Tisha B’Av that Falls on Shabbos

בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני, ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב, והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף. ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא” (תענית כט עא).

הנה יש לעיין בתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון האם דינו וגדרו ככל צום נדחה או שמא אמרינן דכיון שרובו של היכל נשרף ביום עשרה באב, כשתב נדחה לעשירי באב הול כעצם יום התענית וכל כהג הול כאילו תיקנו את יום עשירי באב לתענית ואבילות כיון שביום זה נשרף ההיכל, דמצד העצם גם יום עשרה באב ראוי להיות יום צום ואבל אלא שהעדיפו חכמים יום התשיעי שבו החלה הפורענות, אבל כשאא להתענות בתשיעי מן הראוי להתענות בעשירי.

וכבר מצאנו סברא זו בטורי אבן במגילה (העא).

דהנה במשנה שם אמרו דתב שחל בשבת מאחרין ולא מקדימין. ובגמאמרו דאקדומי פורענותא לא מקדימין, והקשה הטורי אבן דהלא רובו של היכל נשרף ביום העשירי וכבר אמר ריוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי, אלא שחכמים הכריעואתחלתא דפורענותא עדיפא“, ואכ מסתבר דבחל בשבת לכוע יש לקובעו בעשירי באב שבו נשרף רובו של היכל, ומשוה מאחרין ולא מקדימין. והקשה דאכ למה אמרו טעמא דאקדומי פורענותא לא מקדמינן. ותירץ דכיון שאמרו שם דבשביעי ובשמיני נכנסו הנכרים להיכל ואכלו וקלקלו, יש מקום להקדים לימים אלה ולא לאחר, אילולי שאין להקדים פורענות, עיש.

וממ חזינן שהטוא כבר נגע בסברא זו.

ב

והנה במגילה (העב) מבואראר אלעזר אר חנינא, רבי נטע נטיעה בפורים, ורחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז ובקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו. אמר לפניו ראבא בר זבדא, רבי לא כך היה מעשה אלא תשעה באב שחל להיות בשבת הוה ודחינוהו לאחר השבת, ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה ולא הודו לו חכמים. קרי עליה טובים השנים מן האחד“. ופרשי דראלעזר הודה לרא בר זבדא שהעמידו על טעותו ותיקן את שמועתו.

והתוסשם (דה ובקש) הסבירו את מה דהוי אמינא שרבי ביקש לעקור את תשעה באב שאינו נדחה דהכונה שרבי ביקש להעביר את התענית מתשעה לעשירי וכדברי ריוחנן כיון שרובו של היכל נשרף בעשירי, עיש.

ובשות כתס אוח סימן קא הביא פרפרת ממה ששמע מאביו הגדול מרן החתס ששאל וכי מה הכרח יש שטעה רבי אלעזר והלא אפשר ששני מעשים היו, ובתחלה רצה רבי לעקור תב שאינו נדחה, ומשלא הודו לו חכמים חזר ורצה לבטל תב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, ואלו ואלו דאח.

ואמר החתס ליישב, דבאמת שתי סברות אלה תרתי דסתרי המה ואינן יכולות לשכון במדור אחד, דאם רצה להעביר את עיקר התענית לעשירי באב עכ סל דכיון שביום זה נשרף רובו של היכל ראוי יום העשירי לצום ומספד ואבל, ואכ בתב נדחה מסתבר דאינו דומה לשאר צומות הנדחים אלא בשנדחה תב ליום ראשון הוי יום זה כיום תענית ואבל ממש ואין כל סברא לומר כיון שנדחה ידחה, ודפחח.

(אמנם לולד היה מקום לומר היפך הדברים, דכיון שלא הודו לו חכמים והם אמרו דאתחלתא דפורענותא עדיפא, אכ טען רבי דמסתבר לומר כיון שנדחה ידחה, ואין בעצם סתירה בין השניים, אלא שראבא בז ידע ששמיעתו של ראלעזר בטעות יסודה ורבי לא רצה אלא לעקור תב נדחה).

