The Status of a Mumar in Halacha

ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד” (בראשית כז ג‘).

שא נאלשון השחזה כאותה ששנינו (ביצה כח א) אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חברתה, חדד סכינך ושחוט יפה, שלא תאכילני נבלה” (רשי שם).

ורחים יצחק ית עשו ארי מצידיה הוה אכיל ורבקה רחימת ית יעקב” (תרגום אונקלוס בראשית כה כח)

הרי מבואר שיצחק היה אוכל מן הצייד שעשו היה צד ושוחט למענו, ולכאורה יש לתמוה, דהלא שחיטת מומר פסולה כמבואר בחולין (העא), ועשו ישראל מומר היה כמבואר במסקידושין (יח עא). ואתל שיצחק לא ידע שעשו רשע הוא וחשב שהוא צדיק, ממ בהמתן של צדיקים אין הקבה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן כמבואר בכמק בשס (יבמות צט עב, כתובות כח עב, גיטין זעא, חולין העב, שם ועא, שם זעא).

וכבר עמדו על שאלה זו החידא בספרו פתח עינים (חולין שם) ובספר ישמח משה (פרשת תולדות). החידא כתב דאפשר דמה שיצחק אכל מצידו של עשו היה לפני שפרש ונעשה מומר. ודוחק גדול הוא, ובפרט לפי דברי חזל ורשי בתחילת הפרשה שעשו היה מתרוצץ לצאת על פתחי עבודה זרה עוד טרם צאתו לאויר העולם.

והישמח משה כתב בזה דבר נפלא, דעל אף שעשו רשע ומומר היה, ממ היה מקפיד במצות כיבוד אב ובודאי ששחיטתו פסולה ולא רצה להכשיל את אביו באכילת נבילה, ומשוכ היה מבקש מיעקב שישחוט לו את כל בעלי החיים אשר צד, ואכן עשו היה צד ויעקב היה שוחט.

והוסיף לפי דרכו עפי הידוע מהמקובלים שצדיק יכול להרגיש באכילת בשר את מעלת צדקתו של השוחט, וכיון שיצחק לפי תומו חשב שעשו הוא זה שהיה שוחט בשבילו, לכן היה אוהב את עשו אהבת נפש, וכאשר רבקה היתה מלינה עליו שרשע הוא, הוסיף יצחק אהבה על אהבתו, והערצה על הערצתו בחשבו שעשו צדיק נסתר הוא, שהרי מתוך שחיטתו ידע שצדיק הוא. ועיש עוד משכ לפי דרכו.

ולפי פשוטן של דברים שתי תשובות בעיקר שאלה זו.

א. בכל עיקר פסול מומר לשחיטה מבואר במסחולין דמומר לעבוז או מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי ופסול משום דלא הוי בר זביחה. ונראה לכאורה דרק לאחר שניתנה תורה ונצטווינו על השחיטה שייך פסול במי שאינו בר זביחה, אבל לפני שנצטוו על הזביחה מה שייך בר זביחה.

ולא מיבעיא למד דהאבות וזרעם לפני מתן תורה היה להם דין בן נח (עיין מנחת אשר בראשית סימן טז, סימן כ‘, סימן סד, סימן סה אות ג‘, סימן עב וסימן עד), אלא אף אם דין ישראל להם, ממ כל שלא נצטוו על השחיטה, לא שייך בר זביחה, וממילא אין פסול במי שאינו בר זביחה. (ועיין מנחת אשר בראשית סימן כב אות ג‘, סימן מאות זוסימן עג אות במה שכתבתי עוד בזה).

ב. וכעין זה נראה לדון לגבי מה שאמרו שאין הקבה מביא תקלה על ידי צדיקים, דאפשר שאין זה אלא לאחר שנצטוו במצוות, דהקבה רגלי חסידיו ישמור למנוע מהם חטא ועון, משאכ לפני מתן תורה דאף שקיימו האבות כל התורה עד שלא ניתנה, ממ אין בזה אלא  מדת חסידית ולא עבירה, וכל כהאי גוונא לא אמרו שאין הקבה מביא תקלה על ידן.

