The Halachos of Tisha B’av That Falls on Shabbos

הלכות תשעה באב נדחה

א

מעוברת וחולה קצת בתב נדחה

לשאלת רבים בנשים מעוברות האם חייבות להתענות בתב נדחה.

הנה ידוע משכ בשות שבות יעקב חג סימן לז:

תשעה באב שנת תפא שחל להיות בשבת ונדחה לאחר שבת ואחד הילו חולי שאין בו סכנה ככ וקיבל עליו התענית והתענה עד אחר חצות לזמן מנחה גדולה ונחלש עד שצוה הרופא שלא יתענה יותר והורה להם המורה שיתפלל מנחה גדולה ואחכ יאכל ולפי שהתפלל תפלת מנחה ביחידות שכח מלהניח תפילין כדינו ושאל השואל מה תקנתו. תשובה הנה בודאי מה שהורה המורה שיתפלל מנחה גדולה יפה עשה כיון שנדחה טב על יום אאצ להשלים אפילו בחולי קצת וכן נהגתי להורות ביולדותוך שלשיאו במעוברת ומיחוש קצת דהא אפילו משום כבוד המילה הקילו בהנל כמבואר באח סימן תקנט סעיף טכש במקום חשש חולי“.

הרי לן שגאון זה הקיל לחולה קצת ולמעוברת שיש לה מיחוש, והגרעקא הביא דבריו בסימן תקנט סט, וכה במשנב בבהל שם.

וראיתי מי שכתב דלא הקיל השבות יעקב אלא משש שעות ולמעלה, אך לענד זו טעות. דכל שמתירים אנו לאכול בתענית משום חולי לא מצינו לחלק בין לפני חצות ולאחריו, אלא דבהכי מיירי השבוי וזה שאלת השואל, ואין מדבריו כל הכרח שלא הקיל אלא לאחר חצות.

ואף שהשבות יעקב הוכיח להקל מהמבואר בעירובין (מא עא) ובתענית (יב עא) דרא בן צדוק אמר דפעם אחת חל תב בשבת ונדחה לאחד בשבתוהתענינו ולא השלמנו משום שיום טוב שלנו היהמשום שהקריבו קרבן עצים, וכתב השבוי דאם התירו לבעל שמחה כש שהתירו לחולה ומעוברת. ולכאורה יש מקום לומרדיו לבא מן הדין להיות כנידוןואין לנו להתירו אלא מחצות ואילך ולא לפני כן.

באמת אין נראה כן, דרק כאשר התירו לבעל שמחה התירו לו רק לאחר חצות, דהלא מצדו אין כלל צורך שיאכל ולא התירו לו אלא משום יוט, ולמה לא יתענה לפחות עד חצות היום ומה הפסד יש בכך. אבל כאשר התירו משום חולי וצער מהית להכביד על החולה כיון שמעיקר דין התענית לא יצא ידי חובתו.

וכך ברור מתוך לשון הגרעקא שכתבוכן בחולי קצת ומעוברת שיש מיחוש קצת מותרים לאכול, תשבות יעקב חג סלז“. הרי לן שלא סל דחייב להתענות תענית שעות עד לאחר חצות, ובבהל העתיק את לשונו של הגרעקא. אמנם יש מקום לטעון דכיון דקאי אדברי השוע שכתב להדיא לגבי בעל ברית דאינו משלים התענית אלא אוכל אחרי חצות הה לחולה ומעוברת, אך לענד נראה יותר מפשטות לשונם דלא חילקו בין לפני חצות לאחריה.

ובאמת כבר מצינו במגן אברהם (תקנד סקט) שכתב להקל ביולדת תוך לשלא תתענה בתב נדחה וגם הוא התבסס על המבואר בסעיף זה דבעל ברית אוכל בתב נדחה, ולא כתב שמותר לה לאכול רק אחרי חצות ומשמע שלא סל לחלק בכך, וביותר נראה כך בלשון המשנב שהביא דבריו (תקנד סק יד) וכתבבטב שנדחה יש להקל שלא תתענה. ועיין באר שכתב דאפילו יולדת שאינה מתענה תתענה איזה שעות אכן אם גם זה קשה לה לא תתענה כלל“. ומוכח מלשונו שמותר לה לאכול לפי הצורך ולאו דוקא לאחר חצות אלא שגם הלכה זו למד המגא מהא דבעל ברית.

אמנם יש מי שחולק על עיקר דינו של השבות יעקב, וסל דדין תב נדחה כדין תב בעלמא לענין עוברות ומינקות ושאני מבעל ברית. ככ בשות מהרש הלוי (חב סיב‘).

אך נראה להלכה דיש להקל כשיטת השבוי, הגרעקא והמשנה ברורה, ובפרט שיש להם בית אב בדברי המגן אברהם. ואף שהמגא מיירי ביולדת ולא במעוברת ומניקה, ממ דין אחד להם דהא יולדת תוך ליום מתענה בתב ואעפכ הקיל המגא בתב נדחה, וגם המגא וגם השבוי למדו מהא דבעל ברית אינו משלים תעניתו וכמבואר.

אמנם המגא (תקנט סקיא) כתב בשם כהג ושות הרדבז דכבר נתפשט המנהג להחמיר בבעל ברית אפילו בשאר צומות הדחויין וקו בתב. ועוד כתב דכיון שנתפשט המנהג לעשות את הסעודה בלילה גם מטעם זה אין להקל אף בשאר צומות, עיש.

אך רבים מן האחרונים דחו את דברי המגא ונקטו עיקר כדברי השוע, ועיש באליה רבה (סק כה). וכתב המשנב בשעהצ (סק לט) שלא העתיק את דברי המגא כיון שהאר והחא (כלל קלו סז), והשעת (סק טו) כתב דאין זה אלא מנהג תוגרמא ואין זה מנהג מדינותינו, עיש.

וגם משכ שכבר נתפשט המנהג לעשות הסעודה בלילה, באמת בזמנינו אין המנהג אלא לעשות את הסעודה סמוך לברית מילה ולא בלילה.

