Yesod Toras Hakinyanim

פרשת תולדות

גמר דעת בקניינים

ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב” (פרק כה פסוק לאלג).

א

הסוברים שעיקר הקנין גמירות הדעת

הנה רבים מגדולי האחרונים כתבו חידוש גדול בתורת הקנינים, ולדבריהם עצם הקנין לעולם אינו אלא בגמר דעת האדם, וגמר דעתו הוא שמעביר ממונו של אדם מרשות לרשות, ואין כל מעשי הקנין אלא סיבת גמר הדעת או סימן לו. 

ומכיון שאני לא כן עמדי, אמרתי לשנות פרק זה בעזהשית.

כתב החזוא (חומ סיכב) בשם אביו הגדול וזל: 

כלל גדול יהילך בקנינים, דעיקר הקנין הוא שיגמור בלבו להקנות הדבר לחבירו, וחבירו יסמוך דעתו עליו, ויש דברים שקים להו לחזל שבדבור בעלמא גומר בלבו להקנות לחבירו, ויש שאינו גומר בלבו רק עי הקנינים המפורשים מן התורה או מחזל, ודוק היטב בה והפוך בה דכולה בה, דוק בשס ופוסקים ותמצא כן, וזכורני שכדברים האלה כתב הגאון ראלעזר משה מפינסק (שיחי‘) [זל] בהסכמתו להשסים דווילנה הנדפס במסכת בב, ודוק בדבריו כי נכונים הם מאד“. וכעין דבריו כתבו גם הגרשק בטוב טעם ודעת (חא סירסט), והגאון ריוסף ענגיל בציונים לתורה (סימן לט דה עוד יש לחלק).

והנה מצינו בשלש סוגיות בשס דבמכירי כהונה הוי כאילו כבר משעת הפרשה הגיעו המתנות ליד הכהן וקנאם הכהן. בבב (קכג עב) מבואר דהוי מוחזק ובכור נוטל בו פי שנים. בגיטין (לעא) מבואר דהוי כאילו בא ליד כהן, והוא יכול ליתנו לבעהב להפריש עליו ממקום אחר. ובחולין (קלג עא) מבואר דהוי כשל כהן ויכול הוא ליתנו לאחרים עיש, והאריכו האחרונים בביאור הדבר דלכאורה תמוה, איך זכה בו הכהן מאחר שלא בא לידיו כלל, ויש שביארו עפי הבנה מחודשת ביסוד גדר הקנין, ונבאר.

כתב הרשבם בבב שםשאנשי העיר קרוביו ומכיריו של כהן זה, ומזכין לו זיכוי גמור במתנות בהמותיהן מיד כשנשחטו“, וכן כתב שם לקמןשאלו אוהביו גמרו ומקנו ליה המתנות וכו‘”. וצריך ביאור בדבריו במה זכו לו זיכוי גמור, כיון שהם עדיין ביד הבעלים, והרשש בהגהותיו כתב דמזכין לו בליבן, וצב מה מהני זיכוי זה שאין בו מעשה קנין, ומדברי הרשבם משמע דמכירי כהונה הוי קנין גמור, ולא רק לענין דהוימוחזקבלבד, שהרי כתב דהוי כאילו בא ליד הכהן בטבליה, דודאי הוי קנין גמור עיש, ואכ ודאי צב במה קנה כהן זה מיד אוהביו ומכיריו.

והנה הגרי ענגיל בספר ציונים לתורה (כלל לט), וככ בבית האוצר (חב דף יט) ובחוסן יוסף (אות קמט) ביאר דברי הרשבם עפי יסוד הנל, דבאמת הוי עיקר הקנין ושורשו ברצון האדם וגמירת דעתו, וכמו שמצינו בהרבה מקומות דגמר ומקנה מהני אף ללא מעשה קנין, ומה שצריך קנין בכל מקום אינו אלא להשלמת הרצון, ולהוכחה על גמירת הדעת ושלימות הרצון, אבל במקום שידעינן דגמר ומקנה בבירור, כגון במכירי כהונה, הוי שלו אף ללא מעשה קנין כלל, ולכן מהני מה דמזכין לו זיכוי גמור בלבן עייש. ובמערכת הקנינים להגרש שקאפ (סימן יא) כתב כדברי החזוא והגריע וזלדענין קנין הוא גמד של הקונה והמקנה, רק שקבעו שתהא ההוכחה הזאת עי מעשה“.

הרי לן מדברי ארבעה מעמודי התורה בדורות האחרונים, הגרש קלוגר, הגרי ענגיל, החזוא, והגרש שקאפ, דמהות כל הקנינים אינה אלא גמד, ומעשי הקנין כולם לא באו אלא לגמור דעת האדם, או להוכיח גמד כמבואר.

ועיין עוד בפני יהושע בגיטין (עז עב בדה ולא הוי) שכתב [ליישב הא דכשהאשה קונה מקום הגט עי חזקה כדי להתגרש, חשוב נתינה עי הבעל] “דהכא עיקר המתנה נגמר עי שאמר לה לך חזק וקני, והא דבעינן קנין היינו לענין חזרה, דקודם קנין יכול לחזור בו, מיהו כל כמה דלא חזר בו נגמר הקנין משעת הדיבור, ושפיר קרינן ביה ונתןעכל, ולקמן נדון בדבריו.

ב

מומ בזה

אך לענד הדל כמה קשה לומר דבאמת אין צריך קנין כלל להעביר ממון מבעלים לבעלים, אלא רצון בלבד, וכל הני קנינים דילפינן מקראי מה הן, והגרי ענגיל כתב דאינם אלא לגלות רצונו ולהורות על שלימות כונתו, ולדבריו אין הקנינים פועלים בעצם כלל וכלל, אלא גמר דעתו של אדם בלבד, וכל הקנינים אינם אלא מעשה קוף בעלמא, להורות על כונת האדם ושלימות רצונו, וקשה דאכ אם עשה קנין וגילה דעתו ורצונו באופן מושלם, אך לא נעשה הקנין כדין, כגון הגבהה פחות מטפח או מגטפחים לכל חד כדאית ליה, או משיכה ברשות הרבים, או חזקה כשלא נתכוין לתיקון הקרקע כמבואר בבב (נד עא) דלא מהני, ובכל הנהו פשוט שלא קנה, ולדברי הגאון למה לא יקנה, הלא אין הקנין עושה כלל את עצם ההקנאה, אלא דעת האדם בלבד, והלא בודאי הוכיח רצונו עי קנין, ועכ דמעשה הקנין הוא שפועל בעצם את העתקת הבעלות מאדם לאדם, ולא מיבעיבקנינים דאורייתא דבודאי קשה לפרש טעמא דקרא, ולחדש שענין הקנין הוא רק להורות על רצון, אלא אף בקנינים דרבנן, בודאי הוי עצם מעשה הקנין הסיבה לקנין הדבר.