ואף שאמרו חזל דאף בהמתן של צדיקים אין הקבה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, והרי בבהמה לא שייך כלל שמץ חטא ועון, ולכאורה הוא הדין לצדיקים לפני מתן תורה, עדיין יש לדון לפי מה שכתבו התוס‘ (בגיטין ובחולין שם) דלא אמרו כן אלא במאכלות אסורות ולא בשאר עבירות, ואף באכילה ביוהכ מצינו שנכשלו בשוגג, דממ אין כאן מאכלות אסורות אלא איסור אכילה התלוי בזמן, ולפי זה נראה דכל דהוי מאכלות אסורות אף בהמתן של צדיקים אין הקבה מביא תקלה על ידם, אבל לפני שניתנה תורה אין כאן מאכלות אסורות ואין כאן תקלה, ועדיין יש לעיין בזה.

והנה בחתם סופר (פרוישלח) העיר אף לגבי המבואר במדרש רבה (וישלח פרשה עח סימן יב):

חד עמא דארעא אל לרהושעיה אין אמרת לך חדא מילתא טבא את אמרת בצבורא מן שמי, אל מה היא, אל כל אותן הדורונות שנתן אבינו יעקב לעשו עתידין אומות העולם להחזירן למלך המשיח לעתיד לבא, מאי טעמיה (תהלים עב) מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, יביאו אין כתיב כאן אלא ישיבו אל חייך מלה טבא אמרת ומן שמך אנא אומר לה“.

והביא מה שכתב ביפה תואר שלעתיד לבא עתידין האומות להחזיר דרונות אלה בכל יום ויום, ועל דעת כן נתן יעקב את המתנות, והקשה דאכ הוי ליה רבית, ואיך יעקב הלוה לעשו ברבית, דהלא אף בשעת ההלוואה עובר בלאו ולא רק בשעת הפרעון. וכתב ליישב לפי שיטת רשי (בי ודמ יוד סימן שס סעיף טז) דרבית עי שליח אין בו איסור, ועיש מה שפלפל בזה עוד.

ונבאר דין רבית במומר וכותי, ודינם לגבי מצוות התורה.

ב

דין רבית במומר וכותי

הנה איתא בשוע (יוד סימן קנט סעיף ב‘):

מומר מותר להלוותו ברבית, ואסור ללוות ממנו ברבית. הגה: ויש מחמירין אף במומר להלוותו. (המרדכי והגהות מיימוני בשם ראביה ורשי וסמג ומהריל). וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנו“.

הרי דעת השוע שמומר מותר להלוותו ברבית משום שאין אנו מצווים להחיותו אבל אסור ללוות ממנו ברבית, דאעפי שחטא ישראל הוא (סנהדרין מג עב) ואף שפרק עול ועובד עבוז מצווה הוא בכל המצוות קלה כחמורה, והלוה ממנו ברבית עובר בלפני עור לא תתן מכשול, מלבד איסור רבית שגם הלוה מצווה בה ולא רק המלוה.

והטז (סקג) ביאר דכיון שמותר להלוות לו ברבית, אף המומר אינו עובר בעבירה כשהוא משלם רבית, דעיקר מצות רבית אמלוה רמיא, וכל שמותר למלוה להלוות אין איסור על הלוה לפרוע, וכבר הארכתי בזה במקא (מנחת אשר דברים סימן סא), ואכמל.

והרמא כתב דיש אוסרים אף להלוות לו ברבית וראוי להחמיר כדבריהם.

ודעת הרמבן (במ עא עב דה אבל בירושלמי) שדין מומר לעבוז כדין גוי ולאו אחיך הוא ומותר אף ללוות ממנו ברבית, עיש. ונמצא שלש מחלוקות בדבר

וביוד (שם סעיף ג‘) איתא:

כותים, יש להם דין מומר לעבודת כוכבים. הקראים, אין להם דין מומרים ואסור להלוותם ברבית, ואין צריך לומר שאסור ללוות מהם ברבית. הגה: ועל סימן קנז וקכד דין אנוסין. תינוק שנשבה לבין העובד כוכבים ואין יודע מתורת ישראל כלל, דינו כקראים ואסור להלוות לו ברבית. (כך משמע מבי לדעת הרמבם). ולכן מומרת לעבודת כוכבים שיש לה בן מן העובד כוכבים שהבן הרי הוא כמוה ונקרא מומר, אסור להלוות לו ברבית, (מרדכי פהחולץ), דהוי כתינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים“.

הרי שדין כותי כדין מומר, ומשמע מדבריו דכשם שאסור ללוות ברבית ממומר כך גם בכותי.

אך השך (סקה) דחה דבריהם ונקט דכיון שאמרו בגמשבדקו ומצאו להם כדמות יונה בהר גריזים וקלקלו מעשיהם, ועשאום כגויים גמורים, דין כותי כדין גוי בין לחומרא ובין לקולא. והביא ראיה מגט שחתומים בו עדים כותים שפסול ומתירין אשת איש לעלמא, עיש.