אך ממ נראה פשוט דעד כאן לא נחלקו אלא בענין בעל ברית, אבל בחולה ומעוברת לכוע יש להקל, דהלא המגא שחלק על השוע לגבי בעל ברית הוא זה שלמד מדבריו להקל גבי יולדת, ועכ דלאו הא בהא תליא וביולדת וכדויש להקל לכוע.

וכך נראה הלכה למעשה.

ועע בבהגרא (סיתרפו סב) שנקט עיקר כדברי התוס‘ (רה יט עא) שתב נדחה אינו קל משאר הצומות, אך מאידך גיסא סל דבעל ברית מותר לו לאכול ככל שאר הצומות אף שאינן נדחין, עיש.

ב

דין אשה שצריכה לאכול בתשעה באב נדחה לענין הבדלה

לשאלת רבים בשנה זו שחל בו תב בשבת מה תעשינה נשים חולות מעוברות ומניקות שצריכות לאכול לענין הבדלה אמרתי לברר הלכתא דא בעזהית.

הנה ראשית נחלקו הראשונים אם נשים חייבות בהבדלה בכלל, דעת הארחות חיים שנשים פטורות מהבדלה משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא, ואף דהבדלה מדרבנן, סל דאף בדרבנן פטורות נשים במצוות עשה שהזמן גרמא וכשיטת התוסבברכות (כעב), אך רוב הראשונים סברו דנשים חייבות בהבדלה כשם שהן חייבות בקידוש, ושני הדעות הובאו בשוע (סירצו סעיף ח‘), ומשום דהוי ספק כתב הרמא שם דנשים לא תבדלנה בעצמן אלא ישמעו מן האנשים.

אך הבח שם כתב דאף אם נשים פטורות ממ יכולות להבדיל ואין בזה חשש ברכה לבטלה כמו שיכולות לברך על מע שהזמג וככ המגא (שם בסק יא) וכך כתב במשנב (סק לה), ומשוכ כשאין בעלה בעיר או בסיבה אחרת שאין איש שיוציאנה יכולה האשה להבדיל בעצמה, עיש.

ולכאורה יש לנהוג כן אף בתב דבעלה יכול להוציאה בהבדלה והיא תשתה את היין דהלא מבואר (בסירעא סיד) דאין קפידה שהמקדש יטעם בעצמו מן היין אלא גם אחד מן המסובים יכול לשתות, והבעל יבדיל ויצא ידח ויוציא גם את אשתו והיא תשתה ולא הוא.

אך מטעם אחר עדיין יש לפקפק, דהנה מפשטות לשון השוע שם בסירעא משמע דצריך שיטעם אחד מן המסובים ומשמע דרק מי שיוצא ידח בקידוש זה צריך לשתות ולא זר וככ שם להדיא המשנב (בסק סט), ולפיז יש לפקפק דהלא אשה הוי ספק חייבת בהבדלה ואם פטורה היא נמצא שכוס זה הוי כנשפך ואין הבעל יוצא ידח כיון שלא שתה מן הכוס מי שיוצא בו ידי חובתו, ואם הוא לא יצא נמצא דהוי ברכה לבטלה, ואף שהאשה יכולה לברך בעצמה ולא הוי ברכה לבטלה דיכולה היא לברך אף אם אינה מצווה ועושה ממ אחר אינו יכול לברך לה אלא לפי הצד שהיא חייבת ומוציאה מדין ערבות אבל אם אין היא חייבת לא שייך בזה ערבות ואם הבעל אינו יוצא בעצמו בברכה זו נמצא דהוי ספק ברכה לבטלה.

אמנם כל עיקר הנחה זו דצריך שיטעום מי שיצא ידח קידוש או הבדלה לאו מילתא דפשיטא הוא ולכאורה סתר בזה שוע הרב את דבריו דבסיקפה (סא) כתב דאפשר להשקות מכוס של ברכה אפילו לתינוקת אף שלא הגיע לחינוך אבל בסירפה סא כתב דצריך שישתה מי שיוצא ידח בקידוש והבדלה ומשוכ צריך שיהיה הגיע לחינוך ואלה הוי כנשפך הכוס ולא יצא ידח עיש, ועע בתהלה לדוד סירעב סקו שהסיק דדי בשתית כל אדם שיצא המקדש ידח בקידוש ומה דאיתא בסירעא שיטעם אחד מן המסובין לאו דוקא עיש.

ונראה דאין כאן סתירה בדברי השוע הרב ושאני שתיית הכוס בברהמז משתייתו בקידוש והבדלה דבבהמז יוצא ידח אף בלי כוס ואין הכוס דין במצות ברהמז ולכן לא צריך לשתות את הכוס אלא שלא יהיה גנאי לכוס של ברכה, ולענין זה סגי בשתיית כל אדם, אבל בקידוש והבדלה שתיקנו בהם שיקדש ויבדיל על הכוס ובלאה לא יצא ידח, אפשר דצריך שישתה רק מי שיצא ידח ולא מהני שתיית אחרים.

אך באמת מבואר בדברי הראשונים בעירובין דף מדאין קפידא שישתה דוקא מי שיצא ידח בהבדלה דשם מבואר דאם שותה תינוק יצא ורשי כתב שם דצריך לשתות שלא יהיה גנאי לכוס של ברכה הרי דגם בקידוש צריך לשתות רק מטעם זה, ועוד מבואר שם דצריך שיהא התינוק קטן שהגיע לחינוך ברכות כדי שיוכל לצאת ידח בברכת היין וככ שם הרשבא והריטבא, הרי לן דאיצ אלא שיצא ידח ברכת היין אבל אין קפידא שיצא ידח קידוש והבדלה וככ להדיא בחירדוד לתלמיד הרמבן בפסחים דף קז עיש ונראה דגם משכ המשנב שם דצריך שיצא הטועם ידח בברכת המקדש אין כונתו לברכת הקידוש אלא לברכת היין, ולפיז איצ לדחוק דמשכ בשועאחד מן המסוביןהוא לאו דוקא אלא הכונה לאחד המסובין שיוצא ידח בברכת היין.