הרי שגם החתס נגע בסברא זו דשאני תב נדחה משאר צומות נדחים משום שגם עשרה באב ראוי להיות יום צום ובכי שבו נשרף רובו של היכל.

והכתס כתב לבאר דבסברא זו נחלקו שתי השיטות שבסימן תקנד סיט בתב שחל בשבת אם מותר בתשמיש המטה, השוע מתיר והרמא החמיר לאסור משום דאבילות בצנעא נוהגת אף בשבת, עיש. דעת המחבר כסברת הטוא והחתס, ולפי סברא זו נעקר תב לגמרי מיום התשיעי וכאילו יום העשירי באב עומד במקומו כעיקר יום הצום והאבל, ומשוכ השבת מותרת אף בתה, אך לשיטת הרמא הרי זה ככל צום נדחה ותב עומד במקומו, אלא שלמעשה תיקנו שכל דיניו ומנהגיו ידחו ליום ראשון ומשוכ חייב בשבת באבילות דצנעא, עיש ודוק.

וכבר הקדימו רבינו הרשבא בעיקר סברא זו בשות הרשבא (חא סימן תקכ) שנשאל בתב שחל בשבת אם מותר בתשמיש וכתבנראה לי שאין נוהג בו שום אבילות דהא אמרינן מעלה על שלחנו כסעודת שלמה בשעתו, וכל שכן דלגמרי עקרוה מתשיעי ואוקמוהו אעשירי, ומעיקרא היה ראוי לקובעו בעשירי כדאיתא התם“. והדברים ברורים.

ועוד יש לומר בדרך זו, דבכך נחלקו שתי השיטות שבסימן תקנא סד בענין תב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון אם השבוע שלפניו הוי בכלל שבוע שחל בו תב. דמתחלה הביא השוע ששני השבועות אין בהם חומרא דשבוע שחל בו תב, זה שלפניו משום שתב נדחה מיום השבת ליום ראשון שאחריו, וזה שלאחריו משום דקייל להלכה דאין איסור אלא לפניו ולא לאחריו. ושוב הביא יא דשבוע שלפני השבת הוי ככל שבוע שחל בו תב, עיש.

ונראה לכאורה דאם הוי ככל תענית נדחה מסתבר דשבוע שלפניה הוי ככל שבוע שחל בו תב דכעין גדר דחויה הוא, דרק משום שאסור להתענות ולהתאבל בשבת קודש נדחה בפועל ליום ראשון, אך אם יום עשרה באב נכנס תחתיו כיום אבילות מצד עצמו מסתבר טפי דאין השבוע שלפניו כשבוע שחל בו תב.

ולפיז הולך הבית יוסף לשיטתו שהרי סל דבחל תב בשבת מותר בתשהמ, הרי דסל דתב נעקר לגמרי מיום התשיעי וחל בעצם על יום העשירי, ומשום כך נקט עיקר כשיטה ראשונה דאין השבוע שלפניו כשבוע שחל בו תב. וכידוע מכללי השוע דבכל מקום שהביא שיטה ראשונה בסתמא ושיטה שניה בשם יא, דעתו להלכה כשיטה ראשונה.

והרמא שחולק על השוע בסימן תקנד וסל דאסור בתשהמ, מן הדין היה שיחלוק להלכה על הכרעת השוע בסימן תקנא בענין שבוע שחל בו תב אלא שבלאה אין בזה נפמ לדידיה שהרי כתב שם מנהג אשכנז להחמיר בכל תשעת הימים שמרח אב, ודוק בכז.

ולכאורה נראה שבשאלה זו נחלקו הבבלי והירושלמי. שהרי כבר הבאנו לעיל את המבואר במגילה העא למה מאחרין תב כשחל בשבת משום דאקדומי פורענותא לא מקדמינן, אך בירושלמי במגילה (העב) הביאו על משנה זו דביום תשעה באב הציתו את האור בביהמק ורובו של היכל נשרף ביום העשירי, וברור שכונתם לבאר בזה למה מאחרין ולא מקדימין תב שחל בשבת, הרי לן מקור מפורש בירושלמי לסברת הרשבא.

