הללו לא מדובר בדין ספק, ואף אם מחמירין ביש לו עיקר מהת בהני תלת הלכתא אין מזה ראיה דיש להחמיר גם בהא דספיקא דרבנן לקולא. אמנם במה שכתבו לגבי דין ברירה יש לעיין האם יש להוכיח מדבריהם דספק דרבנן שעיקרו מהת לחומרא.

ושאלה זו תלויה בשתי דרכי הבנה שמצינו במה שחילקו בין דאורייתא לדרבנן בהלכה זו. הרן בגיטין (פג דף כה) כתב דכיון שנחלקו בגמאם יש או אין ברירה הוי ספק, וספיקא דאורייתא לחומרא ודרבנן לקולא, וכך נקט השאגת אריה בסימן צ‘, ובשות הגרעקא החדשות (אוח סימן ה‘) הסכים לדבריו, עיש. ולשיטתם דברי התוסאכן מושתתים על הנחה דספק דרבנן שיש לו עיקר מהת לחומרא.

אך המהרשל בישש (בק פה סימן לב) כתב דאין זה משום דין ספק אלא כך עצם הדין, דבדרבנן תיקנו חכמים לסמוך על דין ברירה, ובדאורייתא אין ברירה בין לקולא בין לחומרא ובדרבנן יש ברירה בין לקולא בין לחומרא. וכך נקט החזוא (דמאי סימן טכא) בדעת הרמבם, עיש.

והנה במשנה למלך (הלתרומות פז היז) כתב באריכות גדולה דאף דתרומה בזהז מדרבנן ממ החמירו בו כבדאורייתא וכדברי החזוא, עיש.

אך לכאורה סתר דבריו בהלבכורות (פד הא) שם דן באריכות בשאלה למעשה באחד שעשה שליח למכור בהמה מבכרת לגוי כדי לפוטרו מקדושת בכור, האם סמכינן על חזקה שליח עושה שליחותו, וביאר באריכות דכיון דהוי דרבנן שיש לו עיקר מן התורה לא סמכינן אחזקה שליח עושה שליחותו, ושוב דן למה לא ניקל משום דספיקא דרבנן לקולא, ולא כתב דכיון שיש לו עיקר מן התורה אין להקל בספיקו, עיש.

ועיין עוד בדבריו בהלכות מגילה (פא היא) שם הביא את משכ בשות המביט דאפשר שהקילו בקדושת שביעית בפירות נכרים כיון שיש ספק בספירת שנות השמיטין וכיון דשביעית בזהז דרבנן, ספיקא דרבנן לקולא.

הרי דנקט דספק בשביעית בזהז דינו כספיקא דרבנן ולקולא, עיין בכז היטב.

ובשות מהרשם (חא סימן עב) דן לגבי משלוח גדול של אתרוגים מחול ובכל ארגז היתה תעודה המעידה שהופרשו מהם תרומ כדין, ובארגז אחד לא היתה תעודה כלשהי. וכתב דלכאורה יש להקל משום דהוי ספק בתרי דרבנן, דתרומ בזמהז מדרבנן, ותרומת פירות לרוב הראשונים הוי מדרבנן. ממ כתב כיון שדעת המלמ דתרומה בזהז הוי כדאורייתא כיון שיש לה עיקר מהת יש להחמיר. הרי שגם הוא החמיר בזה כשיטת המלמ בהלתרומות.

ומאידך בשות מהרשדם (יוד סימן קצב) כתב להקל בספיקות בתרומה ובשביעית בזמהז משום דהוי ספיקא דרבנן.

ולעיל (סימן חאות א‘) הבאתי שכך כתבו גם הבח והשך, ועוד הבאתי שם שגם החזוא בכמק כתב להקל בתרומ ובשביעית בזמהז משום דהוי ספיקא דרבנן, עיש.

והנה בפסחים (מח עב) איבעיא לן בטבלא שאין לה לבזבזין אם יש בה צירוף סל, והרמבם (פו מהלביכורים היז) פסק דאם היה חלה של דבריהם דאינו מצרף דספיקא דרבנן לקולא ובעקבות דבריו פסק בשוע (סישכה סא) דאינו מצרף והשך (שם סקב) כתב דכיון שחלה בזהז דרבנן אזלינן לקולא.

הרי לן דעת השוע והשך דחלה בזהז אף שיש לו עיקר מהת ספיקו לקולא.

וחתני אהובי המופלג הרהג רבנימין ביינוש שליטא העירני שלכאורה נחלקו הטז והשך בשאלה זו.

דהנה איתא ביוד (סימן של סד):

עובד כוכבים שהיתה לו עיסה, ונתגייר. גלגלה קודם שנתגייר, פטור. אחר שנתגייר, חייב. אם ספק, חייב“.

ובטז (שם סקג) כתב:

אם ספק חייב. כתב רשל דוקא בחלת ארץ ישראל שהיא דאורייתא וספיקא לחומרא אבל חלת חל שהיא דרבנן לא“.

ולכאורה תימה דהלא תרומ בזמן הזה מדרבנן וכמבואר בסימן שלא סב, ואף תרומות ארץ ישראל מדרבנן. ופשוט שכוונתו דתרומת ארץ ישראל בזמן הזה יש לו עיקר מן התורה משאכ תרומת חול. הרי לן דעת הטז דספק דרבנן שיש לו עיקר מן התורה לחומרא.

אבל השך (שם סק ח‘) כתב דבזמן הזה פטור דהוי ספיקא דרבנן ותמה על הפוסקים שסתמו בזה, הרי דסבירא ליה דאף דהוי עיקר מן התורה לקולא.

