The Obligation of Women to Count Sefiras Haomer

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה” (כג טוטז).

כתב המגן אברהם (סימן תפט סק א‘):

נשים פטורות מספירה דהוי מע שהזג (רמבם וככ בזוהר תצועשיט) ומיהו כבר שוויעלייהו חובה“.

ומקור הלכה זו דנשים פטורות מספהע הוא ברמבם (פז מתמידין ומוספין הלכה כד) וזל:

מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה“.

והכסף משנה שם כתב משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא וככ המגא (כנל).

אמנם לא כך כתב הרמבן, דבקדושין (לד עא) כתב דספירת העומר הוי מצות עשה שאין הזמג ונשים חייבות בה, ומצינו כמה דרכים בהבנת שיטתו.

א. בשות דברי מלכיאל (חג סימן ה‘) כתב שאין פשר לדברים, והגיה בדברי הרמבן לגודל התימה, וכתב לשער שהיה כתוב סהע והכונה לסדר העבודה, או שהיה כתוב מתע והכונה למתנות עניים, והבחור המדפיס טעה, ושמא כתב הרמבן דספהע בכלל מצע שהזמג ובטעות נשמט ונכתב דין מצע שאין הזמג, עיש. וכעיז כתב בשות יגל יעקב (חא סימן סד), שהיה כתוב סה והכונה ספירת הזבה, ומטעות המדפיס נכתב ספירת העומר עיש.

ומלבד מה שראוי להסתייג ממי שמגיה בספרי קדמונינו ללא ראיה ומקור (עיין ברמא ובהגרא יוד סימן רעט סא), כל הדרכים הנל לא מסתברי כלל.

ב. בשות אבני נזר (אוח סימן שפד) כתב דכיון שספירת העומר תלויה בחג המצות ותחילת הספירהממחרת השבתדינה כדין כל מצות הפסח שעליהן גזרה תורה כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה.

ומלבד הדוחק הגדול בעצם סברא זו, אין היא מתיישבת בלשון הרמבן, דהלא בדברי הרמבן מבואר דמצוה זו הוי מע שאין הזמן גרמא, ולהסבר האבנז באמת הוי זמג אלא שגזהכ שאשה חייבת בה.

ב. הגריפ פרלא בביאורו לרסג (במבוא בחלק אאות יב) כתב דאין מצות הספירה תלויה בזמן אלא בהבאת העומר והעומר הוא זו שתלויה בזמן, ומשוכ נחשבת מצות הספירה אין הזמן גרמא, וכעיז כתב גם בשות דברי יחזקאל (סימן מה אות ד‘), עיש.

ולפי דבריהם יש לומר דהרמבם לשיטתו, דסל דספיהע בזהז דאורייתא, הרי שאינו תלוי בקרבן העומר, ומשוכ סל דהוי זמן גרמא ונשים פטורות, ודוק.

אמנם אין הכרח לומר דספהע תלויה בהבאת קרבן העומר בפועל, אלא שמצות הספירה תלויה בזמן הבאת העומר, ומשוכ אין ספהע לכשעצמה זמן גרמא, אך אף בזהז שאין קרבן עומר, ממ זמן הבאת העומר בזמן שביהמק קיים הוא שקובע את זמן מצות הספירה, ומשוכ אין ספירת העומר מע שהזמג, ודוק כי פשוט הוא.

אך כבר זכינו לתשובת בנו של מהרם חלאווה (רבינו משה חלאווה) שנדפסה בסוף ספר שיטת קדמונים על מסכת בק שהעתיק מכתב אביו בשם הרמבן דנשים חייבות בספירת העומר וזל:

והרמבן זל כתב דספירת העומר נשים חייבות בו, וכן עיקר, דלא ממעטינן אלא שהזמן גרמא, וספירת העומר אין גורם לו הזמן, אלא המעשה דהיינו הקרבת העומר. ואעפ שהעומר תלוי בזמן ממ המספר אינו תלוי אלא במעשה ההקרבה ולא הזמן גרמא. הא למה זה דומה, לנשים חייבות בברכת המזון, והרי שבת שהזמן גורם לאכילתו, דאסור להתענות, וכיון שהאכילה יש לה זמן הברכה עליה תיחשב תלויה בזמן, ונמצאת אם כן בהמז תלויה בזמן, ואמאי נשים חייבות“.

והאריך בסברא זו, הרי לן להדיא דאכן כן דעת הרמבן ומהרם חלאוה הסכים לשיטתו. וסברת הרמבן נתבארה עי מהרם כעין סברת הדברי יחזקאל והגריפ, והדברים חידוש.

ואני כשלעצמי הוי אמינא סברא אחרת בדעת הרמבן דאין דין מע שהזמן גרמא אלא במצוה ששייך לקיימה בכל זמן אלא גזהכ שאין היא נוהגת אלא בזמן מסויים כגון מצה, לולב, סוכה, תפילין, וכדושמעשים אלה שהם עצם חפצא דמצוה יכול לעשותן בכל זמן שהוא, אלא שגזרה תורה שאין מצותן אלא בזמן מסויים, אבל עצם עצמותה של מצות ספירת העומר אינה אלא ספירת הימים שבין פסח לעצרת דהן הם ימי העומר ולא זולתם, וזו הסיבה שאא לקיים מצוה זו בזמן אחר, דאי אפשר לספור ימים אלא כאשר הם קיימים ועומדים ואיך נספור ימים אלה בין רה לסוכות. נמצא דמצוה זו אא לקיימה אלא בין פסח לעצרת לא משום גזירת הכתוב שתהיה המצוה נוהגת בזמן מסויים, אלא משום שאין בידנו לספור ימים אלה אלא בעתם ובזמנם ואין עצם המצוה אלא לספור ימים אלה ולא ימים אחרים, ודוק בזה כי לדידי סברא נכונה יש כאן.

