Yaakov’s Marriage to Two Sisters

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה” (לב ה‘).

דבר אחר, ‘גרתיבגימטריא תריג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותריג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים” (רשי).

הנה תמהו גדולי הדורות, מראשוני הראשונים ועד אחרוני האחרונים, על יעקב אבינו שנשא שתי אחיות, דהלא אמרו חזל (יומא כח עב) דאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ולא ניחא להו מה שכתב הרמא בתשובותיו (סיי‘) דרק אברהם אבינו עה קיים כל התורה ולא שאר האבות, דמלבד התימה בסברא בתירוץ זה, דהלא מסתבר דאברהם אבינו הנחיל לזרעו את האמת הגדולה שגילה, והלא מקרא מלא דיבר הכתובכי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו‘”, יש ראיות רבות במדרשי חזל שגם יתר האבות וזרעם אחריהם קיימו את מצוות התורה, ובפרט ביעקב אבינו, כמבואר במדרש (בר פרשה עט ו‘) דיעקב אבינו שמר את השבת, וכבר נודעו דברי רשי כאן בביאור דברי יעקבעם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי“, וכן בבר מקץ (צב ד‘) איתא דיוסף בנו שמר את השבת, עיש.

ונבאר בזה כמה דרכים שנתחדשו בענין זה עי אבות העולם.

א

תירוץ הרמבן

הרמבן בפרשת תולדות (כו ה‘) האריך בענין זה [ובתוך דבריו גכ שלל את האפשרות דאברהם בלבד קיים מצוות התורה וכתב עז: “והאיך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה במה שאסר אברהם אביהם על עצמו וקבע לו השם שכר על הדבר, והוא יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו“]. וכתב לחדש דלא קיימו אבותינו את המצוות המעשיות אלא בארץ ישראל, ובחול עסקו רק בסודות התורה וטעמי מצוותיה בלבד, ולכן כל עוד היה בחול נשא שתי אחיות, ומטעם זה מתה רחל בדרך בכניסתו של יעקב לארץ ישראל, כדי שלא יעבור בארץ ישראל על איסור שתי אחיות.

ולשיטתו הולך הרמבן (בויקרא יח כה) דעיקר עניין קיום מצוות התורה בארץ ישראל הוא, אלא שנצטוינו לקיים את המצוות בחול כהכנה לקיומן בארץ ישראל, משל למלך שכעס על אשתו ושילחה לבית אביה וצוה עליה להתקשט גם בעודה בחוץ כדי שכשתחזור לא יהיו עליה כחדשים, עייש. (ועיין עוד לקמן אות יב).

ב

פנימיות הענין ועומקו

בשות הרשבא (חא סיצד) כתב דברים סתומים וחתומים בדרך הסוד לבאר ענין שתי אחיות דיעקב, ורמז דכל התורה תלויה בזמן ובמקום ובכלים, לא כל הזמנים ראויים כימי שבת ומועד, ולא כל המקומות ראויים לתרומה כארץ ישראל, ולא כל הכלים ראוים דאין כל אדם ראוי לשמש בכהונה ככהנים, הרשבא סתם ולא פירש, והרדבז (חב סיתרצו) כתב לבאר דבריו.

ודברי הרשבא סתומים וחתומים, והרדבז (שם) [והתרעם על השואל שהוא מחזיק בערפו לגלות והיה ראוי להסתיר] שפך קרני אורה וממ ביאר דבריו, אך אף הוא גילה טפח וכיסה מאה טפחים ודיבר ברמיזה, וזל:

הנה אתה אוחז בעורפי להוציא מה שאין לי חפץ (בו על פי ואף על פי) ועל אפי [זאת ואעפכ] כדי שלא להוציאך חלק ארמוז לך רמיזות עד שתבין דברי הרב והוא זל סתם אותם בסוף לשונו שאמר ולא ראוי להקריב ככהן. לא הכל ראויים לישא שתי אחיות כיעקב לפי שצורתו חקוקה בכסא הכבוד כי טעם העריות כדי שלא ישתמש בשרביטו של מלך ונחלת יעקב נחלה בלא מצרים ומשתמש בשתי אחיות לאה ורחל ואם ידעת למה זכתה לאה להקבר במערת המכפלה ורחל בפרשת דרכיתבין סוד באחיות ואחר כל זה הרמז ידעתי שתמצתשובתו של הרב זל והוא זל נתכוון להודיע לשואל סוד הענין אם הוא משכיל“.

וצריך פירוש לפירושם. ונבאר את הנראה לענד לקמן (אות ו‘)

ג

תירוץ האחרונים שגיירן יעקב

המשנה למלך (ריש פרשת דרכים) הביא ממהרש יפה לתרץ, דיעקב גייר את רחל ולאה וכיון שנתגיירו הוי כקטן שנולד ואין בהם קורבה, וככ במהרשא (בחא יומא כח עב), וכבר ככ במושב זקנים (בראשית כט כח).

והנה לכאורה זה תלוי אם יש לאבות דין ישראל לפני מתן תורה, דאם דינם כבנ לא שייך בהו גירות ורק אם יש להם דין ישראל יש דין גירות, ולפיז יש להעיר דהלא הרמבן סל בפרשת אמור (כד י‘) דלאבות יש דין ישראל ולשיטתו יל דנתגיירו וכדברי המלמ, ולמה הוצרך לחדש דקיימו כל התורה רק בארץ ישראל, וצל דמכל מקום האמת כתב לפי דעתו.

ויל עוד דאף אם היה דין ישראל לפני מתן תורה ממ אין דין גירות דלא שייך קבלת עול מצוות לפני שניתן עול זה על צוארם וללא קבלת עול מצוות אין דין גירות.