והנה בחזוא שם מבואר קצת בסגנון אחר, ולדרכו הקנינים אינם ראיה על גמד, אלא שעי עשיית הקנין הוא גומר דעתו, והקנין היא סיבת הגמד ולא סימן לו, ולענד אף לדבריו קשה כנל. וידעתי שיש לדחוק דאף בקנינים דאורייתא הוי הרצון יסוד הקנין, אלא דכיון דהוי גזהכ, צריך שיעשה את החזקה בכל פרטיה ודקדוקיה כדי לקנות, אך לענד קשה לומר על דין תורה, דאינו אלא להוכיח על כונתו ולא דין בעצם כנל, ועוד דכי גרע בעשה קנין שלא כדין, ונתברר עכפ דעתו הגמורה להקנות, מאילו לא עשה קנין כלל אך ידעינן שגמר ומקנה, דמהני לגאונים הנל.

ועוד יש לעיין בזה לכאורה, דאם צריך מעשה להוכיח על גמר דעת, הרי מסתבר דבעיקר צריך הוכחה על גמר דעתו של המקנה, דבעינן בי‘ “גמר ומקנה“, ולא של הקונה, דהקונה הלא מסתמא מתכוין לקנות, ובפרט במתנה, אך את מעשה הקנין עושה הקונה ברוב הקנינים, כגון הגבהה ומשיכה במטלטלי וחזקה בקרקע, ואין לומר דמעשה הקנין שעושה הקונה, הוי הוכחה על גמר דעת המקנה, מדשתיק ולא מחה בו, דהרי הקנין מהני אף שלא בפני המקנה כלל, כשאמר לו לך חזק וקני, ועכ דאין הקנין כדי להוכיח על גמר דעת המקנה בלבד, אלא עצם הסיבה והכנסת החפץ והממון לרשות הקונה היא עי קנין.

ועוד יש להקשות ממה דמבואר בבכורות (יג עא) דישראל בחדא ועכום בחדא, וכי שאני עכום מישראל בענין גמר דעתו, ואם יתגייר משתנה תכונתו וגמר דעתו, ועכ דהקנין בעצם פועל הפעולות וזפ.

ועוד קשה להבנה זו, ממה שנחלקו הראשונים והאחרונים בקנין דרבנן אי מהני לדאורייתא (עיין אבן העזר סיכח סעיף יג ובבי שם), ואם כל גדר הקנין אינו אלא להוכיח גמד, למה לא יהני קנין דרבנן, הא ממ גלי דעתיה דגמר ומקנה, אלא עכ כדרכנו.

ויותר נראה לומר, דאף דקיל לחזל דהיכי דאנן סהדי דסתם בנא גמרי ומקני, אצ כלל מעשה קנין, דהיכי דאנן סהדי דכוע גמרי ומקני, הוי גמר הדעת כקנין, וכך הבינו חזל כיון דיסוד גדרי קנין אינו חידוש של תורה, אלא יסודו בדעת בנא והנהגתם, וכבר כתבנו במקא לבאר דיסוד גדר הקנין אינו חידוש של תורה, שהרי בני נח נצטוו על הגזל, ואין גזל ללא בעלות, ואין בעלות בלא קנין, הרי דפשוט דגם לפני מתן תורה נהגו דרכי הקנינים, ועכ דיסוד גדר הקנין נובע מהסכמת בנא, ומשוכ מסתבר דכאשר גמר ומקני לצ קנין, אבל כשאין גדר כללי ומוסכם דגמר ומקנה וצריך קנין, הקנין הוא שמחדש בעלות ולא גמר הדעת וזפ.

וכן דברי הפני נשגבו מבינתי, שכתב דעיקר המתנה נגמר עי שאמר לך חזק וקני, ולא בעינן קנין אלא משום חזרה, דיכול לחזור בו עד שיקנה, ולא הבנתי, דאם נגמרה המתנה עי אמירתו, למה באמת יכול לחזור עד שיקנה, ואטו התנה שיוכל לחזור בו ממה שגמר והקנה בדעתו, ועוד דאם סתם דעתו שיוכל לחזור בו עדיין, אכ לא גמר והקנה, וזה הוי דבר והיפוכו לומר דגמר והקנה בדעתו בלבד, בעצם אמירתו לך חזק וקני, אך דעתו שיוכל לחזור בו עד הקנין, דאם דעתו לשייר לעצמו מקום לחזור בו, אכ לא גמר והקנה, ואין כאן מתנה כלל עד שיקנה ממש. 

ואין זה דומה למה שיכול לחזור מקנין חזקה בשדה עד דדייש אמצרי (בק טעא), ולהא דיכול לחזור בו מקנין סודר כל זמן שעסוקין באותו ענין (בב קיד עא), דשם עושה מעשה קנין לקנות, ואין גמר דעתו סיבת הקנין אלא מעשה הקנין, וקבעו חזל דמסתמא דעתו לשייר לעצמו זכות לחזור בו עד הזמנים הנל, אבל אם כל הקנין הוא מה דגמר ומקנה, נראה פשוט דאם עדיין לא גמר להקנות בדעה גמורה, אין כאן תחילת קנין כלל.

וביותר תמוה לענד משכ הפני, דאם הקנין הוא רק שלא יוכל לחזור בו, ומהני למפרע משעת אמירת לך וחזק וקני, אכ לאחר הקנין קונה למפרע משעת אמירת לך חזק וקני, וזה הלכה מחודשת ותמוהה, ואטו הפירות והשבח שמאותו עת יהיו לקונה, ואף שיש לפלפל בזה ולומר דהוי כמהיום ולאחר שיעשה מעשה קנין, כעין מהיום ולאחר ל‘, ממ לענד דברי גאון ישראל הפני צעג.

ג

בין קנין להתחייבות ושיעבוד ללא מעשה

והנה בשות רעקא (חא סילז) כתב לענין מי שמכר בהמה מבכרת לעכום בקנין כסף בלבד, והאריך רעקא לצדד להקל מכמה טעמים, וצירף טעם להתיר משום דבודאי גמר ומקנה, כדי שלא יהא בולד קדושת בכורה, ובכהג מהני אף ללא קנין כיון דידעינן דגמר ומקנה, עייש.

וככ לצרף סברא זו בשות חמדת שלמה (יוד סילג), ובדז ביאר האבני מילואים (סילסקג) את דברי הרן בקידושין (חעב, דעב בריף) דמהני קידושין בסלע של שניהם, משום שהבעל גמר ומקנה חלקו לאשה, אף בלא קנין עיש. ועע כעיז במנח (מצוה שלו) ועע במשכ הגראמ מפינסק באהל משה (חב סיקלח) עיש.