אך בשתי מקומות כתב השך לחלק בין חלת חול בזמן הזה שאין לו עיקר מן התורה לחלת ארץ ישראל בזמן הזה דאף דהוי מדרבנן ממ חמור טפי כיון שיש לו עיקר מן התורה.

כך כתב לענין חלה בזמן הזה דמותר לכהן שטהר עצמו מן הקרי כמבואר ביוד (סימן שכג סא), וכתב שם השך (סקא) דאין זה אלא בחול ולא בארץ ישראל שיש לו עיקר מן התורה.

ועיין בשך (סימן שכג סקד) דבחלת חול שאין לו עיקר מן התורה אף בכלי חרס יש לו להכשירו עי הגעלה שלש פעמים, אבל לא בארץ ישראל שיש לו עיקר מן התורה.

וצריך לומר דאף דלגבי הלכות שונות מחמירין בחלת ארץ ישראל בזמן הזה שיש לו עיקר מן התורה, ממ לגבי ספיקא דרבנן ולקולא, וכמבואר לעיל.

ועוד העירני חתני הנל שכך יש להוכיח מדברי הרשבא, בפסקי חלה (שער באות ד‘) כתב לגבי טבלא שאין לבזבז דהוי ספק אם מצרף שיש לחלק בין חול שאין לו עיקר מן התורה לחלת ארץ ישראל שיש לו עיקר מן התורה, ושוב כתב: “ואפשר דאף בחלת הארץ לקולא דאף בארץ בזמן הזה דרבנן“. הרי שנטה לומר דאף בחלת ארץ ישראל ספיקו לקולא, אך במקא (שער דאות ז‘) לגבי שריפת חלה שנטמאה נקט בפשיטות דשאני חלת ארץ ישראל בזמן הזה שיש לו עיקר מן התורה.

הרי דשאני דין ספק משאר הלכות, דיש והחמירו טפי בחלת ארץ ישראל משום שיש לו עיקר מן התורה.

ולכאורה סוגיא מפורשת יש דתרומה בזהז למד דהוי דרבנן ספיקו לקולא, וכך אמרו ביבמות (פב עא) לגבישתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלו בתוך אלו הרי אלו מותרים, שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה, וחולין בתוך חולין נפלו“. ונחלקו ריוחנן ורל, לרל מיירי כשיש רוב בחולין כנגד התרומה ומהת התרומה בטלה לרוב, ולרי טעם ברייתא זו כמד תרומה בזהז דרבנן. אך לכוע תלינן לקולא משום דמיירי בדרבנן. וממ חזינן לריוחנן דאף בתרומה בזהז שעיקרו מהת תלינן בספיקו לקולא, שהרי לא חילק בזה בין חלת ארץ ישראל לחלת חול.

וכך מפורש בדברי בראש במכות (פא סימן ג‘) בספיקת הגמבמלוה את חבירו לעשר שנים אם שביעית משמטתו, ופסק הראש דאין השביעית משמטת משום דשביעית בזמן הזה דרבנן ואזלינן לקולא. וכך נפסקה הלכה ברמבם (הלמלוה פט הט) ובשוע (חומ סימן סז סעיף י‘).

הרי דאף דעיקרו מן התורה ממ ספיקו לקולא וככל ספיקא דרבנן.

ועיין עוד בפתחי תשובה (יוד סימן קי בכללי ספק ספיקא סקז) מהפרי חדש, דספיקא דרבנן לקולא אף ביש לו עיקר מן התורה ואיתחזיק איסורא, עיש.

ב

גדרים חלוקים בעיקרו מהת

והנה בכל עיקר גדר זה דספק דרבנן שיש לו עיקר מהת חמור משאר ספיקא דרבנן, מצינו חמשה גדרים חלוקים, ואבאר:

א

כל שבזמן הבית נהג מהת ולאחר חרבנו מדרבנן, וככל הנל לגבי תרומה ושביעית וכן לגבי שאר המצוות התלויות בארץ, וכבר הבאנו בזה מקורות רבים לכאן ולכאן.

וכך גם לגבי ספירת העומר בזמן הזה אף דעיקר מצוה זו מהת בזמן שבית המקדש היה קיים, ממ דעת רוב הפוסקים וכך נפסק בשוע (אוח תפט סעיף ב‘) דמקילין בספיקו משום דהוי ספיקא דרבנן.

ב

כל שעיקרו מהת וחכמים הרחיבו איסור או מצוה מעבר למה שנכלל בהם מהת. וכגון ספק בתרומת ירק ותרומת פרי לדעת רשי ותוסדהוי מדרבנן. וכל שלשת המקורות שבדברי התוסשהבאנו לעיל (באות א‘) כלולים בגדר זה וכמו שכתבו התוסבביצה (דעב דה ותנן) וכן בעירובין (לב עא דה תאנים) דאף דתרומת פירות הוי מדרבנן, ממ הוי כדאורייתא כיון שעיקר תרומ מהת, וכך כתבו (שם לז עב דה מאן) לגבי תרומת ירק.

ועוד מצינו גדר זה בפסחים (זעא) דהמקדש בחיטי קורדניתא אינה מקודשת, וכתב הראש (קידושין פב סילא) דאין זה אלא משום דיש לו עיקר מהת, בין בחמץ דרבנן בשעות דאורייתא או בחמץ דאורייתא ושעות דרבנן, אבל באיסור דרבנן שאין לו עיקר מהת כגון חולין שנשחטו בעזרה מקודשת, וכה בשוע (אהעז סיכח סכא), עיש. (ועיין עוד לקמן סוף אות ג‘).