ובחות דעת (סקד) דחה ראיתו מהא דגט פסול, דהלא פסלו כותי לעדות עוד לפני שקלקלו מעשיהם, דכל מומר פסול לעדות ואין זה דוקא משום שעשאום כגויים גמורים, אך לגופן של דברים הסכים לדעת השך, וכתב ליישב ראייתו, אלא שתמה דהלא אין כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה, ומשוה הסיק שאין דינם כגויים אלא מדרבנן ואף גט שחתום עליו כותי אינו פסול אלא מדרבנן, עיש.

אמנם כבר כתבתי במקא (מנחת אשר דברים סימן מד אות ה‘) לבאר מה שכתבו התוסבכמק (יבמות פח עא, שם פט עב, נזיר מג עב, ועיין בגליון השס ביבמות פח) דבדבר הדומה יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה אף בקום ועשה, ואין זה עקירת דבר מן התורה. וביארתי דכל שבאו חכמים לתקן ולגזור דבר שדומה לאיסור ולדין של תורה, והשתיתו דבריהם על דמיון דבריהם לדין תורה נמסר הדבר לחכמים לדמות מילתא למילתא, וכיון שנמסר בידם דבריהם כעיקר דין תורה המה. וכל עיקר יסוד זה מושתת על מה שביארתי בכמק (עיין מנחת אשר שם) דיש מקומות שבהם נמסר הדבר ביד לחכמים ודבריהם כדברי תורה, עיש.

ונראה לפיז בביאור שיטת השך דאכן כשבאו להוציא את הכותים מכלל ישראל ולעשותם כגויים גמורים, דומה הדבר לדין תורה, דהלא באמת הכותים עם נוכרי היו ומלך אשור הביא אותם מארץ נכריה ששמה כותה כדי ליישב את השומרון לאחר שהגלה את עם המן הארץ, וכמבואר בספר מלכים (ביז) אלא שנתגיירו. ונחלקו בגמ‘ (קידושין עה עב) אם גרי אמת היו או גרי אריות ולא נתגיירו בלב שלם ודינם כגויים, ואף דקייל להלכה דגרי אמת הם, וכשיטת רעקיבא שהלכה כמותו, וכמבואר בדברי הרמבם (הלעבדים פו הו), ממ כיון שמקורם מאומות העולם, ולא בודדים היו אלא כת שבנו להם מקדש בהר גריזים ועשאו שם לעבוז כדמות יונה, אכן דומים המה לגויים, ודומה הדבר לעשותם כגויים, וכל כהג יש כח ביד חכמים לעקור דבר מהת אף בקום ועשה, ודוק בכל זה.

אך לגופן של דברים כבר ציין שם בדגול מרבבה להמבואר בשוע אהעז (סימן מד סעיף יובבית שמואל סק יג) שקידושי כותי קידושין המה ולא עשאום כגויים אלא לחומרא ולא לקולא, ובגליון הגרעקא שם ציין לדברי השך דידן, עיש.

והנה בשוע (סימן קנט סג) איתא דשאני קראים מכותים, ואף דכותי יש לו דין מומר ומותר להלוותן ברבית, בקראים אסור להלוותן. והשך (סקו) כתב דהקראים דינם כמומרים ומותר להלוותן ברבית. אך לכוע אסור ללוות מהם ברבית ואין דינם כדין הקראים. ובטעמא דמילתא כתב החות דעת (סקה) דאת הכותים הוציאו מכלל ישראל בימי התנאים וכמבואר במסחולין שם דרבי מאיר גזר עליהם ועשאום כגויים גמורים, אך לגבי הקראים לא מצינו ואין כח בידינו לתקן ולגזור כהאי גוונא, וזפ.

וכבר כתבו התוס‘ (חגיגה כה עא) דכל מה שמצינו בחזל שהקילו בכותים ודינם כישראל לגבי כמה הלכות אין זה אלא לפני שבדקו אחריהם ועשאום כגויים, אבל לאחר גזירה זו דינם כגויים לכל דבר.