ולפיז מבואר דאין חסרון כאשר הבעל מבדיל ומוציא את אשתו והיא תטעום מן המשקה.

ושמעתי שמרן הגריש אלישיב שליטא (זצל) אמר דאין הבעל מוציא את אשתו בתב דכיון שהוא מצווה בצום אינו בר חיובא ביום זה במצות הבדלה ואין בידו להוציא אחרים ידח וכך ראיתי מובא בשמו. אמנם לענד נראה פשוט דבודאי נחשב הבעל כבר חיובא דבודאי יש חיוב הבדלה בתב אלא שכז שאינו אוכל אינו מבדיל כיון שאינו יכול לשתות את היין (ונראה לכאורה דהאוכל ושותה בתב ולא הבדיל ייענש על שלא הבדיל, אך אף אם נאמר דלא ייענש דממ פטור הוא מלהבדיל משום איסור שתיית היין ממ אין זה משום דלא הוי בר חיובא אלא משום דאיסור השתיה רכיב עליה, וראיה לזה ממשכ הברכי יוסף (בסיתקנו סק ג‘) דהמתענה יכול לצאת ידח בשמיעה ממי שמבדיל ושותה הרי דהוי בר חיובא דאלכ אין יוצא ידח, וזפ).

ומשום כז נראה דהבעל שפיר מוציא את אשתו בהבדלה בתב, אמנם גם האשה יכולה להבדיל בעצמה כהכרעת המשנב. אמנם לענד עדיף טפי שהבעל יוציא אותה ידח כיון שבלאה יש כמה ספיקות ותהיות באשה המבדלת לעצמה כמבואר, ובמקום שיש קטן שהגיע לידי חינוך הבדלה בודאי נכון טפי שהקטן ישתה את היין וכמבואר להדיא בעירובין דף מלגבי יוהכ וזב ופשוט.

ג

וראיתי בכמה תשובות מגדולי הזמן שכתבו דעדיף טפי שהאשה תאכל ללא הבדלה, ככ במועדים וזמנים להגרמ שטרנבוך (חז סירנה). וטעמו משום דהוי סס, ספק אם אשה חייבת בהבדלה כמבואר בשוע כנל, ועוד דהרמבן הלא סל דבתב נדחה אין כלל מצות הבדלה וכמש הראש בסוף מסכת תענית עיש, וכה בחירבינו דוד בפסחים (קז עא) עיש, וסברת הרמבן דכיון דהבדלה על הכוס תיקנו כאשר העשירו ובתב הכל עניים, ויש לסמוך על סס להתיר לה לאכול ללא הבדלה עיש.

אמנם לענד תמוה לסמוך על סס בזה, דשיטת הרמבן דחו רוב הפוסקים ולא הובאה בשוע כלל אלא הלכה כראש שם שחולק עליו וכה בשוע (סימן תקנו), עיש. ועיין במאירי בסוף תענית שכתב על סברא זו שהיא מילתא דבדיחותא עיש.

וגם בענין נשים בהבדלה דעת רוב הפוסקים דנשים חייבות בהבדלה, ושיטת הארחות חיים שפטורה שיטה יחידאה היא וכל כהג אין לדון בו דין סס כידוע. ועיין בשך (סיקג סק נג) ובשש (שמעתתא אפרק יח) דרק בספיקות שקולים דיינינן דין סס והדברים ידועים.

וכבר כתבו בשערי תשובה (תקנו סקא בשם תשוכנסת הגדולה) ובדגול מרבבה (סימן תקנט סט) דהאוכל בתב אם משום שהוא בעל ברית אם משום שהוא חולה צריך להבדיל וככ בשעהצ (שם סקמ).

אמנם כאשר שוב עיינתי בהלכה זו נתיישבתי בדעתי וראיתי שאכן יש מקום לחלק בין איש לאשה בהלכה זו ולדון דמעוברת ויולדת שצריכות לאכול בתב נדחה פטורות מלהבדיל משום סס.

וזה משום ששבתי וראיתי דשיטת הרמבן לאו יחידאה היא, והריטבא (סוכה דף נד עא) כתב כן בשם רבו הראה והסכים לדבריו. ובשות הרדבז (חב סיתרמב) כתב דכך דעת רוב הראשונים אלא דממ אין למחות ביד המבדילים. וגם הבח (סיתקנו) חלק על הבית יוסף וכתב דספק ברכות לקולא ויש לנהוג כשיטת הרמבן, עיש.

וגם הראש לא דחה את דברי הרמבן בחוזק יד אלא שכתב שנהגו שלא כדבריו, ואכ אף שאכן נהגו כשיטת הראש והטור וכך פסק השוע שמבדילין במוצאי תב ממ יש לצרף את שיטת הרמבן וסיעתיה עכפ לסס.

וגם דעת הראשונים שפטרו את הנשים מהבדלה אף שאין זה מסקנת ההלכה ממ כתב הרמא שם דלכתחילה אין האשה מבדלת אלא יוצאת ידח בשמיעה מפי האנשים, הרי שחששו לכתחילה לשיטה זו.

סוד הפוטר את הנשים משום סס אינו מן המתמיהין. (אך ממ לשיטתם אין האשה מבדילה גם במוצאי תב משום אותו סס).

וממ נראה יותר להלכה כשיטת כנסת הגדולה, דגול מרבבה, שעת והמשנב שנקטו שאשה הצריכה לאכול בתב תבדיל לפני אכילתה, אך ממ כבר כתבתי את הנלענד שנכון טפי שהבעל יבדיל והיא תשתה את הכוס כמבואר.

ובתשובות דבר יהושע (חב סיעה) כתב דמעולם לא שמענו במדינת פולין שחולה האוכל בתב יבדיל, וכתב כן לא רק לגבי אשה אלא אף לגבי חולה.

ושוב ראיתי בקובץ תשובות להגריש אלישיב זצל (חא סימן נז) שהגרח קנייבסקי שליטא פנה לחמיו הגדול בשאלה זו וכתב כמה צדדים לפטור חולה האוכל בתב נדחה מהבדלה, והשיב הגריש דיש לנהוג כדעת המחמירים ומחייבין להבדיל, עיש.