והנה מדברי הגר משה חלאווה בשם אביו לא מבואר האם הסברא שכתב לפרש שיטת הרמבן היא סברת הרמבן, או שמא סברת תלמידו מהרם חלאווה, ואתל שדברי הרמבן המה, מה לן כי נוסיף על דבריו, ומה לשועל להשמיע קול בגוב האריות, אבל אם דברי תלמידו המה, ניתנה רשות לפרש את דברי הרמבן גם בדרך אחר.

ב

קבל עליו חובה

ובמה שכתב המגן אברהם דנשים קיבלו עליהם מצות ספירת העומר כחובה, תמה עליו במנחת חינוך (מצוה שו) וכתב דלא שייך בספהע קבלו עלייהו חובה ולא פירש כונתו. אך בספר נזירות שמשון על המגא דחה דבריו לפי דברי הדרכי משה (סימן קפח) דלא שייך קיבלו עח אלא במה שיש בו מחלוקת ויא שחייב ובכהג אף שלהלכה נפסק שפטור ממ יכול לקבל עליו כחובה, אבל במה שפטור לכוע לא מהני קבלתו. והדרכמ ביאר לפי דרכו את דברי הטור שם שהביא בשם אחיו רבינו יחיאל שהסתפק בסעודה שלישית של שבת רח אם לא הזכיר של רח אם מחזירין אותו, דרק בשבת שיש שיטה שצריך לאכול בסג דוקא פת יש מקום לומר דשויוהו עלייהו כחובה אבל ברח דלכוע אין חיוב סעודה דפת לא שייך לומר שויהו עלייהו חובה.

ולא הבנתי את דברי הדרכמ דלכאורה יסוד גדר זה דקבלו עליו חובה שמצינו בדברי התוסיומא (פז עב) בשם הבהג לגבי תפלת ערבית מדיני נדרים הוא דקבלה ומנהג של מצוה דינם כדין נדרי מצוה, ואכ לכאורה אין הדבר תלוי אלא אם מצוה היא או אין כאן מצוה אבל מה סברא יש לומר דלא מהני אלא בדבר השנוי במחלוקת. ואין נראה לומר דרק כשיש מי שמחייב מעשה מסוים הוי עכפ מצוה לכוע אבל מה שלכוע אין בו חיוב אין בו אף מעשה מצוה, דבאמת לאו הא בהא תליא ויש דבר שלעולם יש בו מצוה כגון התפילות הברכות וההלל אף כשאין מי שמחייב.

ונראה לענד בביאור דברי הדרכמ דבמה שפטור לכוע מסתבר לומר דאף אם נהגו בו אין זה לשם חובה אלא לשם מנהג ורשות בעלמא, משאכ במה שיא שחייב לעשותו מסתבר דאם נהגו כן, כונתם לשם חובה והחמירו כדעת המחייב, ולפיז באמת שייך שויוהו עלייהו חובה אף במה שפטור לכוע אם יודעים בודאי שאכן כונתם לשם חובה, ולפיז יש ליישב את דברי המגא שלא יסתרו את דברי הרמא בדרכמ.

ועיין עוד בהשמטות הגרעקא (שות סימן א‘) שכתב דנשים קבלו עליהם חובה את מצות תקיעת שופר ברה, אף דלכוע נשים פטורות משופר משום דהוי מע שהזמג, ודוק בכל זה.

ג

דעת המקובלים בזה

והנה יש שכתבו דלפי הזוהר ודעת המקובלים אין זה מן הראוי שנשים תספורנה ספירת העומר, עיש. אך לא ידעתי מה הכרח יש בזוהר לסברא זו דלכאורה לא מצינו בזוהר אלא שנשים פטורות ולא שיש בספירתן פגם ואיסור כלשהו. דזל הזוהר פרשת תצוה (קפג עב):

ובגין דאיהו רזא דדכורא נשים פטורות מחושבנא דא, ולא מתחייבן למימני בר דכורין, לאתקשרא כל חד כדקא יאות כגוונא דא יראה כל זכורך, דכורין ולא נשין בגין דרזא דברית בדכורא איהו, ולא בנוקבא, ובגין דקיימא רזא לעילא נשין לא מתחייבן“.

וכעיז בפרשת אמור (צח עב):

ובגין דאלין יומין יומין דעלמא דדכורא, לא אתמסר חושבנא דא אלא לגברי בלחודייהו, ועד חושבנא דא, בעמידה איהו, ומלין דעלמא תתאה בישיבה ולא בעמידה, ורזא, דא צלותא דעמידה, וצלותא דמיושב“.

ולכאורה אין בין דברי הזוהק לדברי הפוסקים דמה לן אם נשים פטורות משום מעשהזמג או משום דמצוה זו מעלמא דדכורא, ממ נשים פטורות.