והנה רעקא וכל האחרונים הנל לא הרחיקו לכת כהחזוא והגרי ענגיל, שכתבו דבכל קנין בעצם מהני משום גמר הדעת כנל [דלהגריע אין הקנין אלא הוכחה על שלימות הדעת, ולהפני מהני רק שלא יוכל לחזור בו כנל], ולא כתבו אלא דהיכא דידעינן בבירור שגמר ומקנה, לא צריך מעשה קנין, וכדבריהם איתא בדברי התוסבכמה מקומות, אבבכורות (יח עב, והביאם רעקא שם) שכתבו בהא דבעהב אקנויי מקני ליה מקום בחצירו לרועה כהן, משום דניחא ליה דליעביד מצוה בממוניה [שהכהן יקנה הבכורות מיד כשיולדו עי חצירו כדפרשי, ולתיאכתבו התוסדאפיבלא קנין גמר ומשעבד נפשיה, בבכתובות (קב עא) כתבו התוסבשם רת בהא דחייב אני לך מנה בשטר, דלא מיירי בהודאה אלא במשעבד ומחייב עצמו במנה, ומהני משום דכיון דטרח וכתב שטרא גמר ומשעבד נפשי‘, ומהני כמו הא דרגידל בהן הן הדברים הנקנים באמירה עיש, והביאו גם מהא דבמ (מט עא) דמתנה מועטת אסור לחזור בה.

ועע בטז (אוח תלד סקו) דהעושה שליח לבטל חמצו, מסתמא הקנה לו חמצו כדי שיוכל לבטל, ובמקור חיים תמה עליו דממ באיזה קנין קנאו, והגרשק בחכמת שלמה שם והמנח הנל כתבו שכונתו דמהני גמר ומקני ללא קנין, והביא את דברי התוסהנל בבכורות עיש.

ובאמת מצינו בהרבה מקומות בגמדבההוא הנאה גמר ומקנה, ומהני אף ללא מעשה קנין, בגיטין (יד עא) בענין מעמד שלשתן, בההוא הנאה דמשתני ליה ממלוה ישנה למלוה חדשה גמר ומקני, וכן בסוף בב (קעו עב) בשיעבוד ערב, דבההוא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליה, וכן בקידושין (טעב) דהן הן הדברים הנקנין באמירה, ומכל זה משמע דגמירת דעת בלבד מהני לקנין.

אך עדיין יש לדון, דבכל הנהו לא מצינו אלא דעי גמד יכול ליצור שיעבוד והתחייבות, אבל אין מזה ראיה דיכול להקנות דבר שבעין, ויש לטעון דאף שיכול לשעבד עצמו עי גמד, כיון דיסוד השיעבוד הוא שיעבוד הגוף וחיוב על עצמו, אבל לעשות קנין על מטלטלין או קרקע בגמד בלבד, עדיין לא מצינו, וכן דברי התוסבכתובות לא מיירי אלא לענין התחייבות, דמחייב את עצמו במנה, וקצת נראה מדברי התוסבכתובות שלא התכוונו לקנין גמור, אלא לשיעבוד וחיוב בלבד, שהרי הביאו שם מהא דאר יוחנן בבמ (מט עא) דמתנה מועטת נקנית בדברים, וכבר נתקשו בדבריהם דמתנה מועטת אינה קנין כלל, שהרי מודה ריוחנן שיכול לחזור בו, ולא אמר אלא שאסור לחזור בו, ונראה מזה דאין כונת התוסדדברים עושים קנין ממש, אלא שיעבוד והתחייבות, ולכן הביאו כעין זה מהא דבדברים מתחייב ליתן מתנה מועטת, ואף דבמתנה מועטת יכול לחזור בו, ובחייב אני לך מנה או בהא דרגידל ודאי אינו יכול לחזור בו, ממ הביאו דאלימי דברים לחייבו ואינם פטומי מילי בעלמא, כן נראה בכוונת דבריהם.

וכן נראה ממשכ דמהני השעבוד עי השטר אף שאין מטלטלין נקנין בשטר, דכיון דטרח לכתוב שטר גמר ומשעבד נפשיה, ולכאורה תמוה דהנ נימא דמהני הקנאת מטלטלין בשטר, דכיון דטרח לכתוב שטר גמר ומקנה, אלא נראה כונתם דמהני רק לשעבוד ולא לקנין מסויים, אך יש לדחוק דכונתם דכיון דטרח וכתב לשון הודאה, גמר ומשעבד, ועיין בזה בלשון הראש, אך פשטות כונתו נראה כנל. 

[ועיין עוד בשיטמ בבמ (מט עא) בשם הריף והריהונתן דמה שאסור לחזור ממתנה מועטת, הוא משום דגמר ומקנה, משאכ במתנה מרובה מסתמא נתכוין לדחותו מעליו, ואעפכ יכול לחזור ממתנה מועטת, אלא שאסור לחזור בו, ונראה משיטתו דאף שיעבוד גמור אינו חל עי רצון וגמד בלבד, אלא חיוב לקיים דבריו עיש].

ואף דאיתא בבמ (טז עא) לגבי לוקח שדה גזולה, דאם קנאה אחכ הגזלן מהנגזל קונה אותה הלוקח, והקשו בגמדשטרא חספא בעלמא היא, ותירצו דבההוא הנאה דלא אמר ליה מידי גמר ומקנה, הרי דמהני גמר ומקנה בקנין שדה, אין מזה ראיה כלל, דעיין שם בשיטמ דכתבו הראשונים הריטבא הריצבש והרן דמהני מדין קנין כסף, וכקבלת אדם חשוב, וכעין רקוד לפני ושחוק לפני, דהנאה הוי ככל שוה כסף דמהני בקידושין, ובההוא הנאה דהלוקח עשה לגזלן, מקנה ליה השדה תמורתו, ואכ אין הקנין עי גמד בלבד, אלא עי קנין כסף.