וכבר הארכתי במנחת אשר בראשית (סיק‘) בגדר קבלת עול מצוות אם מעכב בסומא לריהודה שפטור מן המצוות. ויסוד השאלה, אם קבלת עול מצוות הוי מהות הגירות ועיקרו ואכ אין גירות ללא קבלת עומ, או שמא אינו אלא תנאי המעכב בגירות ובמי שפטור מן המצוות אין תנאי זה מעכב ואכמל.

ועיין בגור אריה למהרל (פרויגש מו י‘) שכתב דכל גדר קיום התורה עי האבות עי שקבלו על עצמן דין ישראל לענין המצוות ויש לדון בהם דין קטן שנולד לענין המצוות, ומשום כך לא חשש יעקב לאיסור שתי אחיות עיש. וכבר כתב הרדבז (חב סימן תרצו) כעין דבריהם, עיש.

ד

ביאור מחודש בקיום המצוות עי האבות

ועוד דרך מצינו בסוגיא זו בנפש החיים (שער אפרק כא), ויסודו דבאמת האבות הקדושים לא היו מצווים, אלא שבעומק דעת קדשם ועוצם קדושתם ידעו והשיגו את סדר תיקון העולמות שעי קיום מצוות, ובכונה זו קיימו את המצוות עד שלא נצטוו. ומכיון שכן כאשר השיגו והבינו ברוח קדשם שפיעמה שקרבם שדוקא עי ביטול המצוות יביאו לתיקון והשלמת רצון ה‘, כגון יעקב בנישואי רחל ולאה שתי אחיות, כך עשו.

וכעין דברי נפש החיים כתב באוהב ישראל (פרבראשית דה ויברך אותם).

ועיין עוד בדעת זקנים לבעלי התוס‘ (בראשית לז לה) שכתבו: “מה שרצו היו מקיימין ומה שרצו היו מניחין“. וברור דאין הכונה לרצון גשמי בעלמא אלא לפי השגתם ורוח קדשם.

ובאגרות הרמבם באגרת לרחסדאי הלוי כתב דאדם הראשון ונח והאבות לא קיימו את התורה כלל ואעפכ נחלו גן עדן משום שהגיעו לשלמותם במעלות המדות ובמעלות השכליות עייש.

ודבריו תמוהים לכאורה דהלא קיים אברהם אבינו כל התורה, ועל כרחך צל דנקט דלא עשו האבות את מעשי המצוות במעשיהם פרטיהם ודקדוקיהם כדרך המחוייב והמצווה לאחר שניתנה תורה אלא תיקנו תיקונים במהות המצוות ופנימיות המוסר שבהן, , וכך כתב ראברהם בן הרמבם בפירושו עהת (לה ד‘), וככ בהקדמת העונג יוט עיש.

ונראה ראיה לדרך זו מדברי הרמבם (בפט ממלכים הא):

על ששה דברים נצטוה אדם הראשון על עז על ברכת השם ועל שפיכות דמים ועל גילוי עריות ועל הגזל ועל הדינים, אעפ שכולן הן קבלה בידנו ממשה רבינו והדעת נוטה להן מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטוה, הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו נמצאו שבע מצוות, וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת לפנות היום, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית, ובמצרים נצטוה עמרם במצות יתירות עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו“.

ולכאורה תמוה משכ דיצחק הפריש מעשר, והלא ודאי קיים כל התורה כאברהם אביו וכמבואר לעיל, ומוכח דסל דלא קיימו את המצוות בפועל כמבואר.

[ובאמת נראה כן גם ממה שדקדק לכתוב דאברהם התפלל שחרית, ומשמע מזה דפירש לשון חזל אברהם תיקן שחרית וכו‘ (ברכות כז עב) לא שתיקן לדורות אלא שתיקן מטבע תפלה, וממ משמע מלשונו דמלבד שחרית לא מצינו שקיים את המצוות בפועל, ודוק].

ועיין בזוהק (חא קסב א‘) ומובא בדגל מחנה אפרים (ויצא דה והיו העטופים) דיעקב קיים מצות תפילין במקלות שהניח לפני צאן לבן, ודוק.

ה

מעשי האבות עפ נבואה

והנה לכאורה יל דלא קשה מידי דכיון שכל האבות הקדושים גדולים היו במעלות הנבואה, ואפילו לאחר שניתנה תורה רשאי נביא לעקור דבר מהת בהוראת שעה כאליהו בהר הכרמל, קו לדברים שלפני מתן תורה כשקיימו את המצוות כאינו מצווה ועושה דכאשר השיגו ברוח נבואה שכך ראוי להם לנהוג לא היה בכך פגם וחסרון.

וראיתי שוב באור החיים בפרשת ויחי (מט ג‘) שכתב בזה שתי דרכים שהם תואמים לדברינו אלה ולדברי הנפש החיים הנל, ומשום יקרת דבריו הקדושים הנני מעתיק לשונו הזהב:

והנכון בעיני הוא כי האבות קבלו התורה משם שקבל מנח שקבל מחנוך שקבל מאדם הראשון, אשר למדה מפי הגבורה דכתיב אז ראה וגוויאמר לאדם, (זהר חא קצט עא) ושבאמצעותה צוהו לעבוד גן עדן וכמו שפירשתי בפסוק (לעיל בטו) לעבדה ולשמרה. אך לא נצטוה אלא על זמצות שאם יעבור עליהם יהרג אבל שאר התורה קרוב לשכר אם יעשה ורחוק מן ההפסד אם לא יקיים, וכדרך שיש לנו גם אחר נתינת התורה שיש מצות שאם יעשה אותם האדם יטול שכר ואם לאו אין לו עונש עליהם כמו כן היה מיום ברא אלהים אדם בכל התורה חוץ מזמצות, והאבות לצד חביבותם בהוחשקם באושר עליון קיימו הכל כאומרו (כו ה‘) עקב אשר שמע וגו‘, ואמרו זל (יומא כח ב) קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין ואת בניו הקים תחתיו להרויח תועלת המצוות ועסק התורה, אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר ההצלחה להם כמו שתאמר יעקב כשהרגיש בהצלחתו בנישואי שתי האחיות העלים עין מריוח הנמשך מקיום המצוה ההוא כיון שאין לו עונש אם לא יקיימנה כל עוד שלא נתנה תורה. ומה גם אם נאמר שהיו עושים על פי הדיבור כי האבות נביאים היו והאמר להם לעשות כן, ודבר זה דומה למה שכתב רמבם בהלכות יסודי התורה (פט) כי נביא שאמר לעבור על איסור מאיסורי התורה לפי שעה שומעין לו כאליהו בהר הכרמל וגוגם יאמן יעקב שעשה מעשה על פי נבואתו שיכול לישא באחיות לפי שעה לא שיעקר איסור באחיות, ומה גם בזמן שלא היה להם עונש על הדבר אלא הקרבת התועלת אם יקיימו כנזכר“.