וכך מצינו עוד לגבי מצות לולב כל שבעה דלולב ביום הראשון מהת בגבולין משאכ בשאר ימי החג דאינם אלא מדרבנן. ובבכורי יעקב (סימן תרמה סק ח‘, יב וכא) כתב לגבי כמה ספיקות דביום ראשון דהוי מהת יש להחמיר אך בשאר ימי החג ספיקא דרבנן לקולא.

וכך כתב המהרשם בדעת תורה (שם סז) לגבי איבעיא דלא איפשטא דלולב שנעקם לצדדים, דביום איש להחמיר ובשאר ימים יש להקל בספיקא דרבנן, עיש. (ולכאורה סתר דבריו, ועכ צל דלא החמירו אלא בתרומה בזהז כמבואר לעיל).

ועיין עוד בתוס‘ (סוכה לעא דה מתוך) דאף שמואל דאמרמתוך שיוצא בשאול יוצא בגזולמודה דאינו יוצא ידח במצוה הבא בעבירה, אלא דבשאר ימות החג שאינם אלא מדרבנן יוצא אף במצוה הבא בעבירה. הרי שלא החמירו בשאר ימות החג כבדאורייתא, אף שעיקרן מהת.

ויש להביא ראיה מפסקי המשנב שהחמיר בדרבנן שיש לו עיקר מהת.

דהנה באיסור נעילת הסנדל בתשעה באב וביוהכ, ידועה שיטת הפנים מאירות (חב סימן כח) דאם אינו מרגיש את קושי הקרקע דרך מנעליו אסור לנעול אף אותם שאינם של עור, והחתס החמיר כשיטתו (בהגהות לשוע סימן תריד), והדברים הובאו בשעת (סיתקנד).

והנה לגבי הלכות תשעה באב (סימן תקנד סקל) המשנב לא הביא כלל את דעת המחמירים אלא ציין לעיין בשעת, אך בהליוהכ (סימן תריד סק ה‘) כתב דבמקום האפשר יש להחמיר כשיטה זו, עיש.

ויש לעיין בהכרעה זו דלכאורה חמורים חמשת העינויים בתב מביוהכ, דתב מדברי קבלה היא, ולדעת הרמבן בתורת האדם (הביאו הבית יוסף בסימן תקנ) כל חמשת העינויים נאסרו בתב מצד תקנת הנביאים, אבל ביוהכ לדעת רוב הראשונים לא נאסרו חמשת העינויים אלא מדברי סופרים, ודברי קבלה חמורים מדברי סופרים, ואכ לכאורה מסתבר דיש להחמיר בתב יותר מביוהכ.

אלא דיוהכ עיקרו מהת, ומשוכ החמיר המשנב יותר ביוהכ מבתב.

ובאמת מצינו עוד בדברי הפוסקים שהחמירו יותר בחמשת העינויים ביוהכ מבתש, ויש מזה ראיה דכל שעיקרו מהת חמור טפי.

וכיוצא בדבר דנו לגבי ברכה רביעית דברכת המזון, דלכוע אינה אלא מדרבנן יש להסתפק אם ספיקו לקולא או לחומרא.

ועיין בזה בדברי הפוסקים באוח (סימן רט) לגבי מי שמסופק אם בירך ברכת המזון שחוזר ומברך כיון דהוי ספיקא דאורייתא, אם חוזר גם על ברכה רביעית. ובדעת השאילתות (שאילתא קמו) כתב הנציב בהעמק שאלה שמברך רק גברכות, אך בשות שואל ומשיב (מהדות חג קז) הוכיח מדברי השאילתות (פרשת צו) דחוזר גם על ברכה רביעית.

אמנם עד כאן לא נחלקו אלא במסופק אם בירך ברהמז שחוזר גם על ברכה רביעית, אבל אם מסופק אם אמר ברכה רביעית פשוט שאינו חוזר הרי דאין מחמירים בדרבנן שיש לו עיקר מהת, וזפ ואכמל.

ומאידך מצינו כעיז לגבי קידוש בשבת, דהביאור הלכה (סימן רעא סיג דה של רביעית) דן לגבי שיטת הצלח דיש להגדיל את השיעורים דיש להחמיר לגבי מצוה דאורייתא כגון מצה וכן לגבי קידוש בליל שבת דעיקרו מהת אף דקידוש על הכוס הוי מדרבנן, אבל בקידושא רבה ביום וכן לגבי שאר כוס של ברכה יש להקל. הרי שהחמיר במה שעיקרו מהת לגבי מה שהוסיפו חכמים.

הרי לן שני גדרים שונים: א. עיקרו מהת בזמן שביהמק היה קיים ובזמהז הוי דרבנן. ב. עיקרו מהת ויש בו תוספת שאינו אלא מדרבנן.

ויש לחלק בין זה לזה לכאן ולכאן, לקולא ולחומרא.

דמחד גיסא יל דתרומ בזמהז חמור טפי כיון שאיסור זה ומצוה זו גופא מהת הוא מצד עצמו ועיקרו אלא שבזמהז אינו אלא מדרבנן.

ומאידך גיסא יל היפך הדברים דבתרומת פירות וירקות בזמן הבית מסתבר טפי להחמיר כיון שבזמן זה גופא עיקר המצוה נוהגת מהת. ועוד דיש לחשוש שאם יקילו בדרבנן יבואו להקל גם בדאורייתא, מה שלא שייך למיחש במה שבזמהז כל כולו מדרבנן. ועיין לקמן אות ג‘.