והרי המגן אברהם ציין לדברי הזוהק ואעפכ כתב דנשים קיבלו עליהן מצוה זו כחובה, ועכ דלהבנתו אין מדברי הזוהק שום ראיה לשלול ספירת הנשים, ודוק בזה.

וגם בכף החיים שהיה בקי בכל חדרי הקבלה ושר בית הזוהר והביא (סקט) את דברי המקובלים בזה, ואעפכ כתב שנשות אשכנז המברכות על כל מצע שהזמג כך ינהגו גם בספירת העומר, ואף נשות ספרד ישמעו את הברכה מאחרים ואחכ יספרו בעצמם, הרי שאף לדעת המקובלים אין סיבה לנשים להימנע מספיהע.

אמנם בשות סוד ישרים לבעל הרב פעלים (סימן יב) הביא את דברי רבינו האריהק שביאר עפי הקבלה למה נשים פטורות מן התפילין והציצית ומספירת העומר, ותחלה כתב דממ יכולות לספור ולברך ככל שאר מצע שהזמג, ושוב העיר דהלא כל אלה מע שהזמג הן ובלאה פטורות הנשים, אלא קמל דאף דבכל שאר מצות עשה שהזמג יש רשות בידן ולדעת רבים אף מברכות, במצוות אלה ראוי שנשים לא תעשנה אותם, ומשוכ חלק על החידא שבדבריו מבואר דאף באלה לדעת רשי נשים מברכות עליהן, עיש.

ואף שבער אנכי ואין לי יד בנסתרות, תמיהני דהלא זה דרך המקובלים בכל מקום לבאר עפי הקבלה עיקרי תורה שטעמם הנגלה פשוט לכל, והרי מצינו בזוהק ביאור שני ימי רה שהם דינא קשיא ודינא רפיא, ושני יוט של גלויות וכיוצב בסוגיות רבות, ולכאורה הה בטעמים אלה של רבינו הארי אין לתמוה מה השמיענו מה שידענו עפ ההלכה, וללמוד מזה הלכה, וצע.

ובשות דברי יציב למור זצל (אוח סימן ה‘) כתב ששמע מאביו ששמע מבעל הדברי חיים שעפי הקבלה לא ראוי לנשים לקיים שום מע שהזמג, ולא כתב בזה טעם ומקור ובער אני ולא אדע.

וממ חזינן שהמגא ציין לדברי הזוהר ואעפכ כתב דנשים קבלו עליהן מצוה זו.

סוד נהרא נהרא ופשטיה וכל מנהגי ישראל ממקור קדוש יוצאים.

ד

האם ראוי שנשים יברכו בספירת העומר למעשה

הנה כתב המגן אברהם (סימן תפט סקא) דנשים קיבלו עליהם כחובה את מצות הספירה, ונחלקו עליו בנזירות שמשון שם והמנח במצוה שו. ועיקר תלונתו של בעל נזירות שמשון דלא שייך קיבלו עלייהו חובה אלא במה שנחלקו בו הפוסקים ולא במה דפטור לכוע. (והמנח סתם ולא פירש למה הסתייג מסברת המגא). ולא ירדתי לסוף דעתו דכיון דכל גדר קיבל עליה חובה מדין נדר הוא מאי נפמ אם יש בזה פלוגתא או לא, ולכאורה פשוט דכל שיש בו מצוה כלשהו שייך קיבל עליה חובה, וכיון דקייל דיש גדר מצוה אף במי שאינו מצווה ועושה ולשיטת הרמא (סימן יז סב) נשים מברכות על מצות עשה שהזמג נראה פשוט דמהני קבלתן לחובה. (ובמקא ביארתי דאף לדעת הבית יוסף שם דאין אשה מברכת על מצעשהזג אין זה משום שאין מצוה בעשייתה אלא משום שלשיטתו אינה יכולה לומר וצונו, ואכמ), ועיין בשות הגרעקא (סיאבמפתחות) שכתב דנשים קיבלו עליהן חובה את מצות השופר, אף דלכוע פטורות הן.

אך כבר כתב המשנב (שם סקג) דבמקומותינו לא נהגו הנשים לספור, וכמדומני דברוב קהילות ישראל בכל החוגים והעדות לא מצינו שנשים קיבלו עליהן מצוה זו כחובה אף שנהגו לכתחילה לספור.

והנה כתב המשנב שם בשם ספר שלחן שלמה דנשים לא תברכנה על הספירה משני טעמים: א. כיון שאינן מבינות את מילות הספירה. ב. שמא יטעו ויברכו ברכה לבטלה. ולא ידעתי כונתו שמא יטעו ולכאורה הכונה שמא יטעו בימי הספירה ונמצא מברכות לבטלה על ספירה מוטעית, (ונראה ברור מלשונו דאין החשש שמא ישכחו או ידלגו יום אחד אלא משום שמא יטעו, ובדקתי בספר שלחן שלמה (להגרשז רבה של מיר דליטא לפני כמאתיים שנה) ושם בסג כתב שמא יטעו ויברכו ברכה לבטלה והן אינן יודעות הדין“. ולא הבנתי כונתו דאם החשש שמא יטעו במספר מה כונתו שאינו יודעות הדין, ואפשר שחשש שמא יספרו בנוסח משובש, או שמא ידלגן יום אחד ולא תדענה ששוב אין לברך על שאר הימים, וצע.