הרי לן שבתחילה כתב כעין דברי נפש החיים דכיון שלא נצטוו כאשר ראו תועלת באי קיום המצוות כך נהגו, ושוב כבד כיון שנביאים היו ביטלו את המצוות עפי רוח נבואר שבקרבם, עיש.

ועוד אמרו בירושלמי יבמות (פיא הא, דף סא עא): “חסד הוא, אר אבין שלא תאמר קין נשא את אחותו, הבל נשא את אחותו, חסד הוא, חסד עשיתי עם הראשונים שיבנה העולם מהם, עולם חסד יבנה“. הרי שהקבה התיר לראשונים לישא אחותם כדי שיבנה העולם מהם, וכך השיגו האבות אף לגביהם כאשר עסקו בבנין עולם, ודוק.

ו

ועתה נחזור לפרש את דברי הרשבא בתשובותו.

ולענד נראה דכונת הרשבא ברומזו שהכל תלוי בזמן במקום ובכלים, לשלשה דרכים, ושלשה שהן אחת הנה.

בזמן. דקודם מתן תורה שאני, ואף שהאבות קיימו כל התורה כולה אף טרם ניתנה, ממ אין כל הזמנים שוים, ובמה שקיימו לפני מתן תורה, היה זה ברשותם ודרכם לקיים ולבטל לפי רוח קדשם, וכמבואר לעיל באריכות.

במקום. כעין מה שתירץ רבו הגדול הרמבן, דבחוץ לארץ שאינו פלטרין של מלך קיימו את המצוות בדרך אחרת, בעסק בסודות התורה, תיקונים וייחודים ולא בהכרח במצוות המעשיות.

בכלים. כיון שיעקב אבינו ידע ברוח הקודש שעליו להקים יב שבטי קודש בישראל, ואף זאת ידע ברוח קדשו שאי אפשר לו לעשות כן אלא עי כלים אלה שהן המה רחל ולאה, מותר היה לו לשאתם כדי לקיים דבר ה‘. ולזה רמז הרדבז בענין שרביטו של מלך.

ודוק בזה.

וחידוש ראיתי בקדושת לוי (לך לך דה ומלכי צדק):

ובזה מתורץ קושית הרשבא בתשובה (חא סימן צד) למה נשא יעקב אבינו שתי אחיות, כיון שקיימו כל התורה עד שלא נתנה. ולפי מה שכתבתי ניחא, כי בחוץ לארץ לא היו עובדין על ידי מצות, כי לא היה יכול לקיים מצות התלויות בארץ, והיה עובד בחוץ לארץ במסירות נפש, ובאמת לא היה לו שתי אחיות אלא בחוץ לארץ, דשם לא עבדו על ידי מצות רק במסירות נפש, אבל בביאתו לארץ ישראל מתה רחל. ותראה ברשבא שכוון בדבריו לדברים אלו“.

הרי שפירש את דברי הרשבא כעין דברי הרמבן, ודוק בעומקם.

ז

בשיטת מהרל דלא קיימו האבות אלא מצוות עשה

עוד כתב שם המהרל בגור אריה דהאבות לא קיימו אלא מצוות עשה ולא מצוות לת, ומשום דמצות עשה יש בהן קיבול שכר, ומשאכ במצוות לת ולמה יקיימום, ואדרבה אין לו לאדם לאסור על עצמו דבר שלא נצטווה בו, ויישב בזה הא דנשא יעקב שתי אחיות, דבלאוין לא נזהרו, עש.

ונראה שיש לתת עוד טעם ותבלין בדברים, דכבר כתב הרמבן בפרשת יתרו (כח‘) דמצוות העשה נובעים ממדת האהבה, ומצוות לת יסודם במדת היראה, ומשום כך עשה דוחה לת דגדולה מדת האהבה ממדת היראה, ולפז יל דהאבות שקיימו את התורה לפני שניתנה ממדת האהבה עשו כן, ולכן לא קיימו אלא העשין, דלא שייך יראה לפני שנצטווה, [אף דיש לדון לכאורה דיראת הרוממות שייכת אף במה שלא נצטווה ורק יראת העונש לא שייכת בזה וצע].

ולפי זה אמרתי ליישב את קושית התוסבחולין (צא עא דה כמאן דאמר) במה דאמרו שם דבני נח נצטוו בגיד הנשה שהרי יוסף אמרטול גיד הנשה בפניהםהרי שנצטוו באיסור גיד, והקשו התוס‘, דהרי אמר שם גםפרע להם בית השחיטהולכוע לא נצטוו על השחיטה ואכ מה ראיה יש מיוסף, עיש. ולהנל ניחא, דמשחיטה אין ראיה שנצטוו, דהלא קיימו את כל העשין עד שלא ניתנה תורה ושחיטה מצות עשה היא, אבל גיד הנשה לאו הוא, והלאוין לא קיימו, ועל כרחך דנצטוו על הגיד.