ג

כל שהיה ספיקא דאורייתא מצד עצמו אלא שנתגלגל לאיסור דרבנן. ושאלה זו מצינו בכמה תחומים בהלכה ונחלקו בזה גדולי הפוסקים, ונפרש:

א. ספק איסור דאורייתא שנתערב ברוב היתר ואינו בטל משום דהוי איסה או דבר חשוב, או דשילמ וכדו‘. דכל הני הלכתא אינן אלא מדרבנן. נמצא דהוי ספיקא דאורייתא שנתגלגל לאיסור דרבנן. ושאלה זו שנויה במחלוקת בין הבית יוסף והרמא.

הבית יוסף (יוד סימן נז דה מצאתי כתוב) נקט דהוי ספיקא דרבנן כיון דמהת בטל ברוב, אך בדרכי משה (שם סק טו) כתב בשם אוה הארוך דכל כהג מחמרינן כספיקא דאורייתא, וככ השך (סיקי כללי סס אות יט).

ב. כלי שבלע ספק איסור תורה, לאחר שנעשה אינו בן יומו. דבעצם מדובר בספיקא דאורייתא בתחילתו, אלא דכלי שאינו בי הוי נטלפג ואסור רק מדרבנן ונחלקו אם נידון כספיקא דרבנן או כספיקא דאורייתא.

ובשאלה זו דן מהרי בן לב (חג סיקג) ועיין בפתחי תשובה בכללי סס (סק יט) שהחמיר בזה.

ג. ספק דם שבישלו. דביסוד הדבר מדובר באיסור דם דאורייתא אלא שלאחר בישול אין כאן אלא איסור דרבנן, הרי לן ספק דאורייתא שנתגלגל לדרבנן. וכתב הרשבא (משמרת הבית בית גשער ג‘, עח עא) דכיון שעיקר איסור דם מהת מחמרינן בספיקו, עיש.

ובשאלה זו נחלקו גם הטז (יוד סימן סט סק כד) והשך (שם סק מב) ובנקודת הכסף, עיש.

ד. ביוד (סימן פד סט) איתא דאם בישל ירק ללא בדיקה מותר לאכלה, ומקור ההלכה מתורת הבית (בית גשער ג‘) שהתיר משום ספק ספיקא שמא לא היה בירק תולעים ושמא נתפרקו עי בישול ושוב לא הוי בריה ובטלו ברוב.

והקשו הפוסקים למה לא התירו אף בלא בישול דהלא הוי ספיקא דרבנן דמהת בריה בטילה ברוב. והרבה דרכים נאמרו בזה. ובשות טוב טעם ודעת (תליתאה סימן קנח) כתב דכיון שעיקרו מן התורה אזלינן לחומרא, וככ בשות האלף לך שלמה (בהשמטות לסילז).

אך הגרשק סתר דבריו (בטוב טעם ודעת שם סירט) שם כתב דפשוט דבכהאי גוונא ספיקא דרבנן לקולא וכתבוצע טובא על הפוסקים להיפוך“.

סוף דבר, אף שרבים הפוסקים דספיקא דאורייתא שנתגלגל לדרבנן לחומרא, יש גם מגדולי הפוסקים שפסקו לקולא. כן הוא ביד אברהם (יוד סוסי קי) שהוכיח כן משות הרשבא (חא סימן תפח) וכה בחקרי לב (יוד חב סימן קכט), שות קול אליהו (חא סימן יט), שות זרע אמת (יוד סימן יז), שות משיבת נפש למהראל צינץ (חב יוד סימן רא) שדחה את דעת הפרי חדש והשך והכריע לקולא.

ד

כל שיש לגזור אטו דאורייתא. עיין בתוסעבוז (כב עא דה תיפוק) בתירוץ בתרא דאיסור מלאכה בחול המועד חשיב עיקרו מהת ויש להחמיר בו כיון דאיכא למיגזר אטו יוט, עיש.

אמנם יש לתמוה לכאורה תמיה רבתי בדברי התוסדהלא כל האיסורים דרבנן גזירות המה אטו דאורייתא, ואכ בכולם הוי עיקרו מהת ויש להחמיר בכולם, ואכ במה ומתי אומרים ספיקא דרבנן לקולא.

ונראה ברור לענד דלא בכל גזירה אטו דאורייתא הוי עיקרו מהת, ולא אמרו כן אלא ביחס שבין חוהמ ליוט, דבאמת שניהם כלולים בשם מועד וכשם שיש מצות שמחה ביוט גם בחוהמ מצוה לשמוח, וגם חוהמ הוי בכלל מקרא קודש, אלא שמהת לא נאסר במלאכה, ובזה כתבו דכאשר גזרו איסור מלאכה בחוהמ אטו יוט שוב הוי עיקרו מהת מצד דמיונו ליוט, עיש.

כך צל כדי לבאר דבריהם וליישבן על הלב.

ונראה מקור לדברי התוסבעצם סברתם דגזירה אטו דאורייתא חשיב עיקר מהת, מדברי הגמבעירובין (לו עא) שם הקשו אריוסי במתניתין (לה עא) דסבר דספק אם נאבד בעירוב מבעוד יום או משחשיכה דספק עירוב כשר, ממה דמצינו בשיטתו דספק אם טבל כדין ספיקו לחומרא אף בטומאה דרבנן, ומה בין ספק טבל לספק עירוב, ותירצואמר רב הונא בר חיננא: שאני טומאה, הואיל ויש לה עיקר מן התורה“. וברשי שםהואיל ויש לה עיקר מן התורהדיש טומאה מן התורה, ויש להחמיר בספק טבילתה, להכי אחמור רבנן אף בספק טבילת טומאה דרבנן, דלא ליתי לזלזולי בספק טבילת טומאה דאורייתא“, ובהמשך הגמפרשי דלא דמי לספק עירוב דאינו דומה למלאכת שבת ולא מסתבר כולי האי לגזור.