[אך נראה דלא בכל מקום אפשר לפרש דמהני בההוא הנאה משום קנין כסף, אלא במקום דההנאה נעשית עי צד אחד לחבירו, כגון בקונה מגזלן, דהלוקח עושה הנאה לגזלן במה שמאמינו וסומך עליו, וכן בערב שהמלוה עושה הנאה לערב במה שמאמינו כנל, אבל בהא דרגידל בההוא הנאה דקא מיחתני אהדדי, שאין אחד מהם מהנה את חבירו אלא שניהם נהנים, ואינם נהנים זה מזה אלא ממה שהם מחתנים את ילדיהם, בזה אין כאן כלל קנין כסף, שאין אחד נותן הנאה לחבירו, אלא שניהם נהנים ממה שמחתנים, ובזה עכ הוי גמד גוף הקנין, אך אין מזה ראיה דמהני בקנין ממש, אלא רק בשיעבוד כנל. וכבר כתבתי במנחת אשר (בק חב) דרת כתב בדקדוק להוכיח מהא דרגידל דיש דברים דמהני בלא מעשה קנין, ולא הביא מכל שאר המקומות שמצינו בהםגמר ומקנה“, דבכל מקום אחר הוי מדין כסף. ושור בקוא להמקנה (סינא וסינט), ובנחל יצחק (חשן משפט סימענף ג‘) ובחזוא (בק סיכא אות ה‘, ואהעז נה אות ט‘) שכולם כתבו בהא דרגידל דמהני מטעם כסף, ולדעתי אין הדבר כן והנלענד כתבתי].

ועיין עוד בנובי (קמא חומ כח, ותניינא חומ מב) שהאריך לטעון דהא דרגידל אינו אלא תקנת חכמים, דמהת בודאי לא מהני כלל, דמה לן אם גמר דעתו כיון שלא עשה קנין, ודחה דברי חתנו הגאון ריוסף מפאזען שכתב דמשתעבד מהת עי גמד, ופלא שלא זכר מדברי התוסבכתובות ובבכורות הנל, ופשוט היה לו להנובי דאין קנין ושיעבוד מהת אלא עי קנין בלבד. 

וראיתי במאירי בקידושין (טעב) שכתב כדברי הנובי, דמה שאמרו שדברים האלו נקנים באמירה הוי תקנח, וכן מה דאיתא בכתובות שם הוי תקנח, ומה שאמרו טעם דאגב דמיחתני גמרי ומקני, אינו אלא כדי שלא יהא כהלכתא בלא טעמא עיש, ושוב הביא ימ דהוי מעיקר הדין עיש, וזה סייעתא גדולה להנובי, וצע שם בלשון רשי דגמר הדבר הוא בקידושין מה כונתו, ובשות הרמבן (סיסד) נראה דהוי מדינא ולא מתקנה. ושור עוד משכ בזה באמרי בינה (הלואה סיטו), וצריך עיון וליבון בכל המקורות הנל.

ולפי כל הנל לכאורה אין לומר דמכירי כהונה הוי מוחזק משום דגמר ומקנה, כיון דלא מהני אלא להטיל שיעבוד ולא לעשות קנין, ואם אינו אלא שיעבוד, לא עדיף לכאורה ממלוה על פה דאינו אלא ראוי, אך יל דכיון דהוי דבר מסוים, חשוב מוחזק, ואינו דומה למלוה דניתנה להוצאה, אך אף דיל כן לענין שיחשב כמוחזק, ממ נראה פשוט דלא סגי בשיעבוד בעלמא כדי שיוכל הכהן ליתנו לאחרים, או להפריש ממנו תרומ, וכיון דמבואר בגמדאף לזה מהני מכירי כהונה, עכ הוי כקנין גמור.

אמנם מדברי התוסבבכורות שם, מוכח לכאורה דמהני גמר ומקני לא רק כדי להשתעבד, אלא אף בקנין ממש, דשם גמר ומקנה חצירו לרועה כהן שיקנה על ידו את הבכורות כנל.

אמנם אף לשיטתם אין נראה כלל לומר דעיקרו של כל קנין הוא הכונה, ובכל קנין באמת נשלם העתקת הבעלות עי כונה וגמד בלבד, ומעשה הקנין אינו אלא להורות על הרצון, או כדי שלא יוכל לחזור בו כנל, אלא נראה כמו שכתבתי לעיל, דבאמת יש בדרכים לחדש בעלות: 

א. עי דגמר ומקנה, ובזה לא מהני אלא במקום שחזל קבעו שכונתו להקנות, היא כונה גמורה ומושלמת ללא סייג ופקפוק. 

[ונראה עוד דגדר זה שייך רק במקום שקבעו חזל שסתם בני אדם ורוב אנשים גמרי ומקני, כגון בכהג כדי לעשות מצוה בממונם, ונראה דזה מעיקר גדרי הקנין, דמה שכוע מתייחסים לממון זה כבא ליד המקבל כיון שגמר ומקנה, בכך המקבל קונה, כיון שבעיני כוע הוי כבר כבא לידו, דכל שבעיני בנא הוי כקנין באמת יש בו גדר קנין, אך עכפ נראה דרק בכהג מהני גמר דעתו, ולא במקום שבמקרה נראה לנו שגמר ומקנה].

ב. עי מעשה קנין שחידשה תורה או תיקנו חזל, ובזה אין הקנין חל כלל עי דגמר ומקנה, דאין כלל בירור על שלימות כונתו ללא סייג ופקפוק, ואף הקנין אינו הוכחה ובירור על גמר דעת בדרגה זו, דאפשר שאף בשעת הקנין יש צד מסויים של סייג ופקפוק בלבו, ובפרט כשהקונה עושה את מעשה הקנין, אין זה מסיר חשש פקפוק וסייג מצד המקנה, וגם אין כאן מצב דכוע גמרי ומקנה, ורק בכהג מהני כנל, אלא דכך חידשה תורה, דמהני קנינים בממון להעבירם לבעלות אחרים, ולענין קנין מהני אף כונה שאין בה הוכחה גמורה ומוחלטת על שלימות הדעת והרצון, אלא עצם הקנין הוא שעושה את הבעלות ולא הרצון, ואין כאן התחלת קנין כלל בשעה שאומר לך חזק וקני, כך נראה לענד.

ולפיז שוב יל דהא דמהני מכירי כהונה שיהא כבא ליד כהן לכל ענין כנל, הוא משום דקיל לחזל דבכהג גמרי ומקני להו, ומהני כמעשה קנין כמבואר בתירוץ זה שבתוס.

ד

בשיטת התוסבהקנאת מתנות כהונה

אך באמת יש לדון אף בדעת התוסבבכורות, דאין כונתם לקנין גמור שקונה הכהן בחצירו של בעהב, וממילא אין להוכיח מדבריהם דגמד לבד הוי במקום קנין גמור, כמו שהוכיח רעקא מדבריהם, דהנה בחושן משפט (סירסעיב‘) איתא ברמא: 

שכר המקום שמונח בו בקנין, או אפילו בדיבור בעלמא, קנאו וכווהא דמהני דיבור בעלמא היינו ברשות אחר, אבל אם מונח ברשות מוכר ואומר יקנה חצרי ללוקח, לא קנה עד שישכור לו מקומו“. 