[ואף שיש לטעון דממנ לא קיימו אחי יוסף מצות השחיטה, דהרי לא שחטו בעצמם אלא אחרים שחטו להם וכל ענין השחיטה היתה למניעת איסור נבילה ואבר מן החי, ואלה הלא אינם אלא לת ולא מצוות עשה, יש לומר עפי דברי התוסבביצה (כה עא דה בחזקת) ושבועות (כד עא דה האוכל) דיש בבשר שאינו שחוט גם עשה דשאינו זבוח, ומשום עשה זה הקפידו על השחיטה. אך יש עדיין לעיין אם יש בעשה שקיומו בשב ואל תעשה ענין האהבה. ולכאורה מסתבר דרק בקיום מצוות עשה בקום ועשה יש קיום מדת האהבה. אך עכפ המהרשא בחולין (שם) כתב דאכן אחי יוסף שחטו בעצמם את הבהמות דאלכ לא היתה השחיטה כשרה, ולפי דבריו אתי שפיר דקיימו את מצוות העשה דשחיטה, וצע בכז].

[אך בגוף דברי מהרל יש לעיין ממשכ רשי (בראשית לב ה‘) “עם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי“, הרי דכולל גם הלאוין, ובפרתולדות (כז ג‘) כתב רשי דיצחק אמר לעשיו שלא יאכילנו נבילות, וצע].

ובגוף הענין בעשה ולת האם העשה חמור מלת או שלת חמור מעשה, עיין משכ במנחת אשר כללי המצוות (סימן יח אות ב‘ – ג‘), עיש.

ח

בביאור המהרשא שיעקב קידש שלא מדעת

ובעיקר ענין שתי אחיות דיעקב כתב עוד המהרשא בסנהדרין (חיאגדות יט עב) דרחל נתקדשה לו עי עבודת שבע השנים ואחכ נתקדשה לו לאה בקידושי ביאה, ואף שכונתו היתה לרחל ממ לא היה עושה בעילתו בעילת זנות ונתרצה בקידושי לאה ואכ שלא מדעתו קידש שתי אחיות וגם אילו היה מגרש אחת מהם לא היה יוצא בזה מידי איסור דאחות גרושתו אסורה, ולגרש שניהם ודאי לא היה יכול עיש. ואף דיש לדון בדבריו דנראה דהא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות לא מהני אלא במקום תנאי כההיא דכתובות (עג עא), או בקטנה שהגדילה ביבמות (קז עא), ולא בקידושי טעות דסבור היה שרחל היא ונמצאת לאה, ממ מסקנת המהרשא דאי אפשר היה לו לגרש את שניהם מושתתת על היסוד המבואר לעיל דמעשי אבות היו עפי נבואה או רוהק וראה יעקב ברוח קדשו דזו מיועדת לו לנטוע את כרם בית ישראל ולבנות את ביתו, ודוק.

ט

בין האבות לשאר בני נח

ובעיקר דין האבות לפני מתן תורה וקיום התורה על ידם דנתי במקום אחר (עיין לעיל סימן יז) והבאתי את מה שכתבו בשם הגרח מבריסק דעד כאן לא נחלקו הראשונים אלא אם היה להם דין ישראל או דין בן נח (עיין רשי עבוז געא, רמבן ויקרא כד ו‘, חידושי הרן סנהדרין נח עב) אבל ברור שהיו בעצם ובחפצא בני ישראל, וקדושת ישראל התחילה על ידם דהלא אבותינו הקדושים אבות האומה הישראלית המה, והדברים לכאורה ברורים וקילורין לעיניים בסוגיות רבות, אך יש להעיר מדברי התוסבבמ (עא עא המתחיל לעיל מינה עעב דה תשיך) שכתב דיש זכות לגוי הנמנע מלקבל רבית, דעושה בכך מצוה כדרך שהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה, הרי שלמדו ממנהג זה של האבות לכל בני נח בקיום מצוות שלא נצטוו כלל. ועוד יש להעיר מדברי התוסהללו שלא כדברי המהרל הנל דלא קיימו אלא מצוות עשה ולא לאוין, ומדברי התוסמבואר דגם בלאוין יש ענין ומעלה בקיומן אף שלא נצטוו בהן. ועע בירושלמי סנהדרין (פד הז, כב עב) שהוכיחו מיהודה שדן את תמר דבדין האומות אין מתחילין מן הצד, הרי דהוי כבנ, ודוק כי קצרתי.

י

זמצוות בנ לאחר שניתנה תורה

איתא בחולין (קעב):

נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה, רבי יהודה אומר אף בטמאה, אמר ריהודה והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מותרת להן. אמרו לו בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו“.

וברמבם (פיהמשנה מסחולין סוף פרק ז‘) כתב:

ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא מה שאמר מסיני נאסר לפי שאתה הראת לדעת שכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום אין אנו עושין אלא במצות הקבה עי משה רבינו עה, לא שהקבה אמר זה לנביאים שלפניו, כגון זה שאין אנו אוכלין אבר מן החי, אינו מפני שהקבה אסרו לנח אלא לפי שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה שצוה בסיני שיתקיים איסור אבר מן החי, וכמו כן אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקבה צוה אותנו עי משה רבינו שנמול כמו שמל אברהם אבינו וכן גיד הנשה וכו‘, הלא תראה מה שאמרו תריג מצוות נאמרו לו למשה מסיני וכל אלו מכלל המצוות“.

וביאור דבריו דאף במצוות שניתנו לבני נח, אין אנו בני ישראל חייבין בהם משום שניתנו לבנ אלא משום שחזרו וניתנו לבני ישראל בסיני, ותריג מצוות הכוללת את שבעת המצוות שניתנו לבנ כמקשה אחת ניתנו לישראל.