הרי לן דגזירה אטו דאורייתא חשיב עיקר מהת, וגם שם נראה כנל דשם טומאה אחת היא, וחמור משאר גזירות חכמים, ודוק בכז.

ה

דרבנן שיש לו סמך בפסוקי התורה החמירו בספקיו. כך כתבו התוסבשבת (לד עא) ובגיטין (ועב).

דהנה במסשבת שם הקשו סתירה, דבמשנה שם איתא דבספק חשיכה מותר לערב, ומאידך אמרו דצריך אדם לשאול בתוך ביתו עם חשיכה ערבתם, ומשמע עם חשיכה אין ספק חשיכה לא. ותירצו כאן בערובי חצרות וכאן בעירובי תחומין. וכתבו התוסשם (שבת דה לק וגיטין דה ערבתם) דבעירובי תחומין החמירו בספק חשיכהמשום דאית להו סמך מן המקרא“, דהסמיכו דבריהם על משכאל יצא איש ממקומו“.

אך רשי פירש בגיטין שם היפך הדברים דבעירובי חצירות החמירו יותר כמו שהחמירו בהן דאין מערבין אלא בפת, הרי דלא סל דיש חומרא יתירא במה שהסמיכו אקרא.

ואפשר שיסוד פלוגתתן בביאור גדר אסמכתא, ועיין במנחת אשר מועדים (חא סימן זאות ז‘) שהארכתי במה שנחלקו הראשונים בגדר אסמכתא אם חמור מדרבנן בעלמא, ואכמל.

ויש לעיין לפיז מה דין ספק במלאכת חוהמ לפי דעת הראשונים דאיסור מלאכה בחוהמ מדרבנן היא, אך ממ יש לו סמך במקראות, שהרי בחגיגה (יח עא) דרשו כמה דרשות לאיסור מלאכה בחוהמ ולדעת הראשונים דאין כאן אלא איסור דרבנן עכ דהוי אסמכתא.

והנה בסימן תקלז (סעיף ו‘) פסק המחבראמת המים שנתקלקלה, מתקנין אותה, היתה עמוקה טפח, חופר בה עד ששה, היתה עמוקה טפחיים, מעמיק עד שבעה“.

ובבית יוסף כתב בשם המגיד משנה לבאר דכיון דהוי איבעיא דלא איפשטא בגמודעתו כשיטת הרמבם דמלאכה אסורה מדרבנן ספיקא דרבנן לקולא.

ויש להוכיח מזה דאף באיסור דרבנן שיש לו עיקר מהת, מחד משום דאסמכוה אקרא ומאידך כמש התוסבעבוז משום דגזרו אטו מלאכת יוט, אעפכ פסק השוע דספיקו לקולא, ודוק בזה.

ובכל אלה נחלקו הפוסקים אם דינם כספיקא דרבנן ולקולא או כספיקא דאורייתא ולחומרא, ולא נתפניתי להאריך בפרטים ולא באתי אלא לציין את שורשי הסוגיה וכלליה, ואין בפרט אלא מה שבכלל.

ג

בטעם שמחמירין ביש לו עיקר מן התורה

אמנם יש לעיין בשורש סוגיא זו מה טעם ומה סברא יש להחמיר בדרבנן שיש לו עיקר מהת, כיון דממ ברור שאין כאן אלא איסור דרבנן, ומאי שנא דרבנן שיש לו עיקר מהת.

ויש לפלפל בזה לפי מה שנחלקו הרמבם והרשבא בכל עיקר דין דספיקא דאורייתא להחמיר, אם מדאורייתא היא או מדרבנן, דדעת הרמבם דרק מדרבנן מחמרינן בספיקא דאורייתא, והרשבא והרן (סופק דקידושין) פליגי וסברי דמהת לחומרא.

ועוד יש לעיין ולדון בזה לפי מה שדנו גדולי הדורות בגדר ספיקא דאורייתא לחומרא, אם הוי משום דספק כודאי באיסור תורה, או דבאמת אין איסור בעצם על הספק אלא שיש לחוש שלא יפגע באיסור דאורייתא דהלא אמרווהוי בורח מן העבירה“.

וכמוכ יש לעיין בספיקא דרבנן לקולא, האם לגבי דרבנן הוי ספק כודאי דכך תיקנו חכמים מעיקרא דדינא דלגבי דבריהם ספק לקולא (וכשם שמצינו בדאורייתא שהתירה תורה ספק ממזר, והלממס דספק ערלה בחול מותר, והלממס דספק טומאה ברהר טהור וכדו‘, ודוק), או שמא ספק דרבנן לקולא מסברא דלא מצינו שצריך להחמיר ולחשוש לספק דרבנן אבל אין דין ספק לגמרי כדין ודאי להקל.

ומצינו מקור לשאלה זו במה שנחלקו הרמבם והרמבן בשורש אבספר המצוות, דהרמבן תמה במשכ הרמבם דכל דרבנן בכלל לא תסור הוא, דאכ איך אמרו ספיקא דרבנן לקולא והלא כל ספיקא דרבנן הוי ספיקא דאורייתא משום לא תסור. וכתב לתרץ דכך תיקנו חכמים לכתחלה להקל בספיקם. ונמצא דלדעת הרמבם ספק כודאי לקולא בדרבנן משאכ לשיטת הרמבן עצמו, ודוק.