ובשות שואל ומשיב (מהדורא החא סילט) הביא מעשה במורה אחד שפסק לעשות סעודת ברית בעשרה בתב נדחה. והשומ כתב שעבר על כמה וכמה הלכות דפשוט שרק אבי הבן המוהל והסנדק מותר להם לאכול ולא לזולתם. ועוד דודאי אין לעשות סעודה בצוותא וברבים, וכתב עוד בפשיטות דהאוכל צריך להבדיל ואין לאכול בלי הבדלה.

אמנם יש מקום לחלק בין איש לאשה כמבואר.

ובאמת יש לדון עוד לחלק בין בעל ברית שודאי צריך להבדיל לחולה ומעוברת וכדודכיון שאין להם היתר אלא בבחינת דחויה ולא הותרה, ומותר להם לאכול ולשתות רק במדה הנצרכת אפשר שפטורים מהבדלה. ולפיז אפשר דגם אין ללמוד מדברי הדגמ והשעהצ בסיתקנט דמיירי בבעל ברית דהה בחולה, וככ הגרח קנייבסקי שם.

וראיתי מי שטען דכשם שהאוכל ביוהכ פטור מקידוש כך האוכל בתב פטור מהבדלה. אך לענד אין זה דומה כלל, דלא תיקנו קידוש על הכוס ביוהכ, ולא מצינו ברכת קידוש מקדש ישראל ויוהכ, אך מה פטור יש לאוכל מוצש ללא הבדלה, דהלא אין ההבדלה משום תב אלא משום שבת, וזפ.

אך לענד נראה טפי דדין אחד לבעל ברית ולחולה וכדו‘, ולא מסתבר לחלק בין זלז. והברכה אחת היא לכל מי שאוכל בתב לענין זה, ועדיין יש לעיין בכז.

ד

אשה מעוברת שקשה לה להתענות והתרנו לה לאכול ולשתות בתב נדחה, האם יש ענין שתתענה לפחות עד לבוקרו היום ותקבל שכר תענית או לא.

נראה לכאורה דכיון שברור מראש שלא תוכל להתמיד בצום, עדיף שתבדיל במוצש כעיקר דין הבדלה ולא למחרת.

וכבר ביארתי במקום אחר שהבדלה ביום ראשון הוי גדר תשלומין, דעיקר זמן הבדלה במוצש ולכתחלה צריך להבדיל דוקא במוצש, וכיון שאשה זו אינה מתענה לכאורה עדיף שתבדיל כדין במוצש.

ולכאורה נראה כן מדברי הכנהג בתשובה שהביא בשעת שכתב דאשה שצריכה לאכול בתב תבדיל במוצש, ומשמע מלשון זה שעליה להבדיל במוצש כעיקר מצות הבדלה ולא למחרת.

אך באמת נראה יותר דאין כונתו אלא לחדש דלא תמתין עד מוצאי תב כשאר בנהא אלא עליה רמיא מצוה להבדיל כבר ממוצאי שבת אך באמת לא תבדיל אלא בבואה לאכול.

אך באמת נראה דכיון דממ הוי יום תענית וכולי עלמא אינם מבדילים אלא במוצאי תב אם תרצה להשתתף בתענית הציבור אף לחצאין מותר לה לכתחלה לעשות כן ותבדיל למחרת היום לפני שתאכל, ולכאורה כך עדיף טפי.

וידוע משכ החתם סופר (בשות אוח סימן קנז) כשהיה חולה ונאלץ לאכול בתשעה באב, דממ יכול לעלות לתורה. וביסס פסק זה על שלש סברות.

ובין השאר כתב דאף החולה שאוכל בתב עדיין הוי בכלל המתענים כיון שאסור לו לאכול יותר מן הנצרך מכח מחלתו. ואם די לו בשתיה לא יאכל, ואם די לו באכילה מועטת לא יאכל אכילה מרובה. וכיון שלא הותר לו לאכול ולשתות אלא במידה הנצרכת לו בכלל המתענים הוא ומותר לו לעלות לתורה. וכבר הארכתי הרבה בדברי החתס.

ואף דפשוט וברור דלא צריך בזה לא אומד ולא שיעורים אלא סומך הוא על הרגשת לבו הכללית ואוכל לפי הרגשתו, ממ חזינן בדברי החתס דאף מעיקר הדין לא הותרה הרצועה לגמרי.

ולפי דבריו נראה פשוט דכיון שאין כל צורך לאשה זו לאכול או לשתות בלילה, שהרי לפני זמן מועט אכלה סעודה גדולה כהכנה לתענית, לא זו בלבד שמותר לה להתענות בלילה אלא מצוה עליה לעשות כן, ואכ פשוט הדבר שמצוה זו אף שאינה אלא לכתחלה, דוחה מצות ההבדלה במוצש.

אך באמת גם לולי דברי החתס שהם דברי חידוש, פשוט דכל עוד אין לה צורך לאכול ודאי שראוי שתתענה וכמש המשנב (תקנד סק יד) דגם יולדת שמותר לה לאכול ראוי שתתענה איזה שעות, ואכ פשוט דאם אפשר תתענה עד הבוקר, אף שלא תבדיל אלא ביום, וזפ.

ודוק בכז.

ה

בדין חמר מדינה

ובדבר השאלה על איזה משקה להבדיל, הנה בודאי אין להבדיל על היין, וכבר נהגו שאף איש החולה אינו מבדיל על היין וקו לאשה שיש ספק בעיקר חיובה, אמנם בשם הגריז ידוע שבתב אין איסור מסויים על בשר ויין ואין הם אלא ככל אכילה ושתיה שאסורין ורק בסעודה המפסקת יש איסור מסויים על בשר ויין, אמנם נראה דאף לשיטתו, לא עדיף תב משבוע שחל בו תב שנהגו לא לאכול בו בשר ויין, וכן נהגו למעשה דמי שצריך להבדיל בתב מבדיל על חמר מדינה ולא על היין.