ובסמע (סק ה‘) כתב הטעם בשם הראש, שאין אדם יכול לקנות בשל עצמו לחבירו שלא עי אחרים, דאין אדם זוכה לאחרים בשלו, ומבואר מדבריו דכונת הרמא במשכ דמהני כשיקנה את החצר בדיבור בעלמא לקנות בו מאחרים, אינו משום שהחצר נחשב של הקונה, אלא דבעל החצר מסכים שיקנה חצירו לאחרים, ומהני מדין זכיה דחצירו קונה לאחרים, ומבואר מזה דאף כשאין בעל החצר אומר שיקנה חצירו לאחרים, אלא נותן חצירו לאחר לזכות על ידו, מהני בכהג, כיון שעכפ נתן לו החצר לענין קנין, והסכים שיקנה על ידו וזפ.

ולפיז נראה דבמתנות כהונה שפיר יכול לקנות לאחרים עי חצרו בדיבור בעלמא, אף במתנות כהונה שלו, דהנה באמת אין הישראל נחשב כבעלים במתנות כהונה שלו, שהרי אין לו בהם אלא טובת הנאה בלבד, ועיין בקצוהח (רמג סק ד‘) שהביא את דברי הפרח דיכול ליתן מתנכ לכהן קטן, דאף דאין קנין לקטן, ממ בדעת אחרת מקנה קונה אף קטן, ודחאם הקצות דבמתנות כהונה אין כאן דעת אחרת מקנה, כיון שאין לישראל אלא טובת הנאה, והממון הוא ממון השבט, ואכ אין הישראל מקנה עיש, ובמקום אחר כתבתי דאין זה ברור, אלא תלוי בסתירה שבדברי התוס‘, דבמסחולין (דף קלא עא) כתבו דבדבר שיש לבעלים טובת הנאה, אם תפס הכהן מפקינן מיניה, אך בבמ (דף ועב) כתבו התוסבתיאחד דאף דיש לו טובת הנאה לא מפקינן מהכהן התופס, אלא משלם לבעלים טובת הנאה עיש, ונראה דפליגי בגדר טובת הנאה של הבעלים, דהתוסבחולין סל דאף דאין הישראלבעליםעל גוף התרומה, דהוי ממון השבט, ממ הוא המקנה“, והתורה נתנה לו את כח ההקנאה של המתנכ כאילו הוא בעלים, והוי כקנין לשימוש מסויים דמצינו כמותו אף בממונות, דיכול לקנות פירות דקל או דקל לפירותיו, או גוף לשימוש מסויים, וכן קני עמ להקנות, וקונה עבד לקנס, וכעין זה הוי גדר טובת הנאה של בעלים במתנות כהונה, דלענין הקנאה הוי הוא הבעלים, דהתורה נתנה לו זכות ההקנאה ובלעדיו אא לאף כהן לזכות בהמתנות, ולכן אם תפס מוציאין מידו, אבל התוסבבמ הבינו שאין הישראל בעלים כלל, אלא הוי ממון משותף של שבט כהונה, וכל כהן יכול לזכות בו אף ללא הקנאת הישראל, אלא שהתורה נתנה לישראל זכות שיוכל בפועל ליתן לכל מי שירצה, אבל לא שהוא המקנה, ולכן אם תפס כהן שפיר קנאו ואין מוציאין מידו, אלא שאם טובה הנאה הוי ממון צריך הוא לשלם דמי טובה לישראל שהפסידו טובה שלו, ודוק בזה. 

ולפיד התוסבחולין נראה דשפיר הוי דעת אחרת מקנה, דהבעלים הם המקנים את התרומה והמתנות אף דהוי ממון השבט כנל, אך לשיטת התוסבבמ נכונים דברי הקצות, דאין כאן דעת אחרת מקנה, ובגוף ענין נתינת מתנכ לקטן עימשכ במנחת אשר לבב (סימז).

והנה לפי המבואר נראה, דלפיד התוסבבמ דאין הישראל נחשב לא בעלים ולא מקנה כלל, אלא דיש לו זכות ליתן לכל כהן שירצה, אך אין זה זכות בגוף המתנות כלל, אכ שפיר יכול הוא ליתן לכהן רשות לקנות המתנות עי חצירו, דאין זה נקרא זוכה בשלו לאחרים, כיון דאין המתנות שלו כלל, והוי כאחר לגבי המתנות, דאין הואמקנהכלל, ושפיר יכול הוא לקנות לכהן בחצירו, ואפשר שזה כונת הגמבבכורות דאקנוי אקניליה מקום בחצירו, דהיינו שנותן חצירו לכהן לקנות בו הבכורות, ושפיר מהני בכהג, כמש הרמא דיכול ליתן חצירו לאחרים לקנות בו האחרים, ובמתנות הוי הוא כאחרים כנל, ויש לפרש כן גם בדברי התוסשם דגמר ומשעבד נפשיה, דהיינו שנותן לו חצירו לקנות בו [אך אף שנותן לו חצירו לקנות בו, באמת אופן הקנין הוא דהחצר קונה לחבירו, ולא שחבירו קונה את החצר לקנות בו, כנל בביאור דברי הרמא], ומהני לקנות מתנכ כמו דמהני לקנות מאחר, ויל לפיז דהני בדרכים בתוסבבכורות נסתפקו בגדר טובת הנאה אם הוי מגדרי בעלות או לא כהני בדרכים בתוסבבמ שנחלקו בזה כנל.

ה

עוד בהנל

אך אף שהדברים נכונים בסברא, ממ אין זה נראה ככ בכונת לשונם בבכורות, ובאמת יש לומר בפשטות יתירה, דאף אם לא מהני גמירת דעת בכל מקום לעשות קנין, ממ בקנין חצר לקנות על ידו מהני, דלא בעיקנין גמור ואף שכירות מהני, אף דשכירות לא קניא [כמבואר בשוע שם, ועיין רמבם (פו משכירות הה) שנחלק עם הראבד אם חצר השכורה קונה לשוכר, ואכמל], ומבואר דלא בעינן שיהא חצירו ממש, אלא שיקרא שמו עליו ויהא ברשותו לשימוש ולקנין, ואכ יל דבזה מהני כשגמר ומקנה שיהא כשלו וכשכורה לו שיוכל לקנות על ידה, וקצת משמע כן מדבריהם שכתבו דאף בלא קנין גמר ומשעבד נפשיה, ומשמע דאין זה קנין גמור בחצר אלא כשעבוד בעלמא, ואף דבכל מקום לא מהני דיבור בעלמא לקנות חצר לענין זה, כנל מהרמא, ממ היכא דניחא ליה לעשות מצוה בממוניה, אנן סהדי דגמר ומקנה ומהני לענין זה, אבל עדיין יש לומר דלא מהני גמירת דעת שיקנה קנין גמור כנל.