ונמצא שגם הירושלמי הולך לשיטתו שהרי בירושלמי (תענית כה עב) מפורש להדיא דבתב נדחה אין השבוע שלפניו כשבוע שחל בו תב, ודוק בכז.

ב

אך באמת נראה דשתי שאלות אלה לאו הא בהא תליא, שהרי במנהגי מהריל (הליז בתמוז ותב אות ז‘ – ט‘) נקט להחמיר באבילות בצינעא, ומאידך הקיל לגבי שבוע שחל בו תב, וכן גם במרדכי (תענית תלהתרלט), הרי דאף אם נקטינן שאכן עקרו לגמרי תב ותקנו תחתיו יבאב ממ יש מקום להחמיר לגבי אבילות בצנעא, וכן פשוט גם בסברא דאין הכרח לתלות הני תרתי זבז.

וכבר כתב המהריל (שם) דבתב נדחה אין שבוע שחל בוכיון שנדחה לאחד בשבת אין עליה דין טבאב אלא כאילו איקלע קביעותא באבשבת דמי“. הרי דכיון שנדחה אין דין שבוע שחל בו ולא משום שנשרף ההיכל בעשירי, עיש.

ובאמת נראה עוד בעיקר כונת הרשבא ושיטת השוע דבתב נדחה אין אבילות אף בצנעא, דאין זה משום סברת הטורי אבן אלא משום סברא פשוטה, דעד כאן לא מצינו דנוהגין אבילות בצנעה בשבת אלא באבילות דיחיד דהלא נצטווינו בשבעת ימי אבילות ולעולם שבת בכללם, ובהכרח דאף בשבת נוהגין אבילות בצנעא דאלכ אין לך שבעת ימי אבל, משאכ בתב שחל בשבת דעקרוה לגמרי מתב ותיקנו להתאבל ולהתענות בעשרה בו, וכיון שמתאבלים ומתענים ביבאב מסתבר טפי שעקרו את תב לגמרי. ומה שכתב הרשבא דמעיקרא היה ראו להתענות בעשרה באב אין זה אלא תוספת בעלמא לרווחא דמילתא להדגיש דמסתבר לפרש שעשירי באב אינה תוספת בעלמא על תב, אלא שעקרו את התענית מתב ואוקמוה בעשרה באב.

ובאמת מסתבר כן, דאתל שזה עיקר סברת הרשבא איך למדין יז בתמוז ועשרה בטבת מתשעה באב ושמא לא אמרו במשנה שהתענית נדחית ליום אאלא בתשעה באב בלבד משום דמעיקרא היה ראוי להתענות בו, משאכ ביז בתמוז ויבטבת, וזפ.

ודעת המחמירים היא דכיון שעיקר התענית בתשעה באב הוא מסתבר טפי שאכן אבילות דצנעא נוהגת אף בתב בשבת, ואכן נוהג באבילות מסויימת בשני הימים גם יחד.

וממ נראה דלא נחלקו בשורש הגדר ובעיקר ענין תב נדחה, אלא בדקות הסברא האם מסתבר לומר דמשנדחה התענית מתשיעי לעשירי פטרוהו לגמרי בתשיעי אף מאבילות דצנעא ונכנס עשירי תחתיו, או שמא מסתבר טפי לומר דממ נוהג אבילות בצנעא בתב שחל בשבת, אלא דכיון שאא להתענות ולהתאבל בפרהסיא בשבת מתאבל ומתענה בעשירי וממ לא נפטר מאבילות בצנעא אף בתשיעי.

וכך גם במה שנחלקו אם יש דין שבוע שחל בו תב, אין זה תלוי בשורש גדר תב נדחה, אלא בשאלה מסויימת האם מסתבר להחמיר בשבוע שחל בו תב כאשר בתב גופה אין אנו נוהגין כל מנהגי אבילות כיון שחל בשבת.

