The Mitzvah of Zechiras Yetzias Mitzrayim

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה‘” (יב‘).

אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכא ימי חייך העוהז כל להביא לימות המשיח” (משנה ברכות יב עב).

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת“. (רמבם פז מחמץ ומצה הא).

הנה שני פסוקים הם שבהם נצטווינו בזכירת יציאת מצריםזכור את היום הזה אשריצאת ממצרים” (שמות יג ג‘), ולמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך” (דברים טז ג‘). ומתוך דברי המשנה והרמבם מבואר דמקרא דזכור למדנו מצות סיפור יצימ בליל הסדר, בעוד מצות זכירת יצימ בכל יום וליל ילפינן מקרא דלמען תזכור.

אך רשי בפרשת בא (שמות יג ג‘) כתבלימד שמזכירין יציאת מצרים בכל יום“. הרי לן שיטתו דקרא דזכור מתפרש למצות זכירת יצימ בכל השנה כולה, ולכאורה תמוה דהרי כבר למדנו מצוה זו מקרא דלמען תזכורכמבואר שם (יב עא). ואפשר דסל דעיקר מצוה זו דזכירת יצימ בכל ימות השנה מקורה מקרא דזכור את היוםדרק פסוק זה נאמר בלשון ציווי מפורש, אבל קרא דלמען תזכור אינו אלא טעם דמצוות מצה ופסח ולא ציווי וכמש רשי (דברים טז ג‘) “למען תזכור, עי אכילת הפסח והמצה את יום צאתך“, אלא דממ למדו מדיוקא דקרא דמצוה להזכיר יצימ גם בלילות דאין זה אלא גילוי מילתא בעלמא.

והנה רוב מוני המצוות ובכללם הרמבם, הרמבן, הסמג והחינוך לא מנו מצות זכירת יצימ בכל יום במנין התריג ולא מצינו מי שמונה מצוה זו אלא הסמק (מצוה קי), וכך גם בזוהר הרקיע להתשבץ, וכבר דנו האחרונים בטעם השמטה זו. ונראה בזה הדרכים:

א. הפרי חדש (סימן נח) כתב בשיטת הרמבם דאין זה אלא מצוה דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. אך מפשטות לשון הרמבם בריש פא מהלכות קרש משמע דדרשה גמורה היא ומהת צריך להזכיר יצימ כל בוקר וערב, וכך מבואר מפשטות דברי הגמבברכות (כא עא) דספק אמר אמת ויציב חוזר ואומר כיון דהוי ספיקא דאורייתא עיש.

ובעיקר דברי הפרי חדש יש לעיין משום קיצור לשונו.

דהנה הפרי חדש הוכיח דזמן קריאת שמע של שחרית עכ מן התורה הוא (ולא כדברי הכסף משנה [הלקריאת שמע פא היא] שכתב דהוי מדרבנן) דאם מן התורה זקן קריאת שמע כל היום וכל הלילה אין זה מצות עשנ שהזמן גרמא, ועכ דיש שעות שבהם אין מצות קריאת שמע, ושוב תמה למה נשים פטורות ממצות זכירת יציאת מצרים כיון שנוהגת כל היום וכל הלילה. וכתב ליישב:

ויל דלא הוי דרשה גמורה אלא רמז בעלמא, וככ הרמבם בפירוש המשניות [סוף פרק קמא דברכות], ודלא כדמשמע מדברי הראבד שהביא הרשבא סוף פרק קמא דברכות“.

ואף דיש לפרש כונתו דכל עיקר מצות זכירת יציאת מצרים הוי מדרבנן, נראה יותר דכונתו במה שזוכרין יצאת מצרים בלילות הוי דרבנן, ומשוכ הוי זמן גרמא, אבל זכירת יציאת מצרים ביום פשיטא דהוי דאורייתא.

ב. הצלח בברכות (יב עב) כתב דכיון דפסוק זה שממנו ילפינן מצות הזכירה שבכל יום לא נאמר בלשון ציווי אלא כטעם אכילת המצה והפסחלמען תזכוראין זו מצוה גמורה להימנות במנין התריג (ועיין מה שהארכתי בגדר רצון התורה במנחא דברים סימן נב).