וממ נראה לכאורה דשתי החששות לא שייכי בזמנינו, דנשי דידן חכמניות הן וכולן מבינות היטב לשון הקודש, ואין שום חשש שיטעו במניו או בנוסח דבידן לקרוא מתוך הסידור וכדומה, ועוד דבכל בית יש לוחות שנה וכדומה וכן בעיתונות החרדית נכתב יום הספירה דבר יום ביומו, ומשוכ שפיר נהגו נשינו ובנותינו לברך על הספירה ושפיר עבדי.

אך ממ נלענד דאשה שיודעת שמסתמא לא תשלים את הספירה כדין לא תתחיל כלל לברך על הספירה, דיש מן האחרונים שנקטו דאם ידלג יום אאף ברכותיו למפרע לבטלה, ככ החידא בספר מורה באצבע, ואכ בשלמא איש המחוייב לברך ולספור חייב לעשות כן אף אם יש חשש שישכח יום אחד, אבל אשה שפטורה מעיקר הדין נכון טפי שאם דרכה לשכוח אחד מימי הספירה תספור לכתחילה בלי ברכה.

אמנם אף שראיתי ביד יצחק לאאז זיע שגם הוא נוקט דכאשר דילג יום אחד הוי ברכה לבטלה למפרע דבחב (סימח) מפלפל איך מותר בכלל לברך על הספירה ולמה לא נחשוש שמא ימות, עיש, אעפכ נתישבתי בדעתי ונמלכתי דשפיר תברך דהלא גספיקות יש כאן: א. כל עיקר שיטת הבהג דהוי ספק. ב. מסתבר דאף לשיטתו אין זה ברכה לבטלה למפרע. ג. שמא תשלים את ספירתה כדין. ומשום כז נראה דשפיר יכולה לברך, אך אם ברור לה שלא תשלים את הספירה עדיף טפי שלא תתחיל לברך, אך אף בכהג המקיל לא הפסיד, עיין בכז.

ובגוף השאלה אם הוי ברכה לבטלה למפרע. הדבר תלוי בסברת הבהג אם משום דהוי מצוה אחת וכלשון החינוך במצוה שו ובשות הרלבח, ואכ מסתבר דאף למפרע הוי לבטלה. אך אם לכוע כל לילה מצוה בפנע היא מדמברכינן בכל יום אלא שיש דין תמימות וכסגנון רוב הראשונים בשיטת הבהג מסתבר טפי דכל עוד ספר ברצף אין חסרון בתמימות, וכבר הארכתי בדברים אלה במנחת אשר מועדים (חג סימן לז), ודוק כי קיצרתי.

ב

בגדר מצות עשה שהזמן גרמא

איתא במשנה בקידושין (כט עא) “כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות“. ויש לעיין ביסוד גדר זמן גרמא, האם כל מצוה שאי אפשר לקיימה ואין אדם חייב בה אלא בזמן מסוים הוי בכלל זמן גרמא, אף אם הסיבה שמצוה זו תלויה בזמן אינה מצד עצמה אלא משום סיבה שאינה מעצם דיניה והלכותיה, או שמא אין הנשים פטורות אלא ממצות שמצד דין התורה תלויות בזמן.

ומצינו לכאורה שנחלקו ראשונים ואחרונים בהלכתא דא בכמה מקומות, ונבאר.

א. ספירת העומר.

כתב הרמבם בפז הכב מתמידין ומוספיןמצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן ונשים ועבדים פטורין מספירת העומר“.

וכך דעת החינוך (מצוה שו), וכך כתב המגן אברהם (סימן תפט סקא) דנשים פטורות מספירת העומר משום דהוי מצע שהזמג.

אך הרמבן בקידושין (לד עא) כתב דהמשנה שם תנא ושייר במצע שאין הזמג שהרי לא תני הבאת ביכורים וספהע ועוד עיש. הרי דנקט דספהע הוי מצוה שאין הזמג ונשים חייבות בה.

ובביאור שיטתו כתב בשות דברי יחזקאל (סימן מה) דאין עצם מצות הספירה תלויה בזמן אלא תלויה היא ביום הבאת העומר והיא זו שתלויה בזמן ומשוכ אין ספירת העומר זמג.

ואני בעניי ביארתי סברת הרמבן בדרך אחר, דרק מצוה שמצד עצם מעשה המצוה אפשר לקיימה בכל עת אלא שמצד דין התורה אינה נוהגת אלא בזמן מסויים הוי בכלל זמג, וכסוכה ולולב דבכל ימות השנה אפשר לישב בסוכה וליטול לולב, וכך בציצית שאפשר להתעטף בהם בין ביום ובין בלילה, אלא שכך גזרה תורה דמצוות אלה אינן נוהגות אלא בזמן מסויים, אבל ספהע שעניינה לספור את הימים שבין פסח לשבועות ואי אפשר לספור ימים אלא כאשר קיימים הם ואנו עומדים בהם, נמצא שמצד עצם מעשה המצוה אין שייך לקיימה אלא בימים אלה שמצווים אנו למנותם, ומשוכ אין היא בכלל זמג.