ולכאורה סתר הרמבם את דבריו וחזר מהם בהלמלכים (פט הא):

על ששה דברים נצטווה אדם הראשון, על עבודה זרה, על ברכת השם, על שפיכות דמים, על גילוי עריות, ועל הגזל ועל הדינים, אעפי שכולן קבלה הן בידנו ממשה רבינו והדעת נוטה להן, מכלל דברי התורה ייראה שעל אלו נצטווה, הוסיף לנח אבר מן החי וכונמצאו שבע מצוות וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם, נצטוה יתר על אלה במילה והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת לפנות היום, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית, ובמצרים נצטוה עמרם במצוות יתירות, עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו“.

ולכאורה משמע מדבריו שהתורה נשלמה עי משה רבינו, אבל לגבי זמצוות מה דהוה הוה, אלא שמשה הוסיף עליהם, ואכן ראיתי שכך כתב הגרי ענגיל בספרו בית האוצר (חא מערכת אב אות ז‘) שדברי הרמבם סותרים אלה את אלה, עיש.

אך לאחר העיון נראה דאין בזה סתירה, דאין כונת הרמבם בהלמלכים דמצווים אנו בזמצוות משום שאדם ונח ואברהם נצטוו בהם, ולא בא משה אלא להוסיף על מצוות אלה, דהלא להדיא כתב הרמבם בתחילת דבריו על מצוותיו של אדהר, “שכולן קבלה הן בידינו ממשה רבינו“, ועכ דכל כונת הרמבם שמשה הוסיף מצוות חדשות שלא נודעו לקודמיו, אך פשיטא שמשה חזר על זמצוות דבנ ואין אנו חייבין בהם אלא עי משה רבינו, אך ממ משה רבינו לא חידש מצוות אלה אלא חזר עליהם לחייב בהם את בני ישראל כשם שנצטוו בהם בנ, ולא בכדי ברית מילה קרויה בפינו בריתו של אברהם אבינו, וכן בפיהמשניות שם כתב הרמבם: “וכן אין אנו מלין מפני שאברהם מל עצמו וכואלא מפני שהקבה צוה אותנו עי משה רבינו שנמול כמו שמל אברהם אבינו עה“, הרי שמשה צוה שתהא מצוה זו מוטלת עלינו כשם שנצטוה בה אברהם וכך בכל זמצוות בנ, ומשום כך נראה דאין סתירה בין דברי הרמבם ודבריו משלימים זה את זה.

ונראה הכרח לדברינו שאין כונת הרמבם בהלמלכים דזמצוות בנ כדקאי קאי, שהרי מבואר ברמבם (פט ממלכים הט) שגזל דבני נח כוללגונב נפשות וכובש שכר שכיר וכומה שאין כן בישראל“. הרי דזמצוות דבנ שרשים הם וכוללים לאוים רבים שבישראל מצוות חלוקות הן [וככ התוסבבמ (שם) דאיסור ריבית נכלל באיסור גזל דבנ עיש, ועיין ברמבן (בראשית לד יג) דדינים דבנ כולל כל המצוות והעבירות שבדיני ממונות בין אדם לחברו, עיש ודוק].

ועל כרחך דכשניתנה תורה נשתנו גדרי מצוות אלו בשעה שניתנו לישראל בסיני, ועכ דאין כונת הרמבם שמשה לא בא אלא להוסיף על מה שניתן לפניו, ודוק בכל זה כי קצרתי, והדברים ברורים.

ובאמת אין נראה שהרמבם חזר בו ממשכ בפיהמשניות, דהלא כתב שיסוד זה הואעיקר גדולובאגרת (נדפס בספר כתבי הרמבם ובנו רבי אברהם עמוד כו) כתב שיסוד זהלא יתעלם אלא ממי שלא עיין ולא הסתכל בעקרי הדת“, ואיך נאמר שחזר בו מדברים ברורים כאלה. ועכ צל כמו שביארנו.

יא

אם קטן חייב בשבע מצוות בני נח

בענין מה שחידשו כמה מגדולי האחרונים ובכללם הנחל יצחק (חומ סימן זענף א‘ – ב‘), והאור שמח איסורי ביאה (פג הב), הדברי חיים (נזקי ממון סימן יא) וחלקת יואב (סימן א‘) דקטן שיש בו דעת חייב בשבע מצוות בני נח, ובספר כסא דהרסנא על הבשמים ראש (סיעג) כתב דסומא חייב בזמצוות בני נח, וכה במנחת חינוך (מצוה בומצוה כו).

הנה לא אכחד, דמעולם היו דברי האחרונים הנל תמוהים בעיני מאד מתרי ותלת טעמי, ואבאר:

א. מה ענין ישראל אצל בני נח, והלא כיון שנכנסו ישראל לברית וקבלו תורה בסיני כקטן שנולד הם ויצאו מכלל בנ, והלא כתב הרמבם בפירוש המשניות  (חולין סוף פז) דכל המצוות שאנו מקיימים היום אין אנו מצווין בהם משום שכבר נצטוו נח ואברהם, אלא משום שכך צוונו בסיני, ומהיכי תיתי  לחדש שיש לישראל מצוה כלשהי מצד דיני בני נח.

ודבר זה תמוה בעיני גם במה שחידשו האחרונים לגבי קטן, וגם במה שחידשו לגבי סומא לרבי יהודה דאף שפטור מן המצוות, ממ חייב הוא בשבע מצוות בני נח, ולענד תמוה מאד ליתן דין בנ לישראל, דאין לנו בבני ישראל אלא תורת משה, ואין שום מצוה בבני ישראל משום דיני בני נח.

ויסוד זה מפורש בדברי הרמבם שאין אנו חייבים בשום מצוה מפני שהאבות ונח נצטוו בהן אלא משום תורה שניתנה לנו בסיני עי משה רבינו בלבד, כמו שהארכתי לעיל (אות ט‘).