ג. הפרי מגדים (פתיחה כוללת לקריאת שמע) כתב דאפשר דמן התורה סגי בזכירה בלב ומשום הכי לא הוי בכלל מצות עשה, אך חזר משום כמה מצוות שבלב שהרמבם כלל בספר המצוות, עיש.

ד. בשם הגרח מבריסק אמרו וכך כתב בשות בית יצחק (אוח סימן יב אות ב‘) דאף שמצוה זו דאורייתא אין היא מצוה בפני עצמה אלא חלק וענף למצוה קריאת שמע, ומשוכ נקבעה מצוה זו עי אנשי כנהג בפרשה גשל קריאת שמע, ודוק במשכ הרמבם (פא מקרש הג) דגם פרשת הציצית בכלל קרש היא.

ה. ולולד היה אפשר לדון עוד דאפשר דמצוה זו ענף וחלק הוא ממצות סיפור יציאת מצרים שבליל אדפסח. ומצות הזכירה והסיפור עיקרה בליל אדפסח, אך כלול בה גם מצות הזכירה שבכל יום, ודוק בזה.

והנה נחלקו האחרונים בזמן הזכרת יצימ בשחרית אם זמנה עד סוף גשעות וכזמן קרש של שחרית או שמא דינה כדין כל מצוות היום שהם כל היום כמבואר במשנה במגילה (כעב). דעת השאגת אריה (סימן י‘) דזכירת יצימ זמנה כל היום, ובאור שמח (פא הלכה גמהלקרש) כתב לדייק מדברי הרמבם הנל דדין זכימ כדין קרש לענין הזמן עיש.

ונראה דגם שאלה זו תלויה בדרכים הנל, דאם הוי מחלקי מצות קרש פשוט שזמנה כזמן קרש של שחרית אך אם מצוה בפני עצמה היא מסתבר דהוי כשאר מצוות היום שזמנן כל היום, וזפ.

ב

והנה בברכות (יג עב) איתא:

תר שמע ישראל האלקינו האחד זו קש של ריהודה הנשיא אל רב לרחייא לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים אמר ליה בר פחתי בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים. חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה בר קפרא אומר אינו חוזר וגומרה רבי שמעון ברבי אומר חוזר וגומרה, אל בר קפרא לרש ברבי בשלמא לדידי דאמינא אינו חוזר וגומרה היינו דמהדר רבי אשמעתא דאית בה יציאת מצרים“.

וכבר הוכיח המגן אברהם (סימן סז סקא ובסימן קו סק ה‘) דאפשר לקיים מצות זכירת יצימ עי לימוד הלכה שיש בה הזכרת יצימ וכתב דכל שכן שיוצא בשירת הים. והגרעקא שם וכן החתס בהגהותיו שם ובשות (אוח סימן טו) חלקו על המגא ונקטו דצריך להזכיר דוקא יציאת מצרים ואינו יוצא ידח בקריעת ים סוף ובשירת הים אין זכר ליציאת מצרים אלא לקריעת ים סוף ולשירה שאמרו עליה. ובשוע הרב (סיסז סא) הביא את דברי המגא כיא ותמה עליו כתמיהת החתס.

ולשיטתו (סימן מו סעיף ט‘) כתב דאם רואה שהציבור יאחר יכוין לצאת ידח קרש בקרש שלפני פסדז ויכון לצאת ידח זכירת יצימ בפסוקאנכי האלוקיך המעלך מארץ מצרים“. ודעתו מבוארת כי פסוק זה עדיף משירת הים כיון שמזכירים בו את עצם ההעלאה מארץ מצרים.

ונראה בדעת המגא דאין צריך להזכיר דוקא את עצם היציאה מארץ מצרים אלא יוצאים ידח בזכירת גאולת מצרים על שלביה השונים ובפרט בקריעת ים סוף שהיתה תמצית גאולתן ועיקרה. פוק חזה משכ רבינו בחיי (שמות וו‘) “וגאלתי אתכם זה רמז לקריעת ים סוף שאז נחשבו גאולים שאין הגאולה שלימה אצל העבד עד שיתברר במיתת האדון“. ובעבודת הגרשוני בשהש איא כתב בשם הגראהאמת שהגאולה השלימה לא היתה רק על ים סוףועיש מה שביאר בזה. ויסוד הדברים כבר מבואר באבן עזרא ובספורנו פרשת בשלח (שמות יד ל‘) “ויושע הביום ההוא את ישראל. במיתת המסתוללים בם לשעבדם נשארו הם בני חורין כי עד עת מותם היו ישראל כעבדים בורחים“. ולפיז מבואר דגם קריעת ים סוף הוי חלק מגאולת מצרים ויציאתה.