אמנם אני כשלעצמי נבוך אני מאוד בכל דין חמר מדינה בזמנינו ומסופקני אם יש בכלל חמר מדינה במקומותינו דהנה בשוע הרב (בסיקפב סב ובסירעב סעיף י‘) כתב דחממ הוא משקה ששותין בסעודה כמו שהיו שותין יין, ולפי דבריו ברור שכל המשקאות הקלים ששותים בזמנינו לרוות צמאון אינם חממ דבעינן משקה חשוב ששותין בסעודה כמו יין ומשקאות קלים אלה אינם מיוחדים לסעודה אלא שותין אותם בכל עת בשווקים וברחובות לרוות צמאון. ואף שרבים שותים בירה בסעודה ברור לכאורה שאין רוב בנא שותין בירה בזמנינו אלא מיעוט קטן, ובשוע הרב (סירעב סעיף י‘) כתב דצריך שרוב אנשי העיר יקבעו סעודתם על השכר, ולשיטתו גם אין להבדיל על קפה ותה וכדודאינם שייכים לקביעת הסעודה, ואף לולד כבר נחלקו אם אפשר להבדיל על חלב דבשערי תשובה סירצו הביא מברכי יוסף דאין מבדילין על חלב והביאו המשנב (שם סק ט‘), אמנם בעהש (בסעיף יג) כתב להתיר ושראה כמה גדולים שנהגו כן, וכנראה שזה תלוי לפי מנהג המקום אם רגילין לשתותו, וידוע שבעל הישמח משה הבדיל על חלב והאחיעזר נהג להבדיל על תה אמנם יש מפקפקין על כל אלה. וראיתי בספר ארחות רבינו (עמוד קכח) בשם החזוא שבארץ ישראל אין בירה בכלל חמר מדינה ובספר דינים והנהגות לחזוא ראיתי שמכיון שחשש שאין שכר חממ נהג להבדיל על היין אפילו במוצאי שבת חזון, ומשמע שלא רצה לסמוך על כל הני משקין כחממ.

ומשום כך נראה שהצריך לאכול בתב יבדיל על מיץ ענבים דמעיקר הדין אין איסור ביין מגתו בסעודה המפסקת (סיתקנב סב) ואינו אלא מנהג, ולכאורה נראה דזו הדרך הנכונה לצאת מידי כל ספק.

ו

רחיצה בתב שחל בשבת

ובדבר שאלתו אם מותר בשבת זו שחל בו תב לשטוף פניו בצנעא ויסוד השאלה האם גם רחיצה יש בה דין אבילות בצנעא.

הנה בסיתקנד (סעיף יט) נחלקו המחבר והרמא בתב שחל בשבת אם אסור בתשמיש המטה, לשיטת המחבר מותר ואין כלל דין תב בשבת זו ומקורו משות הרשבא (חא סיתקכ) ולשיטת הרמא אסור דיש לנהוג בו אבילות בצנעא, ובמשנה ברורה (שם סקלט) כתב דלפי שיטת הרמא הה דאסור לרחוץ פניו בחמין ומקורו בטז שם, וראיתי מתקשים למה כתב לאסור רק בחמין ולא בצונן והלא בתב אסור אפילו להושיט אצבעו במים, וכתבו משום דאם יאסר לרחוץ פניו בצונן הול אבילות בפרהסיא דניכר על פניו של אדם אם רחצו במים בקומו משינתו או לא, אך לענד דטעם עמוק יש בזה.

דהנה יש לחקור באיסור רחיצה וכדוחמשת העינויים שנאסרו בתב מה ענינם וגדרם, האם משום לתא דאבילות הם וכשם שאבל אסור בכל אלה כך כל בני ישראל האבלים ביום זה על חורבן הבית, או שמא משום חומרת הצום הם, דתב עשוהו כיוהכ לכמה ענינים ואפשר דגם לענין זה עשו תב כיוהכ לחייבו בעינוי ולאסור עליו עניני העינוג שאסרה תורה ביוהכ. ויש נפמ בחקירה זו לגבי תב שחל בשבת לשיטת הרמא דנוהג בו אבילות בצנעא דאם מדין אבילות הן אסורין הן בשבת זו אבל אם מדיני הצום הם הלא בשבת אין דין צום ועינוי כלל וזפ.

אמנם באמת מבואר בתענית (לעא) דמשום אבילות אסורים חמשת העינויים וכך אמרו להדיא שםכל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתב, אסור באכילה ושתיה וכו‘” אך המנח (מצוה שיג) הוכיח דבאמת שני דינים יש באיסור זה דתב דמלבד ענין האבילות שיש בו נאסרו אלה גם משום דתב דינה כיוהכ דהלא באבילות אין איסור להושיט אצבעו במים ואיך החמירו בתב מה שלא מצינו באבל, ועכ דרחיצה מועטת זו אסורה משום דין יוהכ שיש בתב, וככ הגריז בריש הלכות תעניות עיש.

ואפשר שזה גם דעת המשנה ברורה ודבריו מתפרשין כמין חומר, דביוד (סישפא סעיף א‘) מבואר דאבל מותר לרחוץ פניו בצונן אבל בחמין אסור, ולכן גם בתב אסור לרחוץ פניו בחמין בצנעא דזה מדין אבילות אבל מה שאסור בתב בצונן לאו מדין אבילות הוא אלא מדין צום ועינוי כיוהכ וזה ודאי אינו נוהג בשבת, ודוק בזה היטב כי נכון הוא.

אך בעצם הנחה זו של המנח והגריז, הדברים נסתרים מדברי הריטבא בתענית יד עב שהקשה במה שאסרו בתב אפילו להושיט אצבעו במים ובאבל לא החמירו כולי האי, ותירץ דשאני תב דהוי אבילות דכל ישראל, ועוד דכיון דהוי יום אהחמירו טפי משאכ באבילות דהוי זימים עיש, וממ למדנו מדבריו דכל איסור רחיצה בתב הוי מגדר אבילות ולא משום גדר הצום והעינוי כמו ביוהכ וזפ.