ועיין עוד ברשבם (בב פה עא) שכתב דמקום הפקדון חשיב כרשות המפקיד לענין קנין, ולא כרשות הנפקד שהם הבעלים עייש, ובקצוהח (קפט סקא) הביא קושית המהריט על הרשבם, דבמה קנה המפקיד את השדה כיון שלא עשה בה קנין, והקצות כתב דקנאו עי שימושו במה שפקדונו שמור בו, והוי קנין חזקה כאכילת פירות או שאר שימושים, ואף לשיטת הראבד דאין אכילת פירות קנין חזקה, זה רק לקנות גוף השדה, אבל לקנות זכות שימוש בשדה מהני לכוע עייש, אך באמת נראה מדברי הרשבם שם דאף אם נותן המפקיד פקדונו לאחר, והנפקד משמרו לטובת המקבל, יכול המקבל לקנות את הפקדון עי חצר זה, דעיין שם שכתב (בדהעד שיקבל עליו“) דאם הנפקד קיבל עליו לשמור הפקדון לטובת הלוקח, הוי כחצר הלוקח ויכול לקנות בחצר זה, ועיש בשיטמ לדרך אדהוי קנין חזקה ללוקח, אף שעדיין אין הפיקדון שלו, אבל כיון שהנפקד כבר שומר לו הוי כשלו לענין לקנות את מקום הפקדון, ושוב הוי כחצירו לקנות בו, עיש היטב בלשון הרשבם דמבואר בדבריו דהוי כאילו החצר הוא חצר הלוקח לענין קנין, ולא דהנפקד קונה ללוקח, שהרי כתב דהה במוכר מהני הקבלה, ועוד דמשמע מדבריו דקבלה ושכירות הוי מטעם אחד ודומים זה לזה, הרי דאף עי קבלה בעלמא נחשב כחצר הלוקח, וזה דלא כמשמעות דברי הנמוקי שם, שהבין שהנפקד קונה עי חצירו ללוקח, וכדברי הרמא שהבאתי לעיל.

ולפיז יל גכ דכיון דהבעלים משמרים את הבכורות לכהן בחצירם, הוי כחזקה לקנות את המקום בחצר לכהן, ושוב הוי כחצר הכהן לקנות הבכור, דכיון דהבעלים גמרי ומשעבדי לכהן, כאילו הבכור כבר שלהם, ודוק בזה היטב כי קצרתי, וכיון שנתבאר כונת התוסבבכורות בכמה דרכים, שוב אין ראיה דיכול להקנות ממש עי דגמר ומקנה בלבד, ללא מעשה קנין.

ואולי יל כעין זה גם לענין מכירי כהונה, דכיון דהבעלים רוצים לזכות לכהן זה, ומשמרים לו בביתם, הוי כחזקה לקנות מקום המתנות לכהן, ושוב הוי כבא לחצר הכהן וקונה בחצר, ורשבם לשיטתו סל דכיון דמזכין לו בזיכוי גמור יכול הכהן לקנות בקנין חצר, ועייש בתוסשחלקו על הרשבם בזה, אך עכפ יל דהתוסבבכורות בתירוץ זה הראשון הלכו בדרך הרשבם, ובודאי יל דהרשבם במכירי כהונה הולך לשיטתו, ודוק בכז כי הדברים עמוקים.

והנה לפי מה שכתבתי לעיל בביאור שיטת התוסבבמ בגדר טובת הנאה, דאינו קנין וזכות בגוף המתנות, אלא זכות בעלמא ליתן למי שירצה אבל אינומקנה“, באמת יל ביאור פשוט בענין מכירי כהונה לשיטת הרשבם, דמה שכתב דמזכין לו בזיכוי גמור, כונתו דהבעלים עצמן זוכים במתנות לצורך מכיריהם ואוהבם הכהן, ומהני כמו זיכוי עי אחרים, כיון שלגבי מתנכ הוי הבעלים כאחרים, וקונים באופן זה בקנין גמור, ואין להקשות דאכ למה צריך מכירי כהונה, הלא אף בכל אדם שזוכה במתנות שלו לכהן מהני, דבאמת משמע משיטת התוסבסוגיין דלאו דוקא מכירי כהונה, אלא דהה בכל מי שמבטיח ליתן לו כל מתונתיהם, והנ יל דנקט מכירי כהונה, דמסתמא זוכין מיד כל מתנותיהם לכהן, והכי נמי באחר אם זכה לו בפירוש וזפ.

אך קשה לדרך זה מהגמבגיטין (לעא) דהקשו שםואעג דלא אתילידי“, וקשה להנל, דכיון דהתנה בפירוש שיזכה במתנותיו אכ לקמ, דהרי הוא יכול בעצמו לזכות לכהן מתנותיו, ועוד קשה ממה שתישמואל במזכה לו עי אחר, ולהנל אף בעצמו יזכה ולמה צריך אחר, ודוחק גדול הוא לומר דסוגית השס שם סל בגדר טובת הנאה כתיהתוסבחולין, דאטו נאמר דנחלקו אמוראי במחלוקת שבתוס‘. ולכאורה נראה מזה דאף אם אין טובה כח הקנאה ממש, ממ הוי כזוכה בשלו לאחרים, ואין כאן מעשה קנין, כיון שממ הוי ברשותו והוי כשלו ליתנו לכל מי שירצה, וצע עדיין בזה.

ושוב הראוני בשות אחיעזר (חג סימב סק ג‘) שכתב כעין דברינו, דיכול לזכות במתנות שלו לכהן דהוי כאחר, וכתב לפלפל ולישב מה שקשה מהגמבגיטין כנל, ועיין בדבריו שתלה דבר זה במה שנחלקו אם טובה הוי ממון או לא, ויש לדון בדבריו, ולהמבואר לעיל בביאור דברי התוס‘, יל כן אף אם טובה הוי ממון, ועדיין צע בזה.

אך כבר ביארתי באריכות לעיל בכמה דרכים לבאר דברי התוסבבכורות, וסוף דבר אין הכרח מדבריהם דמהני גמר ומקני לעשות קנין גמור [ועע בנחל יצחק (סימענף ד‘) ובחזוא (בכורות סייט אות יג) דאין אנו בקיאין בזה לדמות מילתא למילתא, אלא רק במקום שהוזכר בשס עיש].

ו

מקורות דגמירות דעת מהני בקנין גמור

אמנם אף שכתבתי דיל דגמר ומקנה מהני רק לעשות שיעבוד וחיוב, אבל לא להקנות דבר שבעין, יש לעין בזה בכמה מקומות דנראה דמהני אף בקנין ממש.