אך באמת נראה יותר בשיטת המגא דלאו דוקא קריס שהיתה עיקר הגאולה אלא כל דבר הקשור ליצימ כגון עשרת המכות וכדויש בו כדי להוציא את האדם ידח.

ומסתבר לדעת המגא דגם ההלכה שאמר רבינו הקדוש בכל יום כדי לצאת ידח זכירת יצימ לא עסקה בענין יציאת מצרים ממש אלא בענין כלשהו הקשור קשר מסויים עם יצימ, ולדעת הגרעקא והחתס צל דבאמת אינו יוצא ידח אלא בשמעתתא שמזכירין בו יציאת מצרים ממש.

ואפשר דהמגא לשיטתו הלך גם בזכור את אשר עשה לך עמלקדכתב (סימן תרפה) דיוצאין ידח אף בקריאה דויבא עמלקשקורין בפורים בבוקר, ובמשנה ברורה (שם סק טז) חלק עליו ונקט שאינו יוצא אלא בפסוקים שבפרשת תצא שכתוב בה מצותתמחה את זכר עמלק מתחת השמים“. ובדעת המגא נראה דכלל הוא בכל הזכירות שאין צריך להזכיר דוקא פרט מוגדר ומסויים אלא עיקר הענין הכללי. כך בזכירת יצימ וכך בזכירת מעשה עמלק, ודוק בכז.

ג

והנה בשני מקומות נוספים מצינו שיוצא עי לימוד הלכה.

בסיפור יציאת מצרים ידוע מה דאיתא בתוספתא פסחים (פי היב): “חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילהמעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקים בהלכות הפסח כל הלילה“. הרי שגם בהלכות הפסח מקיים מצות סיפור יציאת מצרים, וכך נראה מפשטות דברי תשובתנו לשאלת החכםאף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן“. וכבר מטו משמיה דהגריז מבריסק שאכן מקיימין מצות סיפור יצימ בהלכות הפסח.

אך כבר ביארתי (לעיל סימן יג אות ד‘) דזה פשוט שלא יוצאים ידח סיפור יצימ עי הלכות הפסח שהרי כתב הרמבם דמצוה לספר בנסים ונפלאות (פז הלכות חומ הא) אלא דבכללכל המרבה לספרנכללו גם הלכות הפסח דכל דבר שיש בו להעצים ולהעשיר הבנת יצימ והרגשת הלב דכאילו הוא יצא ממצריםיש בו מצוה וענין.

וכך נראה גם בביאור דבריהם המחודשים מאד של הראבד והרש משאנץ בתוכ ריש פרשת בחקותי דבלימוד הלכות מגילה מקיים מצות זכירת מעשה עמלק, ובאמת פשוט כשמש בצהריים שאין אדם יוצא ידח בלימוד הלכות מגילה ואף לא במקרא מגילה דהלא אף במעשה עמלק שבפרשת בשלח שקורין ביום הפורים נחלקו המגא והמשנב בסימן תרפה אם יוצא ופשוט הדבר שאינו יוצא במה שאין בו זכר לשמו של עמלק כלל, ועכ צל דכונתם דגם בזכירת מעשה עמלק אמרינן כל המרבה הרי זה משובח, ובכלל כל המרבה אף לימוד הלכות מגילה.

ותרי חידושא אית ביה: א. מסברא הוא דרק בסיפור יצימ יש מצוה להרבות דזה טבע הסיפור להרבות בו בפרטים, ועוד כדי להשיג את הרגשתכאילו הוא יצא ממצריםיש צורך בריבוי פרטים, אבל בזכירות לא מצאנו גדר זה. ב. אף לאחר ההנחה דגם בזכירת מעשה עמלק יש גדר כל המרבה הרי זה משובח, חידוש הוא לומר דהלכות מגילה בכללא איתמר, דהלא אף במגילה גופה אין מזכירין שמו של עמלק, ודוק.