מר סבר דממ הוי שבוע שחל בו תב ובימים הקרבים לתב יש להחמיר בהם באבילות דהלא בשביעי כבר נכנסו אויבים להיכל ואכלו וקלקלו, ומר סבר דכל שאינו מתאבל בתב גופה לא מסתבר להחמיר בשבוע שלפניו.

וממ אין שתי שאלות אלה תלויות כלל זבז, ומשוכ חזינן דאף שהשוע הביא שתי שיטות לגבי שבוע שחל בו (בסימן תקנא) לא הביא כלל מי שחולק לגבי תשהמ (סימן תקנד) דבאמת לא הא בהא תליא ואין זה ענין אצל זה. ודוק בכז.

ג

ועוד נפמ בין שתי דרכי הבנה אלה כתב האבני נזר (אוח סיתכו) וכך כתב גם הרב השואל בשות מהרשם (חג סימן שסג) בענין קטן שהגדיל ביום תב נדחה אם חייב להתענות, דאתל דהוי ככל תשלומין הלא כלל גדול בידנו דהפטור בעצם בזמן עיקר החיוב פטור אף מן התשלומין, אך אם נאמר שתב נדחה חל בעצם ביום עשרה באב יש מקום לומר שחייב להתענות מעיקר הדין.

אך באמת נראה דאם דבריהם נכונים בשורשם מסתבר דלכוע הוי תשלומין דממ ברור דעיקר היום הלא בתב כתקנת הנביא, והיום עשירי באב הוי נדחה ותשלומין. והרי חזינן דבתב נדחה הקילו טובא לגבי בעל ברית ומעוברת וחולה (עיין לקמן אות ב‘). אך באמת נראה דפשוט הדבר שקטן זה חייב מעיקר הדין דשאני תשלומין דיחיד ודאקראי מתקנת חכמים הקבועה לכל בית ישראל, ואין גדר תב נדחה כגדר תשלומין כלל.

וכך גם במה שמצינו (פסחים צג עא) דפסח שני הוי תשלומין דראשון לרבי נתן משום כך קטן שהגדיל וגר שנתגייר בין שתי הפסחים פטורין מלעשות פסח שני, דהוי ענין מקרי ליחידים שנטמאו או שהיו בדרך רחוקה, משאכ בגדר צום נדחה דשבת אחת היא לכל בית ישראל ומצד הטבע וההכרח שימי התענית יפלו אף בשבת קודש.

ומאחר שתיקנו שתב שחל בשבת חייבין הכל בצום ואבילות ביבאב הוי ככל תענית שכל בית ישראל חייבין בה. כך נראה פשוט לענד. ושור בשות דברי מלכיאל (חה סימן קל) שגם הוא פלפל בתחילה לדמות תב נדחה לתשלומין, אך שוב כתב דפשוט דחייב להתענות כמבואר, עיש.

ד

והנה כתבתי לעיל דבאמת אפשר שהשוע והרמא נחלקו בשורש גדר תשעה באב נדחה ומה שהרמא לא חלק על השוע בדין שבוע שחל בו תשעה באב משום דנקט שכל החומרות נוהגות מרח אב.

אך באמת מצינו בכמה הלכות דאף לשיטת הרמא דנהגו להחמיר במנהגי אבילות מרח אב ממ אף לדידיה יש חומרא יתירא בשבוע שחל בו תשעה באב. ונביא כמה דוגמאות:

א. בסימן תקנא סעיף יד מבואר דאסור לכבס בגדי קטנים בשבוע שחל בו תב, ובמשנב (סק פב) כתב בשם החיי אדם דאף לדידן אין להחמיר בבגדי קטנים אלא בשבוע שחל בו תב ולא לפניכ.