וכך כתב הרמבם בפירוש המשנה (ברכות פח מח):

ובכאן אפרש לך ענין הכותים העם שהביא סנחריב מכותה והושיבם בערי שומרון העיד הכתוב בהם את ההיו יראים ואת אלהיהם היו עובדים, אבל באורך הימים למדו התורה וקבלוה על פשוטה והמצות אשר החזיקו בהן היו קפידים עליהם וישימו לבם עליהם מאוד והוחזקו שהיו מאמינים בדתינו ומיחדים ולא יעבדו עא עד אשר חקרו עליהם חכמים ומצאום מכבדים הר גריזים וחקרו על הדבר ההוא ומצאו להם בהר ההוא דמות יונה וידעו שהם עובדים עא אז החזיקום בחזקת עכום גמורים לכל דבריהם ולכל מה שתמצא במשנה מן הדברים מענין הכותיים אשר תבין מהם שהכותים נכבדים מן העכום ופחותים מישראל כמו שאמרו מזמנין עם הכותי, וכותי המברך וזולתו לא אמרו זה אלא קודם שחקרו עליהם, אבל מעת שחקרו עליהם ומצאו אשר זכרנו הם פחותים מן העכום מאד ועל כן דע אותו ולא נצטרך לשנות לך זה העיקר בכל מקום שנזכר כותי“.

אמנם חידוש עצום כתב החתם סופר (הגהות אוח סימן לט מגא סקד) במה דמבואר בשוע (שם סעיף א‘) דמוסר פסול לכתוב תפילין משום שאינו בקשירה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה, והבית יוסף תמה בהלכה זו למה אינו בקשירה. והחתס הביא גם מדברי התוסיוט (נדה פז מד) שתמה לגבי כותים למד גרי אמת הם, איך עשאום כגויים לטהר בהם טומאת נדה וטומאת אהל דאורייתא.

וכתב החתם סופר:

ונראה לפענד שיש כח בכלל ישראל להוציא המורדים מכלל האומה ויחזרו לגוים גמורים אף להקל. וזכר לדבר, ראה ויתר גוים [חבקוק ג, ו] שהתיר להם זמצות [בבא קמא לח, ב] אף על גב דלאו ראיה גמורה היא, מכל מקום כן נראה לי. והם נמנו וגמרו להוציאם מברית ישראל לגמרי. ובגיטין [מה, ב] פירש רשי [דה מומר] שהמסור פרק עול תורה. יש לומר כיון שמוסר לתוא מכמר [ישעיה נא, כ] הרי מסר חבירו גם להעבירו על דת משה וישראל, ואי לא דפריק עול תורה כולה לא עביד הכי. ומצינו בעזרא [י, ח] יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה, משמע שהוציאם מכלל ישראל, וכנזכר לעיל“.

וכל דבריו חידוש, ואדון בהם בקצרה.

במה שהביא בדכתיב ראה ויתיר גויים (חבקוק גו‘) שהתירו להם שבע מצוות בני נח, הלא בגמ‘ (עבוז בעב) אמרו דאין זה אלא שלא יקבלו שכר כמצווה ועושה, אך ודאי לא פטרו אותם ממצוותיהם. וכבר כתב החתס שאין בזה ראיה גמורה.

אך באמת נראה ליישב דכל קושיית הגמשם אינו אלא דלא מסתבר שיהיה חוטא נשכר דבגלל שעברו על שבע מצוות התירו להם, ומשמע שעצם ההתרה אין בו תימה ולא הקשו אלא שלא יהא חוטא נשכר, הרי שבאמת יש כח ביד ישראל לפטור את החיוב.

אך באמת אין זה ענין כלל לניד, דהלא בגויים עסקינן ולא בבני ישראל, ובדברי הנביא חבקוק המנבא בשם ה‘, ומה ראיה מכאן שיש כח לדורות להוציא יהודי מכלל ישראל, אתמהה. (ובכל עיקר דין שבע מצוות בני נח בזמן הזה עיין מנחת אשר בראשית סימן יב אות ג‘ – ה‘).

ומה שהביא מקרא בעזרא (פי ח‘), לא מצינו לאחד מרבותינו הראשונים מפרשי המקרא והגמרא שיפרש כך את הכתוב, ותימה לומר שכל מי שלא עלה לאי עם עזרא ונחמיה יצא מכלל ישראל ודינם כגויים גמורים.

ועיקר התימה שבדברי החתס, דעד כאן לא מצינו אלא בכת שלימה כגון הכותים, וכעין זה מצינו עוד ביבמות (יז עא) לגבי עשרת השבטים שאבדו, ועבדו עבוזלא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים, שנאמר בהבגדו כי בנים זרים ילדו“, אבל תימה לומר כן על כל מוסר יחידי.