וממ נראה דממה דיוצא ידח בלימוד הלכה שיש בה יצימ מוכח דאין מצוה זו חלק ממצות קרש, דהלא מצות קרש קיומה בקריאת פרשה שבתורה ולא מסתבר שלימוד הלכה הוי חלק ממצוה שכל אופן קיומה בקריאת התורה.


למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים

לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך” (דברים ט”ז ג’).

למען תזכור. על ידי אכילת הפסח והמצה את יום צאתך” (רש”י שם).

והדברים מתמיהים הלא מצוה זו אינה ממצוות ליל הסדר אלא מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום בוקר וערב כמבואר בברכות (יב עב) “ימי חייך אלו הימים, כל ימי חייך אלו הלילות“, אכ מה ענין מצוה זו לפסח מצה ומרור שאנו אוכלין בליל הסדר.

ונראה דיש בזה לימוד עמוק בעיצומו של יום ותוקף נשגבותו של ליל הסדר. עי המצה והמרור שאנו אוכלים בלילה הזה עלינו לזכור את יום צאתנו מארץ מצרים כל השנה כולה.

ובהטעמת הדברים למציאות חיינו. במכשירי טלפון יש היוםחיוג מקוצרשעל ידו בהקשת ספרה אחת בעצם מחייגים ספרות רבות וכולן מופיעות על הצג, דלאחר שפעם אחת חייגנו מספר מלא, אם ישכיל אדם להכניס את הספרות לטלפון מכאן ואילך לא יצטרך להקיש אלא מספר אחד וכל הספרות כולן יעלו על הצג. כך על ידי זכירת יציאת מצרים כל בוקר וערב חוזר וניעור הסיפור של ליל הסדר, וכל ההרגשים הנעלים, כל המדריגות הנשגבות חוזרים ומציפים לבו של אדם ובכל יום ויום רואה הוא את עצמו כאילו הוא זה שיצא ממצרים.

והנה מנהג ותיקין יש שמשאירים חתיכה מן האפיקומן ותולים אותו בבית במקום הנראה לעין כל. מנהג זה מובא במגן אברהם (סימן תק סקז), ובקיצור השלה פקפק במנהג זה, אך בשות שבות יעקב (חג סמן נב) כתב שראה מנהג זה אצל אבותיו ורבותיו וענינו להזכיר יצימ בכל יום ויום עיש.

ונראה להטעים ולהנעים את הדברים דלאחר שערכנו את הסדר בשמחה ובחדוה ובדביקות מלאה ולא הפטרנו אחרי האפיקומן כדי שישאר טעמו בפינו, בטוחים אנו שבמשך כל השנה כולה די לן בזכירה בעלמא.

ומטעם זה הלכה פשוטה דבליל הסדר צריך לספר בנסים ונפלאות של יציאת מצרים (רמבם פז הא מחמץ ומצה, ועיין מנחת אשר למספסחים סימן פב), כי בלילה זה עלינו להתפעל ולהתרגש עד שכל אחד ואחד יראה עצמו כאילו הוא זה שיצא ממצרים משאכ בכל ימות השנה שלא נצטווינו בהם אלא בזכירה בעלמא, כי אם אכן ערכנו את ליל הסדר כדבעי מן הראוי שדי יהיה בזכירה זו על מנת שכל המיית הלב ורגשת הנפש תהיה חוזרת וניעורה כבליל הסדר עצמו.

ב

ונראה עוד ביתר עומק. דהנה זה יסוד מוסד וברור שתכלית יצירת מצרים קבלת עול מלכות שמים היא, ומקרא מלא דיבר הכתובכי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצריםוכן כתובאני האלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים אני הא” (במדבר טו מא). וברשי שםעל מנת כן פדיתי אתכם שתקבלו עליכם גזרותיומקור הדברים בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב פרשלח דף קיג עא): “על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים שתקבלו מלכותי ושתשמרו את מצותי“. וכבר כתבו בספרי החסידות דזה הרמז במה שבאו תלמידיהם ואמרורבותינו הגיע זמן קרש של שחרית“, גדולי התנאים האריכו ביציאת מצרים עד שאחרון התלמידים הרגיש בנפשו שהגיע הזמן לקבל עול מלכות שמים.