אמנם המנח והגריז יש להם בית אב בדברי הרמבם בפיהמ סוף מסכת תענית ובדבריו מבואר להדיא משני טעמים נאסרו חמשת העינויים בתב משום דהוי כיוהכ ומשום אבילות, וזלוממה שאתה חייב לדעת כי כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתב וכו‘, ודין תעניתו כדין תענית יוכ רוצה לומר שאסור ברחיצה ובסיכה וכו‘” הרי לן דמשום שני דינים נאסרו הרחיצה והסיכה וכו‘.

ז

תת בתב שחל בשבת

ובמה ששאלת כיצד לנהוג בתת בתב שחל להיות בשבת, והאם לבטל שיעור קבוע שלומדים בכל שבת אחהצ.

הנה נחלקו הראשונים והפוסקים בדין זה ודמחלוקות בדבר: א. הלקט יושר כתב דאסור ללמוד דברים המשמחים כל היום כולו דלענין זה הוי כתב בעלמא. ב. במהריל להלתב מבואר דדין שבת זו כדין כל ערב תב ואסור לאחר חצות ומהריל לא היה אומר פרקי אבות בשבת זו וכן פסק הרמא בסיתקנג סעיף ב‘. ג. מהרם מלובלין בשות סיצט והטז בסיתקנג סק בנקטו דמותר ללמוד כל דבר בשבת זו וקו היא מאכילת בשר ושתיית יין, ובסידור הגרי עמדין כתב יותר מזה דבשבת אסור ללמוד דברים רעים ומעציבים עיש. ד. הגרא והיעבץ במור וקציעה פקפקו בכלל על כל איסור הלימוד בערב תב והתירו זאת אף בחול ואל רק בשבת.

וממ דעת הרמא שבשבת אחרי חצות אסור ללמוד וכן נהגו בני אשכנז, אך המשנב בסק יכתב דיש לסמוך בזה על שיטת הטז וסייעתיה עיש.

ולמעשה נראה לענד דבודאי אין זה ראוי לקבוע שיעור ברבים בדברים המשמחים נגד שיטת הרמא וככ מור הגהק מצאנז בשות דברי יציב אוח חב סירמא, ומאידך חלילה לבטל תורה דרבים אלא ראוי לעסוק בשבת זו בהלכות תב, ויכול לעסוק בהלכות אלה אפילו בחידוש ובפלפול וכמש בתשובת חתס יוד סישמו ובכף החיים סיתקנד סק יז דבזה קיל שבת זו מכל תב, ויחיד המכיר בתכונות נפשו שאם יגביל עצמו ללימוד דברים המותרים בתב יגרם לו ביטול תורה יכול הוא לסמוך על דברי המשנב וללמוד במקום שלבו חפץ.

והנה כתב החתס בשות (אוח סיקנז) דהאיסור ללמוד תורה בשבת אחהצ אינו משום אבילות דשבת גופא דהלא מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו, אלא משום דכך דרכה של תורה דגם לאחר גמר לימודו עדיין שש ושמח ומשתעשע בדת שלמד ומחשש שישמח בליל תב אסור ללמוד בשבת אחהצ, ובכתס אוח סיקא ביאר לפיז דלא הוי אבילות בפרהסיא כמשבטל מתת דאין זה משום אבילות דעצם היום אלא מחשש שישמח בליל תב, ומזה נשמע מוסר ונוסיף לקח להלהיב לבבנו בשמחת התורה ובאהבתה ישגה תמיד.

לקט מנחת אשר

בעניני תשעה באב שחל במוצאי שבת

א

אם מותר לקחת כדורי קלי צום בשבת

והנה נשאלתי אם מותר לקחת כדורי קלי צום בשבת שחל בו ערב תשעה באב כדי להקל על הצום.

ויש לדון בשאלה זו בשני פנים: א. מצד איסור הכנה משבת לחול. ב. מצד גזירת שחיקת סממנים, ונראה להקל בשתי שאלות אלה.

משום חשש הכנה נראה דלא אסרו אלא המכין לעשות מעשה בחול, כגון להכין אוכל לחול, לשטוף כלים לחול וכדווכך גם משכ המשנב (סירצ סקד) דאסור לומר שהוא ישן כדי להיות ער בלילה לעשות מלאכתו, אבל אין איסור הכנה כדי לא לאכול או ענין אחר שהוא בשב ואל תעשה. ועוד דאין איסור הכנה אלא במה שמוכח מתוך מעשיו או שאומר בפירוש שהוא עושה לצורך חול כמש המשנב שם שאין איסור אלא כשהוא אומר שהוא ישן כדי להיות ער למלאכתו, ובניד אין מוכח ממעשיו שעושה לצורך מחר דאין היכר בכדור שהוא לוקח מה ענינו ומהותו.

ולגבי חשש שחיקת סממנים נראה להקל, דאף בויטמינים שלוקחים לחיזוק יש מקום להקל כנל, קו למה שלא לוקחים כלל לצורך בריאותי אלא להקל על ענינים מסוימים כגון כדורי שינה וכדורים להקלה בצום וגלולות למניעת הריון נראה דיש להקל וכדמוכח מכמה הלכות מפורשות בשוע ונבאר:

א. הנה מבואר (בסימן שכח סעיף כ‘) דאסור ליתן רוק תפל עג העין דמוכחא מילתא דלרפואה עביד ובמשנב (שם סק סז) הביא מן האחרונים דאם אינו יכול לפתוח עינו מותר לשים רוק תפל דאין זה רפואה, הרי דאף דיש סגולה רפואית ברוק תפל והוא משתמש בו לפתור בעיה גופנית, שאינו יכול לפתוח עינו, ממ אין זה רפואה ומותר.

ב. בסעיף לואין לועסין מצטיכי ולא שפין בו השינים לרפואה, ואם משום ריח הפה מותרהרי דלהסיר ריח הפה מותר אף עי מצטיכי שהוא בעצם חומר רפואה.

ג. בסעיף לחמותר לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים הקולהרי דלהנעים הקול אינו נחשב רפואה ולא גזרו בו משום שחיקת סממנים.

ד. בסעיף מאמי שנשתכר שרפואתו לסוך כפות ידיו ורגליו בשמן מותר לסוכם בשבתהרי לן דלהפיג שכרות אינו בכלל רפואה.