ב. עוד קשה בעיני לחדש דקטן חייב במצוות כלשהן, והלא פטור קטן מן המצוות אינו גזירת הכתוב כהלכתא בלא טעמא, אלא משום שאינו בר דעת, וכמו שכתב רשי (חגיגה בעא): “דלאו בני דעה נינהו ופטורין מן המצוות“. וכיון שירדה תורה לסוף דעתו והחונן לאדם דעת קבע בתורתו שאין לקטן דעת מספקת להיות אחראי על מעשיו ולשאת בחיובי המצוות ועונשן, כמה תמוה לומר שחייב במקצת המצוות ופטור ממקצתן. וכיוצא בדבר תמהתי במנחת אשר (שמות סימן יב אות ב‘) על מה שרצו לחדש דקטן מצווה במצוות קידוש ה‘, עיש. [ויש שחידשו כן מכח לשון הרמבם  (יסודי התורה פה הא): “כל בית ישראל מצווין על קידוש ה‘”, וכתבתי דאין לשון זה בהכרח כולל קטנים, דהלא גם חרש ושוטה בכלל ישראל הן, וכי נימא דאף הם חייבים, ועיין בהלכות תשובה (פג הד): “ונהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים מרה עד יוהכ“, אף דפשוט שאין הקטנים בכלל, ואכמל].

ג. גם עצם דברי החתס (שות יוד סימן קפד וסימן שיז) דשיעור גדלות דבן נח אינה תלויה בשנים וסימנים אלא בדעת, וכל שיש בו דעת גדול הוא לענין חיובים ועונשים, אף שכתבו כן גם בשואל ומשיב (מהדורה בחלק אסימן יד) ובמנחת חינוך (מצוה קצ), וכן כתב גם בקרן אורה ובחידושי הנציב (נזיר סב עא), הדברים תמוהים לענד, דאם כן מאי קמל ברמבם בכתבו דגם בבן נח אין מענישין את הקטן, דממה נפשך אם יש בו דעת הלא בר עונשין הוא, ואם אין בו דעת מאי קמל, וכי יעלה על הדעת שהורגין תינוק בן יומו. וגם רחוק הדבר שבית דין אמור לבחון את דעתו והבנתו של הקטן, ומה גבול שמת בזה לקבוע את מדת הדעת המחייבת עונש, ועוד דכל כהאי גוונא הווא ליה לרמבם לפרש ולא לסתום וסתימת לשונו של הרמבם ודאי משמעה דכגדר קטן בישראל כך גדר קטן דבן נח.

אלא נראה דכונת הרמבם (פט ממלכים הי) דלא ניתנו שיעורים לבן נח אינו אלא בשיעורי כזית דאבר מן החי, וכן כתב בקרית ספר שם: “ולא ניתנו שיעורין של כזית וכיוצב אלא לישראל“. אמנם המאירי (סנהדרין דף נו עב) כתב: “שלא נאמרו השיעורין כולם אלא לישראל“, אך גם בדבריו אפשר דאין הכונה אלא בשיעורים של החפצא כגון כזית, רביעית, כביצה וכדוולא לשיעור גדלות.

והנה כל הנל נראה ברור מסברא, אך באמת הראיה הגדולה לסתור חידוש גדול זה [דקטן חייב בשבע מצוות בנ] היא מסתימת חזל והראשונים. הלא בחידוש גדול זה יש נפקותא גדולה בכל קטן, ואם נכונים הדברים איך סתמו ולא פירשו, ויסוד זה למדנו מדברי הבית מאיר (אוח סימן תמג סעיף בובבינת אדם שער הקבוע סימן ז‘): “שנוח לי יותר ללמוד מסתימת הראשונים מפירושן של אחרונים“. ועיין עוד בשות בית שלמה (יוד חב סימן מ‘): “ודאי שאם יש מקום לחומרא זו לא ימלט שלא היו מזכירים אחד הפוסקים ראשונים ואחרונים“. וכן כתב גם החזון איש (שביעית סימן זדה טרם אכנס): “ושתיקתם כפירושםוזו בלבי ההכרעה היתרה מכל הראיות“.

יב

מכתב בדברי הרמבן [המובא באות א‘]

שאל כבועל משכ רשי (דברים יא יח): “ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם, אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצוות, הניחו תפילין עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו וכן הוא אומר הציבו לכם ציונים” (ירמיהו לא).

ותמה כבוהלא תפילין ומזוזה הוי מצוות עשה שאינם תלויים בארץ אלא חובת הגוף המה ומה ענינם לארץ ישראל. וכתב שראה בשם מרנא הגרא מוילנא שברשי היה כתובהיו מצוינים במצוות התעמוכונתו היאהפרישו תרומות עשו מעשרותובטעות נכתבהניחו תפילין עשו מזוזות“.

ברור בעיני שהדברים אינו פרי רוחו הגדולה של הגרא ואף לא יצאו מבית מדרשו. מלבד מה שאין דרכו של רשי לכתוב ברת, בכלל אין לתקן ספרי קדמונים ולהגיה בהם עפי השערה ודמיון ללא מקור נאמן.

ראה מה שכתב הרמא ביוד סימן רעט סעיף אדאין להגיה שום ספר מסברא אלא בראיה, ובבהגרא שם סק בבשם הרמבן דעבירה גדולה היא להגיה ללא ראיה אלא מסברא. ומשוכ ברור לי שבוקי סרוקי תלו ברבינו הגדול הגרא.

ודברי רשי פשוטים ומקורם בדברי הספרי שםואבדתם מהרה אעפי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחול היו מצויינים במצוות שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים, משל למלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה, אל הוי מקושטת בתכשיטך, כשתחזרי לא יהיו עליך חדשים, כך אמר להם הקבה לישראל, בני היו מצויינים במצוות שכשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים“.