אך דעת הרמבם וסייעתיה דכל שאין מצוה נוהגת אלא בזמן מסויים הוי בכלל זמג ואין נפמ בטעם הדברים.

(וכז נתבאר בארוכה לעיל אות א‘).

ב. הבאת ביכורים.

כתב בספר החינוך מצוה צא דמצות ביכורים נוהגת באנשים ולא בנשים ולא ביאר טעם הדברים. ובמנחת חינוך שם נקט בשיטתו דהוי מצות עשה שהזמג כיון שאין מביאין ביכורים אלא מן החג עד חנוכה כמבואר במסביכורים פא מי, עיש. ולשיטתו צל דמה דמבואר שם דנשים מביאות ואינן קוראות הוי מדרבנן אבל מהת פטורות הן מהבאת ביכורים. ובטורי אבן מגילה (כעב) דן למה אין הביכורים נחשבים כמע שהזמג שהרי מדברי כל הראשונים משמע דמהת חייבות בביכורים, וכתב דכיון דמה שאין מביאין ביכורים אלא בזמן זה אינה מהלכתאאלא משום דזה זמן ביכורי פירות האילן אין זה בכלל זמג עיש.

ג. קידוש לבנה.

כתב המגן אברהם (סימן תכו סקא) דנשים פטורות מקידוש לבנה דהוי מע שהזמג, אך הגרש קלוגר חלק עליו בהגהות חכמת שלמה שם ובשות האלף לך שלמה (אוח סימן קצב) וכתב דכיון דאין עצם ברכת הלבנה בחידושה תלוי בזמן אלא בתופעה דהיינו בחידוש הלבנה, ותופעה זו היא שתלויה בזמן אין זה בכלל מע שהזמג, עיש.

ד. ברכת החמה.

כיוצא בדבר נחלקו האחרונים לגבי ברכת החמה דרבים נקטו דנשים פטורות משום דהוי זמג וככ בשות חתם סופר (אוח סימן נו), אך דעת החכם צבי (בחדשות סימן קמו) ומהריל דיסקין (קונטרס אחרון סימן האות כו) דנשים חייבות. וצע ביסוד הדברים.

ונראה דדין ברכת החמה כדין קידוש הלבנה, דגם בברכת החמה אין כאן הלכתא שברכה זו נוהגת רק בזמן מסויים, אלא שאין האדם מברך אלא על החמה בתקופתה ואין החמה חוזרת למקומה הראשון אלא אחת לכח שנה, וכל כהג לא הוי מע שהזמג.

ובשות מהריל דיסקין שם כתב לחדש דאף לשיטת המגא דנשים פטורות מקידוש לבנה חייבות הן בברכת החמה דשאני קידוש לבנה דאף לאחר יד הלבנה נראית במילואה ואעפכ אין מברכין עליה ומשוכ הוי זמג, עיש.

ולא ירדתי לסוף דעתו, דאין אנו מברכין אלא על הלבנה בחידושה ולא במילואה ומשוכ אין לברך אלא כל עוד הלבנה מתחדשת ולא לאחר מכן. ואם נגזר עלינו לחלק בין ברכת חמה בתקופתה לברכת לבנה בחידושה היה נראה איפכא מסתברא דברכת החמה קרובה טפי להיות זמג דבאמת אין חמה בתקופתה נראית שונה מבכל יום, ועוד דבאמת אין אנו מברכין על חמה בתקופתה ממש, דהתקופה בלילה ואין מברכין עליה אלא בבוקר, ועוד דהרי נחלקו הפוסקים עד מתי יכול לברך על חמה בתקופתה ושלש מחלוקות בדבר. יא עד גשעות (מגא רכט ה‘), יא עד חצות (חיי אדם כלל סג סעיף ה‘), ויא כל היום (דגול מרבבה שם והגרי עמדין). ודנתי בזה בקונטרס על ברכת החמה, ומסתבר מכל זה דבאמת זמן התקופה הוא שמחייב ולא עצם ראיית חמה בתקופתה, ודוק בזה.

אך באמת מסתבר טפי לדמות מילתא למילתא ולהניח שדין זה כדין זה, וגם ברכת החמה תלויה במה שנחלקו המגא והגרשק בקידוש לבנה, ודוק בכז.

ה. ברכת אילנות.

וכיוצא בדבר יש לעיין בברכת אילנות, ומקור ברכה זו במסברכות (מג עב) דהיוצא ביומי דניסן ורואה אילנות מלבלבים מברךשלא חיסר בעולמו וכו‘”. וכך נפסק בשוע (סימן רכו).

ובשות מנחת אשר (חג סימן יד אות ב‘) דנתי אם מברך דוקא ביומי דניסן או בכל עת שהאילנות מלבלבים, והסקתי עיקר דמן הדין מברך כל זמן שרואה האילנות מלבלבים, אך ממ פשוט שאי אפשר לברך ברכה זו אלא בזמן מסויים בשנה, ויש לעיין אם הוי מצות עשה שהזמן גרמא.

ובשות הר צבי (אוח חא סוסי קיח) הביא את דברי הטורי אבן הנל דהבאת ביכורים לא הוי זמן גרמא, והסיק לפי דבריו דהוא הדין ברכת אילנות, ואף לפי השיטות שאינו מברך אלא בחודש ניסן בלבד ממ לא הוי מצע שהזמן גרמא כיון שהטעם שאינו מברך אלא בניסן אינו מהלכתא, אלא משום שזה הזמן שבו האילנות מלבלבים.