אלא שבשתי דרכים שונות מובילה זכירת יצימ לקבל עומש, יש קבלה מאהבה ויש קבלה מיראה ובכפיה. ראה נא משל שמשלו בספרי:

“‘אני ה’ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים אני ה’ אלקיכם’. למה מזכירים יציאת מצרים על כל מצוה ומצוה (פי’ שהרבה מצוות שבהם מזכירה התורה את יציאת מצרים) למה הדבר דומה, למלך שנשבה בן אוהבו ומשפדאו לא פדאו לשום בן אלא לשום עבד, שאם יגזור ולא יהיה מקבל עליו אומר לו עבדי אתה, כיון שנכנס למדינה אומר לו נעול לי סנדלי וטול לפני כלים להוליך לבית המרחץ. התחיל הבן ההוא מתנתק. הוציא עליו שטר ואמר לו עבדי אתה. כך כשפדה הקב”ה את זרע אוהבו, לא פדאם לשום בנים אלא לשום עבדים, כשיגזור ולא יהיו מקבלים עליהם יאמר להם עבדי אתם. כיון שיצאו למדבר התחיל לגזור עליהם מקצת מצוות קלות ומקצת חמורות, כגון שבת ועריות ציצית ותפילין, התחילו ישראל להיות מתנתקים, אמר להם עבדי אתם, על מנת כן פדיתי אתכם, על מנת שאהיה גוזר ואתם מקיימים”.

קבלה זו בכפיה היא, באימה וביראה. כאדון שהוציא שטר על עבדו ומטיח לו בפניו עבדי אתה ולשם עבדות קניתיך.

ולעומת זאת משלו משל אחר במכילתא ריפ יתרו:

“מפני מה לא נאמרו ישראל עשרת הדברות בתחילת התורה, משל למה הדבר דומה, לאחד שנכנס למדינה, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו כלום עשית לנו שתמלוך עלינו, מה עשה בנה להם את החומה, הכניס להם את המים, עשה להם מלחמות, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו הן הן, כך המקום הוציא את ישראל ממצרים, קרע להם את הים, הוריד להם את המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את השלו, עשה להם מלחמת עמלק, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו הן הן”.

קבלה זו מאהבה גמורה היא ומתוך הכרת הטוב נשגבה, כעם שאמרו למלכם הרחום הן הן מלכנו אתה.

זכירת יצימ בכל יום וליל הלא היא קבלת עומש של הספרי. זכירה זו מקיימים אנו בפסוק אחרון שבפרשת ציציתאני האלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים אני האלקיכם“. על הפסוק הזה אמרו בספרי את המשל של שטר העבדות. וראה נא מה שהוסיף שם רשי:

“אני ה’ אלקיכם. עוד למה נאמר, כדי לא יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום לא שנעשה וניטול שכר, אנו לא עושים ולא נוטלים שכר. על כרחכם אני מלככם וכן הוא אומר ‘אם לא ביד חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם'”.

ומשום כך אין צורך להזכיר נסים ונפלאות בכל לילה, דלא משום הנסים והנפלאות צריכים אנו לקבל עומש, אלא משום שעל מנת כן הוציאנו הקבה ממצרים שנקבל גזירותיו, ואם לא נרצה לקבלם חלילה, אזי ביד חזקה ובחימה שפוכה ימלוך עלינו.

אבל בליל הסדר, בלילה נשגב זה רצוננו לקבל עומש לפי המכילתא מתוך הכרת טובת המקום עלינו ומתוך אהבה גמורה. בלילה זה אומרים אנוהן הןרצוננו לראות את מלכנו. משוכ מזכירים אנו את הנסים והנפלאות שעשה לאבותינו ולנו ואת חסדיו העצומים עלינו בכל דור ודור.

והדברים שמחים ומאירים.

Published January 19, 2023 - 1:57