וכבר ביאר הרמבן את עומק הדברים וכונתם (ויקרא יח כה) “ומן הענין הזה אמרו בספרי ואבדתם מהרה אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצות שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים, משל למלך שכעס על אשתו ושלחה לבית אביה אמר לה היו מתקשטת תכשיטים שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים כן אמר הנביא הציבי לכם ציונים אלו המצות שישראל מצוינין בהם והנה הכתוב שאמר ואבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה וגואינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות ופירשו בהם כדי שלא יהיו חדשים עלינו כשנחזור לארץ כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ הולפיכך אמרו בספרי וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה“.

יסודו של דבר, יעודו של כלל ישראל לדבוק בהקבה בארצו הקדושה בשלימות תורתו אהבתו ויראתו, ורק בארץ ישראל ישיגו בני ישראל את שלמות דביקותם בהקבה, ושמירת התורה והמצוה בחול אינו אלא מעין הכנה לשלימות יעודו בארץ ישראל. ועיין מה שאמרו בירושלמי שקלים (יד עב) “כל הקבוע בארץ ישראל ומדבר בלשון הקודש ואוכל פרותיה בטהרה וקורא קרש בקר וערב מובטח לו שהוא בן עוהב“.

אמנם אין לדברים כל משמעות מעשית ומצות התורה ובכללן התפילין והמזוזה חובת הגוף הן וחייבים בהם בין בארץ ובין בחול חיוב גמור אלא שבכבשונו של עולם ובכבשי דרחמנא, הטעם שהקבה צוה מצוות אלה בחול כדי שיקיימו אותם בארץ, ודוק בכז.

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה” (פרק לב פסוק לג).

הן מאכלות אסורות מן החוקים המה שטעמם לא נתפרש בתורה, חקים חקקתי גזירות גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריהם, ומכל המאכלות האסורות שבתורה לא מצינו אלא אחת שטעם איסורה מפורש בתורה, והיא מצות לת דגיד הנשה שנאמר בהעל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה“. ויש לעיין אפוא בכוונת התורה בטעם מצוה זו.

ושלש דרכים מצינו בדברי רבותינו הראשונים:

א. כתב הרשבם בפירושו עהת:

על כן לא יאכלולזכרון גבורתו של יעקב ונס שעשה לו הקשלא מת“.

וחידוש יש בדבריו דלא מצינו בשום מקום זכר לנס שהוא בלת, ולעולם זכר לנס אינו אלא בקום ועשה כגון סוכה מצה ומרור, וכן נר חנוכה ומקרא מגילה מדברי קבלה ודברי סופרים.

ב. כתב החזקוני:

בדין הוא שיש לקנוס ולענוש בני ישראל מאכילת גיד הנשה שהניחו את אביהם הולך יחידי“.

וגם דבריו חידוש הם דלאו זה לדורות נאמר משום קנס לבני יעקב.

ג. כתב החינוך (מצוה ג‘):

משרשי מצוה זו, כדי שתהיה רמז לישראל שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגליות מיד העמים ומיד בני עשו, שיהיו בטוחים שלא יאבדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם, ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר. ובזכרם תמיד ענין זה על יד המצוה שתהיה לזכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שבא בקבלה שהיה שרו של עשו, רצה לעקרו ליעקב מן העולם הוא וזרעו ולא יכול לו, וציערו בנגיעת הירך, וכן זרע עשו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם ישועה מהם, כמו שמצינו באב שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער, כן יזרח לנו השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו, אמן במהרה בימינו“.

בקש שרו של עשו לעוקרנו מן העולםולא יכול לו. יזכרו זאת ישראל לדורותם באי אכילתם את גיד הנשה. בטוחים יהיו שלא יאבדו.

ובזוהק איתא:

ולקבל שסה יומי שתא, והא תשעה באב חד מנהון, דאיהו לקבל סמאל, דאיהו חד מאינון שסה מלאכין (נא יומין), ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, את לאסגאה תשעה באב, דלא אכלין ביה ולא שתין, ובגין כך חזא קבה כלא, ונרמז בהון רמז ליעקב. ויאבק איש עמו, בכל יומי שתא ובכל שייפין דיעקב, ולא אשכח בר ההוא גיד הנשה, מיד תשש חיליה דיעקב, וביומי שתא אשכח יום תשעה באב, דביה אתתקף ואתגזר דינא עלנא, ואתחרב בי מקדשא, וכל מאן דאכיל בתשעה באב כאילו אכיל גיד הנשה)“.

(תרגום לשונו) – “וכנגד שסה ימי השנה, והרי תשעה באב אחד מהם הוא שהוא כנגד סמאל, שהוא אחד מאותם שסה ימים, ובגלל זה אמרה התורה לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשהאתלרבות תשעה באב (“אתרתאב תשעה” – כן כתב הארי הקדוש בספר פרי עץ חיים, שער חג השבועות פרק א‘), שלא אוכלים בו ולא שותים, ומשום כך ראה הקבה את כולם, ונרמז בהם רמז ליעקב. ויאבק איש עימו בכל יומי השנה ובכל עצמותיו של יעקב, ולא מצא חוץ מגיד הנשה, מיד תשש כוחו של יעקב, וביומי השנה ישנו יום תשעה באב שבו מתחזק ונגזר דין עלינו, ונחרב בית המקדש, וכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אוכל גיד הנשה“.

יום תשעה באב מכוון כנגד מצות גיד הנשה, ונראה להוסיף בזה טעם ותבלין בעומק הדברים לפיד החינוך.

ויתירא מזו מצינו בסדר הדורות (אלף השלישי) שהמאבק בין יעקב ושרו של עשו היה בתשעה באב, וככ בדרשות החתס (סוכות), והדברים נפלאים.