ויש לתמוה שקבע הלכה זו לפי דברי הטורי אבן והתעלם מדברי המגן אברהם עמוד ההלכה לגבי קידוש לבנה דהוי זמן גרמא ונשים פטורות, ולכאורה ברכת אילנות דומה ממש לקידוש לבנה, דכשם שאי אפשר לברך על הלבנה אלא בחידושה, כך אי אפשר לברך ברכת אילנות אלא כאשר האילנות מלבלבים והטבע מתחדש.

וממ נראה דשאלה זו אם נשים מברכות ברכת אילנות מיתא תליא במה שנחלקו המגן אברהם והגרשק לגבי קידוש לבנה.

ו. סיפור יציאת מצרים.

נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות במצות סיפור יצימ או לא. מפשטות לשון השוע (בסימן תעב סד) משמע דחייבות שהרי כתבגם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצוות הנוהגות באותו לילה“. וגם אמירת ההגדה בכלל כמש שם המשנה ברורה (סק מה), אך לכאורה משמע דאין זה אלא מדרבנן, וככ המשנב (שם סקמד) דטעם החיוב משום דאף הן היו באותו הנס וכה בתוסמגילה (דעא). אך מדברי החינוך (במצוה כא) מבואר דמהת חייובת הנשים במצוה זו. ובשות מהריל (סיצט) מבואר דבמצוה דאורייתא לא אמרינן אף הן היו באותו הנס וכמש התוסבפסחים (קח עב) ומשוה פטורות הנשים מסיפור יצימ וככ בשות בית דוד (סימן רנו) עיש.

ורבים מן האחרונים דנו לחייבת את הנשים משום שדרשו חזלכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה“, ולא מצה בלבד אמרו אלא כל מצוות היום, וכמו שמצינו לגבי מה שדרשוכל שישנו בשמור ישנו בזכורונחלקו הראשונים האם הדברים אמורים רק לגבי קידוש היום בלבד או אף לגבי כל מצוות עשה של שבת קודש והדברים ידועים.

ולענד יש לדון בזה עוד בדרך הנל, דהנה יש לעיין במה שאמרובשעה שמצה ומרור מונחים לפניך“. האם כל כוונתם רק לבחינת הזמן דזמן סיפור יצימ כזמן אכילת מצה ולפיז פשוט דהוי מע שהזמג, או שמא יש בזה נקודה עמוקה דיש קשר מהותי בין מצות הסיפור למצה ומרור, דהלא רבן גמליאל אומרכל שלא אמר שלשה דברים אלו לא יצא ידח, וכבר כתב המשנב (בסימן תעג סק סד) דאף מי שאין סיפק בידו לומר הגדה כגון שמש או אשה חייבים עכפ לומר פרק זהפסח מצה ומרור שאנו אוכלים עם שום מה“, ואכ יש מקום לומר דעיקר מצות סיפור יצימ בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך משום שצריך לפרש על שום מה אנו אוכלים מצה ומרור. ולפיז יש מקום לדון דאין זה מצע שהזמג דאין מצות הסיפור תלויה בזמן מצד עצמה אלא מצוה זו תלויה במצות הפסח, המצה והמרור והן הם שתלויים בזמן, ודוק בזה.

(ובגוף דברי המשנב הנל דמשנה דרג היא עיקר מצות סיפור יצימ כבר כתבתי במקא את הנלענד לולי דבריו דעבדים היינו וכו‘” קודם להא דרבן גמליאל דלפני שאנו מבארים את מצוות ליל הסדר ואת אופן השתלבותם בסיפור יציאת מצרים צריך לספר את עובדת יציאתנו מעבדות לחירות וכך דקדקתי מדברי הרמבם בפז הב מהלכות חומ, ואכמל בזה).

ואין לדחות דאטו מי שאין לו מצה ומרור פטור מסיפור יצימ, דאין לדמות עצם למקרה, ואף אם נניח דעיקר סיפור יצימ להסביר את מצות אכילת המצה, ממ אפשר דחייב לספר ביציאת מצרים אף כשאין לו מצה דממ הוי זמן אכילת המצה, וזפ.

הרי לן שבעה מצוות שונות שנחלקו בהן אם נשים חייבות, והצד השוה שבהן דאף שכולן נוהגות רק בזמן מסויים אין זה מצד עצם דינם וגדרן, אלא משום שהן תלויות בדא התלוי בזמן.


וספרתם לכם

הנה אמרו חסידים הראשונים וספרתם לכם לשון ספיר ויהלום, ימים אלה שבין פסחא לעצרתא, צריכים להאיר את החשיכה כאבני חן ומרגליות, כל יום ספיר ויהלום הוא, כל יום והחן המיוחד הנסוך עליו.

הלא כבר אמרו גדולי החסידות והמוסר גם יחד (עיין חיהרים על התורה, לב אליהו להגרא לאפיאן) שמט ימי הספירה מכוונים כנגד מח הדברים שהתורה נקנית בהם, כל יום ומדתו המיוחדת, כל יום ועבודת יומו.