א. בבב (קמב עב) איתא: “ואת משנתינו, הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו“, ולכן אף דהמזכה לעובר לא קנה, באומר אם תלד אשתי זכר יטול מנה נוטל, עיש, ולכאורה מבואר מזה דמהני גמד בלבד, אך באמת לא מוכרח משם אלא דיש לו זכות ושיעבוד על מנה שבנכסיו, אבל אין כאן קנין ממש בדבר דבעין כנל. 

ובאמת שם בלאה צב דאף שיעבוד איך יחול, כיון שאין הזוכה בעולם כלל, דאף אם מהני גמר ומקנה, לא עדיף מקנין גמור דהמזכה לעובר לא קנה וצע. 

ועיין בנמקי בשם הגאונים דהוי תקח ומהני רק בשכמ עיש, והריטבא כתב שפירוש זה עיקר, ולשיטת שאר הראשונים דמשמע דהוי מעיקר הדין ולא תקנח, צל דכל חסרון מזכה לעובר הוי משום חסרון דסמיכות דעת, כדמשמע בבמ (טז עא) לגבי מקנה דשלבל, וכיון דדעתו קרובה אצל בנו אין חסרון בסמיכד, אך הריטבא שם סל דבמזכה לעובר הוי חסרון בעצם, מפני שאינו בר קנין עיש, ולכן צל דהוי תקנח, וממ לא מוכח מזה דגמד בלבד הוי קנין, ודוק בכז כי קצרתי מאד.

ב. עוד בבבא בתרא (קו עב), בההוא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקנה להדדי, ולכן מהני גורל אף ללא אורים ותומים, ולכאורה מוכח מזה דמהני גמר ומקנה אף לקנות חלק בקרקע ממש, ולא רק לשיעבוד, אך נראה דעיקר הקנין הוא עי גורל, כתחלת ארץ ישראל, אלא דגמר ומקנה הוא במקום אורים ותומים, דכיון דגמר ומקנה לא בעינן אורים ותומים, וכן מבואר בדברי הרשבם שם, ושוב אין ראיה דגמר ומקנה בלבד עושה קנין [הנה שיטת הראש (שות כלל צח סיב‘) דגורל אינו עושה קנין אלא בירור, וצריך קנין אחר הגורל, וככ הטור (חומ קעג) בשם הראש, וכה ברמא שם, וכד הראבד (פב משכנים היא) ועיש בלחמ, ואף לדעת הרשבם והנמקי בבב, וכן דעת הרמבם שם דגורל עושה קנין, יל דעיקר הקנין הוא עי הגורל מגזהכ דעושה קנין, וגמר הדעת הוא רק לבירור החלקים במקום אורים ותומים, וכן כתב באורך הגרח מבריסק (הלשכנים פב) עיש היטב].

ג. בעירובין (פעא) בהא דשיתופי מבואות לא צריך לזכות, ביארו בתוס‘ (דה רב אמר) דגמר ומקנה כדי שיהא מותר להוציא, אך אין מזה ראיה, דבודאי הוי תקנח, אלא דסמכו תקנתם על מה שגמר ומקנה, ומהני כאילו הקנה להם בקנין גמור, וכעין שכתבו התוס‘ (שם מט עא דה עירוב) “דכיון שיש קירוב דעת ביניהם, עשאוה חכמים כאילו הקנו זלזוזפ.

ד. בבק (קב עב) כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להם כסות לאשתו ובניו מעיקרא, ואין הקדש לוקח מהן עיש, ובדוחק יל דהוי כאילו התכוין להפקיר כדי שלא יקחנו להקדש, אך זה דוחק, ובפשטות משמע מזה דבאמת מהני גמר ומקנה לקנין, וצע. ועיש ברשבא שם שהאריך בזה ורצה לומר דהוי תקנח, ודחה פירוש זה וכתב דכיון שדעתו קרובה להן הרבה מהני גמר ומקנה בלבד, אך שוב כתב לעיקר דבאמת אין כאן קנין, אלא שאין דעתו בהקדש על מה שלקח לאשתו ובניו, הרי לן דהרשבא נסתפק בזה והסיק דאין בזה קנין גמור.

ה. ועיין עוד בראש כתובות (פיב סיב‘) להדיא דמהני גמר ומקנה לעשות שיעבוד, אבל לא לקנין מטלטלין מיוחדין, עיש.

ו. עע בנדרים (מח עא) דלריהודה אין צריך לזכות בכותב חלקו לנשיא, וברשש כתב דגמר ומקנה, אך מדברי הראשונים אין נראה כן, דכתבו דיפה כח הנשיא (עיפירוש רא מן ההר ובמאירי), ואפשר דהוא מדין מלך ומצד דמשפט המלוכה, דיש לו כח להפקיע ממון ודוק.

ז. בתוסבב (עז עב) ביארו דהוא שם דקנין אגב גדרו דהמטלטלין נקנין עיהתרצות“, אלא דאינו מתרצה אלא עי קנין הקרקע עיש. אכן אין זה ראיה לניד, דממ הוי קנין אגב קנין מסויים דילפינן מקרא, ולא גמר דעת בלבד, וזפ.

ח. ועע בשיטמ במ (לג עב) בשם תוסשאנץ שרל דהבעלים מקנים כפל לגנב בההוא הנאה דשילם, ואין כונתו לקנין כסף, דכסף לא קונה מטלטלין, אך גם שם מיירי בשיעבוד ולא בדבר דבעין.

ט. עוד צב בבב (פח עא) “תר הלוקח ירק מן השוק ובירר והניח, אפילו כל היום כולו לא קנה ולא נתחייב במעשר, גמר בלבו לקנותו קנה ונתחייב במעשר וכו‘, אטו משום דגמר בלבו לקנות קנה ונתחייב במעשר, אר הושעיא הכא בירא שמים עסקינן כגון רספרא דקיים בנפשיהודובר אמת בלבבו‘” וברשבם מבואר דקנאו קנין גמורוזכה במקחועיש, ונראה דגם זה משום דגמר וקנה‘, כדי לקיים מצות יראתו, ודוק.

והנה הארכנו מאוד בסוגיה עצומה זו להראות פנים לכאן ולכאן, ועדיין לא הגענו אף לכדי מכחול בשפופרת, יעזרנו השית להגדיל תורה ולהאדירה.


ויעקבני זה פעמיים

ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר הנני, ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמותורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמרועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו” (כז א‘-י‘).

כאשר קוראים אנו פרשה סתומה ומופלאה זו תפעם רוחנו והתמיהה כמו עולה מאליה, הזהו יעקב איש תם יושב אהלים, התמימות היא זו, לנצל מצוקתו של אח המסתכן ברעבונו כאשר אחזו בולמוס כדי להוציא מידו את בכורתו, ולא די בכך אלא לחזור ולהוציא מידו גם את שארית ברכותיו במרמה גדולה, הלזהאיש תםיקרא? 