כי דווקא ביום הקשה הזה, יום המר והנמהר שבו חרבו מקדשי דוגלו ישראל מעל אדמתם, יום שאין קשה ממנו בתולדות ישראל, עלינו להתחזק באמונה ולזכור שכבר ניסה שרו של עשו לעקור את יעקב מן השורשוכבר נתברר בניסיון שאין הוא יכוללא הורשה לעשות כן.

לא חגר שרו של עשו חרבו על מתניו אלא בשל יעקב. לא עם אברהם ולא עם יצחק יצא למלחמת החרמה. דווקא בכוחו של יעקב לקבוע את סיום המלחמהולסיימו עד עלות השחר. ומה כוחו של יעקב?

ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בוראה של אדום עולה ולא ידע כמה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר שמא לזה אין לו ירידה? אל הקבהאפילו אתה רואה עולהו אצלי משם אני מורידומשם אורידך נאום ד‘. אפשר ולא גילה הקבה מתי זמן שקיעתו של עשו, אך הקבה הבטיחו במה הוא נופל.

בסולם יהיה עשו יורדסולם גמטריא קול. קול תפילת הצדיקים וקול תורתם סולם הוא למלאכים להעלותם ולהורידם. וכך כתב בעל הטורים: “סולם. בגימטריא קול, שקול תפלת הצדיקים הוא סלם למלאכים לעלות בו. וכן עלה המלאך בלהב הקרבן והתפלה היא העבודה. לכך כל מי שמתכוין בתפלתו הסלם שלם בשליבותיו ויכולים לעלות בו“.

ועוד זאת גילה לנו בעל הטורים:

סלם. בגימטריא סיני שהראהו מעמד הר סיני“.

בעמל תורת סיני ויגיעתה בקול תפילה ובקול תורה ירומו בני יעקב בסולםומשירומו בני יעקב בהכרח ירדו בני עשוכשזה קם זה נופל.

עד אחרית הימים מגיע אבקו של יעקב. ואימתי אחרית הימים זו?

כתב בעל האור החיים:

יתבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש (ח‘) כי דגליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עה, בנגאלו בזכות יצחק, גבזכות יעקב, והדתלוי בזכות משה, ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה“.

והדברים מבהילים. וכי לא יחפוץ משה לגאול בניו ולחלצם ממיצר, הן זה האיש משה נשא על שכמו טורח משא העם ומשאו כאשר ישא האומן את היונק, זה האיש המחנן בעד חטאתם בקול שוועה, אם ימחה שמו ולא יפקד עוד בספר תורת האלוקים. כלום יתכן שהוא אשר לא ירצה להביא גואל לבניו?

אכן פשוט הוא כי חפץ משה לגאול את בניו. מחלה ומפלל הוא להחיש פעמי גאולתם, שאין בו כח אם לא בתורה ובעמלה. הוא שאמר הכתובזכרו תורת משה עבדי, אשר ציויתי אותו בחורב“.


ויקרא את שמו ישראל

פירוש נפלא חידש החתם סופר, הנה המלאך אמרויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל” (לב כט) אך לא כך אמר הקבה אלא ויאמר לו אלקיםשמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל” (לה י‘). שרו של עשיו רצה למחוק לחלוטין את השם יעקב אך הקבה אמר שמך יעקב משום שיעקב ישראל בגיקרע שטן.

לאחר שהשטן שהוא שרו של עשו רצה לקעקע את כל שרש העם ולהעבירו מן העולם, ויעקב גבר עליו ושבר את כחו הוסיף לו הקבה שם שהוא בגמטריא קרע שטן. אך השטן בעצמו שרו של עשו ניסה לעקור את מלא שמו של יעקב ולבטל מעל עצמו את גזירת הקריעה והכליון. אלא שהקבה קבע שאכן יעקב וישראל יהיה שמו.

אמנם כאשר נספור אותיות אלה נמצא שיעקב ישראל עולים למספר 723 כאשר קרע שטן עולה 729.

אלא שכבר כתב רשי (בחוקותי כו מב) “בחמשה מקומות נכתב יעקב מלא ואליהו חסר, יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניוכאשר מדובר בכוחו של יעקב לקרב את גאולת ישראל מופיע יעקוב מלא, בימי הגלות צריכים אנו את כוחו של יעקב אבינו ובימים ההם יעקב הוא זה שקורע כוחו של שטן, כי יעקב מכל אבותינו הקדושים הוא זה שבמאבקו עם שרו של עשיו כבש את דרכו של כלל ישראל עד הגאולה העתידה והוא שכתב רשי (לג יד) “עד אשר אבא אל אדוני שעירה ואימתי אילך בימי המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו“.

ומה נפלא הרמז שכתב הבעל הטורים:

אבא אל אדוני שעירה. סת אליה. אבא עולה ד‘. רמז לאחר דגליות יבא אליה לפני בא יום ההגדול והנורא ואז ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו“.

וגם ברמז זה בא אליה חסר דבכל הנוגע לגאולה העתידה יעקוב מלא ואליה חסר.

וכך הדברים גם עפי קבלה, פוק חזי משכ בזוהק פרוירא (קיט עא):

רש פתח ואמר (ויקרא כו) וזכרתי את בריתי יעקוב מלא בואואבל האי קרא על גלותא דישראל אתמר דכד אינון גו גלותא ההוא זמנא דיתפקדון (בית יעקב) יתפקדון ברזא דואו ואיהו באלף שתיתאה“.

הרי לן מכבשונו של עולם דיעקוב מלא קשור לגאולת ישראל.

אכן יעקוב ישראל בגמטריא קרע שטן, ובזכותו של יעקב איש תם ומאבקו עם שרו של עשו נזכה בקרוב בימינו לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

Published November 18, 2021 - 5:26