ומכל זה חזינן דהעמדת תכונות הגוף ופעולותיו על מכונם הראוי אינו בכלל רפואה כל עוד אין כאן מצב שמוגדר כחולי, ולכאורה הה לגבי כדורים כגון קלי צום, כדורי שינה, כדורים למניעת הריון וכדו‘.

אמנם יש לעיין מהמבואר בסעיף לט דאין עושין אפיקטויזין בשבת דהיינו לגרום להקאה במי שאכל יותר מדאי, אך באמת מבואר שם בשוע דאין איסור אלא אם מצטער מרוב מאכל, ונראה דכיון דמצטער וכואב הול ככל מיחוש שאסור לרפואתו משאכ בכל הני, ודוק בזה.

וממ לרוחא דמילתא אם ממיס את הכדור הנל במים או מערבו באוכלין אין בו חשש כלל. אך ישנם תרופות רבות שכל תועלתם כשהם מתפרקים בתהליך איטי במעיו של אדם ואם ממיסים אותם במים אין בהם כל תועלת, ויש לברר כז עם מומחים לדבר.

[שות מנחת אשר חב סימן לח אות ד‘]

ב

הנהגה הראויה בברכת הנר בתב החל במוצש

כתוב בשוע סימן רצו סחנשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש ויש מי שחולק. הגה עכ לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים“. ובביאור הלכה שם הביא את דברי המגא דברכת היין והבשמים בודאי יכולות לברך לעצמן דהלא ברכות הנהנין הן. וכתב הבהל דבכונה השמיט המגא את ברכת הנר דבאמת אינה ברכת הנהנין. ונסתפק למד נשים חייבות בהבדלה אם חייבות בברכת הנר, דשמא אינן חייבות אלא בהבדלה משום דכל שישנו בשמור ישנו בזכור, משאכ בברכת הנר או שמא ברכה זו חלק מן ההבדלה היא וכל שחייב בהבדלה חייב בברכת הנר ונטה לומר דאין הנשים חייבות בברכת הנר, עיש.

ולפיז אין נכון שנשים תברכנה ברכת הנר דשמא פטורות המה, אלא תצא ידח בברכת הבעל בהבדלה.

ונראה לכאורה לפיז דבתב שחל במוצש שרבים נוהגים להבדיל בביהכנ לפני קריאת מגילת איכה, דנכון טפי שהגברים לא יברכו ברכת הנר בביהכנ אלא עדיף שיברכו בבית ויוציאו את הנשים בברכה זו.

וראיתי בשמירת שבת כהלכתה חב פרק סא סעיף כד ובהערה סק סט שהביא בשם הגרשז אוירבך דנשים יכולות לברך אך לא באמצע סדר ההבדלה דאם פטורות הן אפשר דהוי הפסק, אך עצם הברכה מסתבר דיכולות לברך, אף לשיטת השוע דאין נשים מברכות על מעשהזמג דכיון שאין אומרים וצונו בברכה זו למה לא תברך.

ואף שכתב המגא בסוסי רצו לבאר שיטת הרמא דאין נשים מבדילות לעצמן דאף לשיטת הרמא דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמג אין זה אלא במצוות שיש בהן מעשה אבל במה שאין בו מעשה וכל המצוה היא הברכה אין נשים מברכות, ולדבריו הה בברכת הנר, חידש הגרשזא לחלק בין הבדלה שבו תיקנו לאסור אכילה לפני שיבדיל והוי חובה גמורה ויש זלזול אם נשים תברכנה, משאכ בברכת הנר, עיש.

ולא הבנתי סברא זו כלל, ולדעתי איפכא מסתברא דאם בהבדלה שהיא חובה גמורה אמרו דאין אשה מבדילה לעצמה בברכת הנר שאין מחזרין אחריה לא כש. (ועצם הסברא דבברכה שאין בהוצונונשים מברכות הביא המגא בשם הראש אבל אין זה דעת הרמא עיש).

ואף שכתב המגא שהעיקר כשיטת הבח דנשים מבדילות ממ אין זה דעת הרמא ובני אשכנז נהגו כשיטת הרמא בכל מקום, ואכ למה ניכנס לחשש ברכה לבטלה בברכה שאין בה חובה גמורה.

אמנם מדברי הפוסקים בריס תרצג נראה להדיא דדין ברכת הנר כדין הבדלה ולמד חייבות בהבדלה חייבות גם בברכת הנר שהרי נחלקו שם אם מבדילין לפני קריאת המגילה כדי שלא יהנו מן הנר לפני הברכה או אחרי המגילה וכשיטת הרמא שם בסעיף אובפרח ובבית דוד דנו אם הבעל יברך בביהכנ ברכת הנר אם האשה תברך בבית ועיש בברכי יוסף בסעיף אעיש.

ועיין עוד באגרות משה חומ חב סימן מז אות בשפסק למעשה שלא כדברי המשנב וככ בציץ אליעזר חיד סימן מג אות אוכך יוצא מדברי הברכי הנל

סוד דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, ומנהג העולם דנשים מברכות ברכת הנר.

[זמירות לשבת מנחת אשר עמוד רכו]


 קרא עלי מועד

(לתשעה באב שחל בשבת)

צום הרביעי וצום החמישי צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו” (זכריה ח’ י”ט).

הנה יש לעיין בתשעה באב שחל בשבת לכשנזכה והימים יהיו לששון ולשמחה, האם נחגוג בשבת או ביום ראשון כדין תשעה באב נדחה.

ובתורת משה לרבינו החתם סופר (פרשת דברים דה מריש) כתב דאכן יום איהיה יוט, והוכיח כן ממה שאין אומרים תחנון בתשעה באב נדחה משום דאיקרי מועד, הרי דגם המועד נדחה ליום ראשון, עיש.