אלא שהתימה כמו עולה מאליה, אם מח דברים הם שהתורה נקנית על ידם מדוע ניתנו מט ימי ספירה, מה פשר היום הפנוי, מה עבודתו ומה יעשה בו.

שני הנביאים הנל, חיהרים והגרי סלנטר (מובא בלב אליהו) בסגנון אחד נתנבאו, היום האחרון ערב חג העצרת חזרה כללית היא, וביום הזה עלינו לפשפש ולבדוק בחורין ובסדקין שבבדקי הנפש שמא החסרנו דבר, שמא עדיין לא השלמנו נפשנו בכל המח דברים שהתורה נקנית בהם. עבודה כפולה ומכופלת היא עבודת היום והיא גמר הקנין של תורתנו הקדושה.

ואפשר שיש ביום הזה כונה נוספת. דהנה שאלו אנשי אלכסנדריה של מצרים את רבי יהושע בן חנניה (נדה עעב) “מה יעשה אדם ויחכם, אל ירבה בישיבה וימעט בסחורה, אל הרבה עשו כן ולא עלתה בידם, אל יבקש ממי שהחכמה שלוואמרו שםהא בלא הא לא קיימי“, ללא עמל ויגיעה אין אדם זוכה לתורה, “אין דת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם” (ברכות סג עב), אך גם ללא תפלה אין אדם זוכה לכתרה של תורה שהרי אמרולאסוקי שמעתתא סייעתא דשמיא“, וכך אמר ריהושע לאנשי אלכסנדריהיבקש ממי שהחכמה שלו“.

וביאור עומק הדברים נראה על פי משכ הלבוש (אוח סירצד סא בהגה) לבאר את מנהגנו לומר בתפלת ערבית במוצשאתה חונן לאדם דעתאתה חוננתנו למדע תורתך וכו‘”, ורבים תמהו על הכפילות שבנוסח זה (עיש בבית יוסף). וביאר הלבוש דשני גדרי דעת ושכל ברא הקבה באדם, השכל הכללי שחנן יוצר האדם לכל בני אנוש להבין את הויות העולם בכללותם, ועל ענין זה אנו מודיםאתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה“. ומלבד זאת ברא הקבה אתשכל התורהשהאציל רק לעם התורה בניו חביביו בני אברהם יצחק ויעקב, ובדעה זו דבקים בני התורה ובתורתן הקדושה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד. ובמוצש כאשר נדרש בן ישראל להבחין בין הקדש ובין החול צריכים אנו דוקא לדעת זו ומשוכ אומרים לנו במוצשאתה חוננתנו למדע תורתך“. (ועיש בלבוש שכתב שפירוש זהמתוק מדבש“).

ויסוד הדברים, דאין התורה מדע ככל המדעים או חכמה ככל החכמות שהאדם זוכה בהם בשכלו בלבד, “הלא כה דברי כאש נאום ה‘” (ירמיה כג כט), בדרך הטבע אין אדם זוכה בתורה כשם שאינו מחזיק אש בכפיו ורקהיתן חכמה מפיו דעת ותבונה” (משלי בו‘).

פוק חזה מה שאמרו (נדה לעב) “תינוק במעי אמומלאך מלמדו כל התורה כולהיצא לאויר העולם סוטרו על פיו ומשכיחו“. וכבר תמהו רבים מה תועלת ותוחלת יש בתלמוד שסופו להשכח לגמרי. ושני נביאים נתנבאו בזה בסגנון אחד. בחכמת בצלאל להגרב רנשבורג כתב בשםהגאון האלקי ראליהו מווילנאוכה בנועם אלימלך (פרשת חיי שרה) דאילולי התורה שלמד במעי אמו טרם צאתו לאויר העולם לא היה אדם זוכה לכתרה של תורה. ועיין תיקוני הזוהר (תיקון ח‘) דכשאדם לומד ועמל בתורה מזכירין לו מה שלמד בבטן אמו, עיש.

(ועיין בפירוש הגרא במשלי (פרק ופסוק לג) דלאחר מותו של אדם בא המלאך שלמדו תורה בבטן לראותאם הם שלמים אתו“, עיש).

הרי לן דשכל זה שכל התורה מתנת אלקים הוא, מתנה מיוחדת לעם התורה לזכות בה לכתרה של תורה, ועלינו להתפלל כדי לזכות בה ובאמצעותה לכתר תורה, “יבקש ממי שהחכמה שלו“, כך, ורק כך, “יעשה אדם ויחכם“.

בא וראה דבר נפלא, מעשה באחד מרבותינו הראשונים שהביא עמוד המוסר רבינו ירוחם ממיר (בספר דעת תורה פרשת בלק במאמרים):

יש ספר מראשון אחד קראו בשםברוך שאמרעל שם שנשאר יתום מהוריו בהיותו נער קטן ולא ידע רק תפלת ברוך שאמר ונכנס לבית הכנסת ופתח את ארון הקודש ואמר תפלת ברוך שאמר כי לא ידע אחרת וישמע האת בקשתו ונעשה לגדול הדור (עיין הקדמת הספר ברוך שאמר)”.