אך כבר כתב בשות מהרשדם (אהעז סימן י‘) שנחלקו הגאונים הרסג ורבינו חננאל אם קידושי מומר קידושין, ולדעת הרסג מומר לעבוז דינו כגוי ואין קידושיו קידושין, ולדעת רח קידושיו קידושין דאעפי שחטא ישראל הוא. אך אף לשיטתו אין זה אלא במומר שעזב את דרך עץ החיים, אבל צאצאיו שלא היה להם שעת הכושר ולידתן שלא בקדושה אף לשיטתו הוי כגוי ואין קידושיו קידושין, עיש.

ולכאורה יש בדבריו בית אב לדברי החתם סופר.

בא אחיך במרמה ויקח ברכתך

ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך” (כ”ז ל”ה).

הרי זה ברור ופשוט דפרשה זו של ברכותיו של יצחק עומדת ברומו של עולם ושורשיה בכבשונו של עולם. סתומה ועמומה היא וסוד הליראיו.

ואעפכ אמרתי בלבי לפרש סוגיא עמוקה זו בדרך השוה לכל נפש והמתיישבת על הלב.

הלא ידוע משכ בזוהק (חא קמו עא) דברכות אלה לא לצרכיו ולתועלתו של יעקב אבינו היו, אלא כל כונתו של אבינו יעקב להאציל ברכות אלה לזרעו בני ישראל לאורך הגלות ולהבטיח את גאולת ישראל באחרית הימים.

והלא גלוי וידוע לפני צופה הדורות מראש שבאורך הגלות ובקץ הימים לא תמיד בני ישראל יהיו ראויים לגאולה, ואפשר שקשה יהיה להבחין בין בני ישראל ובני עשו. וכבר מצינו בקריעת ים סוף ששרו של ים טען הללו עובדי עבוז והללו עובדי עבודה זרה, ומה נשתנו אלה מאלה (זוהק חב קע עב).

אלא שהקבה אומר בפי הנביא מלאכי (אב‘-ג‘):

אהבתי אתכם אמר ה’, ואמרתם במה אהבתנו, הלוא אח עשו לעקב נאום ה’ ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי“.

יעקב ועשו שני אחים המה, ודומים הם זה לזה, ואעפכ אמר הקבהואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי“.

וכדי לא לתת פתחון פה למקטרג ולסתום את פיהם של שרו של עשו וכת דיליה, נתגלגלו הדברים מן השמים שאת הברכות של יצחק, הברכות שרק בזכותן נגיע לקץ הימין ולגאולת עולם, ינתנו ליעקב כאשר נראה הוא כעשו אחיו, וכאשר אביו יצחק חושב שלא יעקב הוא זה שעומד לפניו ומבקש להתברך אלא עשו ועל מנת כן בירכו יצחק.

ומה מאוד שמחתי בראותי שוב כעין דברינו בדברי השפא (תולדות שנת תרלב):

גם נראה שבוודאי הי’ ברכת יצחק לעשו באופן שהי’ עשו מרוחק מהקדושה שעכ”ז יוכל למצוא הארת הקדושה. כי בוודאי גם יצחק ידע שאינו צדיק. רק שסבור שעוד יוכל להתקרב להקדושה. וברכה זו נטל יעקב והוא לדורות לזרעו שגם שאנחנו רחוקים נוכל למצוא נקודה הקדושה כנ”ל“.

וזו תקוותנו ותפילתנו בעיקבתא דמשיחא, דאף אם העם לא ראוי ולא כדאי ואף אם נראים אנו כעשו, ממ ראויים אנו לברכת ה‘.

ב

אלא שעדיין יש לתהות, למה גזרה ההשגחה העליונה שברכות נשגבות אלה יפלו לחלקו של יעקב אבינו איש תם דוקא בדרך מרמה.

ולבי אומר לי דהצופה דורות מראש ידע שבקץ הימין יבואו ימים שבהם יאמר המקטרג שהללו עובדי עבוז והללו עובדי עבוז, וכלל לא ברור מי הוא יעקב ומי הוא עשו, ולפיכך גזרה השגחה העליונה שדוקא ברכות אלה שרק על ידם נזכה לישעת עולמים יפלו בחלקו של יעקב כאשר היה נראה לגמרי כעשו, ויצחק המאציל ברכות אלה חשב שהוא מברך את עשו והחליף את יעקב בעשו.

וכל זאת לסתום פי המקטרגים והמשטינים, וכן אמר הנביא (מלאכי אב‘ – ג‘):

אהבתי אתכם אמר ה’, ואמרתם במה אהבתנו, הלוא אח עשו לעקב נאום ה’ ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי“.

Published November 24, 2022 - 9:01