אמנם כאשר נתבונן במהות הברכות, ובעוז חפצו של יעקב אבינו לזכות בהן, תתיישב כמו מאליה תמיהה גדולה זו.

שור נא וראה את יסודו הגדול של אדונינו הרמבן בענין מעשי האבות.

מקרי האבות כולם שהם כעין יצירה לזרעם” (רמבן בפתיחה לספר שמות, ויעויין לעיל מאמרמעשי אבותבפתיחה לספר בראשית).

אבותינו אבות האומה הישראלית פילסו דרך ונתיב, ישרו בערבה מסילה, לבני בניהם בדרכם אל יעודם הנצחי. פועל ומעש ידיהם כל כולו לסעד שבטי יה במסע ארון העדות ומחנה ישראל לדורות, להושיעם כל ימות עולם. בהיות מקדש בישראל ושכינה בציון כמו גם בנפול עטרת תפארת וצאת העם לגלות חשכת ישימון, להאיר בחשכת ליל ולהודיעם כי עוד להם אחרית ותקוה, כאשר הבטיח אדון המושיע לישיני מכפלה, לזכור ברית אבות להחיש גאולת בנים, כי עוד יבנה ותיבנה בתולת ישראל.

כל אשר אירע את האבות אות הוא לבניהם, כל אשר אירע את האבות הוא למען בניהם, חזיוני אותם הימים ומאורעות התקופה אשר השיגו את אבותינו, למען העתיד יהיו, מעשי אבותינו ופעולתם, למען יביאו גאולה לבנים.

מאבק איתנים ניטש בין יעקב ועשו, עוד ממעי אימם מריבים הם בנחלת שתי עולמות. כשזה קם רעהו נופל, כי לא תוכרע המערכה עד בא אדוני שעירה. בערמה ובדעת ירב צעיר ויקנה משפט הבכורה, לעבוד עבודת אלקיו בבית הבחירה. וישמע יעקב אל רבקה אימו ויגש לאביו את מנחתו, וישק לו אביו וירח בגדי החמודות אשר לו, ויברכהו במשמני ארץ ורוב דגן ותירוש, וישימהו אדון לאחיו ורב יעבוד צעיר וישמשו. וכאשר אך כלה יצחק לברך את יעקב בנו, ועשו אחיו בא מצידו, ויצעק צעקה גדולה ומרה וינחם על יעקב להורגו, וישונן ברק חרבו לנקום נקמתו על עורמת נטילת ברכתו ובכורתו

מהו עוז חפצו של יעקב בנטילת הברכות?

שור נא וראה מה שכתב בזוהר הקדוש: (חא דף קמו עא)

תא חזי כמה ברכאן אתברך יעקב, חד דאבוי, בההוא עקימו, ורווח כל אינון ברכאן. וחד דשכינתא דבריך ליה קבה כד הוה אתי מלבן, דכתיבויברך אלהים את יעקב“. וחד דברכיה ליה ההוא מלאכא ממנא דעשו. וחד ברכה אחרא, דברכיה ליה אבוה כד הוה אזיל לפדן ארם, דכתיב (שם כח ג‘) “ואל שדי יברך אותךוגו‘.

בההוא זמנא, דחמא יעקב גרמיה בכל הני ברכאן, אמר במאן ברכתא דמנייהו אשתמש השתא? אמר, בחלשא מנייהו אשתמש השתא, ומאן איהי דא בתרייתא דברכיה אבוה, ואף על גב דאיהי תקיפא, אמר, לאו איהי תקיפא בשלטנותא דהאי עלמא כקדמאה.

אמר יעקב אטול השתא דא ואשתמש בה, ואסלק כל אינון אחרנין לזמנא דאצטריך לי ולבנאי בתראי. אימתי, בזמנא דיתכנשון כל עממיא לאובדא בני מעלמא, דכתיב (תהלים קיח י‘) כל גוים סבבוני בשם יהוה, כי אמילם, סבוני גם סבבוני וגוסבוני כדבורים וגו‘, הא הכא תלתא לגבי תלתא דאשתארו, חד אינון ברכאן קדמאי דאבוה, תרין אינון ברכאן דברכיה קבה, תלת אינון ברכאן דברכיה ההוא מלאכא.

אמר יעקב להתם אצטריכו, לגבי מלכין וכל עמין דכל עלמא, ואסליק לון להתם, והשתא לגבי דעשו די לי בהאי.

אוף הכי יעקב אמר, לגבי עשו די לי השתא באלין ברכאן, אבל לההוא זמנא דאצטריכו לבני לגבי כל מלכין ושליטין דכל עלמא אסלק לון.

כד ימטי ההוא זמנא יתערון אינון ברכאן מכל סטרין, ויתקיים עלמא על קיומיה כדקא יאות, ומההוא יומא ולהלאה יקום מלכותא דא על כל שאר מלכו אחרא כמה דאוקמוה“.

לא לעצמו זכה יעקב בברכות אלה, לא לדידיה ולא לגרמיה, אלא משום שרואה הוא ברוח קדשו שרק ברכות אלה יתנו לזרע יעקב בסוף הדורות עוז ותעצומות לזכות לגאולה השלמה. ועיין משכ בהגדשפ להגרא בפירוש חד גדיאכלל גדול אצלנו שכל הטובות שהיו ושיהיו עוד בין בעוהז ובין בעוהב את כולם ירשנו מאבותנו בעת שבירך יצחק את יעקב, ולולא הברכות חסרנו את הכל והיו לעשו“, והדברים מפליאים.

ועוד זאת למדנו מדברי הזוהק (חא קמה עא) “מהו זה ויעקבני זה פעמיים, אלא מלה חד הוי תרי זימני בכרתי אהדר ליה זימנא אוחרא ברכתי זה הוא תרי זימני“, ועומק הכונה, הברכה והבכרה, חד הן הא בהא תליא לא חפץ יעקב בבכורה אלא כדי לזכות בברכות וכל ענין הברכות ליתן שם ושארית, תוחלת ותכלית לזרע יעקב בני בכורי ישראל.

והדברים מאלפים!

לא למענו ביקש יעקב אבינו לזכות באלו הברכות, אף כי מצאוהו רעות רבות, ימי עשו ולבן וכמעט עד האסף, עת קפץ עליו רוגזו של יוסף. לא לצורכו פעל כל זאת, כי אם לזרע זרעו אחריו בצאתם אל ארץ מדבר תַּלאוּבוֹת, להחיש ישועה וגאולת עולם, לקבצם שנית לכונן בית מקדשםמעשה אבות יצירה לבנים.

גדולי האומה לית להו לגרמייהו ולא כלום.

מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

Published November 4, 2021 - 6:56