ב. בסעיף ישם לגבי סעודת מצוה כגון ברית מילה ופדיון הבן וכדודבשבוע שחל בו תב אין לאכול בשר ואין לשתות יין אלא מנין מצומצם. ובמשנב סק עז כתב בשם דרך החיים דיש להקל בזה מרח עד שבוע שחל בו תב ולא כדברי הלבוש והחא שהחמירו בזה מראש חדש.

ג. ושם בסעיף האיתאאסור לעבריות לכבס בגדי עכום בשבוע זה“. ובמשנב סק מג הביא בשם החא דאף לדידן אין להחמיר בזה אלא בשבוע שחל בו תב.

ד. שם בסעיף גבמקור דברי הרמא שאנו נוהגין להחמיר בכל זה מתחילת רח עד סוף התענית, כתב המשנב בביאור הלכה דה ואנו נוהגין דמי שאין לו אלא חלוק אחד יכול להקל מרח עד השבת, ואינו אסור אלא בשבוע שחל בו.

הרי לן מכל זה דאף לשיטת הרמא יש חומרא בשבוע שחל בו תב יותר מבתשעת הימים, ויש לשאול לדרכנו מה הדין בכל אלה כאשר תב חל בשבת. ולפי המבואר לכאורה יש להחמיר לשיטת הרמא, דכיון דלשיטתו תב שחל בשבת אסור בתשהמ ואבילות בצנעא נוהגת בשבת זו ולא כשיטת הרשבא, משום דסל להרמא דאין בין תב נדחה לשאר הצומות הנדחין ולשיטתו יש להחמיר דאף בחל בשבת יש דין שבוע שחל בו תב וכשיטה השניה שהביא השוע. אך לא ראיתי בספרי גדולי הזמן הלכה זו.

ומשוכ נראה טפי לפי מה שכבר כתבתי לעיל דבאמת שתי הלכות אלה לאו הא בהא תליא, והרמא אכן הסכים לדעת השוע לגבי שבוע שחל בו תב אף שחולק עליו לגבי אבילות בצנעא.


כאילו הוא החריבו

צום הרביעי וצום החמישי צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו” (זכריה ח’ י”ט).

הנה יש לתמוה על פסוק זה, הלא תחילתו תפילה, תקוה, והבטחה על עתיד זוהר שבו ימי הצום והאבל יהיו לימי שמחה ואורה, ומה ענין רישא לסיפא, שבו דברי מוסר ותוכחההאמת והשלום אהבו?

וראיתי ברדק ובמצודות שאכן פירשו שהבטחה זו תקוים בתנאי שהאמת והשלום אהבו, וצריך ביאור בכונת הדברים.

הנה אמרו חזל:

כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו” (ירושלמי יומא ה’ ע”א).

דבריהם זל נוקבים עד עומקא דתהומא רבא וכחרב הם המתהפכת מעל ראשנו.

מעלין עליו כאילו הוא החריבו! הלא אילו היינו ראויים להשראת השכינה היינו זוכים בו ברגע לבית המקדש של אש שירד מן השמים (רשי ותוסרה ל‘, סוכה מא, ושבועות טו) ואם לא זכינו אין זה אלא משום שלא נמצינו ראויים לכך, ומשום כך הרי זה כאילו אנחנו החרבנו את בית המקדש בזמנינו.

בימים קשים אלה על כל אחד ואחד לצייר בדמיונו ולראות בעיני רוחו את הלהבות האוכלות בקורות הבית ואת פרחי הכהונה זורקים את מפתחות ההיכל לשמים ונופלים לתוך להבות אש.

ודבר זה מטיל אחריות כבדה על כל דור, על כל ציבור, ועל כל יחיד, לפשפש במעשיו, להטיב דרכיו ומעלליו ולעשות מה שבידו כדי שמהרה יבנה בית המקדש.

ובעיקר צריך לחזק ולהתחזק באותם הענינים שהביאו לחורבן הבית בראשונה ובשניה, כי הן הם הסיבות המונעות את בנינו בכל דור ודור. ומשוכ עלינו להתבונן, מה חרי האף הגדול הזה ומה גרם לחורבן בראשונה ובשניה, ונחזה אנן.