והנה בתמורה (טז עא) אמרו דאלף ושבע מאות הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה וכולן החזיר עתניאל בן קנז בפלפולו. ולבי אומר לי דיעבץ זכה במה שלא זכו אחרים לא רק בכח פלפולו וכשרונותיו העצומים אלא בעיקר בכח התפילה, דכך אמרו שם דתפילה היתה שגורה בפיו:

ומנלן שענאו אל דכתיב ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמור אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך לבלתי עצבי ויבא אלקים את אשר שאל. אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי התלמידים והיתה ידך עמדי שלא ישתכח תלמודי מלבי ועשה מרעתי שיזדמנו לי ריעים כמותי לבלתי עצבי שלא ישגבני יצהר מלשנות אם אתה עושה כן מוטב ואם לא הריני הולך לנסיסי לשאול“.

ופרשי שם:

הריני מת בעצבוני“.

כך היתה תפילתו של יעבץ. אם לא אזכה להגדיל תורה ולהאדירה הריני מת בעצבוני.

בתפילה זו זכה עתניאל בן קנז לכתרה של תורה באופן הנעלה והנשגב ביותר.

מח ימי הספירה הראשונים יש להקדיש לעצה הראשונה של ריהושע בן חנניה, “ירבה בישיבה וימעט בסחורה“, והיום האחרון לעצתו השניה יבקש ממי שהחכמה שלו“.

פוק חזי מה שאמרו (ירושלמי הוריות יח עב):

אר יוחנן כל אותן ארבעים יום שעשה משה בהר היה למד תורה ומשכחה ובסוף ניתנה לו במתנה, וכל כך למה בשביל להחזיר את הטפשים“.

משה רבינו! שלא קם נביא כמותו, אף הוא היה לומד ומשכח עד שניתנה לו תורה במתנה, ודבר זה בא ללמדנו ולחזקנו, בל להתיאש, יגעת ומצאת תאמין, “כי היתן חכמה מפיו דעת ותבונהרק בסייעתא דשמיא, רק כאשר נפיל תחנון ותפילה לפני נותן התורה שיפתח לבנו בתורתו וישים בלבנו אהבתו ויראתו רק אז נזכה לעלות בסולם העולה בית אל, להגדיל תורה ולהאדירה.

ב

כלל חובת האדם בעולמו

פעמים רבות ביארנו בעבר דמט ימי הספירה מכוונים כנגד מח דברים שהתורה נקנית בהם, והסברנו בפנים שונות מה ענין יום המט, ולפי כל הדרכים הנל, היום האחרון הוא היום הפנוי, והוא מוקדש לחזרה או לתפילה.

אך אפשר שדוקא היום הראשון של ימי הספירה הוא היום הפנוי, דהנה מרנא הרמחל ערך את ספרו הגדול מסילת ישרים לפי סדר העבודה של התנא הגדול רבי פנחס בן יאיר (עבוז כעב) אלא שרבי פנחס בן יאיר התחילתורה מביאה לידי זהירות וכו‘” ובמסי לא ייחד פרק לתורה אלא התחיל במדת הזהירות.

ואמרתי בביאור הדבר דהנה פא במסי הואביאור כלל חובת האדם בעולמו“, ונראה דכך פירש הרמחל מה שאמר רבי פנחס בן יאיר תורה, דבאמת אינה דומה תורה לזהירות, זריזות, נקיות וכדושכולן מדות ותכונות שבנפש האדם.

אלא דבכל עת שיבקש האדם לבצע משימה מסוכנת וקשה. צריך שקודם יבין מה חשיבות המשימה וכמה חיוני להצליח בביצועה, ורק אם יתברר אצלו שמשימה זו חשובה מאין כמותה ימצא את עוז הרוח וכוחות הנפש להצליח בה.

משל למה הדבר דומה. מלך גדול קרא בבהילות לגדול מצביאיו שר צבאו והטיל עליו משימה קשה, להגיע מעבר לסמבטיון ומתחת להרי החשך, ולכבוש מבצר מבוצר. שר הצבא התחיל לפרט בפני המלך את הנצרך לו לביצוע המשימה, אך המלך קטע את דבריו ואמר לו. לפני שתאמר לי מה אתה צריך, תא שמע מה גודל הענין. דע לך שכל הממלכה כולה תלויה על בלימה, חייך וחיי משפחתך עומדים בסכנה, ורק ביצוע מוצלח של משימה זו יציל אותנו ואת כל המדינה ממות ואבדון. רק אם תשכיל ותבין זאת תוכל להצליח במשימה.

כך לפני שאנו מפליגים בדרך קשה זו של תיקון המידות, קודם לכל צריך שיתברר אצל האדם כלל חובתו בעולמו, ובירור זה אין למצותו אלא עי התורה, עמלה ותלמודה.

ובדרך זו נראה דעוד טרם צאתנו למשימה הקשה של מח קניני תורה, ביום הראשון של ימי הספירה צריך להתבונן בכל אותם הדברים המופיעים בפו ממסכת אבות עוד לפני ברייתא דמח דברים.

קודם צריך שיבין האדםכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה“, “אל תתאוה לשלחנם של מלכים“, “אוי להם לבריות מעלבונה של תורה“.

רק לאחר שיתברר ויתאמת אצל האדם יקרת התורה וחשיבותה יוכל להצליח בדרכו דרך עץ החיים במח דברים שהתורה נקנית בהם.

Published May 4, 2023 - 12:35