ואם לדין יש תשובה, דלעולם המועד קשור לתענית, דשני צדדים של מטבע אחד הם והא בהא תליא, ובזמן שהתענית נדחה ליום ראשון, אותו היום נקרא מועד, אבל לעתיד לבא שהיום יהפך עלינו מיגון לשמחה לכאורה שבת קודש יהיה גם יוט וכשאר ימים טובים שחלים בשבת שאינם נדחים.

ועוד יש להעיר דהלא אף בזהז כשחל תשעה באב בשבת אין אומרים צדקתך בשבת משום דאיקרי מועד (שוע סימן תקנב סיב), הרי דאף בשבת איקרי מועד, ואם נקבל את דרכו של החתס לכאורה יתחייב מזה דשני הימים יהיו מועד ולא רק יום ראשון.

אך בעיקר דברי החתס יש לתמוה דמה ענין קרא עלי מועד להבטחת הנביא שהימים יהיו למועדים טובים, הלא רק תב מכל ארבעת הצומות איקרי מועד, אך כולם יהיו לששון ולשמחה ולמועדים טובים לעתיד לבא.

ובאמת נראה לענד דיש מקום לטעון דלעתיד לבא כשנזכה והישוב אל עמו, יהיו שני הימים לששון ולשמחה בכל שנה ושנה ולא רק כשחל תשעה באב בשבת, וסברא פשוטה היא.

דהנה אמר רבי יוחנן (תענית כט עא):

דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא“.

הרי לן דיש טעם וסברא להתענות בעשרה באב משום שבו ביום נשרף רובו של היכל וזה סברת רבי יוחנן, אלא שחכמים הכריעו דתחילת הפורענות עדיף, ובמקא ביארתי דאלה ואלה דאח, ובתשעה באב נדחה יא דמתענין ביום ראשון לא רק משום שאי אפשר להתענות בשבת אלא גם משום שביום ראשון נשרף רובו של היכל, אלא שלא רצו חכמים לתקן צום ואבל שני ימים משום סכנה, וגם משום שאין להתאבל יותר מדי, ומשוכ נחלקו בדעותיהם אם ראוי להתענות ביום התשיעי או ביום העשירי, והלא מצינו בירושלמי (תענית כה עב) שהיו מגדולי האמוראים שהתענו יומיים גם בתשעה באב וגם בעשירי בו מפני שבו נשרף רובו של היכל, כך נהג רבי יהושע בן לוי, רבי אבין ורבי לוי, ובטור (סימן תקנח) מבואר דרק משום הקושי להתענות שני ימים אין אנו נוהגין כן, ואף ביוהכ לא נהגו להתענות שני ימים משום ספיקא דיומא, ועיש בבית יוסף, אבל לעתיד לבא כאשר הימים יהיו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כוע מודים שראוי להודות ולהלל ולשבח ולעשות יום טוב גם בתשיעי שבו התחילה הפורענות וגם בעשירי שבו נשרף רוב של ההיכל.

וכבר כתב רשי (תהלים צטו):

שמחנו כימות עניתנו – שמחנו לימות משיחנו כמנין ימות שעניתנו בגליות וכמנין שנות אשר ראינו רעה“.

מהרה יבנה בית המקדש ונזכה שהימים יהיו לששון ולשמחה ולמועדים טובים ושמחת עולם על ראשם במהרה בימינו אמן.

ביקש רבי לעקור תשעה באב

(לתשעה באב שחל בשבת)

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא רבי… בקש לעקור תשעה באב, ולא הודו לו. אמר לפניו רבי אבא בר זבדא רבי, לא כך היה מעשה. אלא, תשעה באב שחל להיות בשבת הוה, ודחינוהו לאחר השבת, ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה, ולא הודו חכמים” (מגילה ה’ ע”ב).

הרי דבמסקנת הסוגיא ביקש לעקור תשעה באב שחל בשבת דכיון שנדחה ידחה, אך חכמים לא קיבלו את דעתו.

בעבודת ישראל להמגיד מקוזניץ (פרמסעי) כתב בשם החוזה מלובלין שרבי ביקש לעקור תשעה באב ולהחיש את ביאת הגואל ולקרב את הגאולה השלימה, אלא שחכמים לא הודו לו כי אין לדחוק את הקץ.

וכתב לפרש את דבריו דכאשר תשעה באב חל להיות בשבת, הלא קדושת השבת עינוגה ושמחתה דוחין את האבילות דתשעה באב. ובאמת יש שני צדדים לתשעה באב וכנגד צער החורבן יש להתחזק בחסדי הוברחמיו המרובים עלינו אף בתוככי גזירות החורבן והגלות ויש להתחזק באמונה ובטחון שישועת הכהרף עין ומהרה יבנה המקדש.

וכבר מסופר במכות (כג עב) על רבי עקיבא וחבריו שהיו עולין לירושלים וראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים, והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק, זה לעומת זה, וזה כנגד זה, הבכי והשמחה משמשים בערבוביה, הלא פשוט שאף רבי עקיבא התאבל על חורבן ציון וירושלים, ואף חבריו הגדולים התחזקו בשמחת הגאולה, ולא נחלקו אלא בעיקר וטפל בדרכי הנהגת האדם.

וכולי עלמא מודי דאף בעומק צער הגלות יש לראות את יד הברחמים גדולים, הלא אמרו חזל (איכה רבה פרשה דאות יד, עיין תוסקידושין לא עב דה איסתייעא):

כתיב (תהלים ע”ט) מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך, לא הוה קרא צריך למימר אלא בכי לאסף נהי לאסף קינה לאסף, ומה אומר מזמור לאסף, אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה וציירה ויצא בנו לתרבות רעה, מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות ושיבר את הקנים ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים והיה מזמר, אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו, כך אמרו לאסף הקדוש ברוך הוא החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל, הדא הוא דכתיב ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה“.

ובזכות האמונה והשמחה אף במעמקי יגון הגלות זוכים להחיש את הגאולה, וזה שאמרו ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת, כי כאשר תשעה באב חל בשבת ושמחים ומתענגים באמונה ומייחלים ליום שכולו שבת ומנוחה לחי העולמים יש בכך כדי לעקור תב ולקרב את פעמי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו.

Published August 4, 2022 - 6:19