ב

והנה אמרו חזל (נדרים פא עא) “על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשוהועד שפירשה הקבה בעצמועל עזבם את תורתי שלא בירכו בתורה תחילהוהרן כבר כתב שם דפשוט שלא משום ביטול מצות ברכת התורה בלבד חרב הבית אלא משוםשלא היתה התורה חשובה בעיניהםולא עסקו בה לשמה, לא די בכך שאנו עוסקים בתורה אלא צריך שתהיה התורה חשובה בעינינו, שנבין ונדע, “כי היא חייכם ואורך ימיכם“, שנדע ונבין שתלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמו שנאמר ונס אל אחת הערים האלה וחי, עשה לו כדי שיחיה“, ולשונו הזהב של הרמבם צריכה להיות שגורה בפינו וחקוקה על לוח לבנוחיי בעלי החכמה ומבקשיה ללא תלמוד כמיתה חשובין” (רמבם פז מהלכות רוצח הלכה א‘), אין אנו ראויים להשראת השכינה עד שנשמח בדברי תורה ונשתעשע בהם ונדע כי הם חיינו ואורך ימינו.

וכבר כתב בדגל מחנה אפרים (פרשת בשלח) בשם זקינו ומורו הבעשט שבזמן החורבן לא בירכו את ברכתוהערב נאוכתב שזה דבר פלא, ולכאורה אכן פלא הוא, הלא הברכה האחרונה, אשר בחר בנו היא המעולה שבברכות (ברכות טו עא) הראשונה היא ברכת המצוהאשר קדשנו במצותיו“, והערב נא היא הקטנה שבברכות התורה ואינה אלא סמוכה לחבירתה, מדוע אפוא חידש הבעשט דרק משום חסרון ברכה זו חרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתן.

והנראה בזה, דרק אם נזכה שתהיה התורה חשובה בעינינו, רק אם נשמח ונשתעשע במתיקות עריבותה, רק אז נוכל להבטיח שגם בנינו אחרינו יצעדו בגאון בדרך התורה ובתלמודה, ולא בכדי הסמיכו חזלוהערב נאונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמהכי רק כאשר בנינו יראו בבית את מתיקות התורה, עריבותה ושמחתה ירצו גם הם לצעוד בעקבותינו בדרך התורה. וכן כתוב בשירת האזינווענתה בי השירה הזאתכי לא תשכח מפי זרעו” (דברים לא כא) רק אם התורה תהיה שירה בפינו ונשיר את זמרתה בשקיקה ובצמאון יובטחכי לא תשכח מפי זרעו“.

ולכן אמר הבעשט זיע כי רק משום שחדלו לומר והערב נא אבדה הארץ, חרב הבית, וגלו ישראל מעל אדמתם.

ובדבר זה עלינו להתחזק, להרבות בשמחת התורה, בשירה ובזמרה, בצמאון ובשקיקה כדי להשרות השכינה בישראל.

ג

והבית השני חרב בעון שנאת חנם (כמבואר ביומא טעב), ובירושלמי (יומא דעא) איתא שהיו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה. כי אהבת בצע כסף היא המביאה עלינו קנאת איש מרעהו ושנאת חנם, ורק כאשר נתקן חטא זה של שנאת חנם, ונרבה שלום בין איש לרעהו באהבה ובאחוה יבנה הבית במהרה.

ובפרשת בחוקתי כתב רשי (ויקרא כו ו‘):

ונתתי שלום בארץ, שמא תאמר הרי מאכל הרי משתה …אם אין שלום אין כלום …תלמוד לומר אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ, מכאן שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר ‘עושה שלום ובורא את הכל’“.

ונראה בזה כונת חזל (עוקצין פג מיב) “לא מצא הקבה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרק עי השלום יש קיום ותוחלת במאכל ומשתה ובכל השפע והטוב, וככלי שמחזיק מה שבתוכו שלא ילך לאיבוד, כך השלום בישראלכלי מחזיק ברכההיא.