ועיין שות רבנימין זאב (סיתז) שכתב מדעתיה כסברת הרמבן בדעת הרמבם.

ועוד יש לדון ולפלפל בזה לפי סברות מחודשות שכתבו רבותינו האחרונים בכל עיקר דין ספיקא דרבנן לקולא.

א. בשות שואל ומשיב (מהדורא דחב סימן נז) כתב לפי דברי הנתיבות בסימן רלד דאיסור דרבנן בשוגג אין בו חטא כלל ואין צריך כפרה, ולפיד יש להקל בספיקא דרבנן דכל שספק יש בדבר אין בו הזדה דתולה הוא בספק והוי כשוגג, עיש.

אך מלבד מה שכבר תמהו האחרונים בדברי הנתיבות ואף אני הקטן הארכתי בזה במקא (שות מנחת אשר חב סיסא), גם עצם הסברא דדין הספק כדין שוגג לכאורה אין לו פשר ויש לפקפק בו ואכמל.

ב. כתב הקובץ שיעורים בכתובות כו עב (אות עא) דספק דרבנן לקולא משום דאין ספק מוציא מידי ודאי כיון דמהת ודאי מותר וספק אם נאסר על ידי חכמים ואין ספק מוציא מידי ודאי, עיש.

וגם סברא זו מחודשת ורחוקה, ויותר נראה דכלל זה דאין ספק מוציא מידי ודאי לא נאמר אלא על צד המקרה וככל הני סוגיות בשס ולא בשרשי ההלכה, ועיין מה שהארכתי בכל עצם מושג זה במנחת אשר (בראשית סימן פג) ואכמל.

אך באמת אין סברא ברורה ונטיית הלב בכל הסברות הנל לכאן ולכאן. ונראה יותר דלא נחלקו בכל הנל אלא בסברא כללית, על יסוד ההנחה דכל שיש לו עיקר מהת חמור יותר ממה שאין לו עיקר מהת, אם משום דלא ליתי לזלזולי בדאורייתא וכהא דבאות גהנל, ואם מצד עצם הענין, וכיון דכל שיש לו עיקר מהת חמור טפי, יש מקום להסתפק בכל הני הלכתא דנטו לקולא בדרבנן, מה הדין בדרבנן שיש לו עיקר מהת. ודוק בכז כי הענינים עמוקים.

ד

אמנם בכל עיקר גדריש לו עיקר מהתיש לחכוך טובא והדברים אינם ברורים לנו כל צרכם.

ועיין בדברי הרמבן והרשבא (יבמות פב עא) שחילקו בתרומה דרבנן גופא בין תרומת פירות בארץ ישראל דהוי דרבנן שיש לו עיקר מהת משאכ בתרומת חוץ לארץ, דאף דגם תרומה זו דרבנן הוי כאין לו עיקר מן התורה, עיש.

ועיין עוד בדברי הרעב במססוכה (פד משנה ב‘) דלולב כל זבגבולין הוי כאין לו עיקר מהת.

הרי לן מדברי רבותינו הראשונים דלא בכל דרבנן שהוסיפו במצוה דאורייתא הוי בכלל יש לו עיקר מהת להחמיר בדינו, וכפי הנראה נקטו דרק גזירה קרובה אטו דאורייתא או תקנה קרובה שיש בה תוספת על גוף הדאורייתא הוי בכלל יש לו עיקר מהת, ולא כל תוספת שהוסיפו חכמים על דברי תורה.

והנה בגיטין (סד עב) מבואר דאין הקטנה זוכה לאחרים, והקשו משיתופי מבואות דיכול לזכות לאחרים עי אמתו העבריה והרי עכ מיירי בקטנה דהלא אמה העבריה יוצאת בסימני נערות. ותירצו דהקילו בשיתופי מבואות דרבנן. והקשו דהלא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, ותירצו המ דרבנן שיש לו עיקר מהת אבל שיתופי מובאות אין להם עיקר מהת.

ושוב הקשו מחילול מעשרות ותירצו דמיירי במעשרות בזהז דהוי דרבנן או בעציץ שאינו נקוב דהוי מדרבנן, עיש.

ומבואר מסוגיא זו דהני תלתא תקנתא, מעשרות בזמהז, שיתופי מבואות, ועציץ שאינו נקוב דגזרו אטו עציץ נקוב הוי דרבנן שאין לו עיקר מהת, שהרי ביש לו עיקר מהת תיקנו כעין דאורייתא, וכמש בפסחים (לעב) לגבי סתם יינם דהוי עיקרו מהת והחמירו בו כעין דאורייתא.

הרי לן דתרומ בזהז אין לו עיקר מהת.

ועיש בהגהות הרשש שהקשה למה לא אוקמוה בתרומת פירות וירקות דרבנן, וכתב דהני הוי דרבנן שיש לו עיקר מהת וכמש התוסבעירובין (לב עא ולז עב).

הרי דנקט דתרומת פרי וירק הוי יש לו עיקר מהת אבל תרומ בזמהז הוי אין עיקר מהת, והדברים חידוש.

ועוד יש לציין משכ הבית שמואל (אהעז סיכח סק נב) דהיכי דהוי תרי דרבנן לעולם חשיב כאין לו עיקר מהת, ושורש הדברים בדברי הראש (קידושין פב סילא) וכה בבהגרא (אהעז שם סק נה), ועיין לעיל סימן חאות א‘, ואכמל.

וממ אין לנו בסוגיא עמומה זו אלא מה שהנחילו לנו רבותינו הראשונים ברוחב דעתם ועומק בינתם, ועדיין צע.