הקבה משפיע עלינו בחסדיו המרובים שפע אלקי, ברכות שמים מעל ברחניות ובגשמיות אך אם אין בידינו כלי מחזיק ברכה לא נשאר בידינו מאומה. משל לאדם שמוזגים לו יין המשומר ושמן אפרסמון, אך אם הכלים שבידו סדוקים ושבורים, קנקנים דולפים, לא ישאר מאומה בידו. ולא מצא הקבה לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלום.

ראה נא את דברי הרמבם בסוף הלכות חנוכה (פד היד) “היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקידוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום“. והדברים מבהילים, כל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם!

וזה שאמר הנביא (זכריה חיט) “והאמת והשלום אהבואמתהיא תורת אמת, כאשר תורת אמת תאהבו ובכך תתקנו את חורבן הבית הראשון, והשלום אהבו, ובכך תתקנו את חורבן הבית השני, אז ורק אז תזכו שצום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים בבא.

(ונראה עוד בזה עפי הפטרת חזון שבו מוכיח הנביא ישעיהו את בני ישראל על העול והרשע, על העדר המשפט ועל חסרון הצדקה, ובסיום הפרקציון במשפט תפדה ושביה בצדקה“. וכנגד שני אלה דורש הנביא זכריהו והאמת (משפט) והשלום (צדקה) אהבו, ודוק).

ד

ובהיותנו עוסקים בעון שנאת חנם, גנותה ועונשה הקשה, חשיבות יתירה יש בהעמקה בדברי רבינו הנציב בהקדמה לספרו הגדול העמק דבר לספר בראשית. ומשום חשיבות הדברים הנני מעתיק לשונו:

דשבח ישר הוא נאמר להצדיק את הקב”ה בחורבן בית שני שהיה דור עקש ופתלתל, ופירשנו שהיו צדיקים וחסידם ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכת עולמים, ע”כ מפני שנאת חנם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה’ שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו ע”י זה לידי שפיכת דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית, וע”ז היה צדוק הדין, שהקב”ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמימות אע”ג שהוא לשם שמים דזהב גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ“.

וכמה נוקבים הדברים, וכמה הם שייכים לנו וכאילו היום נכתבו.

שנאת חנם שהחריבה את בית מקדשנו לא בין עמי ארצות היתה ולא בין רשעים פורקי עול מלכות שמים, אלא בין צדיקים חסידים ועמלי תורה. כל אחד מצדיקים אלה בטוח היה שרק דרכו והשקפתו היא לבדה ראויה לעלות על שלחן מלכים, ושל זולתו פסולה ומחשבת פיגול היא, מינות ואפקורסות.

שהקב”ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו“!

אפשר שצדיקים הם במצוות שבין אדם למקום חסידים ובעלי תורה, אך אין הקבה אוהבם, ובגלל צדיקים כאלו חרב בית המקדש.

כי אף שפשוט הדבר שאף בין צדיקים וחסידים תהיינה חילוקי דעות ביסודות ההשקפה, ומעולם היו חילוקי דעות כאלה בין גדולי ישראל ועדותיהם, אך מכאן ועד לשנאה רחוקה הדרך.

שהרי מדת הענוה מחייבת להבין ולהאמין שגם החולקים על דעתנו צדיקים כמונו, ואפשר שהם אף גדולים ממנו בצדקותם וקדושתם, ואף לשיטתם ודעתם יש מקום תחת השמש, שמשה של תורה.

עלינו לרחק שנאה זו ולהשניאה על כל מי שחרד את דבר הועל כל מי שיראת הואהבתו שוכנת בלבו.

זכותו של כל צדיק ותח לעמוד על דעתו ואף להלחם על דעתו, אך אין לו זכות לשנוא ולהשניא, ושנאה זו חורבן עולם היא, חורבנו של עולם התורה והיהדות, והיא שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו ועדיין מרקדת בינינו.

Published July 28, 2022 - 8:21