סוף דבר סוגיה זו עמומה וסתומה ויש מקומות שהחמירו בה ויש מקומות שהקילו בה ולא באתי לקבוע מסמרות להלכה ולא כתבתי אלא מקופיא מן העולה בזכרון מקורות לכאן ולכאן.


  דברי ריבות בשעריך

בא וראה כמה קשה המחלוקת שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא ב’ שערות ובית דין של מעלה עד עשרים שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדים” (רש”י ט”ז כ”ז).

אכן כמה קשה עונשה של מחלוקת, יונקי שדים שלא טעמו טעם חטא, עוד חלב אמם נוטף משפתותיהם אף הם נספים בעון המחלוקת! והדבר מתמיה, הלא אין עונש בלא חטא, ואין עונשין אלא אכ מזהירין, ואיך יענשו אלה שאינם ברי עונש, ועוד דלא רק זאת שאינם ברי חיוב ועונש, הרי אף טעם חטא לא טעמו וכי יונקי שדים בעלי ריב ומדון הם להרבות מחלוקת בישראל, ואם עון אבותם ישאו, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה?

ונראה מזה דעונש הציבור יש כאן, וכאשר קהל ועדה אנשי ריב ומדון הם נענשים הם כציבור וממיטים הם בהנהגתם הקלוקלה אסון על עם הכולו, עליהם ועל זרעם, על נשיהם ועל טפם!

כמה קשה עונשה של מחלוקת, פוק חזי מה שכתב אור זורח רבינו חיים ויטאל בשם מורו הגדול הארי החי בספר ליקוטי תורה פרשת שופטים (דברים יז ח‘) “כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין דין לדין בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריךדהפסוק זה רמז למה שאמרו חזל במדרש דבשעת חורבן הבית שאלו מלאכי השרת את הקבהרבונו של עולם אתה ציויתה בתורתךושפך את דמו וכסהו בעפרולא קיימת דהרי דמם נשפך כמים ואין קובר, אתה ציויתהופינו את הבית‘, ואחכוטמא הכהן את הביתוהרי הבית וכל מחמדיה עולה באש, אתה ציויתהאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד‘, והרי חנה ושבעת בניה נהרגו ביום אחד“, והתשובה על השאלות הללו, השאלות הנוקבות עד עמקי תהומא רבא ומסמרות שערות ראש, “דברי ריבות בשעריך“, כאשר יש מחלוקת בין בני ישראל ודברי ריבות בשעריהם, אין מדת הרחמים שורה עליהם ומדת הדין מושלת בכיפה, והדברים נוראים ומבהילים בחומרתם.

וכנגד עונש המחלוקת סגולת השלום, גם כאשר במדת הדין ראויים ישראל לפורענות ולעונש סגולת השלום לעורר מדת הרחמים ולהגין מכל צער ונזק ולהיות כתריס בפני הפורענות. וכך אמרו חזל (במר פרק יט ב‘) “רבי יהושע דסכנין בשם רלוי אמר תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעים לדרוש את התורה מט פנים טמא ומט פנים טהור והיה דוד מתפלל עליהם ואומר (תהלים יב) אתה התשמרם נטר אורייתהון בלבהון תנצרם מן הדור זו לעולם, ואחר כל השבח הזה יוצאין למלחמה ונופלין עי שהיו בהם דלטורין, הוא שדוד אמר (שם נז) נפשי בתוך לבאים אשכבה לוהטים נפשי בתוך לבאים זה אבנר ועמשא שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים זה דואג ואחיתופל שהיו להוטים אחר לשון הרע ולשונם חרב חדה אלו הזיפים שנאמר (שם נד) בבוא הזיפים ויאמרו לשאול באותה שעה אמר דוד (שם נז) רומה על השמים אלהים סלק שכינתך מבינותם, אבל דורו של אחאב כולו עובדי עבודת כוכבים היו ועי שלא היו בהם דלטורין יוצאין למלחמה ונוצחין“. הרי לן סגולה מופלאה של מדת השלום, עובדי עבודה זרה היו ולמרות זאת היו יוצאים למלחמה ונוצחין משום ששלום היה ביניהם.

וכיוצא בדבר אמרו (בר פלח ז‘) “אותן של דור המבול לא נשתיירה מהם פליטה ואלו של דור ההפלגה נשתיירה מהם פליטה אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל שנאמר (שם כד)גבולות ישיגו עדר גזלו וירעו לפיכך לא נשתייר מהם פליטה אבל אלו על ידי שהיו אוהבים זה את זה שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת לפיכך נשתיירה מהן פליטה, רבי אומר גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהם כיון ששלום ביניהם שנאמר (הושע ד) חבור עצבים אפרים הנח לו אבל משנחלקו מה הוא אומר (שם) חלק לבם עתה יאשמו הא למדת גדול השלום ושנואה המחלוקת“.

לא בכדי אמרו חכמיםגדול השלום ושנואה המחלוקת” (ספרי נשא מב).

ב

ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’ ומדוע תתנשאו על קהל ה’” (ט”ז ג’)

כבר עמד הגהק בעל חדושי הרים על התימה הגדולה בפסוק זה, הלא שטות גמורה לטפול על משה רבינו אשמת ההתנשאות כאשר הקבה מעיד עליווהאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה” (במדבר יב ג‘), וכבר אמרו חזל (חולין פט) “גדול מה שנאמר במשהונחנו מהממה שנאמר באברהם אבינוואנכי עפר ואפר‘ (וכבר אמרנו פעמים רבות לפרשוהאיש משה ענו מאוד מכל אדם‘, רת אברהם דוד משה, ומשה היה העניו הגדול משלשת אבות העולם שהצטיינו במדה יקרה זו כמבואר שם בחולין), וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זו, ועם השעליו נכתבהן עם חכם ונבוןאיך נפל בפח טענת סרק והבל זו.

אלא שזה דרכה וטבעה של מחלוקת שבשעת המחלוקת אין איש שם אל לבו דברי אמת וצדק ופיח המחלוקת מטשטשת את עיני השכל להבחין בין טוב לרע, ובין אמת לשקר.

הלא גדולה מזו אמרו בילקוט:

ובמושב לצים זה קורח שהיה מתלוצץ על משה ואהרן מה עשה כינס עליהם את כל הקהל שנאמר ויקהל עליהם קרח את כל העדה, התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות אמר להן אלמנה אחת היתה בשכנותי ועמה שתי נערות יתומות והיה לה שדה אחת, באת לחרוש אמר לה משה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, באת לזרוע אמר לה שדך לא תזרע כלאים, באת לקצור ולעשות ערימה אמר הניחו לקט שכחה ופאה, באת לעשות גורן אמר לה תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני, הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו, מה עשתה ומכרה את השדה ולקחה שתי כבשות כדי ללבוש גיזותיהן ולהנות מפירותיהן כיון שילדו בא אהרן ואמר לה תני לי את הבכורות שכך אמר לי הקב”ה כל הבכור אשר יולד וכו’ הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הולדות, הגיע זמן גזיזה וגזזה אותן אמר לה תני לי ראשית הגז שכך אמר הקב”ה ראשית גז צאנך תתן לו אמרה אין בי כח לעמוד באיש הזה הריני שוחטתן ואוכלתן, כיון ששחטה אמר לה תני לי הזרוע והלחיים והקיבה אמרה אפילו אחר ששחטתי אותן לא נצלתי מידו ואמרה הרי הן עלי חרם אמר לה כולו שלי הוא שכך אמר הקב”ה כל כל חרם בישראל לך יהיה נטל והלך לו להניחה בוכה היא עם שתי בנותיה“.

והתימה זועקת עד לב השמים, הלא שקר וכזב דיבר קרח, כל המצוות הללו לא נצטוו בהם במדבר כלל, ואיך הצליח להטות את לב העם בבדותות משונות שלא היו ולא נבראו, אלא שזה טבעה של מחלוקת שאףדברי ליצנותמתישבים על לב הבריות ללבות את אש המחלוקת ותבערת השנאה לכלות שדה וכרם ולאבד מאיש שיבה ועד יונקי שדים.

ג

וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמור בוקר וידע ה’ את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו” (ט”ז ה’).

ומדרשו בקר א”ל משה גבולות חלק הקב”ה בעולמו יכולים אתם להפוך בוקר לערב כן תוכלו לבטל את זו שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל כך ויבדל אהרן להקדישו וגו’” (רש”י שם).

יש להתבונן בדברי משה רבינו אדון הנביאים מה ענין גבולות יום ולילה למחלוקת קרח ועדתו?

אמרתי מאז, דהנה אמרו חכמינו זל (שבת פח עב, גיטין לו עב) “עלובין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיביןעליהן הכתוב אומר (שופטים ה‘) ואהביו כצאת השמש בגברתו“.

ובתוספות הראש (שבת שם) כתבכמו השמש ששמע כשקטרגה הלבנה ולא השיב“.

ובמאירי במסגיטין (לו עב) כתב אף הוא בלשון נפלאה ונשגבה.

לעולם יהא אדם ענו ושפל רוח ואם יזדמנו לו מקטרגים לא יהא מתריס כנגדם אלא יניח להם מקום יטלו כתרם וילכו. דרך הערה אמרו העלובים ואינם עולבים שומעין חרפתם ואין משיבין עושין מאהבה ר”ל הענוה בעת היכולת עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ואמר זה דרך משל על מה שנאמר במסכת חולין שהלבנה קטרגה על השמש ואמר לה הקדוש ברוך הוא המעיטי עצמיך כך יארע לו שהוא יצא בגבורתו והעולב נתחסר יותר ממה שלא חיסר ועל כונה זו אמרו עליו הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו“.

ופירוש דבריהם, הלא הירח בא לפני יוצר בראשית וטענה בפיואמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, רבשע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד” (חולין סעב) השמש עשה עצמו כאלם ולא השיב דבר, מה עשה הקבה הגדיל את השמש והקטין את הירח!

וכך נוהג הקבה בכל שעה ושעה ובכל דור ודור בין הנעלבין ועולביהן, הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתן ואינם משיבים, מובטח להם שהקבה ירומם את קרנם וישפיל את קרן עולביהן ועל זה נאמרואוהביו כצאת השמש בגבורתו“.

וזה הנראה ביאור דברי רשי במדרש אגדה אמר הקבה גבולות חלק הבעולמו כאשר הירח העליב והשמש נעלב ולא השיב לחורפיו דבר, “אם אתם יכולים לעשות הבקר ערב אתם יכולים לחלוק על זה“, אך אין אתם יכולים להפך בוקר לערב שהרי הקבה הגדיל את השמש והקטין את הירח, וכך מובטח לו למשה רבינו העניו מכל האדם ואהרן קדוש המכובד שהקבה ירומם את קרנם וינשאהו על שמי רום וכוכביהם.

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

Published June 23, 2022 - 3:48